Bayram Namazı Nasıl Kılınır

                                                                                            7+5 Tekbirin delilleri

Aişe radıyallahu anha’dan; “Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazan ve kurban bayramlarında birinci rekâtta yedi tekbir, ikinci rekâtta ise (rükû tekbiri hariç) beş tekbir getirirdi.” Ebu Davud 1149 – İbn Mace 1280

Hadis hasendir. Ebu Davud(1149) lafız onundur. İbn Mace(1280) parantez arasındaki ziyade İbn Mace’ye aittir. Ebu Davud da bu ziyadeye işaret etmiştir. Camiul Usul muhakkiki(6/127) hasen ligayrihi dedi. Elbani el-İrvaul Galil’de(3/106-112) sahih dedi.

Abdullah Bin Amr Bin el-As radıyallahu anhuma’dan; “Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:  “Ramazan bayramında tekbir ilk rekâtta yedi, son rekâtta de beş’tir. Her ikisinde de kıraat tekbirlerden sonradır.” Ebu Davud 1151 İbn Mace 1277-1288 – Darimi 221

Hadis hasendir. Ebu Davud(1151) Camiul Usul muhakkiki(6/127-128) hasen dedi. Elbani de Sahihu Süneni Ebi Davud’da(1/213) hasen dedi bkz. El-İrvaul Galil(3/108-109)

Kesir b. Abdillah r.a.’ın babasından ve dedesinden rivayetle: “Rasulullah s.a.s. Ramazan ve Kurban bayramlarının namazlarında ilk rekatta okumadan önce yedi diğer rekatte okumadan önce beş tekbir alırdı. Tirmizi; 536 – Muvatta İydeyn 4

Tirmîzî: Bu konuda Âişe, İbn Ömer ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir.

Tirmîzî: Kesir’in dedesinden rivâyet edilen bu hadis hasendir. Bu hadis bu konuda Rasûlullah (s.a.v.)’den rivâyet edilen hadislerin en güzelidir.

Kesir’in dedesinin adı; Amr b. Avf el Müzenî’dir. Sahabe ve diğer dönemlerin bazı ilim adamları bu hadise göre amel etmişlerdir.

Ebû Hureyre’nin Medîne’de bu şekilde namaz kıldığı rivâyet edilmiştir. Medînelilerin görüşü de böyledir. Mâlik b. Enes, Şâfii, Ahmed ve İshâk’ta bunlardandır.

Abdullah b. Mes’ûd’tan bayram namazındaki tekbîrler konusunda şöyle dediği rivâyet ediliyor. “Bayram namazlarındaki fazla tekbîr sayısı dokuzdur; Birinci rek’atta okumadan önce beş tekbîr ikinci rek’atta okumayla başlayıp rükû’ tekbîriyle birlikte dört tekbîr alınır.” Peygamber (s.a.v.)’in ashabından pek çok kişiden benzeri rivâyetler vardır, Kufeliler ve Sûfyân es Sevrî de aynı görüştedir.

Bayram Namazı Cenaze Namazı gibi dört tekbirle kılınır rivayeti:

( سنن أبي داود )

1153 حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قالا حدثنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم و قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص .

تحقيق الألباني :حسن صحيح

Mekhul r.a: Ebu Hureyre’nin meclis arkadaşı Ebu Aişe’nin haber verdiğine göre; Sad bin el-as, Ebu Musa el-Eşariye ve Huzeyfe b.Yeman’a Rasulullah’ın Ramazan ve Kurban bayramı namazlarındaki tekbirlerinden sordu. Ebu Musa: “Cenaze namazındaki gibi dört tekbir alırdı.” Bunun üzerine Huzeyfe: “Ebu Musa doğru söyledi.” Dedi. Ebu Musa da: “Ben Basra valisi iken bu şekilde tekbir alırdım” Ebu Aişe dedi ki: “Ben de Said bin el-As’ın yanındaydım.”

Ebu Davud 1153 – Elbani: Hasen

( سنن أبي داود )
1151 حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما .تحقيق الألباني :
حسنAbdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ramazan bayramında tekbir (getirmek) birinci rekâtte yedi, ikinci rekâtte beş keredir. Kıraat her iki rekâtte de tekbirlerden sonradır’ buyurdu.”

Ebu Davud 1151, İbni Mace 1278, İbnu’l-Carud 262, Darekutni 2/48, Beyhaki 3/285, Ahmed 2/180, Albânî İrva 3/108

( سنن أبي داود )
1149 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا .

تحقيق الألباني :
صحيح

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan ve Kurban bayramı namazlarında rükû tekbirleri dışında birinci rakette yedi, ikinci rakette beş kere tekbir alırdı.”

Ebu Davud 1149-1150, İbni Mace 1280

Âtâ (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) bayram namazının ilk rekâtında iftitah tekbiri ile yedi tekbir alırdı. Diğerinde rükû tekbiriyle altı tekbir alırdı. O tekbirlerin hepsi de kıraatten önce idi.”

İbni Ebi Şeybe, Firyabi Ahkamu’l-İdeyn 1/136, Albânî İrva 3/111

Similar Posts