Allah’u Teala kerim kitabında şöyle buyuruyor :

{ Size – şunlarla evlenmeniz – haram kılındı : Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız – eğer onlarla henüz birleşmemiş iseniz – kızlarını almaktan dolayı – üzerinize bir günah yoktur – kendi sülbünüzden gelen oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi bir arada almanız. Ancak geçmişte olan hariç. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. }    NİSA : 23.Ay

Bu Ayeti celilede de zikredildiği gibi bir erkeğe haram olan kadınlar şunlardır :

1 – Annesi : yani kendi annesiyle beraber annesinin ve babasının anaları ve yukarıya doğru bütün anneler.  NİSA : 23.Ay

2 – Kızı : Kendi kızlarıyla beraber gerek kendi oğlunun kızları, kızının kızları ve bu kızlarının kızları. Yani  kişinin oğlu ve kızı tarafından bütül sülbi torunları. NİSA : 23.Ay

3 –   Kız kardeşleri : Aynı anneden olan kız kardeşler.    NİSA : 23.Ay

4 – Süt kız kardeşleri : 
Yani, erkeğin emdiği anneyi emen bütün kızlar ve onların aşağıya doğru bütün kızları.    NİSA : 23.Ay

5 – Teyzesi : 
Kişinin  annesinin ve umumi surette ninelerinin kız kardeşleri.  NİSA : 23.Ay

6 – Halası : 
Kişinin  babasının ve umumi surette dedelerinin kız kardeşleri.    NİSA : 23.Ay

7 – Kardeş kızları : 
Ne kadar aşağıya inerse insin kişinin erkek ve kız kardeşlerinin bütün kızları ( yani yeğenleri )    NİSA : 23.Ay

8 – Süt annesi : 
Yani, erkeği emziren kadın ve aşağıya doğru o kadını emziren anneler.  NİSA : 23.Ay

9 – Kaynanası :
 Yani, hanımının veya hanımlarından birinin annesi ve o anneleri emziren bütün kadınlar.  NİSA : 23.Ay

10 – Üvey kızı : 
Yani, kendisiyle evlendiğiniz kadınların yanlarında getirdiği kızları.NİSA : 23

Eğer zifaf gerçekleşmemiş ise – yani ilişki kurulmamış ise – o kadınların kızlarını almak helaldir.  NİSA : 23..Ay

“ … Seleme’den, o da Ümmü Habîbe binti Ebî Süfyân’dan naklen haber verdi. Ümmü Habîbe şu­nu söylemiş : Rasûlullah s.a.v  yanıma   girdi  de  kendisine :
— Kız kardeşim, Ebû Süfyân’ın kızını ister misin ? dedim.
— Ne yapacağım ? diye sordu.
— Nikâh edersin, dedim. Resûlullah s.a.v :
— Sen bunu diler misin ? dedi.
— Benim zaten bu konuda ortaklarım var. Bana hayırda kız karde­şimin de ortak olmasını  dilerim ;  dedim.  Rasulü  Ekrem s.a.v :
— O bana helal olmaz ! buyurdu.
— Ama ben senin Ebu Seleme’nin yetim kızını istemekte olduğunu ha­ber aldım; dedim. Rasulullah s.a.v : 
— Ummü  Seleme’nin  kızını  mı ? diye sordu.
— Evet, dedim. S.a.v : 
— O benim terbiyem altında  bulunan üvey kızım bile olmasa bana yine helâl değildir ; çünkü o  benim  süt kardeşimin  kızıdır.  Onun  babası ile benî Süveybe emzirmiştir. Artık bana  kızlarınızı  ve  kız  kardeşlerinizi arzetmeyin !buyurdular.

Müslim : 4.c.1449.n 

11 – İki kız kardeşi aynı nikah altına alması :  Yani, iki bacıyı birden aynı anda bir nikah ta tutması… Allah’u Teala şöyle buyuruyor :

{ Size – şunlarla evlenmeniz – haram kılındı : …………… iki kız kardeşi bir arada almanız. Ancak geçmişte olan hariç. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. }  NİSA : 23.Ay

{ … Feyruz ed-Deylemi r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’e geldim ve : Ya Rasulallah, ben müslüman oldum ; nikahım altında iki tane kız kardeş var dedim. Rasulullah s.a.vOnlardan hangisi dilersen onu boşa , buyurdu. }

İbni Mace : 1950-1951 Ebu Davud : 2243 Tirmizi : 1129 İbni Hibban : 1276-Mevarid Dare Kutni : 3/273 Beyhaki : 7/184 Ahmed : 4/232 Albani : 6/334 – İrva

12 – İki süt kız kardeşi aynı nikah altına alması :  Yani, iki süt bacıyı birden aynı anda bir nikahta tutması… Allah’u Teala şöyle buyuruyor : 

{ Size – şunlarla evlenmeniz – haram kılındı : … süt kardeşleriniz, … iki kız kardeşi bir arada almanız. Ancak geçmişte olan hariç. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. }  NİSA : 23.Ay

{ … Feyruz ed-Deylemi r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’e geldim ve : Ya Rasulallah, ben müslüman oldum ; nikahım altında iki tane kız kardeş var dedim. Rasulullah s.a.vOnlardan hangisi dilersen onu boşa ,buyurdu. }

İbni Mace : 1950-1951 Ebu Davud : 2243 Tirmizi : 1129 İbni Hibban : 1276-Mevarid Dare Kutni : 3/273 Beyhaki : 7/184 Ahmed : 4/232 Albani : 6/334 – İrva

13 – Oğlunun hanımı ile nikahlanması : 
Yani, kendi oğlu ve oğlunun sülbünden gelen bütün torunlarının evlenip te boşadığı kadınlar… Allah c.c şöyle buyuruyor :

{ Size – şunlarla evlenmeniz – haram kılındı :  …. kendi sülbünüzden gelen oğullarınızın karıları, …… Ancak geçmişte olan hariç. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. }  Nisa : 23.Ay

14 – Süt kardeş kızıyla nikahlanması : Yani, memesini emdiği bütün kadınların kızlarının kızları ve oğullarının kızlarıyla. 

“ … 
Câbir b. Zeyd’den, o da İbni Abbâs’dan naklen rivayet etti ki, Peygamber s.a.v’e Hamza’nın kızını almak istemişler. Bunun üzerine Allah Rasulü :
– O bana helâl olmaz ; çünkü o süt kardeşimin kızıdır. Rahim i’tibarı ile haram olan, süt cihetiyle de haram olur, buyurdular. “

Müslim : 4.c.1447.n

15 – Süt kızıyla nikahlanması : Yani bir erkeğin, halen evli olduğu veya evlenipte ayrıldığı kadının emzirdiği tüm kız ve kadınlarla nikahı haramdır. Çünkü bunların hepsi de o erkeğin süt kızıdır.

“ …  İbni Abbâs’dan. Peygamber s.a.v  : Neseb i’tibarı ile haram olan, süt cihetiyle de haram olur, buyurdular.

Müslim : 4.c.1447.n 

16 – Süt halasıyla nikahlanması : Yani, öz halasının emdiği memeyi emen tüm kadınlar, erkeğin süt halasıdır … Dolayısıyla bu kadınlar da erkeğe haramdır… 

“ …  İbni Abbâs’dan. Peygamber s.a.v  : Neseb i’tibarı ile haram olan, süt cihetiyle de haram olur, buyurdular.

Müslim : 4.c.1447.n

17 – Süt teyzesiyle nikahlanması : Yani, bir erkeğin annesi ile beraber aynı kadını emen tüm kadınlar onun süt teyzesidir ve kendisine de haramdır.

“ …  İbni Abbâs’dan. Peygamber s.a.v  : Neseb i’tibarı ile haram olan, süt cihetiyle de haram olur, buyurdular.

Müslim : 4.c.1447.n

18 – Kocası bulunan bütün kadınlarla nikahlanması :

Allah c.c şöyle buyuruyor : “ – savaş esiri olarak – mülkiyeti elinize geçmiş olan kadınlar dışında, bütün kocası bulunan kadınlar da, Allah’ın üzerinize yazılı farzı olarak size haram kılınmıştır… “Nisa : 24.Ay

“ … Ebu Saîd el Hudrî r.a dan. Rasûlüllah s.a.v Huneyn günü Evtâs’a bir ordu gön­dermiş. Bunlar düşmanla karşılaşarak onlarla çarpışmış ve muzaffer olmuşlar. Bir takım esirler de almışlar. Galiba Rasûlullah s.a.v’in ashabından bazı kimseler, müşriklerden kocaları bulunmaları hasebiyle esîr kadınlara yakınlık etmekten çekinmişler. Bunun üzerine Allah c.c  bu bâbta şu Ayet-i kerîmeyi indirmiş :

“ – savaş esiri olarak – mülkiyeti elinize geçmiş – ve kocaları yanlarında – olan kadınlar dışında, bütün kocası bulunan kadınlar da, Allah’ın üzerinize yazılı farzı olarak size haram kılınmıştır…… “   NİSA : 24.Ay

Yâni, savaşta esir alınıpta kocaları yanlarında bulunan kadınlar da size haram kılınmıştır. Ama tek başlarına esir alınan bütün kadınlar size helâldır.

