İbn Teymiyye Rhm’ın Talebesinden Arkadaşlarına Şeyhul İslamın Kitapları Hususunda Manalı Mektup

İbn Merî Şihâbûddin tarafından, İbn Teymiyye’ nin vefatı üzerine taziye olarak arkadaşlarına yazılmış uzun bir mektupta

“Ey Kardeşler! Artık bizim vazifemiz muhterem şeyhimizin eserlerini toplamak ve nüshalarını çoğaltıp Müslümanlar arasında yaymaktır. Bu eserlerdeki tekrarlar ne kadar çok olursa olsun bunlara asla dokunulmasın, kendi kalemiyle nasıl yazılmışsa öylece nakledilsin ve birbiriyle karşılaştırılıp düzeltilsin.

Hepimiz elbirliğiyle hareket edersek inşâallah bu hizmeti yerine getiririz. Bu yolda ne kadar ömür ve ne kadar mal harcarsak harcayalım Allah Teâlâ katında zayi olmaz. Bu günde Şeyh Ebû Abdillah’ın ( İbnü-l Kayyım el-Cevziyye) hayatta oluşunu ganimet biliniz; bu yolda onu rehber edinip hepiniz onun hizmetine âmâde olunuz.

Muhterem şeyhimiz er-Reddü ‘ ala’ Felâsife isminde bir kitap yazmıştı. Ben bizzat elimle nakledip almıştım. Bu kitap şimdi yaygınlaşmıştır. Farklı formaları farklı kimselerin elinde bulunmaktadır. İlk olarak bunu bir yere toplayıp mükemmel bir kitap haline getiriniz ! Bu kitap benzersiz bir eserdir. Filozofların delillerini çürütme hususunda bunun kadar yararlı ve etkili bir kitap görülemez.

Muhterem şeyhimizin tüm eserlerini bir araya getirip meydana çıkaracak olsak, İslâm milleti için büyük bir hizmette bulunmuş ve kıymetli bir ilim hazinesi bırakmış oluruz. Bu eserler yüce seleflerin akîdesini araştıranlar için rehber, kitap yazanlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olacaktır.

Bildiğiniz gibi Ahmed bin Hanbel sağlığında kendi sözlerinin toplanmasını yasaklamıştı. Ancak vefatından sonra öğrencileri onun sözlerini ve ilmini toplayıp insanlara ulaştırdılar ve selefin eserlerinin yayılmasını sağladılar. İmdi sizler de Ahmed bin Hanbel ‘in talebelerinin yolundan giderseniz güzel bir iş yapmış olursunuz.

Buhâri -Allah ondan razı olsun- şehirden kovuldu, istenmedi, tardolundu; buna karşılık Allah Teâlâ onun kitabını, aklından geçmediği ve hayal dahi edemediği kadar yüceltti; öyle ki bugün ,(Sahîhû’l-) Buhâri kitabı tüm hadis kitaplarının üstündedir.

Bizlerde üstadımızın telifleri böyle bir ümitteyiz.

İnşaallah bu ümidimiz gerçekleşir. Çünkü, onun bütün gayesi bâtıl ve bid ‘atı reddedip selefin yolunu ve sünneti hâkim kılmaktı. Bundan başka, onun eserleri; araştırma mahsûlü olup, sözü bir temele ve delile dayandığından başkalarının teliflerinden üstün ve de seçkindir.”

Similar Posts