“Ben ne yeryüzüne ne de göğüme sığarım,Fakat inanmış kulumun kalbine sığarım.”

Hadisin sıhhati uydurmadır:

Hadis diye uydurulan bu sözün geçtiği bazı kaynaklar :Ebû Tâlib el-Mekkî, Kutu’l-Kulub, I, 240; Gazzâli, İhya, III, 14; İbn Arabî, el-Futûhât, I, 732, VI, 4, VIIı, 103.el-Futuhat, , 325, IV, 184, 322, V, 138, 165, 327, VII, 166, VIII, 308,470, IX, 257, 276, X, 52, 53 (O. Yahyaneşri). Sührererdî, Avârif, 133; Sadreddin Konevî, Kırk Hadis, 82; Kâşânî, Istılahât es-Sûfiyye, 122; Eşrefoğlu Rumî, Müzekki’n-Nufûs Tercümesi, 43, 424; Abdurrahman el-Câmî, Nefehat Tercümesi, 51; Bursevî, Temamu’1-Feyz, 11/a; Ali el-Kârî, er-Redd Alel-Kâilin Bi Vahdeti’l-Vucud, 116; İsmail Ankaravi, Mirihâcu’I-Fukara, 181; İmâm Rabbani, el-Mektûbât, I, 101, 325, II, 30, 128, III, 65; Gümüşhanevî, Câmiu’l-Usûl, 24; Ramazanoglu Mahmud Sami, Musahabe, IV, 141; Süleyman Ateş, İslâm Tasavvufu, 95; İsmail Çerin. Edeple Varış Lutuflâ Dönüş, 268; Abdurrahman Umeyre, et-Tasamıf, 100.

Hadis alimlerinin bu uydurma söz hakkında dedikleri : Hafız Iraki aslını bulamadım demiştir.Subki (771/1369) bunun isnadını bulamadım demiştir.İbn Teymiyye uydurma isnadı yok demiştir bunun israiliyatta zikredildiğini ilave etmiştir.Zerkeşi bu sözü zındıkların uydurduğunu belirtmiştir.yine bu sözün uydurma olduğunu söyleyen alimler şunlardır.Sehavi Semhudi- İbn Deyba- İbn Tolun- İbn Arrak-Fetteni-Ali el-Kari-Acluni-Zebidi-Beyruti-Kavukçi-Ezheri bu sözün uydurma olduğunu söylemişlerdir.yine bu konuda İzmirli İsmail Hakkı bu sözün Hz Peygamber sallallahu aleyh,i ve Sellem,e ait bir söz olmadığını söylemiştir.sonuç olarak bu söz uydurmadır.

Kaynaklar : Irakî, el-Muğnî, IH, 14. Sııbki, et-Tabakat, VI, 331. Zakeşî, Tezkira. 135; Sehâvı, el-Mekasıd, 373; Suyûti, ed-Dürer, 366; Semhûdî, el-Gummâz, 221; İbn Deyba’, Temyiz, 184; İbn Tolun, eş-Şezra, II117; İbn Arrak, Tenzih, 1,148; Fettenî, Tezkira, 30; Ali el-Kârî, el-Esrâr, 301; el-Masnu’, 164; Aclûni, Keşf, II, 195; Zebidî, İthaf. VIII, 429; Beyrûtî, Esne’l-Metâlib, 399 (Nü 1290); Kavûkçi, el-Marsu’, 165; Ezherî, Tahzir, 167.

Similar Posts