18 – Babasının evlenip ayrıldığı kadınlarla nikahlanması : Allah’u Teala şöyle buyuruyor :

“ Babalarınızın evlendikleri kadınlarla da evlenmeyin … “   NİSA : 22.Ay

19 – Bir kadını halası ile beraber aynı nikah altına alması :

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : “ Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Bir kadın, halası ile beraber bir nikah altında tutulmaz ……… }

Buhari : 5205 Müslim : 1408/33  Malik : 2/532/20 Nesei : 3288 Beyhaki : 7/165 Ahmed : 2/462 Albani : 1882-İrva

Yani bir kadın, babasının ve yukarıya doğru bütün babalarının bacıları ile birlikte aynı nikah altına alınmaz.

20 – Bir kadını  teyzesi ile beraber aynı nikah altına alması :

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : “ Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Bir kadın, …… teyzesi ile beraber bir nikah altında tutulmaz … }

Buhari : 5205 Müslim : 1408/33  Malik : 2/532/20 Nesei : 3288 Beyhaki : 7/165 Ahmed : 2/462 Albani : 1882-İrva

Yani bir kadın, annesinin bacısı ve yukarıya doğru bütün ninelerinin bacıları ile birlikte aynı nikah altına alınmaz.

19 – Kafir ve müşrik olan bir kadınla evlenmesi :

“ Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın ; iman eden bir cariye, – hoşunuza gitse de – müşrik bir  kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de – müşrik bir erkekten daha hayırlıdır.  Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. “  Bakara : 221.Ay

“ Ey iman edenler ! ………  Kafir kadınlarla evlilik bağını tutmayın ve onlar için harcadıklarınızı da geri isteyin  …….. Bu, Allah’ın hükmüdür ; O, sizin aranızda hükmeder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. “  Mümtehine : 10.Ay 

“ Zina eden erkek, ancak zina eden yahut müşrik kadını nikahlar ; zina eden kadın da, ancak zina eden yahut müşrik erkeğe nikahlanır. Öyleleriyle evlenmek mü’minlere haram kılınmıştır. “  Nur : 3. Ay.  

20 – Ehl’i kitaptan Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmesi : 

Yani, kitap ehli olan Yahudi veya Hıristiyan kadınlardan bilerek Allah’a ortak koşanlarla da Müslüman bir kimse evlenemez. Ancak içerisinde bulunduğu halin şirk ve küfür olduğunu bilmeyen, Muhammed s.a.v ile gönderilen imanı kabul eden, namuslu, iffetli, dost tutmamış ve zinaya sapmamış olan Yahudi ve Hırıstiyan kadınlarla evlenmek helaldir. Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyuruyor :

“ Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı ……… Mü’minlerden hür ve iffetli kadınlar ile sizden önce ( kendilerine ) kitap verilenlerden hür, iffetli, fuhuş yapmamış ve dost tutmamış namuslu  kadınlar da, size helal kılındı. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. “  Maide : 5.Ay 

ÖNEMLİ BİR İZAH : Bu Ayeti celileden yanlış istidlaller yaparak, gerek  Allah resulü dönemindeki ve gerekse zamanımızdaki Yahudi ve Hıristiyan  kadınlarla – açık bir şekilde Allah’a ortak koşan dahi olsa – onlarla evlenileceğini iddia edenler olmuştur. Halbuki aynı Ayeti celilenin içerisinde Allah’u Teala, şirk ve küfürden daha hafif olan şeyleri kınamış ve o çirkin fasıfları kendilerinde bulundurmayanlarla evlenilmesini zikretmiştir… Ve en önemlisi de ; Ayetin son kısmında :

“ … Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O kimse ahirette hüsrana uğrayanlardandır. “  Maide : 5.Ay

buyrulmuştur. Dolayısıyle İbni Ömer r.a’nun da buyurduğu gibi : teslis inancına sahip olupta Allah üçün üçüncüsüdür diyen bir kimsenin şirkinden ve küfründen daha büyük şirk ve küfür mü olur ? … Elbetteki olmaz. O zaman Allah’a ortak koşan hangi kadın olursa olsun, onu nikahlamak haramdır.

“ … Nafi’den. İbni Ömer’e Hrıstiyan ve Yahudi kadınlarının nikahlanılması hükmü soruldu. O dedi ki :

– Şüphesiz ki Allah müşrik kadınları mü’min erkeklere haram kılmıştır. Ben, İsa Allah’ın kullarından bir kul olduğu halde, bir kadının – teslis inancına sahip olarak – kendi rabbinin İsa olduğunu söylemesinden daha büyük bir müşriklik bilmiyorum. “

Buhari : 11.c.5364.s
 

                                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts