Değerli Müslümanlar … ! unutmayınız ki evlilik beşer için çok önemli bir ihtiyaçtır. Bundan dolayı İslam, dul olsun bekar olsun herkesi dindar kimselerle evlenmeye teşvik etmiş ve bunu yapanların da dinlerinin yarısını kurmuş olacaklarını haber vermiştir. 

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmez ise o benden değildir. Evleniniz.  Çünkü ben ümmetlere karşı çokluğunuzla övüneceğim. Dolayısiyla kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Kimin de evlenmeye gücü yetmez ise, oruç tutsun. Çünkü oruç şehvet kırıcıdır. }

İbni Mace : 5.c.1846.n

{ … Abdullah b. Mes’ud r.a şöyle dedi : Bizler Nebi s.a.v’in beraberinde – evlenmek için – hiçbir şeyi olmayan gençler idik. Rasulullah s.a.v bize : Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en iyi şekilde saklar ve ferci’de en iyi şekilde korur. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç onun için bir kalkandır, buyurdu. }

Buhari : 5066-Ter:5162 – Müslim : 1401/1 – Nesei : 2238 – Tirmizi : 1081 – Darimi : 2/132 – İbnu Carud : 672 – Abdurrezzak : 10380 – Beybaki : 7/77 : Ahmed : 1/424-432 – AIbani : 1781-İrva

{ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Üç kişi Nebi s.a.v’nin eşlerinin evlerine geldiler ve Nebinin ibadetlerinden soruyorlardı. Kendilerine Nebi’nin ibadeti haber verilince, ….. onlardan bir tanesi ; Biz nerede, Nebi nerede ? Şüphesiz Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır, dedi ………… Ve Ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v ….. Dikkat edin Allah‘a yemin ederim ki, şüphesiz ben sizin Allah‘tan en çok korkanınız ve en muttakinizim. Buna rağmen – ……….. ben kadınlarla da evlenirim. Bu benim sünnetimdir ; her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o kimse benden değildir, buyurdu. }

Buhari : 5158 – Müslim : 1401 Nesei : 3217 – İbni Hibban : 14 – Beyhaki : 7 / 77 – Beğavi : 96

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v : Üç kişi var ki, onlara yardım etmek Allah‘ın kendi üzerine aldığı bir haktır. Allah yolunda cihad eden mücahit, iffetli olmak isteğiyle evlenen kimse ve – kendi bedelini – ödemek isteğiyle mükatebe – yani yazışma – yapan köledir, buyurdu. }

İbni Hibban 4030 Nesei 3120-3218 Tirmizi 1655 İbni Mace 2518 Hakim 2/160-217 Beyhaki 7/78 Beğavi 2239 Ahmed 2/151- 437

{ … Ma’kıl b. Yesar şöyle dedi : “… Rasulullah s.a.v : Sizler kocalarına sevgi besleyen ve çocuk doğuran kadınlarla evlenin. Çünkü ben – geçmiş – ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm, buyurdu. }

Ebu Davud : 2050 – Nesei : 3227 – İbni Hibban : 1229-Mevarid – Hakim : 21162

{ … Said b. Cübeyr şöyle dedi : İbni Abbas bana : Evlendin mi ? dedi. Ben : Hayır evlenmedim dedim. İbni Abbas : Evlen. Çünkü bu ümmetin en hayırlısı, kadınları çok olandır, dedi. }

Buhari : 5069-Ter : 5163 – 5164

{ … Enes r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Allah her hangi bir kimseye saliha eş takdir ederek rızıklandırmış ise, şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak – üzere o kimseye yardım etmiştir. Dininin diğer yarısı hususunda da o kimse Allah‘tan korksun, takvaya sarılsın. }

Tabarani Mu’cemu’l Evsat : 976 – Hakim : 2/161 – Beyhaki Şuabu’l İman : 4/382 – Albani Sahiha : 625- C.Sağir : 3/3647

Zikredilen bu hadis { … Enes r.a dan : “ Herkim saliha bir kadınla evlenirse dininin yarısını ikmal etmiştir. Dolayısıyla diğer yarısını da Allah‘tan korksun ve takvaya sarılsın “ }

Taberani Evsat : 976.n – Hakim : 1 / 161

şeklinde de rivayet edilmiştir. Bu hadisi şerifi yukarıda rivayet edilen hadisle beraber ele alıp anlamak daha uygundur. Çünkü her evlenen dininin yarısını tamamlamamaktadır. Şöyle ki ; kişinin evlendiği kadın eğer Saliha değil ve dinle, imanla alakası yoksa, o kadın evde kocasına din işlerinde yardım etmeyeceği gibi, kocasına dini yükümlülüklerini yerine getirmesi için teşvikte de bulunmayacaktır. Hatta bunun tam tersi olup, belki de kocasını dinden imandan uzaklaşmasına ve onu mükellef olduğu şeylerden soğumasına vesile olacaktır. 

Demek ki bir önceki Hadiste de ifade edildiği gibi ; Saliha kadınla evlenen bir kimse dininin yarısını tamamlamıştır’dan kasıt ; o Saliha kadının kocasına dinini yaşamada yarı yarıya yardım etmesi demekdir.

Rabbim bütün inanan mü’min kardeşlerime saliha bir hanım, iman eden mü’mine hanım kardeşlerime de salih eş nasibetsin … 

Amin


           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts