Kabirleri ziyaret etmenin kadın ve erkeklere meşru olduğunu ve bu müsadeye gerekçe olarak da, kabirlerin ziyaretçilere ölümü ve ahireti hatırlatması, kalpleri yumuşatması gibi vesileler anlatılmıştır… 

Bununla beraber birçok hadisi şeriflerde anlatıldığı gibi bu kabir ziyareti izni, Müslüman ve kafir kabirleri arasında fark gözetmeyen genel nitelikli bir müsaadedir. Çünkü, ziyaret gerekçesi olarak anlatılan kalplerin yumuşaması, ölümü ve ahireti hatırlama bütün kabirlerde vardır.

Öyleyse kabirleri ziyaret adabı olarak, insanın niyeti ölümü ve ahireti hatırlamak, onlara mağfiret dilemek – ki, bu mağfiret dileme de sadece mü’min ve müslim’ler içindir – ve bir de onları selamlamak şeklinde olmalıdır.

Eğer kadınların kabir ziyaretinden bahsedecek olursak İslam, kadınların normal kabir ziyaretlerini meşru görmüş, ama Zavvarat şeklindeki ziyaretlerini ise haram kılmıştır.

Zavvarat ise ;
 kadınların aşırı bir şekilde kabirlere koşuşmaları ve oralarda taşkınık yapmalarıdır… Yani bağırıp çağırarak ağlamalar… yaka-paça yırtmalar ve saç-baş yolmalar şeklidir.

İşte İslam, bu şekilde bir kabir ziyaretini – kadın erkek herkese – yasaklamıştır… Hadislerde özellikle kadınlardan bahsedilmesi ise, bu aşırılığın genelde kadınlar tarafından sergilendiği içindir.

Hulasa hanımlar da kabirleri usulüne uygun ziyaret edebilirler. Çünkü bu konuda deliller mevcuttur… İşte onlardan birkaçı ;

“… Enes ibn Malik r.a şöyle demiştir : Peygamber s.a.v, bir kabir yanında ağlamakta olan bir kadının yanından geçti de, o kadına : Allah’a ittika et  ve sabreyle,buyurdu …… 

                               BUHARİ : 3.C.1209.S 

“… Resulullah s.a.v buyurdular ki :  Ey Aişe Cibril sana Baki ehline gidip onlar için istiğfar etmeni emrediyor……….. Ben Aişe de dedim ki : Ya Rasulallah ! – Kabir de – olanlar için nasıl dua edeyim ? Resulullah s.a.v şöyle buyurdu :

“ Es selamu ala ehli’d diyari minel mu’miniyne ve’l muslimiyn ve yerhamullahu’l mustakdimiyne minna ve’l muste’hiriyne ve inna inşaallahu bikum la lahigun “

“ Mü’minler ve Müslümanlar diyarının ehline selam olsun. Allah, bizden evvel ölenlerle bizden sonra öleceklere rahmet eylesin. Muhakkakki bizlerde inşaallah sizlere kavuşacağız “

MÜSLİM : 3.C.974 / 103.N 

“ … İbnu Ebi Muleyke r.a’dan ; o şöyle demiştir : Aişe bir kere kabirlerden doğru geliyordu. Kendisine :

–  Ey Müminlerin annesi nereden geliyorsun ? diye sordum. Aişe   :
– Kardeşim Abdurrahmân ibn Ebi Bekr’in kabrini ziyaret ettim ; oradan geliyorum, dedi. Ben ona  :
– Resulullah s.a.v  kabirleri ziyaretten nehyetmezmi idi ? dedim. Aişe :
– Evet, vaktiyle nehyetmiş idi ; fakat sonra ziyaret edilmesini emretti, dedi.

HAKİM.1.376 – İBNİ ABDİL BERR 3.233 ; TEMHİD – BEYHAKİ : 4.78

Bu delillerin ifadesinden de anlaşıldığı gibi, kadınların aşırılık yapmadan normal kabir ziyaretleri meşrudur.

         “…….. عن ابن عباس قال :

لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج.

“… İbn Abbas r.a’dan ; dedi ki : Resulullah s.a.v. kabirleri aşırı ziyaret eden kadınları lânetledi ”

İBN MACE :4.C.1575.N – EBU DAVUD:4.C.3236.N – NESEİ : 4.C.2045.N

“… Ebu Hureyre r.a’dan ; Resulullah s.a.v, kabirleri aşırı ziyaret eden kadınları lânetledi. ”

TİRMİZİ : 2.C.1061.N – İBNİ MACE: 4.C.1576.N

Hadislerde varid olan mubalağa siğası “ ZAVVARAT ” nazari itibare alınırsa, aşırı olmayan ziyaretlerin meşru, aşırı olan şekillerin ise gayrı meşru  olduğu anlaşılacaktır.

                                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts