39- (1977) Bize İbıı-î Ebî Ömer El-Mekkî rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Süfyân, Abdurrahman b. Humeyd b. Abdirrahman b. Avf’dan riva­yet etti, o da Saîd b. Müseyyeb’i Ümmü Selerae’den naklen rivayet ederken dinlemîş ki, Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

«Malûm on gün girdi de biriniz kurban kesmek istedi mi artık (kendi) saçından ve cildinden hiç bir şeye dokunmasın!»  buyurmuşlar.

Süfyân’a : «Bâzıları bu hadîsi merfu’ rivayet etmiyor.» dediler. — Lâkin onu ben merfu olarak rivayet ediyorum, cevâbını verdi.

 

40- (…) Bize bu hadîsi İshâk b. İbrahim de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Süfyân haber verdi. (Dedi ki) : Bana Abdurrahman b. Humeyd b. Abdirrahman b. Avf, Saîd b. Müseyyeb’den, o da Ümmü Seleme’den mer­fu’ olarak rivayet etti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ye Sellem) :

«Malûm on gün girdiği vakit elinde kurbanı olup kurban kesmek isteyen  kimse  (bedeninden)  asla  bir ki! almasın, tek bir tırnak kesmesin.» buyurmuşlar.

 

41- (…) Bana Haccac b. Şâir de rivayet etti. (Dedi ki) : Bana Yah­ya b. Kesir EI-Anberî Ebû Gassan rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Şu’be Mâ-Hk b. Enes’den, o da Ömer b. Müslim’den, o da Saîd b. Müseyyeb’den, o da Ümmü Seleme’den naklen rivayet etti , Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

«Zilhicce hilâlini gördüğünüz vakit bîriniz kurban kesmek isterse, saç­larına ve tırnaklarına dokunmaktan kendini tutsun.» buyurmuşlar.

 

(…) Bize Ahmed b. AbdUlah b. Kakem El-Hâşimî dahî rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Muhammed b. Cafer rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Şu’be Mâlik b. Enes’den, o da Ömer yahut Amr b. Müslim’den bu îsnadla bu hadîsin benzerini rivayet etti.

 

42- (…) Bana Ubeydullah b. Muâz EI-Anberî de rivayet etti. (De­di ki) : Bize babam rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Muhammed b. Amr El-Leysî Ömer b. Müslim b. Aramar b. Ükeyme El-Leysî’den rivayet etti. (Demiş ki) : Saîd b. Müseyyeb’i şunu söylerken işittim :

Rasulullah’ın zevcesi Ummü Seleme dinledim. Şunu söylüyordu. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

«Kimin kesecek bir hayvanı varsa Zülhicce’nin hilâli yenilendiği vakît tâ kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından asla bir şey al­masın!»   buyurdular.

 

(…) Bana Hasen b. Aliy El-Hulvâm rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ebû Üsâme rivayet etti. (Dedi ki) : Bana Muhammed b. Amr rivayet etti, (De­di ki) : Bize Amr b. Müslim b. Ammâr EI-Leysî rivayet etti. (Dedi ki) : Kurban Bayramının önceğizinde hamamda idik. Orada bâzı kimseler ka­sık kıllarını temizlediler de hamam sahiplerinden biri: «Saîd b. Müseyyeb bunu mekruh görüyor; yahut yasak ediyor, dedi. Az sonra ben Saîd h. Müseyyeb’e rastlayarak bunu kendisine andım. Saîd :

— Be kardeşim oğlu! Bu unutulmuş ve terkedilmiş bir hadîstir. Bana Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ‘in zevcesi Ümmü Seleme rivayet et­ti. (Dedi ki) : Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellenı) : buyurdular.

Râvi, Muâz’ın Muhammed b. Amr’dan naklettiği hadîs mânâsında ri­vayette bulunmuştur.

 

(…) Bana HarmeJe b. Yahya ile İbn-i Vehb’in kardeşi Abdullah b. Vehb rivayet etti. (Dedi ki) : Bana Hayve haber verdi. (Dedi ki) : Bana Hâlİd b. Yezid, Saîd b. EM Hilâl’den, o da Ömer b. Müslim El-Cündeîden naklen haber verdi, ona da İbn-i Müseyyeb haber vermiş. Ona da Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in zevcesi Ümmü Seleme haber ver­miş. Ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i yukardaki hadîsi mânâ­sında anmış.

 

Saçı almaktan murad; tıraş olmak, saç kısaltmak veya yolmak sure­tiyle vücudun baş, sakal, bıyık, kasık ve koltuk gibi yerlerindeki kılları temizlemektir.

Bundaki hikmet: Cehennemden âzad olmak için vücudun bütün uzuv­larının kemal üzere kalmasıdır. Bâzıları ihrama giren hacıya benzemek için nehyedildiğini söylemişlerdir.

Saîd b.  Müseyyeb’in kıl temizlemeyi kerih görmesi, kurban kesecek olan kimselere mahsustur.

Similar Posts