Değerli kardeşlerim … ! bu sohbetimizde inşaallah insan hayatında çok önemli bir yeri olan evlilik müessesesinden bahsetmeye çalışacağız.

Yani ona teşvikten, onun faziletinden ve nikah türlerinden bahsedip konuyla ilgili anlaşılması gereken şeyleri anlatmaya çalışacağız.

1 – GÜCÜ  YETEN  KİMSENİN  EVLENMESİ  VACİPTİR

Değerli Müslümanlar … ! unutmayalımki İslam evlenmeye teşvik etmiş ve onun faziletinden çokca bahsetmiştir.

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmez ise o benden değildir.Evleniniz.Çünkü ben ümmetlere karşı çokluğunuzla övüneceğim. Dolayısiyla kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Kimin de evlenmeye gücü yetmez ise, oruç tutsun. Çünkü oruç şehvet kırıcıdır. }

İbni Mace : 5.c.1846.n

{ … Abdullah b. Mes’ud r.a şöyle dedi : Bizler  Nebi s.a.v’in  beraberinde – evlenmek için – hiçbir şeyi olmayan gençler idik. Rasulullah s.a.v bize : Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en iyi şekilde saklar ve ferci’de en iyi şekilde korur. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç onun için bir kalkandır, buyurdu. }

Buhari : 5066-Ter: 5162 – Müslim : 1401/1 – Nesei : 2238 – Tirmizi : 1081 – Darimi : 2/132 – İbnu Carud : 672 – Abdurrezzak : 10380 – Beybaki : 7/77 :  Ahmed  : 1/424-432 – AIbani  : 1781-İrva

{ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Üç kişi Nebi s.a.v’nin eşlerinin evlerine geldiler ve Nebinin ibadetlerinden soruyorlardı. Kendilerine Nebi’nin ibadeti haber verilince, sanki onlar o ibadetleri az addediyormuş gibi yapıp : Biz nerede, Nebi nerede ? Şüphesiz Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır, dediler. Onlardan biri : Bana gelince, ben geceleri daima namaz kılacağım dedi. Diğeri ise : Ben her zaman oruç tutacağım ve hiç orucumu açmayacağım dedi. Başka birisi de : Ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v geldi ve : Sizler şöyle şöyle söyleyen kimselersiniz. Dikkat edin Allah‘a yemin ederim ki, şüphesiz ben sizin Allah‘tan en çok korkanınız ve en muttakinizim. Buna rağmen – ben bazen – oruç tutarım – bazen – oruçsuz olurum. – Gecenin bir kısmında – namaz kılarım – bir kısmında – uyurum ve kadınlarla da evlenirim. Bu benim sünnetimdir ; her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o kimse benden değildir, buyurdu. }

Buhari :  5158 – Müslim : 1401 Nesei : 3217 – İbni Hibban : 14 – Beyhaki : 7 / 77 – Beğavi : 96

2 – NİKAHIN   FAZİLETİ  VE  ONA  GÜCÜ  YETMEYENLERİN  YAPACAĞI  ŞEY

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi evlilik her ne kadar bütün insanların ihtiyaçları olan bir şey de olmuş olsa, bunların içerisinde özellikle maddi anlamda bu işe güçleri yetmeyen kimseler de mevcuttur… Dolayısiyle bu manada gücü yetmeyenlere İslam, oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Hadiste de belirtildiği gibi bu ibadet – yani oruç – ; insan şehvetini kırar ve zina gibi çirkin bir akibeti boylamaktan da kurtarır…

{ … 
Abdullah b. Mes’ud r.a şöyle dedi : Bizler Nebinin beraberinde ( evlenmek için ) hiçbir şeyi olmayan gençler idik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize : Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en iyi saklar ve ferci de en iyi korur. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç onun için bir kalkandır, buyurdu. }

Buhari 5066-Ter : 5162 Müslim : 1401/1 Nesei : 2238 Tirmizi : 1081 Darimi : 2/132 İbn Carud :  672 Abdurrezzak : 103 80 Beyhaki : 7/77 Ahmed : 1/424-432 Albani : 1781-İrva

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v : Üç kişi var ki, onlara yardım etmek Allah‘ın kendi üzerine aldığı bir haktır. Allah yolunda cihad eden mücahit, iffetli olmak isteğiyle evlenen kimse ve – kendi bedelini – ödemek isteğiyle mükatebe – yani yazışma – yapan köledir, buyurdu. }

İbni Hibban : 4030 Nesei : 3120-3218 Tirmizi : 1655 İbni Mace : 2518 Hakim : 2/160-217 Beyhaki : 7/78 Beğavi : 2239 Ahmed : 2/151- 437

Rabbim bütün bekar kardeşlerime hayırlı eşler nasibetsin … Şimdilik gücü yetmeyenlere ise, sabr, metanet ve maddi ve manevi güç versin … Amin

3 – İSLAM  BİRDEN  ÇOK  KADINLA  EVLENMEYE    MÜSAADE   ETMİŞTİR

Allah’u teala şöyle buyuruyor : { Yetimler hakkında adaleti yerine getireme yeceğinizden korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder tane nikahlayın. Eğer kadınlar arasında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız bir tane alın ; yahut ellerinizin altında bulunan cariyelerle iktifa edin Zülüm etmemeniz için bu daha uygundur. }     Nisa : 3.Ay

{ … Kays b. el-Haris şöyle dedi : Nikahım altında sekiz tane kadın olduğu halde İslam’a girip müslüman oldum. Nebi s.a.v’e geldim ve bu durumu ona zikrettim. Nebi s.a.v : Onlardan dört tanesini seç  – ve diğerlerini boşa – buyurdu. }

Ebu Davud 2241 İbni Mace 1952 Beyhaki 7/183 Albani 1855-İrva

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Gaylan b. Seleme es-Sekafi Islam’a girip müslüman olduğunda cahiliye zamanından nikahı altında on tane kadın vardı. Resulullah s.a.v ona : Onlardan dört tanesini seçip nikahında tut, – diğerlerinden ayrıl – diye emretti. }

Tirmizi 1137 İbni Mace 1953 Hakim 2780 Beyhaki 14041 Ahmed 5026 Albani 1 883-İrva

{ … Said b. Cübeyr şöyle dedi : İbni Abbas bana : Evlendin mi ? dedi. Ben : Hayır evlenmedim dedim.İbni Abbas: Evlen, çünkü bu ümmetin en hayırlısı, kadınları çok olandır, dedi. }

Buhari : 5069-Ter : 5163 – 5164 

{ … Ma’kıl b. Yesar şöyle dedi : “… Resulullah s.a.v : Sizler kocalarına  sevgi besleyen  ve  çocuk  doğuran  kadınlarla evlenin. Çünkü  ben  – geçmiş – ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm, buyurdu. }

Ebu Davud : 2050 – Nesei : 3227 – İbni Hibban : 1229-Mevarid –  Hakim : 21162

4 – İSLAM   TEBETTÜL’Ü   YASAKLAMIŞTIR 
Tebettül : Evlenmeyi terk etmek demektir.

{ … Sa’d b. Ebi Vakkas r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v Osman b. Mez’un’un tebettül isteğini reddetti. Şayet ona bu hususta izin verseydi, biz elbette – ileri gider – hadımlaşırdık. }

Buhari 5073-Ter : S 167 Müslim 1402/6 Nesei 3212 Tirmizi 1083 İbni Mace 1848 

5 – DİNİNDEN  VE  AHLAKINDAN  EMİN  OLUNAN  KİMSELERİ  EVLENDİRMEK
Değerli kardeşlerim … ! evlilik konusunda bir müslümanın dikkat edeceği en önemli husus, Dindarlık ve ahlak olmalıdır … Talib olunan ister erkek olsun ister bayan olsun, onların mutlaka İslam dinini yaşayan edepli, ahlaklı birer kimseler olmaları gerekir …

{ … Ebu Hureyre r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v : Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa onu evlendirin ! Yoksa yeryüzünde fitneler ve çok büyük fesat olacaktır, buyurdu. }

Tirmizi : 1084 İbni Mace : 1967 Hakim : 2/164 Beyhaki : 7/82 Albani : 1868-İrva

Ve sakın unutmayınız ki islamın istediği Dindar kimse, geleneksel bir Dindarlık değil, şuurlu, basiretli, delil ile hareket eden ve en önemlisi akidesi sağlam bir Dindar olmalıdır.

Ardından da ahlakından emin olunan biri olmalıdır… İşte evlenilecek, evlendirilecek ve evlenmesine vesile olunacak kimseler bu tip kimseler olmalıdır … 

6 – SALİHA BİR KADINLA EVLENMEK DİNİN YARISINI TAMAMLAMAK DEMEKTİR 

{ … Enes r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Allah her hangi bir kimseye saliha eş takdir ederek rızıklandırmış ise, şüphesiz ki dininin yarısı – nı yaşamak – üzere o kimseye yardım etmiştir. Dininin diğer yarısı hususunda da o kimse Allah‘tan korksun, takvaya sarılsın. }

Tabarani Evsat : 976 Hakim : 2/161 Beyhaki : 4/382-Şuab . Albani Sahiha : 625- C.Sağir : 3/3647

Zikredilen bu hadis { … Enes r.a dan : “ Herkim saliha bir kadınla evlenirse dininin yarısını ikmal etmiştir. Dolayısıyla diğer yarısını da Allah‘tan korksun ve takvaya sarılsın “ }

                                                  Taberani Evsat : 976.n – Hakim : 1 / 161

şeklinde de rivayet edilmiştir… Bu hadisi şerifi, yukarıda zikri geçen hadisi şerifle beraber ele alıp anlamak daha uygundur… Çünkü her evlenen dininin yarısını tamamlamaz … Şöyle ki ; kişinin evlendiği kadın eğer saliha değil ve dinle, imanla alakası yoksa, o kadın evde kocasına din işlerinde yardım etmeyeceği gibi , kocasına dini yükümlülüklerini yerine getirmesi için teşvikte de bulunmayacaktır. Hatta bunun tam tersi olup, belki de kocasını dinden imandan uzaklaşmasına ve onu mükellef olduğu şeylerden soğumasına vesile olacaktır.  Demek ki bir önceki Hadiste de ifade edildiği gibi ; saliha kadınla evlenen bir kimse dininin yarısını tamamlamıştır’dan kasıt ; o saliha kadının kocasına dinini yaşamada yarı yarıya yardım etmesi demekdir. 

7 – KADINA  ŞU  DÖRT  ŞEYDEN  DOLAYI  RAĞBET  EDİLİR
{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Kadın şu dört şeyden dolayı nikahlanır. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı ele geçirmeye bak, teribet yedek, – yani,elin fakir olsun – buyurdu. }

Buhari 5090-Ter:5183 Müslim 1466/53 Ebu Davud 2047  Darimi 21133-134 İbni Mace 1858 İbni Hibban 4036 Beyhaki 7/79 Beğavi 2240 Ahmed 2/42

8 – İSLAMDAKİ  DENKLİK  DİN  HUSUSUNDA  OLAN  DENKLİKTİR

{ … Fatıma binti Kays r.a şöyle dedi : Fatıma’yı – kendini kast ediyor – kocası üç talak ile boşadı. Rasulullah s.a.v ona bir sükna – yani barınacak bir ev – ve nafaka tayin etmedi. Rasulullah bana : İddetini bitirdiğinde bana bildir, buyurdu. Ben de iddetin bittiğini kendisine haber verdim. Fatıma’ya, Muaviye, Ebu Cehm ve Usame b. Zeyd evlenme talebinde bulundular. Rasulullah s.a.v : Muaviye hiç malı olmayan bir adamdır. Ebu Cehm ise kadınları çok döven bir adamdır. Fakat Usame b. Zeyd’le evlen, buyurdu. Fatıma eliyle şöyle şöyle işaret ederek : Usame ! Usame ! dedi. Rasulullah s.a.v Fatıma’ya : Allah‘a itaat etmek, Rasulüne itaat etmek senin için daha hayırlıdır, buyurdu. Bunun üzerine ben Usame ile evlendim ve bu evliliğimden gıbta edip çok memnun oldum, dedi. }

Müslim  : 1480/47.n 

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Osman b. Mez’un vefat etti ve Hakim’in kızı Havle’den olma bir kız bıraktı. İbni Ömer dedi ki : Osman b. Mez’un ölürken kızını kardeşi Kuddame b. Mez’una emanet edip vasiyet etmişti. İbni Ömer dedi ki : Bu ikisi ( yani Osman b. Mez’un ve Kuddame b. Mez’un ) benim dayım olmaktadır. İbni Ömer dedi ki : Osman b. Mez’un’un kızım amcası Kuddame b. Mez’un’dan bana nikahlaması için talep ettim. 0 da kızın benimle evlenmesine razı oldu. Sonra Muğire b. Şube araya girdi ; yani annesinin yanına girdi ve onu malla ( kızı kendisine nikahlaması için ) rağbetlendirdi de kadın Muğire’ye razı oldu. Kız da annesinin hevasına uyup razı oldu. Kuddame b. Mez’un ve Muğire b. Şube anlaşmazlığa düştüler de bu anlaşmazlıkları Rasulullah’a arz edildi. Bunun üzerine Kuddame b. Mez’un : Ya Rasulallah, bu kız benim kardeşimin kızıdır ; kardeşim onu bana vasiyet etti. Ben de onu halasının oğlu Abdullah b. Ömer ile evlendirmek istedim. Bu kız hakkında ne salah ne de denklik yönünden taksirat yapmadım. Ancak o (aklını kullanamayan bir) kadındır, annesinin hevasına tabi oldu dedi. İbni Ömer dedi ki : Rasulullah s.a.v : 0 kız yetimdir, izni olmadan nikahlanamaz, buyurdu. İbni Ömer dedi ki : Vallahi, kıza sahip olduktan sonra onu benden çekip aldılar ve Mugire b. Şube ile evlendirdiler. }

Ahmed 2/130 Dare kutni 3/230 Hakim 2703 Beyhaki 7/120 Albani 1835-İrva

9 – EVLENİLECEK  OLAN  KİMSEYE  BAKMANIN  CAİZLİĞİ

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Ben Nebi s.a.v’in yanında idim. Ona bir adam geldi ve Ensar’dan bir kadınla evlendim diye Nebi’ye haber verdi. Rasulullah s.a.v ona : 0 kadına baktın mı ? buyurdu. 0 kimse hayır bakmadım dedi. Rasulullah : 0 halde git ona bak, çünkü Ensar’ın gözlerinde bir şey vardır, buyurdu. }

Müslim : 1424/74 Humeydi : 1172 Nesei : 3246 İbni Hibban : 4041 Said b. Mensur : 523 Dare kutni : 3/253 Beyhaki : 7/84 Ahmed : 2/299

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’e bir adam geldi ve Ensar’ dan bir kadınla evlendim dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona : 0 kadına baktın mı ? Çünkü Ensar‘ın gözlerinde bir şey vardır, buyurdu. 0 kimse evet baktım dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem : 0 kadınla ne kadar mehir üzere evlendin ?, buyurdu. 0 kimse : Dört ükiyye gümüş üzerine evlendim dedi. Nebi o kimseye : Dört ükiyye gümüş üzerine mi ?, Sanki gümüşü şu dağın yamacından yontup çıkarıyorsunuz ! Yanımızda şimdi sana verecek bir şeyimiz yoktur. Ancak seni bir seriyye içinde bir yere yollarız da oradan bir şeylere nail olursun, buyurdu.” Ravi dedi ki : Nebi s.a.v Abs oğulları cihetine bir seriyye gönderdi ve bu kimseyi de o seriyye içinde gönderdi dedi. }

Müslim : 1424/75 İbni Hibban : 4094 Hakim : 2/177 Beyhaki : 7/235

{ … Cabir bin Abdullah r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Her hangi biriniz bir kadına evlenmek için talip olduğu zaman eğer kadını nikah etmeyi celb edici yerlerine bakabilirse ona baksın. Cabir dedi ki : Ben bir kıza talip oldum, onu görmek için saklandım da onun beni evlenmeye davet eden yerine baktım ve onunla evlendim. }

Ebu Davud : 2082 Albani : 1791-1792- İrva  95-98-es-Sahiha 

10 – KIZLA  EVLENMENİN  FAZİLETİ 

{ … Cabir b. Abdullah r.a şöyle dedi : Babam Abdullah öldü. Yedi yahut dokuz tane yetim kız bıraktı Ben de dul bir kadınla evlendim. Rasulullah  s.a.v bana : Ya Cabir evlendin mi ? buyurdu. Ben de : Evet dedim. Rasulullah : Bakireyle mi yoksa dulla mı ? buyurdu. Ben : Hayır dul ile evlendim dedim. Rasulullah : Keşke kız olsaydı. Sen kendisiyle, o da seninle oynaşır ; sen onu güldürür ; o da seni güldürürdü, buyurdu. Cabir dedi ki : Rasulullah’a  Babam Abdullah Uhud’da öldürüldü ve birkaç yetim kız bıraktı. Ben de onların arasına kendileri gibi genç bir kız getirmek istemedim. Bu sebeple onların işlerini ve onların hallerini ıslah edecek olgun bir kadınla evlendim, dedim. Bunun üzere Rasulullah : Allah sana bereketler ihsan etsin – yahut – hayırlar ihsan etsin, buyurdu. }

Buhari 5367-Ter : 5467-546 Müslim : 1466/715/56 Nesei : 3220-3226 İbni Mace : 2436 

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bana : Ya Cabir evlendin mi ? buyurdu. Ben : Evet dedim. Rasulullah : Evlendiğin nedir, kız mı yoksa dul mu ? buyurdu. Ben : Hayır, aksine duldur dedim. Rasulullah : Keşke kız olsaydı. 0 seninle oynaşır sen de onunla oynaşırdın, buyurdu. Dedim ki : Ya Rasulallah ! Babam Uhud’da öldürüldü ve dokuz tane kız çocuğu bıraktı. Yanımda dokuz kız kardeşim bulunmakta, onlara kendileri gibi genç bir kızı eklemek istemedim. Aksine eşimin onların saçını tarayan, başını temizleyen ve işleriyle ilgilenen bir kadın olmasını istedim. Rasulullah : Doğruya isabet ettin, buyurdu. }

Ebu Avane : 4013-4015 Müslim : 1466/715/56

11 – NİKAH’TA  TARAFLARIN  KUSURLARINI  SÖYLEMELERİ  GEREKİR

{ … Fatıma binti Kays şöyle tahdis etti : Ebu Amr b. Hafs Fatıma’yı kesin olarak boşadı. Ebu Amr ortada yokken, bulunduğu yerden kendi vekili ile nafaka olmak üzere biraz arpa gönderdi. Fatıma vekile kızdı. Vekil de : Vallahi, senin bizim üzerimizde hiçbir hakkın yoktur dedi. Bunun üzerine Fatıma Rasulullah’a geldi ve olayı kendisine söyledi. Rasulullah s.a.v : Senin Ebu Amr üzerinde hiçbir hakkın yoktur, buyurdu. Ve ona Ümmü Şüreyk’in evinde vacip olan iddetini beklemesini emretti. Sonra da : Bu Ummu Şureyk ashabımın sıkça uğradıkları bir kadındır, dolayısıyla sen iddetini İbni Ummu Mektum‘un yanında geçir. Çünkü o kör bir kimsedir. Orada dış elbiseni de çıkarabilirsin. İddetin bittiği zaman bana haber ver, buyurdu. Fatıma dedi ki : Ben iddetimi tamamlayınca, Muaviye b. Ebi Süfyan ile Ebu Cehm’in benimle evlenmek istediklerini Nebiye söyledim. Rasulullah  s.a.v : Ebu Cehm‘e gelince, o omuzundan değneği indirmeyen bir adamdır. Muaviye ise, son derece fakirdir ve hiçbir malı yoktur. Sen Usame b. Zeyd ile evlen, buyurdu. Ben ondan hoşlanmadım. Sonra Rasulullah yine : Usame ile evlen, buyurdu. Bunun üzerine ben onunla evlendim. Allah bu evlilikte bir çok hayır halk etti ve bu evliliğime gıbta edip çok memnun oldum. }

Ebu Avane : 4139 Müslim : 1480/36 Malik : 2/580/67 Ebu Davud : 2284 Nesei : 3245 Tirmizi 1135 İbni Hibban : 4252- 4254 Tabarani : 24/909-921-M.Kebir Beyhaki : 7/432 Abdurrezzak 12022 Ahmed : 6/412 Albani : 1804-İrva

12 – ŞEVVAL  AYINDA  EVLENMENİN  FAZİLETİ 
{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v benimle Şevval ayında nikahlandı ve yine Şevval ayında evlenip zifaf yaptı. Resulullah’ın hangi hanımı onun yanında benim kadar nasipliydi.

Ravi dedi ki : Aişe, evlendirdiği kadınları Şevval ayında zifafa sokmayı müstehab görürdü. }

Müslim : 1423/73.n 

13 – KİŞİNİN  KIZINI  SALİH  KİMSELERE  ARZETMESİ

{ … İbni Ömer r.a şöyle tahdis etti : Ömer b. el-Hattab, kızı Hafsa Huneys b. Hazafe’den dul kaldığı zaman – ki, bu Huneys Rasulullah’ın sahabelerinden idi ve Bedir’e iştirak etmiş, orada yaralanıp Medine’de vefat etti. – şöyle dedi : Ben Osman ile karşılaştım ve Hafsa’yı ona arz ettim ve ona : Dilersen Ömer b. el-Hattab’ın kızı Hafsa’yı sana nikah edeyim dedim. Osman : Bu işimi bir düşüneyim dedi. Bunun üzerine birkaç gece bekledim. Sonra Osman : Bu günümde bana evlenmeme görüşü zahir oldu dedi. Ömer : Sonra Ebu Bekir ile karşılaştım ve ona : Dilersen Ömer’in kızı Hafsa’yı sana nikah edeyim dedim. Ebu Bekir sustu bana hiçbir şey söylemedi. Ben de Osman’a hissettiğim kırgınlığın daha fazlasını ona hissettim. Bunun üzerine birkaç gece bekledim. Sonra Hafsa’ya Rasulullah s.a.v evlenmek için talip oldu, ben de onu Rasulullah’a nikahladım. Akabinde Ebu Bekir bana karşı geldi ve : Sen Hafsay’ı bana evlenmem için arz ettiğinde, sana cevap vermemem sebebiyle her halde bana darılmışsındır dedi. Ben de : Evet dedim. Ebu Bekir : Senin Hafsa’yı bana arz ettiğinde, sana cevap vermekten beni men eden, Resulullah’ın Hafsa ile evlenmeyi zikretmesini iyi bilmem idi. Ancak Resulullah’ın sırrını ifşa edecek değildim. Eğer Rasulullah s.a.v onunla evlenmeyi terk etseydi elbette onunla evlenmeyi kabul ederdim dedi. }

Buhari : 3753 Nesei 3248-3259 Tabarani 23/302-M.Kebir – İbni Sa’d 8/81-82 Ahmed 1/12

14 – KADIN  KENDİSİNİ  SALİH  KİMSELERE  ARZ  EDEBİLİR

{ … Sabit el-Bunani şöyle dedi. Ben Enes b. Malik’in yanında iken orada Enes’in kızı da bulunuyordu. Enes dedi ki : Bir kadın Rasulullah s.a.v’e geldi ve kendini ona arz ederek : Ya Rasulullah ! bana ihtiyacın var mı – benimle evlenmek ister misin ? – dedi. Bunun üzerine Enes’in kızı : Bu kadının hayası ne kadar da azmış ! Vay bu ne çirkin şey, dedi. Enes : Bil ki, o kadın senden çok daha hayırlıdır. Çünkü o, Rasulullah’ın Nübüvvetine rağbet edip kendini ona arz etti dedi. }

 Buhari : 11.c.5210.s – Müslim : 1425/76 

15 – SALİHA  BİR  EŞ  DÜNYA  METAI’NIN  EN  HAYIRLISIDIR

{ … Abdullah b. Amr r.a şöyle dedi : Rasulullah : Dünya metaı’nın en hayırlısı saliha kadındır, buyurdu. }

Müslim 1467/64 Nesei 3232 İbni Mace 1855 Beğavi 2288-Mesabih

{ … Sa’d bin ebi Vakkas r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Dört şey mutluluktandır : Saliha kadın, geniş bir ev, iyi bir komşu ve güzel bir binek … }

İbni Hibban : 1232- Mevarid – S.Sahiha : 1/282.N

{ … Sevban r.a şöyle dedi : “ Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele } Tövbe : 34.Ay

Ayeti indiği zaman, bizler Rasulullah  s.a.v ile beraber onun seferlerinden birinde idik. Resulullah’ın ashabından bazısı : Bu ayet altın ve gümüş biriktirme hakkında indi,  keşke hangi malın daha hayırlı olduğunu bilsek dediler. Bunun üzerine Resulullah s.a.v : Onun en hayırlısı ; Zikreden dil, şükreden kalp ve Ahiret işlerinde kişiye yardım eden mü’mine bir zevcedir, buyurdu. }

Tirmizi : 5.c.3291.n – İbni Mace : 5.c.1856.n

16 – SALİHA  KADININ  ÖZELLİKLERİ

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’e hangi kadın daha hayırlıdır diye sorulduğunda o şöyle buyurdu : Eşi kendisine baktığında ona neşe ve sürur verir, kendisine bir şey emrettiğinde eşine itaat eder, kendi nefsinde ve malında eşinin kerih gördüğü hususlarda ona muhalefet etmez. }

Ahmed 7425 Nesei 3231 Beyhaki 7/82 Hakim 2/161 Albani 1786-İrva 

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle tahdis etti : Nebi s.a.v : Kadınların en hayırlıları, deveye binen Arap kadınlarıdır. Kureyş kadınlarının en hayırlıları ise küçük çocuğu üzerine şefkat gösteren ve kocasına karşı da onun malını koruyup gözeten kadınlardır, buyurdu. }

Buhari 5082-Ter: 5173 Müslim 2527/201 Humeydi 1047 İbni Hibban 6268 İbn Ebi Asım 1533-Sünne – Beyhaki 7/293 Beğavi 3965 Abdurrezzak 20603 Ahmed 2/269

{ … Hişam tahdis edip şöyle dedi : Ebu Bekir’in kızı Esma şöyle anlattı : Zübeyr benimle evlendi. 0 zaman Zübeyr’in yer yüzünde ne malı ne de kölesi hiçbir şeyi yoktu. Onun sadece su çeken bir devesi ve bir de atı vardı. Atının otunu, yemini de ben bulup verirdim, ben sulardım. Su kırbasını ben onarırdım. Hamuru ben yoğururdum. Ancak güzel ekmek yapamazdım. Onu da Ensardan olan komşularım  yaparlardı. Bunlar sadakatli iyi kadınlardı. Sonra Resulullah s.a.v Zübeyr’e bir miktar hurmalık ayırıp vermişti. Ben Zübeyr’in bu hurmalığından başımın üzerinde – devesi için – hurma çekirdeği taşırdım. Bu hurmalık evimden bir fersahın üçte ikisi kadar uzaklıkta idi. Yine bir gün başımda hurma yüklü olarak evime gelirken Resulullah  s.a.v ile karşılaştım. Yanında Ensar’dan bazı kimseler vardı. Resulullah beni çağırdı. Sonra beni terkisine bindirmek için devesine : ıh, ıh  dedi. Fakat ben erkeklerle beraber yolculuk etmekten utandım ve Zübeyr’i ve onun kıskançlığını hatırladım. Zübeyr insanların en kıskancı idi. Resulullah s.a.v benim utandığımı anladı da devesini sürüp gitti. Zübeyr’in yanına geldiğimde ona : Bu gün Resulullah, başımda hurma çekirdeği yüklü olduğu halde bana karşı geldi. Yanında sahabelerden bir grup insan da vardı. Beni bindirmek için devesini çökertmek istedi. Fakat ben utandım ve senin kıskançlığını hatırladım dedim. Bunun üzerine Zübeyr : Vallahi senin hurma çekirdeği yükün, bana Resulullah ile beraber deveye binmenden daha güç oldu, dedi. Esma dedi ki : Ben bu vb. diğer işleri, daha sonra Ebu Bekir’in bana at bakıcılığı yapacak bir hizmetçi göndermesine kadar yerine getirdim. Babam – hizmetçi göndermekle – sanki beni kölelikten azat etmişti. }

 Buhari : 5224-Ter:5303 – Müslim : 2182/34

(((   …   NİKAHIN ŞARTLARI  …   )))

1 – NİKAHIN ŞARTLARINDAN BİRİSİ : VELİNİN İZNİ 

{ … Ebu Musa el-Eşari r.a dedi ki : Nebi s.a.v buyurdular ki : Veli’nin izni olmadan nikah yoktur. }

Ebu Davud 2085 Tirmizi 1101 Darimi 2/137 İbni Mace 1881 İbnu’l-Carud 702 İbni Hibban 1243- el Mevarid Dare kutni 3/218/4 Hakim 2/170 Beyhaki 7/107 Ahmed 4/394- 413 Albani (1839-İrva

{ … Aişe r.a şöyle haber verdi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üç kere : Her hangi bir kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa o kadının nikahı batıldır, nikahı batıldır’ nikahı batıldır’ buyurdu. }

Ebu Avane 4037 Ebu Davud 2083 Tirmizi 1120 Darimi 2/137 İbnu’l-Carud 700 İbni Mace 1879 İbni Ebi Şeybe 3/272 Dare kutni 3/221/10 Hakim 2/168 Beyhaki 7/105 Ahmed 6/47-165 Albani 1840- İrva

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdular ki : Bir kadın, velisinin iznini almadan nikahlanamaz. Eğer nikahlanırsa, o nikah batıldır ; o nikah batıldır; o nikah batıldır….. }

Ebu Avane 4259 Ebu Davud 2083 Tirmizi 1102 Darimi 2/137 İbni Mace 1879 İbni Hibban 4074 İbni Ebi Şeybe 31272 İbnu’l-Carud 700 Tayalisi 1663 Ebu Yala 4750 Humeydi 228 Dare kutni 31221/10 Hakim 2/168 Beyhaki 7/55 Ahmed 6/47-165 Albani 1840-İrva

2 – VELİSİ  OLMAYANIN  VELİSİ  SULTANDIR

{ … Aişe r.a şöyle haber verdi : Nebi s.a.v buyurdu ki : “ … Sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

Ebu Avane 4037 Ebu Davud 2083 Tirmizi 1102 Darimi 2/137 İbni Mace 1879 Beyhaki 7/105 Albani (1040- İrva

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Bir kadın, velisinin iznini almadan nikahlanmaz. Eğer nikahlanırsa, o nikah batıldır ; o nikah batıldır ; o nikah batıldır. Eğer erkek o kadına girerse, onun için erkeğin ona isabet etmesi sebebiyle sadece mehir vardır. Eğer anlaşmazlığa düşerlerse, sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

Ebu Avane 4259 Ebu Davud 2083 Tirmizi 1102 Darimi 2/137 İbni Mace 1879 İbni Hibban 4074 İbni Ebi Şeybe 3/272 İbnu’l-Carud 700 Tayalisi 1663 Ebu Yala 4750 Humeydi 228 Dare kutni 3/221/10 Hakim 2/168 Beyhaki 7/55 Ahmed 6/47-165 Albani 1840- İrva

3 – RIZASI ALINMADAN KADIN NİKAHLANAMAZ

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi buyurdu ki : Dul kadın kendisinden açıkça emri alınmadan nikah olunmaz. Kız da kendisinden izin almadan nikahlanamaz. Orada hazır bulununlar : Ya Rasulallah, kızın izni nasıl olur ? dediler. Rasulullah : Onun izin vermesi sukut etmesidir, buyurdu. }

Buhari 5136-Ter: 5229 Müslim 1419/64 Ebu Davud 2092 Nesei 3265 Tirmizi 1107 Darimi 2/138 İbni Mace 1871 İbn Carud 707 Dare kutni 2/238 Beyhaki 7/119 Abdurrezzak 10286 Ahmed 2/250

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Ben : Ya Resulellah ! kadınlar nikahlanma hususunda kendileriyle istişare edilirler mi ? dedim. Resulullah s.a.v “ Evet “ buyurdu. Ben : Kız, evleneceği kimse hakkında istişare edilirse utanır ve susar dedim. Resulullah : Onun susması onun iznidir, buyurdu. }

Buhari : 6815 Müslim 1420/65 İbni Hibban 4080 Beyhaki 7/119 Beğavi 2255 Ahmed 6/165

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Osman b. Mez’un vefat etti ve Hakimin kızı Havle’den olma bir kız çocuğu bıraktı. İbni Ömer dedi ki : Osman b. Mez’un ölürken kızı, kardeşi Kuddame b. Mez’una emanet edip vasiyet etmişti. İbni Ömer dedi ki : – Osman b. Mez’un ve Kuddame b. Mez’un’dan – her ikisi de benim dayım olmaktadır. İbni Ömer dedi ki : Osman b. Mez’un’un kızın amcası Kuddame b. Mez’un’dan bana nikahlaması için talep ettim. 0 da kızın benimle evlenmesine razı oldu. Sonra Mugire b. Şube araya girdi ; yani annesinin yanına girdi ve onu malla – kızı kendisine nikahlamak için – rağbetlendirdi. Kadın Mugire’ye razı oldu Kız da annesinin hevasına uyup razı oldu. Kuddame b. Mez’un ve Mugire b. Şube anlaşmazlığa düştüler de bu anlaşmazlıkları Rasulullah’a arz edildi. Bunun üzerine Kuddame b. Mez’un : Ya Resulallah, bu kız benim kardeşimin kızıdır ; kardeşim onu bana vasiyet etti. Ben de onu halasının oğlu Abdullah b. Ömer ile evlendinnek istedim. Bu kız hakkında ne salah ne de denklik yönünden taksirat yapmadım. Ancak o – aklını kullanamayan bir – kadındır, annesinin hevasına tabi oldu, dedi. İbni Ömer dedi ki : Resulullah s.a.v : 0 kız yetimdir, izni olmadan nikahlanamaz buyurdu. İbni Ömer dedi ki : Vallahi, kıza sahip olduktan sonra onu benden çekip aldılar ve Mugire b. Şube ile evlendirdiler. }

Ahmed 2/130 Dare kutni 3/230 Hakim 2703 Beyhaki 7/120 Albani İrva : 1835

{ … Yahya b. Said el-Kasım şöyle tahdis etti : Cafer oğullarından olan bir kadın, velisinin  kendisi istemediği halde evlendireceğinden korktuğunda Ensar’dan iki yaşlı kişiye – Yani Cariyenin iki oğlu Abdurrahman ve Mücemmi isimli kişilere – haber gönderdi de sordu. Bu iki yaşlı şeyh ona : Sakın korkma, çünkü Ensar’dan Hansa binti Hizam’ı babası kendisi istemediği halde evlendirmişti de – onun talebi üzerine – Nebi s.a.v bu nikahı iptal etmişti , dediler. }

Buhari : 15.c.6838.s – Malik 2/535/25 Ebu Davud 2101 Nesei 3268 Darimi 2/139 İbni Mace 1873) İbn Carud 710 Beyhaki 7/119 Ahmed 6/328 Albani 1830

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi buyurdu ki : Yetim kızın nefsi hakkında müsadesi alınır. Sukut ederse, sukut onun iznidir. Eğer izin vermez ise onun nikahına cevaz yoktur. “

Ebu Davud : 3/2093.n – Tirmizi : – Nesai

{ … Hansa binti Hizam r.a şöyle rivayet etti : Hansa’yı babası iznini almadan evlendirmişti. Halbuki Hansa dul idi ve bu evliliğe razı olmadı. Akabinde Resulullah’a gidip durumu şikayet etti. Resulullah s.a.v de onun nikahını iptal etti. }

Buhari 5230 Malik 2/535/25 Ebu Davud 2101 Nesei 3268 Darimi 2/139 İbni Mace 1873 İbn Carud : 710 Beyhaki 7/119) Ahmed 6/328

4 – NİKAHIN ŞARTLARINDAN BİRİSİ DE – SUDAK – YANİ MEHİR DİR

{ … Ukbe b. Amir r.a şöyle dedi : “…. Resulullah s.a.v buyurdu ki : Mehrin en hayırlısı kolay olanıdır. }

Hakim 2742 Beyhaki 14332 Hakim ve Zehebi, Buhari ve MÜslim’in şartına göre sahihtir dedi. Albani 6/345- İrva Müslim’in şartma göre sahihtir dedi.

{ … Ebu Seleme b. Abdurrahman şöyle dedi : Nebi’nin eşi Aişe’ye, Resulullah s.a.v’in mehri ne kadardı ? dedim. Aişe : Onun zevcelerine verdiği mehir on iki ükiyye ve bir neşş idi dedi. Sonra : Neşş nedir biliyor musun ? dedi. Ben : Hayır deyince. 0 : Yarım ükiyyedir, işte bunun hepsi beş yüz dirhemdir. Resulullah’ın zevceleri için verdiği mehir budur dedi. }

 MÜslim 1426/78 Ebu Davud 2105 Nesei 3347 İbni Mace 1886

{ … Enes b. Malik r.a şöyle tahdis etti : Nebi s.a.v Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarı boya izi görünce : Bu nedir ?, buyurdu. Abdurrahman cevaben dedi ki : Ben hurma çekirdeği ağırlığı kadar altını mehir vererek evlendim dedim…… }

Buhari : 5244 Müslim 1427/79 Ebu Davud 2109 Nesei 3351 Tirmizi 1933 Darimi 2/104 İbni Mace 1907 İbnu’l Carud 715 Ibni Hibban 4060 Ebu Yala 37813824 Tayalisi 2128 Humeydi 1218 Abdurrezzak 10410 Beyhaki 7/23 7 Beğavi 2310 Ahmed 3/190 Albani 1923- İrva

{ … SehI b. Sa’d şöyle dedi : Bir kadın Resulullah  s.a.v’e geldi ve : Ya Resulallah, ben nefsimi sana hibe etmek için geldim dedi. Resulullah s.a.v kadına bakmaya başladı. Bakışını yukarı kaldırıp doğrulttu, sonra başını aşağı indirdi. Kadın Nebi’nin kendisi hakkında bir hüküm vermediğini görünce oturdu. Müteakiben Nebi’nin ashabından bir kimse ayağa kalktı ve : Ya Resulallah, eğer senin bu kadına ihtiyacın yoksa, beni onunla evlendir dedi. Resulullah ona : Mehir olarak verecek bir şeyin var mı ?, buyurdu. 0 kimse : Hayır vallahi ya Resulallah, dedi. Rasulullah s.a.v : Ailenin yanına git de bak, bir şey bulabilecek misin ?, buyurdu. O kimse ailesinin yanına gitti, sonra dönüp geldi ve : Hayır vallahi ya Resulallah, hiçbir şey bulamadım dedi. Resulullah s.a.v : Haydi bak demirden bir yüzük olsun bul, buyurdu. 0 kimse gitti ve dönüp geldi ve : Hayır ya Resulallah, demirden bir yüzük dahi bulamadım. Ancak şu izarım vardır dedi. Sehl : Onun ridası da yoktu dedi. Bunun yarısı onun olsun dedi. Bunun üzerine Resulullah s.a.v : İzarınla ne yapabilirsin, onu sen giyersen kadının üzerinde ondan bir şey bulunmaz, açık kalır, kadın giyerse senin üzerinde ondan bir şey kalmaz, sen çıplak kalırsın, buyurdu. 0 kimse bulunduğu yere oturdu ve oturuşu uzunca oldu. Sonra kalktı arkasını dönüp gitti. Resulullah s.a.v onun arkasını dönüp gittiğini gördü de çağırılmasını emretti. Adam geldiği zaman : Kur‘an’dan ezberinde neler vardır ?, buyurdu. 0 kimse : Şu sureler, şu sureler, şu surelerdir dedi ve ezbere bildiği sureleri saydı. Resulullah   ona : Sen bu sureleri ezbere okur musun ?, buyurdu. 0 kimse : Evet okuyabiliyorum dedi. Resulullah : Öyle ise git Kur‘an’dan ezberindeki surelerle seni bu kadına malik yaptım, buyurdu. }

Buhari Ter: 5124 Müslim 1425/76 Malik 2/526 Ebu Davud 2111 Nesei 3339 Tirmizi 1114 Darimi 2/142 Tayalisi 1565 Humeydi 928 Tabarani 5750- M.Kebir İbnu’I-Carud 716 İbni Hibban 4093 Dare kutni 3/247/21 Beyhaki 7/144 Beğavi 2302 Albani 1925- İrva

5 – NİKAHIN  ŞARTLARINDAN  BİRİSİ  DE  ŞAHİTLERİN  OLMASI

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdu ki : Velisiz ve iki adil şahitsiz nikah yoktur. Bunun gayri üzere kıyılan nikah ise, batıldır. Eğer taraflar aralarında anlaşmazlığa düşülürse, sultan velisi olmayan kimsenin velisidir. }

İbni Hibban 4075 Tabarani 9287-6923-M. Evsat Dare kutni 3/226-227 Beyhaki 7/125 Albani 1858-İrva

6 – NİKAHI  BAŞKASININ  KIYMASI
{ … Mugire b. Şube şöyle dedi : Mugire b. Şube amcasının kızı olan bir kadını istedi. Mugire o kadına veli olmada insanların en yakını olduğu halde, başka bir kimseye emretti de adam Mugire‘yi kadınla evlendirdi.  }

Buhari Kitabu’n-Nikah, Bab : 37-Ter : 5224

Nikah akdinin yazılmasıyla ilgili olarak Şeyhul’islam İbni Teymiye Fetevada şöyle demektedir : “ Sahabe döneminde nikah akdini yazmak yoktu. Çünkü onların zamanında, her hangi bir hususta anlaşmazlığa düşseler de yalan ve yalancı şahitlik yoktu. Dolayısıyla nikah akdinde mehri veya vesaire gibi şeyleri yazmıyorlardı. Ama şimdi yalan ve yalancı şahitlik yayılmıştır ; bu sebeple nikah akdinin yazılmasında bir beis yoktur.”

7 – NİKAHI  İLAN  ETME

{ … Muhammed b. Hatib şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdu ki : Nikahta helal ile haram arasındaki fark ; def ve ses ile duyurmaktır. }

Nesei 3369 Tirmizi 1088-Ter : 1094 İbni Mace 1896

8 – ZİFAFTAN  SONRA  VELİME
{ … Enes b. Malik r.a şöyle tahdis etti : Nebi  s.a.v :  Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarı boya izi görünce : Bu nedir ?  buyurdu. Abdurrahman : Ben hurma çekirdeği ağırlığı kadar altını mehir vererek evlendim dedim. Nebi : “ Barekellahu Leke – yani, Allah sana mübarek eylesin – Bir koyunla da olsa velime yap ” buyurdu. }

Buhari : 5244 Müslim 1427/79 Tirmizi 1094 Darimi 2/143 İbni Mace 1907 Ebu Yala 3348  

{ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v Hayber ile Medine arasında üç gün ikamet etti. Bu müddet içinde Safiye ile zifafa girdi. Akabinde ben müslümanları Nebi’nin velimesine davet ettim. Bu velime de ekmek de et de yoktu. Tabaklanmış deri sofraların yayılması emredildi. Ona hurma, kuru yoğurt ve tere yağı kondu…” }

Buhari 5085-Ter : 51769 

9 – VELİME  DAVETİNE  İCABET  ETMEK
{ … İbni Ömer r.a şöyle nakletti : Resulullah s.a.v : “ Sizden biri velimeye davet edildiği vakit ona icabet etsin “  buyurdu. }

Buhari : 5258 Müslim 1429/96 Malik 2/546/49 Ebu Davud 3736-3737 Tirmizi 1098 İbni Hibban 5294 Beğavi 2318 Ahmed 4730- 4949

10 – DÜĞÜNDE  KADIN  VE  KIZLARIN  DEF  ÇALIP  EĞLENEBİLECEĞİ


{ … 
Rubeyy binti Muavviz r.a şöyle dedi : “ Ben gelin olduğum günün kuşluk vaktinde Nebi s.a.v benim düğün günümde geldi ve senin benimle oturduğun gibi benim döşeğimin üzerine oturdu. O sırada bazı kızlarımız def çalıyor ve babalarından Bedir’de öldürülen kimseleri güzel sıfatlarını zikredip sena ediyorlardı. Nihayet onlardan biri : İçimizde yarın ne olacağını bilen bir Nebi de var dedi. Bunun üzerine Nebi s.a.v : Böyle söyleme, önceki söylediğin sözleri söyle,  buyurdu. }

Buhari : Ter : 3748 – 5147 – Tirmizi 1090 Ahmed 6/359-360 Albani : 94-Zifaf

Tabiki burada eğlenceyle kastedilen şey ; kalbi haktan sapmış dalalet ehli kimselerin, bir takım çalgı aletleri eşliğinde, erkekli kadınlı karışık oynadıkları, yahut  sadece münferiden kadının oynatılması manasında işlenen rezalet değildir. Aksine bu, Aişe r.a’nun rivayet ettiği şu hadisteki eğlencedir.

“ … Aişe r.a şöyle dedi : Benim gözetimimde bir yetim kız bulunuyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o kızı kast ederek :
– Falan yetim kız ne yaptı “ buyurdu. Ben :
– 0 kızı gelin edip kocasına hediye ettik dedim. Nebi s.a.v :
– Onunla def çalıp şarkı söyleyecek bir kızcağız gönderdiniz mi ? “ buyurdu. Ben :
– Şarkı olarak ne söyleyecek ? dedim. Nebi  s.a.v :  
– Size geldik, size geldik . Bizi selamlayınız, sizi selamlıyoruz. Şayet kırmızı altınlar olmasaydı, alınlarınız asla parlamazdı. Şayet esmer buğday olmasaydı, bekar kızlarımız asla iyilenmezdi, sözlerini söyler, buyurdu. }

Tabarani 3289-M.Evsat İbni Mace 1900 Beyhaki 7/289 Beğavi 2346-Masabih Ahmed 3/391 Albani 1995-İrva ve S:181-Zifaf

{ … Urve şöyle tahdis etti : Aişe r.a bir kadını Ensar’dan bir adamla evlendirmişti. Nebi s.a.v : “ Ya Aişe, beraberinizde lehv – yani eğlence – yok mu ? Çünkü Ensar lehv’den hoşlanır “ buyurdu. }

 Buhari 5249 İbni Hibban 5875 Hakim 2749 Beyhaki 7/288

11 – EVLENEN  KİMSEYE  DUA  ETMEK
{ … el-Hasan dedi ki : “ Akil b. Ebi Talib Cuşm oğullanndan bir kadınla evlendiğinde ona : “ Birrefai ve’l Benin “  diye dua edilmişti. Akil buna itiraz ederek: Resulullah’ın: “ Barekellahu Fikum Ve Bareke Lekum “ diye dua ettiği gibi dua edin dedi. }

Nesei 3371 Darimi 2/132 İbni Mace 1906 İbnus sünni 602 Beyhaki 7/148 Abdurrezzak 10457 Ahmed 1739

{ …  Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : “ Nebi s.a.v evlenenlere – aralarında ülfet olması için – dua ettiğinde :  “ Barekellahu Fikum Ve Bareke Lekum “ diye dua ederdi. }

İbni Mace 1905 Ebu Davud 2130 Tirmizi 1091 Darimi 2/134 Said b. Mensur 522 Hakim 2/183 Beyhaki 7/148 İbnus sünni 604 Ahmed 2/38 Albani  5:174-175 – Zifaf
 

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts