Değerli kardeşlerim … ! Müslümanlarların bir çoğu tarafından yanlış bilinen hususlardan birisi de, dini meselelerde kula farz kılınan şeyler Allah’tan, sünnet olan şeyler  ise, Peygamber s.a.v’in kendi içtihatları olan şeylerdir anlayışı ve inancıdır.

Halbu ki bu inanç batıl bir inaçtır… Çünkü bu dinin şarisi Allah’u Azze ve Celle’dir. O’nun dini ise, Kur’anın ve Sünnetin emrettiği, nehyettiği ve muhayyer bıraktığı bütün meseleleri içine alır… Diğer bir ifadeyle ; Allah’ın dini İslam denildiği zaman, bunun içerisine farzlar, nafileler ve mubahlar girer. Ve bunların hepsi de Allah’tan inen vahye dayalıdır…

Dolayısıyle hiç kimse kalkıpta ; farzlar Allah’tandır, sünnetler ise Peygamberdendir sözünü kullanamaz. Kullanmış olsa da bu söz, delili olmayan batıl bir söz olur…

Bu konunun daha net anlaşılması için zikredeceğim delillerin üzerinde biraz kafa yormanız yeterlidir.

“ … Ebu Hureyre r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Allah’u Teala şöyle buyurdu : “ … Kulum bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim …… “

Buhari : 14.c.6424.c

Bu hadisi kutside görüldüğü üzere, Allah’u Teala kendisine yaklaştıracak olan Farz ve nafile ibadetleri vahy yoluyla Rasulüne bildirmiştir… Değilse Allah Rasulü s.a.v, nafile ibadetleri eda eden bir kulun Allah’a yaklaşacağını nerden bilsin ki.

“ … Sa’d Bin Hişam anlatıyor : “ … Mü’minlerin annesi Aişe a.anha’ya dedim ki : Bana Allah Rasulü s.a.v’in gece namazından bahset. Bana :

– Sen Müzzemmil suresini okumuyor musun ? dedi.
– Okuyorum, dedim. Aişe :
– Aziz ve Celil olan Allah, bu surenin başında gece namazını farz kılmıştı. Bunun için Peygamber ve ashabı bu namazı bir sene kıldılar. Namazda ayakları şişerdi. Nihayet Aziz ve Celil olan Allah on iki ay sonra surenin sonunu da inzal etti. Bu emir de hafifleyerek gece namazı önce farz’ken sonradan nafile – yani sünnet – oldu ……“

Nesai : 3.c.1601.n

Aişe annemizden gelen bu hadisi şerifte de yine anlatıldığı gibi, islama ait olan farz ve nafile ibadetlerin hepsi de Allah’tandır. 

“ … Nebinin eşi Ümmü Habibe r.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v den işittim şöyle buyuruyordu : Her kim bir gün bir gece içinde – farzın dışında – on iki rekat sünnet namaz kılarsa, Allah onun için cennette bir ev bina eder. “

 Ahmed : 4/413-19210.n – Müslim : 728-103.N – Ebu Davud : 2.c.1250.n

Bu hadisi şerifte de anlatıldığı gibi ; bir gün ve bir gece içinde on iki rekat sünnet namaz kılan kimseye cennette bir ev bina edileceği haber verilmektedir… Şüphesiz ki bu haberi veren Allah’u Teala’dır. Değilse Rasul s.a.v bunu nerden bilecektir ki.

“ … Selman r.a’dan. Şöyle anlatıyor : Allah Rasulü s.a.v bir Şaban ayının sın gününde bize hitab ederek şöyle buyurdu :

– Ey insanlar … ! sizi büyük ve mubarek bir ay gölgeledi. O ay içerisinde bir gece vardır ki, Allah o ayın gündüzünde oruç tutmayı farz, gece ibadetini de sünnet – yani ratibe veya nafile – kılmıştır ……“

Terğib : 2.c.430.s/13.n – İbni Huzeyme : Sahihinde rivayet etmiş ve haber sahih’tir demiştir. El Kenz : 4/325.s – Beyhaki ve Hibban. Hayatü’s Sahabe : 4.c.203.s

Son zikredilen bu hadisi şerif, konuyla ilgili en açık delillerden birisidir. Rivayette de görüldüğü gibi, “ … Allah’u Teala Ramazan ayının gündüzünde oruç tutmayı farz, gece ibadetini ise sünnet kılmıştır… “

         Dinin tamamının kendisine ait olduğu Rabbime hamdu senalar olsun.
 

                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts