Pazariçi, Ordu Cd. No:306, 34240 Gaziosmanpaşa/İstanbul
+09 (0534) 625 48 49
ilmedavetdernegi@gmail.com

“Ben ne yeryüzüne ne de göğüme sığarım,Fakat inanmış kulumun kalbine sığarım.”

“Ben ne yeryüzüne ne de göğüme sığarım,Fakat inanmış kulumun kalbine sığarım.”

“Ben ne yeryüzüne ne de göğüme sığarım,Fakat inanmış kulumun kalbine sığarım.”

Hadisin sıhhati uydurmadır:

Hadis diye uydurulan bu sözün geçtiği bazı kaynaklar :Ebû Tâlib el-Mekkî, Kutu’l-Kulub, I, 240; Gazzâli, İhya, III, 14; İbn Arabî, el-Futûhât, I, 732, VI, 4, VIIı, 103.el-Futuhat, , 325, IV, 184, 322, V, 138, 165, 327, VII, 166, VIII, 308,470, IX, 257, 276, X, 52, 53 (O. Yahyaneşri). Sührererdî, Avârif, 133; Sadreddin Konevî, Kırk Hadis, 82; Kâşânî, Istılahât es-Sûfiyye, 122; Eşrefoğlu Rumî, Müzekki’n-Nufûs Tercümesi, 43, 424; Abdurrahman el-Câmî, Nefehat Tercümesi, 51; Bursevî, Temamu’1-Feyz, 11/a; Ali el-Kârî, er-Redd Alel-Kâilin Bi Vahdeti’l-Vucud, 116; İsmail Ankaravi, Mirihâcu’I-Fukara, 181; İmâm Rabbani, el-Mektûbât, I, 101, 325, II, 30, 128, III, 65; Gümüşhanevî, Câmiu’l-Usûl, 24; Ramazanoglu Mahmud Sami, Musahabe, IV, 141; Süleyman Ateş, İslâm Tasavvufu, 95; İsmail Çerin. Edeple Varış Lutuflâ Dönüş, 268; Abdurrahman Umeyre, et-Tasamıf, 100.

Hadis alimlerinin bu uydurma söz hakkında dedikleri : Hafız Iraki aslını bulamadım demiştir.Subki (771/1369) bunun isnadını bulamadım demiştir.İbn Teymiyye uydurma isnadı yok demiştir bunun israiliyatta zikredildiğini ilave etmiştir.Zerkeşi bu sözü zındıkların uydurduğunu belirtmiştir.yine bu sözün uydurma olduğunu söyleyen alimler şunlardır.Sehavi Semhudi- İbn Deyba- İbn Tolun- İbn Arrak-Fetteni-Ali el-Kari-Acluni-Zebidi-Beyruti-Kavukçi-Ezheri bu sözün uydurma olduğunu söylemişlerdir.yine bu konuda İzmirli İsmail Hakkı bu sözün Hz Peygamber sallallahu aleyh,i ve Sellem,e ait bir söz olmadığını söylemiştir.sonuç olarak bu söz uydurmadır.

Kaynaklar : Irakî, el-Muğnî, IH, 14. Sııbki, et-Tabakat, VI, 331. Zakeşî, Tezkira. 135; Sehâvı, el-Mekasıd, 373; Suyûti, ed-Dürer, 366; Semhûdî, el-Gummâz, 221; İbn Deyba’, Temyiz, 184; İbn Tolun, eş-Şezra, II117; İbn Arrak, Tenzih, 1,148; Fettenî, Tezkira, 30; Ali el-Kârî, el-Esrâr, 301; el-Masnu’, 164; Aclûni, Keşf, II, 195; Zebidî, İthaf. VIII, 429; Beyrûtî, Esne’l-Metâlib, 399 (Nü 1290); Kavûkçi, el-Marsu’, 165; Ezherî, Tahzir, 167.