DİNLER TARİHİ  2016 VİZE SORULARI

1Aşağıdaki terimlerden hangisi Yahudi Aydınlanma Hareketi’ni ifade etmektedir?

Haskala+++++++++++++
2Aşağıdakilerden hangisi Tora metninin alt bölümlerinden birisi değildir?

Neviim+++++++++++++++++
3Sihir, büyü ve astrolojideki maharetlerinin yanı sıra kurban olarak kestikleri hayvanların çeşitli organlarını inceleyerek geleceğe ilişkin kehanette bulunmaya çalışılan kadim gelenek aşağıdakilerden hangisidir?

Harraniler++++++++++++++++++++
4Aşağıdaki konsillerden hangisi Ayrılmış Doğu Kiliselerinin diğer kiliselerden kopmasına neden olmuştur?İstanbul Konsili++++++++++++++++++++
5Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta yeryüzünde günah ve ölümün tutsağı olan insanların kurtuluşları için ilahi bir müdahale olarak Baba tarafından Oğul’un yeryüzüne gönderilmesini tanımlayan doktrini ifade eder?

İnkarnasyon+++++++++++++++++++++++++
6Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta Mesih’in çarmıhta asılıp tanrısallaşması anısına kutlanan bayramı ifade etmektedir?

İyi Cuma+++++++++++++++++++++++
8Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa dönemindeki Yahudi gruplarından biri değildir?

Hasidiler++++++++++++++++++++++++++++++

 

9Aşağıdakilerden hangisi Zerdüşt’ün savunduğu gnostik öğretiyi ifade etmektedir?

Ahlaki boyutlu düalizm++++++++++++++++++++

 

10Aşağıdakilerden hangisi Katolik ve Ortodoks Kilise arasındaki farklardan biri değildir?

Yedi ökümenik konsilin kabulü+++++++++++++++++++++++++

11MS. 3. yüzyılda ortaya çıkıp hızla yayılan ve o dönemde Hıristiyanlığın gerilemesine yol açan dini gelenek aşağıdakilerden hangisidir?

Maniheizm++++++++++++++++++++++++
12Aşağıdakilerden hangisi İsrailoğulları’nın Mısır’dan kurtuluşları anısına kutlanan bayramdır?

Fısıh+++++++++++++++++++++
13Aşağıdakilerden hangisi Mecusi/Parsi geleneğindeki ateş kültünün anlamını ifade eder?

Ateşe tanrısal gücün, saflığın ve rahmetin sembolü olarak büyük saygı gösterirler.++++++++++++
14Dini geleneğinde doğa tapıcılığının güçlü bir yer tuttuğu Anadolu kadim dini aşağıdakilerden hangisidir?

Urartu++++++++++++++++
15Aşağıdakilerden hangisi kutsal metni sosyal hukukun tek otoritesi sayarak yaşadığı şehri teokratik bir yapıya dönüştürmüştür?

Calvin+++++++++++++++++++
18Aşağıdakilerden hangisi “Tora” ya da “Tevrat”ın kelime anlamını ifade etmektedir?

Talimat ve öğreti++++++++++++++++++++
19Aşağıdaki terimlerden hangisi Yahudilik geleneğinde Süleyman mabedinin adını ifade etmektedir?

Bet ha-Mikdaş++++++++++++++++++++
20Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların etkin olduğu İspanya, Kuzey Afrika ve Osmanlı toprakları ve İtalya’da varlık bulmuş Yahudi toplumunun adıdır?

Sefarad+++++++++++++++++++
21Aşağıdaki konsillerden hangisinde Hıristiyanlığın teslis inancı kesin inanç kuralı haline getirilmiştir?İznik konsili+++++++++++++++++++++++++++++
22“Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak ve sana göstereceğim ülkeye git’ dedi. ‘Seni büyük bir millet yapacağım, seni kutsayacak ve sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak” (Yaradılış 12:1-3).

Yukarıdaki Yahudi kutsal metin pasajında hangi tarihsel figüre seslenilmektedir?

İbrahim++++++++++++++++++++++
23Aşağıdaki modern Yahudi mezheplerinden hangisi Yahudiler arasındaki farklı görüşleri uzlaştırmayı hedeflemekte ve Tanrı’nın Tevrat’ı Musa’ya vahyettiğini, fakat bunun insan yazarlar tarafından kaydedilip diğer kuşaklara aktarıldığını savunmaktadır?

Muhafazakâr Yahudilik++++++++++++++++++++++++

 

25Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan inkarnasyon doktriniyle direk olarak ilişkilidir?

Kurtuluş+++++++++++++++++++++++++++
26“Beş Emir, Üç Mühür” öğretisi aşağıdaki geleneklerden hangisine aittir?

Maniheizm++++++++++++++++++++++++
27Aşağıdakilerden hangisi İncil metinlerinin sahihliğiyle ilgili en erken sorgulamada bulunan Hıristiyan teoloğunu ifade etmektedir?

Marcion++++++++++++++++++++++++
28Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın Yahudilere yönelik mesajlarından birisi değildir?

İsrail halkının seçilmişliğini vurgulayıp güçlendirme+++++++++++++++++++++
29Aşağıdakilerden hangisi kilise geleneğine göre sahih sayılmayıp reddedilen Hıristiyan kutsal metinlerinin ortak adıdır? Apokrif++++++++++++++++++++++

30Aşağıdakilerden hangisi daha çok John Calvin’in öğretilerini Kuzey Avrupa ve Amerika’ya taşıyan Hıristiyan akımını ifade etmektedir?Puritanlar++++++++++++++++++++++
32Aşağıdaki teologlardan hangisi ikinci yüzyılda İnciller konusunda ciddi eleştirilerde bulunmuş ve Luka incili ile Pavlus’un bazı mektupları dışında diğer Yeni Ahit metinlerinin otantikliğini reddetmiştir?Marcion+++++++++++++++++++++++++
33Aşağıdakilerden hangisi Protestanlık sürecinin devam eden bir unsuru olan Reform kilisesi geleneğinin kurucusudur?Calvin++++++++++++++++++++++++++
35Aşağıdakilerden hangisi Zertdüştiliğin kutsal metnini ifade etmektedir?

Avesta+++++++++++++++++++++++++++++++
36Aşağıdakilerden hangisi Rabbinik Yahudiliğin özelliklerinden birisi değildir?

Mabette kurban takdimelerindeTorah hükümlerini sıkıca uygulamak++++++++++++++++++

37Aşağıdakilerden hangisi kilisenin reddettiği İncillerden birisi değildir?

Yuhanna İncili++++++++++++++++++++++++++
38Aşağıdakilerden hangisi kutsal metni sosyal hukukun tek otoritesi sayarak yaşadığı şehri teokratik bir yapıya dönüştürmüştür?Calvin+++++++++++++++++++++++++++++++
40Kutsal Ruh’un inananlara yönelik asli vazifesi nedir?

Vahiy, ilham, lütuf ve inayet kaynağı oluşu++++++++++++++++++++++++++++
41Aşağıdakilerden hangisi Maniheizm inancının temelinde yer alan teolojik geleneği ifade eder?

Gnostisizm++++++++++++++++++++++
42Kutsal Ruh’un Baba ve Oğul’la aynı özden oluşu hangi konsilde kabul edilmiştir?

. İstanbul++++++++++++++++++++++

43Aşağıdakilerden hangisi konsil kararıyla tespit edilen ve Mesih’in iki doğa barındırmasına karşın tek edimi olduğunu öne süren doktrindir?

Monoenerjizm++++++++++++++++++++++
44Aşağıdakilerden hangisi kilise geleneğine göre Yeni Ahit’te yer alan fakat Sinoptik İncillerden sayılmayan metindir? Yuhanna+++++++++++++++++++++++++++++

45Aşağıdakilerden hangisi On Emir hükümlerinden birisi değildir?

Haram yemeyeceksin.+++++++++++++++++++++++++++++
46Aşağıdakilerden hangisi Lutheran Protestanlığın doğrultusunda prensler ve derebeylerinin sahip oldukları dünyevi güç yetkisini tanrısal iradeden aldıklarına dair doktrinini ifade eder?

İki kılıç doktrini++++++++++++++++++++++++++++++++

 

47Vaftiz sakramenti hangi doktrin ya da doktrinlerle ilişkilidir?

Kefaret-kurtuluş+++++++++++++++++++++++++++++
48Osmanlı döneminde 19. yüzyıldan itibaren eğitim kurumlarında en erken okutulan dinler tarihi dersi aşağıdakilerden hangisidir?

İlmuEsatiri’l-Evvelin+++++++++++++++++++++++++

49Aşağıdakilerden hangisi birden fazla inanç sisteminin inanç ve ibadet unsurlarını bünyesinde barındıran dinsel gelenekleri ifade etmek için kullanılan terimdir?

Senkretik+++++++++++++++++++++++++++++++++
50Aşağıdakilerden hangisi yazılı Tora’ya verilen addır?

Tanah+++++++++++++++++++++++
51Yahudi felsefesi akla vurgu yaparken Yahudi mistisizmi Tanrı’nın sevgisi ile kalplerde olanı en iyi bildiğini öğretir. Mistik inanca göre Tanrı mutlak aşkındır fakat aynı zamanda Tanrı her yerdedir. Bir kişi kendi iç dünyasına bakmak suretiyle Tanrı’yı görebilir.”

Yukarıdaki metinde tanımlanan Yahudi düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Kabalacılık++++++++++++++++++++++++++
52Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin ibadet sırasında kullandıkları objelerden değildir?

Hanukkha++++++++++++++++++++++++++
53Aşağıdaki modern Yahudi mezheplerinden hangisi kaşrut kurallarına bağlılıkla öne çıkar?

Ortodoks+++++++++++++++++++++++++
55Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan reform hareketinin temel öğretileriyle çelişmektedir?

Kilise hukukuna riayet etmek+++++++++++++++++++++++++

 

58Aşağıdaki terimlerden hangisi Maniheizm inancında ışık unsurlarıyla savaşan karanlık güçleri ifade etmektedir?

Arkonlar+++++++++++++++++++++++++

 

59Aşağıdaki Hıristiyan mezheplerinden hangisinde ülkenin kralı aynı zamanda o ülkenin kilise lideri sayılır?

Anglikanizm++++++++++++++++++++
60Aşağıdaki Hıristiyan dini gün ve dönemlerinden hangisi diğerlerinden daha önemlidir?

Paskalya+++++++++++++++++++
61Babil sürgünü dönüşünde Yahudi halkının dini ve sosyal yozlaşmışlığını onarma göreviyle yükümlenmiş iki tarihsel figür aşağıdakilerden hangisidir?

Ezra ve Nehemya+++++++++++++++++
62Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hıristiyan kutsal metin literatürüyle ilgilidir?

Q Kitabı++++++++++++++++++++
63Aşağıdaki kadim geleneklerden hangisi tanrı ya da tanrıçaları hayvanlarla ilişkilendirip bu tanrıları hayvan başlarıyla sembolize etmiştir?

Mısır++++++++++++++++++

64Milel ve Nihal tarzı eserler ile müelliflerine dair aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Abdülkahir el-Bağdadi: el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehva ve’n-Nihal++++++++++++++++++++++++++
65“Ölüler Kitabı” aşağıdaki hangi kadim geleneğe aittir?

Mısır+++++++++++++++++++++
66Aşağıdakilerden hangisi, kendisinden önce varolan politeist İran pagan geleneğine karşı çıkarak monoteizmi çağrıştıran bir tanrı anlayışı benimsemiştir?

Zerdüşt+++++++++++++++++
67Aşağıdakilerden hangisi “benzer cevher” teorisi çerçevesinde İsa’nın bir tanrı olmadığını ama

ilk yaratılan ve diğer yaratıklardan üstün bazı niteliklere sahip olan bir kişi olduğunu savunmuştur?

Arius+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

75Aşağıdakilerden hangisi Mani’nin kaleme aldığı kutsal metinlerden birisi değildir?

Puranalar+++++++++++++++++++++++++

 

DİNLER TARİHİ – ÇALIŞMA SORULARI 1.ÜNİTE

1)Dinler tarihi çalışmalarında farklı inanç sistemlerinin ele alıp tanımlanması sırasında; Milel ve Nihal geleneğinin Reddiye tarzı kaleme alınan apolojetik eserlerden en temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Farklılıkların olduğu gibi tanıtılmasına çalışılması*****

 

2)Aşağıdakilerden hangisi Dinler tarihi çalışmalarında ele alınan konulara ilişkin kaynaklardandır ?

 1. Kutsal metinler
 2. Dinlere yönelik saha araştırmaları

III. Arkeolojik materyal

 1. Milel ve Nihal başlığını taşıyan eserler
 2. Diyanat ve Firak başlıklı çalışmalar
 3. I-II-III-IV-V*****

 

3)Kendini çoğunluğun inancını ifade eden merkezi din anlayışıyla ve egemen siyasal güçle özdeşleştiren dinsel yorum, asıl doğru öğretiyi savunduğu, doğru ve kabul edilebilir inançların temsilcisi olduğu iddiasıyla ……….. olarak tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tanımda bahsedilen terime aittir?

 1. Ortodoks*****

 

4)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kadim dini geleneklerin ortak özelliklerindendir?

 1. Her varlıkta bir ruh olduğu inancı nedeniyle animistik bir hüviyet sahibidir.
 2. Politeist(çoktanrılı) bir yapı arzetmektedir.

III. Paganist(putperest) bir özellik taşımaktadır.

 1. I-II-III*****

 

5)Asur ve Babil dini geleneğinde; Hammurabi örneğinde olduğu gibi kralların, halka yönelik hazırladıkları kanun metinlerini tanrılardan aldıklarına inanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Kralların tanrısal âlemle irtibat içinde olduklarına inanılması*****

 

6)Tanrısal varlıkları adına düzenledikleri yıllık festivallerden en ünlüsü yüce tanrı Zeus adına dört yılda bir düzenlenen şenliklere verilen isim nedir?

Olimpiyat şenlikleri*****

 

7) Ölülerin Batıda bir ada ya da sular altındaki bir ülke olduğu düşünülen ölüler ülkesine gittiklerine inanılırdı. Ölüler ülkesi korkulacak bir yer olarak görülmezdi ve cehenneme inanılmazdı; dolayısıyla  ölüm korkusuna fazla yer verilmezdi. Hatta bu nedenle onlar arasında intihar vakalarının bile yaygın olduğu söylenmektedir.Yukarıdaki metinde hangi kadim dini gelenekten bahsedilmektedir?

 1. Kelt*****

8) Aşağıdakilerden hangisi Kadim dini gelenekler için genellenemez?

 1. Ev ve evin bölümlerine yönelik koruyucu tanrısal varlıklara inanılırdı.*****

 

9)Haftanın günlerinin isimleri (Thursday, Friday gibi) Batı dillerinde hangi dini geleneğin uzantısı olarak yer almaktadır? d. İskandinav*****

10) Doğaya egemen olduğunu düşündükleri birçok ruha inanmaktadırlar. Onları tanrı olarak adlandırmak yerine ruh ya da güç olarak nitelemeyi uygun bulmaktadırlar. Bu ruhsal güçlerle bir çeşit rahip olan büyücü-hekimlerle irtibat kurmaktadırlar. Büyücü-hekimler hem şifa dağıtıcısı ve bilge hem de sihir, kehanet ve büyü yapan kişilerdir. Yukarıdaki metinde hangi kadim dini gelenekten bahsedilmektedir?

 1. Kuzey Amerika yerlileri *****

DİNLER TARİHİ 2.ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI

1)Aşağıdaki seçeneklerde Maniheizm’in kurucusu Mani hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Gülerek doğmuş, yüce tanrı Ahura Mazda ile konuşmuş, Ehrimen’den yüz çevirmiş ve kutsal ateşi bulmuştur.*****

 

2) Yıllık olarak kutlanan 7 büyük bayramdan en önemlisidir.Tabiatın dirilişi anısına kutlanan bir çeşit bahar bayramıdır. Mecusi geleneğindeki bu bayram aşağıdakilerden hangisidir? a. Nevruz*****

 

3) İran’ın Müslümanlarca fethi sonrası Hindistan’ın batı sahillerine göç eden ve yörenin yerel dil ve geleneklerinden etkilenen Zerdüştîlere “Fars kökenli olanlar” anlamında verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Parsiler*****

 

4) Aşağıdakilerden hangisi, kendisinden önce varolan politeist İran pagan geleneğine karşı çıkarak zonoteizmi çağrıştıran bir tanrı anlayışı benimsemiştir?  b. Zerdüşt*****

5) Maniheizm’in en önemli bayramıdır. Bir bayramdan ziyade bir yıllık anma töreni görünümündedir. Mani’nin Şubat ya da Martta ıstırap çekerek öldürülmesi anısına, oruç ve yıllık tövbe ayı olan yılın 12. ayının nihayetinde bu seremoni düzenlenir. Bu tören için bir bakıma ışık elçisi Mani’yi temsil eden beş basamaklı bir kürsü hazırlanır ve üzerine Mani’nin resmi asılır. Maniheistlerin bu önemli bayramın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bema*****

 

6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Maniheizm’e ait değildir?

 1. Kendisinden önce varolan politeist İran pagan geleneğine karşı çıkarak monoteizmi çağrıştıran bir tanrı anlayışı benimsemiştir.*****

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştlerin inanç esaslarından biri değildir?

 1. “Beş Emir” ve “Üç Mühür”*****

 

8) Mecusiliğin ahlak sistemi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

“humuta, hukhta, huvarşta” yani iyi düşünce, iyi söz ve iyi davranış*****

 

9)         I. Zoroastrianism

 1. Zerdüştçülük

III. Ateşperestlik

Yukarıdaki isimlerden hangisi Mecusi geleneğin diğer isimlerindendir?

 1. Hepsi*****

 

10) Aşağıda Mecusiliğe ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Mecusi cemaat iki gruba ayrılır: Seçkinler ve dinleyiciler. *****

 

DİNLER  TARİHİ 3. ÜNİTE  SORU ÇALIŞMASI

1 – Ortadoğu dinsel geleneklerinin (Hristiyan, Müslüman, Yahudi) atası olarak kabul edilen peygamber kimdir ?

– Hz.İbrahim

 

2- Hz.İbrahim’den sonra Yahudiliğin en güçlü figürü kimdir?     -Hz.Musa

 

3- Ortadoğu dinsel gelenekleri içerisinde tarihsel olarak önde gelen din ?      -Yahudilik

 

4- Yahudilerin kutsal metinlerinden Yaratılışta Tanrının ahitleştiği ve adını değiştirdiği Avram isimli peygamber kimdir ?     -Hz.İbrahim

 

5- İsrailoğullarının toplumsal yapısı ne ile oluşmaya başlar ?

-Hz.İshak’ın oğlu Hz.Yakup ile İsrailoğulları kavminin toplumsal yapısı oluşmaya başlar

 

6- Kitab-ı Mukaddes’in ikinci kitabı “Çıkış” ta; Tanrı İbranileri firavunun zulmünden kurtarmak için kimi görevlendirmiştir ?     -Hz.Musa

 

7- Hz.Musa İsrailoğulları için ne anlam ifade eder?

-Milli bir lider,dini bir reformcu ve hukuk verici olarak İbrani dininin en temel unsurlarını sağlayan kişidir.Ve onları Firavun zulmünden kurtarmıştır.

 

8- Mısır dan kaçış Kitab-ı Mukaddesin hangi kısmında anlatılmaktadır ?     -Çıkış

 

9- Mısır’dan çıkış tecrübesi Yahudilik’te hangi bayram olarak kutlanmaktadır ?     -Fısıh Bayramı

 

10-Mısır’ dan çıkış sürecinin en önemli evresi nedir ?

-Tanrı’ nın Sina dağında Hz.Musa’ya On Emir hükümleri ve Torah/Tevrat’ın vahyedilmesidir

 

11-Hz.İbrahim’le başlayan ahitleşme süreci ne ile tamamlanmıştır ?

-Ahitleşme, Hz.Musa’ya verilen hukuki yükümlülükler ile ikmal edilmiştir

 

12- On Emir Hükümleri kaç kısımdan oluşmaktadır ?

-İki kısımdan oluşmaktadır;

Birinci Kısım:İnsanın Tanrı ile olan ilişkisi

İkinci Kısım :İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerini düzenlemektedir.

 

13- İbranileri vaat edilen topraklara ulaştırma görevini kim yerine getirmiştir?

-Hz.Musa bu görevi yerine getiremeden ölmüştür.Bu görev Yeşu tarafından yerine getirilmiştir.

 

14- Hz.Musa’ dan sonra İsrail oğulları kimler tarafından yönetilmiştir ?

-Hakimler ve Krallar tarafından yönetilmiştir.

 

15- On iki kabileye ayrılan İsrailoğullarından güneye yerleşen kabileler hangileridir?

-Yehuda ve Bünyamin kabileleri

 

16- İsrailoğullarının en kudretli çağı ne zaman yaşanmıştır?      -Kral Davut ve oğlu Kral Süleyman zamanı.

 

17-Bet ha-Mikdaş ’ı kim inşa etmiştir.Ve bu mabedin İsrailoğulları tarafından önemi nedir?

-Kral Süleyman inşa etmiştir. İsrailin bağımsızlığının ve tek tanrıcılığının simgesi olarak kabul edilmiştir

 

18- 1.Mabed dönemi ne zaman başlamıştır?

-MÖ.953 yılında gerçekleşen mabedin inşasıyla Yahudilik tarihinde 1.Mabed dönemi başlar.

 

19- Oniki kabile hangi isimle 2 krallığa ayrıldı?

-Güneydeki 2 kabile Yahuda krallığı

-Kuzeydekiler ise İsrail adını aldılar.

 

20- Babil sürgününün önemi  nedir?

-Kral Davutun soyundan gelen ve mabede sahip olan Yahuda nın yıkılışı İsrailoğulları tarihi açısından diğerinden (kuzeydeki krallığın istilasından) daha önemli sayılmış ve yahuda krallığının yıkılışı sonrası yaşanan sürgün tarihe Babil sürgünü olarak geçmiş.

 

21- II. Mabet dönemi ne zaman başlar ?

-Babilliler Farslılar tarafından yenilince yahuda bölgesinden çekilmişler ve sürgün edilmiş olan İsrailoğulları topraklarına geri dönmüş ve 2. Mabet dönemi başlamıştır

 

22-Yahudilikte iki önemli tarihsel figür olan Ezra ve Nehemya’nın önemi nedir?

-Sürgün dönüşü yahudaya yönetici olarak atanan Nehemya Yahudilerin diğer milletlerle kurdukları ilişkileri yasaklamıştır.

-Babil istilası sırasında kaybolan Torah Ezra  öncülüğünde yeniden yazıya geçirilmiş ve Ezra mabedin yeniden yapımına da öncülük etmiştir.

 

23- Hanukhah Bayramı İsrailoğulları için ne ifade eder?

-Makabi isyanından kurtuluşu Hanukhah Bayramı olarak kutlarlar.

 

 

24- Makabi  İsyanı nedir ?

Yahudileri Babil sürgününden kurtaran fars imparatorluğu Büyük İskendere yenilmiş ve bölgede 2 asır Helenizm etkisi yaşanmıştır.Yahudiler bu etkileşim nedeniyle sünnet gibi uygulamaları ihmal etmeye başlamışlar hatta Helenist bir kral Yahudiliği yasaklamaya kadar gitmiştir.Ancak bu girişim Yahudiler tarafından başarılı bir isyanla durdurulmuştur.Bu isyan Makabi İsyanıdır.

 

25-Hz. İsa’nın halkına verdiği üç mesaj?

1.Tanrıya iman etmek ve yaklaşan hesap gününe karşı hazırlıklı olmak.

2.Musa hukukunun içerdiği haram ve helal kurallarına sıkı bir bağlılık göstermek.

3.Ahlaksızlıklara karşı mücadele göstermek.

 

26-Mesih beklentisi içerisinde olan İsrailoğulları neden Hz. İsa’nın mesajlarını benimsemedi?

Çünkü, Mesihin öncelikle kendilerini eleştirmesi değil İsrailoğullarını muhatap alan bir kurtuluş yolunu açmasını beklentisi içerisindeydiler. Bu yüzden Hz. İsa’ya karşı çıkmışlardır.

 

27-II. Mabed dönemi ne zaman sona erdi?

Ms. 70 yılında Kudüs Romalılar tarafından ele geçirilip tapınak yıkıldı ve binlerce Yahudi öldürüldü ve esir alındı. Böylece II. Mabed dönemi sona erdi.

 

28-Rabbinik Yahudilik ne demektir?

Süleyman Mabedi ikinci kez yıkılınca, mabed merkezli Yahudilik ritüelleri sona erdi. Kurban takdimleri sona erdi, din adamlığı süreci bitti ve Kudüs bir Yahudi merkezi olma özelliğini kaybetti. Dini liderliğin sona ermesi ile bilge kişiler olarak hahamlar ön plana çıktı. Böylece mabed dönemi kapandı Rabbinik Yahudilik dönemi başladı.

 

29-Rabbinik Dönemin özellikleri nelerdir?

Artık mabed olmadığı için kurban ritüeli yoktur. Kutsal şehir yoktur.Mabedin yerini Sinagog ve evler almıştır.Yahudilerin yegane kutsal kaynağı parşömen yazıtlar ve Torah kitapları olacaktır. Yahudi milletinin kaderi doğrudan Torah kurallarına itaat etmeye bağlıdır.Detaylı hukuku içeren Torah’ın kuralları sıkıca korunmalıdır.

 

30-Rabbinik Yahudiliğin üç ana özelliği nedir?

-Hz. Musa’ya Sina’da vahyedilen Torah’a iman etmek

-Rabbinik liderliğe iman etmek

-Torah’ta var olan kutsal hayat tarzını yaşamak.

 

31-MİŞNA nedir? GAMERA nedir?

-Mişna: Mabedin yıkılışından bir asır sonra sözlü Torah bir araya toplanarak Mişna adıyla yazıya geçirildi

-Gamera: Mişna’nın şerhidir.

Mişna=Metin. Gamera=Şerh :TALMUD =1.Kudüs Talmudu          2.Babil Talmudu.

 

32.Karaim Yahudiği nedir?

Müslümanların Yahudiler üzerinde dolaylı etkileri olmuştur. Bu etkilerin ilki Karaim Yahudiliğinin ortaya çıkmasıdır.

Karaim Yahudiliği;Rabbinik geleneğin ürünü olan Sözlü Torahı değil, Hz. Musa dönemine uzanan Yazılı Torahı kabul ederler.

 

33-Yahudilik tarihinde ikinci Musa olarak anılan kişi kimdir?

MAİMONİDES’tir.

Maimonides bir seferad yahudisi olarak kendi döneminin Müslüman filozoflarından oldukça etkilenmiştir.

NOT: Müslümanlardan etkilenmenin en önemli sonuçlarından biridir Maimonides.

 

34-Aşkenaz ve Seferad Yahudiliği nerelerde ortaya çıkmıştır?

Aşkenaz: Almanya ve Doğu Avrupa

Seferad: İspanya, Kuzey Afrika, Osmanlı toprakları.

 

DİNLER  TARİHİ 4. ÜNİTE  SORU ÇALIŞMASI

S.1.Yahudilikte Tanrı anlayışı nasıldır?

C.1.Antropoformik(insanileşmiş).

S.2.Tanrıyla güreşen anlamında İsrail hangi peygamberin adı olmuştur?

C.2.Hz.Yakub.

S.3.Torah’ın kelime anlamı nedir?

C.3.Talimat,öğreti,doktrin.

S.4.Torah’ın kelime anlamı  ne değildir?

C.4.Din

S.5.Şema duasının en önemli vurgusu nedir?

C.5.Tanrının birliği ve eşsizliği.

S.6.Yazılı metinler hangileridir?

C.6.a)Torah     b)Nevim    c)Ketuvim

S.7. Torah’ın bölümleri nelerdir?

C.7.Yaradılış,çıkış,levililer,sayılar,tesniye.

S.10.Torah’ın çıkış bölümünde ne anlatılır?

C.10.Hz.Musa önderliğinde Mısır’dan çıkış , esaretten kurtuluş anlatılır.

S.11.Yahudi gelenekleri,insan ilişkileri,ibadetler,kurban takdimi,evlilik kuralları gibi konulardan bahseden kitabın adı nedir?

C.11.Levililer.

S.12.Asur sürgününe gitmeyip Sina Dağına karşılık Gerizm Dağını kutsallaştıran erken dönem Yahudi mezhebi hangisidir?

C.12.Samirilik

S.13.Hıristiyan dön. Yahudi mezhepleri hangileridir?           C.13.Ferisilik,Sadukilik,Essenilik.

S.14.Daha ziyade rahipler aristokrasisi içinde yaygın,yazılı metinleri kabul edip sözlü geleneği reddeden ahirete inanmayan hıristiyan dön. Yahudi mezhebi hangisidir?

C.14.Sadukilik.

S.15.Yahudiliğin Kudüs merkezli resmi din anlayışına karşı çıkıp,Kudüs dışında kırsal bölgelerde asketik (riyazi) bir yaşam sürdüren hıristiyan dönemi Yahudi mezhebi hangisidir?

C.15.Esseniilik.

S.16.Yazılı ve sözlü geleneği,ahiret inancını kabul edip,Hz.İsa’ya en çok muhalefet eden hıristiyan dön.Yahudi mezhebi hangisidir?

C.16.Ferisilik.

S.17.İnanç esasları bakımından Ferisiliğe benzeyen hangisidir?

C.17.Essenilik.

S.18.Ortaçağ mezhep ve akımları hangileridir?

C.18.Karailik,Hasidizim,Kabalacılık,Sabataycılık,Aydınlanma

S.19.Sebt (cumartesi) günü hibir iş yapmayıp Rabbinik literatürü(Talmud) reddederek öğretilerini Eski Ahit’e dayandıran Yahudi mezhebi hangisidir?      C19.Karailik.

S.20.Talmud okuyarak değil, dua ederek,dans ederek Allah’a ulaşılır diyen mezhep hangisidir?

C.20.Hasidizm.

S.21.Yahudi mistizmine  Talmud’a bağlı olan,en meşhur eseri Zohor, İspanya’da Moses de Leon tarafından yazılan mezhep hangisidir?                     C.21.Kabalacılık

 

S.22.Modern Yahudi mezhepleri hangileridir?

C.22.  a)Ortodoks Yahudilik  b)Reformist Yahudilik  c)Muhafazakar Yahudilik  d)Yeniden yapılandırmacı Yahudilik.

S.23. Mesih iddiası ile ortaya çıkan Osmanlı Yönetimi tarafından idama mahkum olunca Müslüman oldum deyip adını Mehmet Efendi olarak değiştiren Yahudi alimi kimdir?                    C.23.Sabatay Sevi’dir(Dönmeler).

S.24.Tanrı’nın Tevrat’ı Musa’ya verdiğine inanmayan Yahudiler hangileridir?      C.24.Reformist Yahudiler.

S.25 Diyet kuralları,bayram kutlamalarına önem veren mezhep hangisidir?

C.25.Muhafazakar Yahudilik.

S.26.Yahudilerin, Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğuna inanmayan kurucusu Mordecai Koplan olan, Ortodoks Yahudiler tarafından şiddetle eleştirilen akım hangisidir?

C.26.Yeniden Yapılandırmacı Yahudilik.

S.27.Mesihi beklemeye gerek görmeyen,İsrail topraklarına göçü teşvik eden seküler hareketin adı nedir?

C.27.Siyonizm.

S.28.1492 yılında Endülüs’ün yıkılmasıyla Türkiye’ye gelen Yahudiler hangileridir?

C.28.Seferad Yahudileri.

S.29.Endülüs’te yaşayıp Müslümanlardan etkilenerek İnanç Esaslarını yazan Yahudi alim kimdir?

C.29.Moses Maimonides.

S.30.Hz.Musa’dan son Yahudi Peygamberi Malaki’ye kadar indirilen metinlerin tamamına ne ad verilir?

C.30.Tevrat (Torah) denir.

S.31.İtaatkar bir Yahudi Tanrı Yahova yerine hangilerini telaffuz eder?

C.31.Rab ve Adonay.

S.32. Duaların terennümü sırasında ayakta sallanarak yapılan ibadet hangisidir?

C.32.Amida.

S.33. Üzerine Tanah’tan ibareler bulunan,ibadet sırasında erkeklerin kullandığı Saçaklı Şalın adı nedir?

C.33.Tallit.

S.34. İçinde Şema İsrail Duası’nın bulunduğu iki küçük kutuyu birbirine bağlayan uzun ince kayışa ne ad verilir ?

C.34. Tefilin

S.35. Başın, sadece tepe kısmını kapatan erkeklerin taktığı takkenin adı nedir?

C.35. Kipa

S.36. Roş Haşana günü kutlamasında kullanılan boynuzdan yapılmış nefesli çalgının adı nedir ?

C.36. Şofor

S.37. Yahudi takviminde yılbaşını ifade eden insanın kaderinin yeniden belirlenişini ima eden kutsal gün hangisidir ?

C.37. Roş Haşana

S.38. Roş Haşana’nın sonu olan kefaret gününün adı nedir ?

C.38. Yom Kippur

S.40. Koşerat kuralları çerçevesinde hazırlanan yemeğe helal anlamında ne denir ?    C.40. Koşer

S.41. Koşerat kurallarına göre yenmesi yasak olan hayvanlar hangileridir ?

C.41. Domuz, Tek Toynaklı Olan At ve Eşşek, Tavşan, Kabuklu deniz hayvanları

S.43. İsrail oğullarının Mısır’dan çıkışının anısına kutlanan bayramın adı nedir ?

C.43. Fısıh

S.44. Torah’ın Yahudilere verilişini sembolize eden haziran – temmuz aylarında kutlanan bayramın adı nedir ?

C.44. Şavuot

S.45. Yahudilerin düşmanlara karşı verdikleri mücadelede Süleyman mabedindeki Yedi Kollu Şamdan’ın bir günlük yağ ile 8 gün yanmasının anısına kutlanan bayramın adı nedir ?

C.45. Hanuka

S.46. Moel adındaki uzmanların yaptığı sünnete ne ad verilir ?

C.46. Brit Mila

S.47. On üç yaşına gelmiş erkek çocuğun antlaşma ile mükellef olması anlamına gelen kelime nedir ?

C.47. Bor Mitzva ( Kızlar için Bot Mitzva )

S.48. Yahudi erkeğin evlenirken eşine ölüm veya boşanma durumunda kullanması için verdiği bir çeşit meh rin adı nedir ?

C.48. Ketuba

S.49. Ölen kişinin ardındaki üç aşama nedir ?

C.49. Aninut – Şiva – Şelagim

S.50. 1955’te Türk Halkı ile Yahudiler arasındaki güven bağını zedeleyen yağma hareketlerinin adı nedir ?

C.50. 6 – 7 Eylül Olayları

S.51. Aşkenaz Yahudilerinde Rabbi olarak nitelendirilen din adamlarının adı Sefarad Yahudilerinde adı nedir ?

C.51. Haham

S.52. 1953’te ilk hahambaşı olarak seçilen  kişi kimdir ?C.52. Rafeal Saban

S.53 Bütün dini konuların tartışıldığı en yüksek dini kurulun adı nedir ?

C.53. Bet – Din

S.54. 2002’den beri Türkiye’de Hahambaşılık görevini yapan kişi kimdir?

C.54. İzak Heleva

 

DİNLER  TARİHİ 5. ÜNİTE  SORU ÇALIŞMASI

 

1.Hristiyan ismi ilk kez nerede ne zaman kullanılmıştır?

Cevap: Resullerin işleri kitabında Luka M.S 50 yılına işaret eder.(O yıllarda Antakya kullanılmıştır.)

 

2.Eski Ahit dönemi ve Yeni Ahit dönemi hangi zaman dilimlerini kapsar.

Eski Ahit Dönemi: İnsanlığın İsa Mesihe hazırlandığı dönem

Yeni Ahit dönemi: Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonraki dönem

 

3.Hz. İsa’nın yaşadığı dönemde hangi gruplar mevcut idi?

Hz. İsanın yaşadığı dönemde bulunan ortodoksi gruplar:Ferisiler, sadukiler, zelotlar

Heterodoksal hareketler:Samaritanlar, Esseniler

 

4.Yazılı Tanah ve Sözlü Tora’yı hangi grup kabul eder?

Cevap: Ferisiler (yaygın halk inancı)

 

5.Hangi grup sadece Yazılı Tanah’ı kabul eder ?

Cevap: Sadukiler

 

6.Tapınak yönetiminde etkili olan grup hangisidir?Cevap: Sadukiler

 

7.Kıyameti bekleyen ve aralarına herkesi almayan ıssız bir yerde yaşayan grup? Cevap: Esseniler

 

8.Kurman yazmaları veya ölüdeniz yazmaları olarak bilinen metinler kimlere aittir? Cevap: Esseniler

 

9.Roma yönetimine isyan eden milliyetçi grup hangisidir?  Cevap: Zelotlar

 

10.İkinci mabed ne zaman kimler tarafından yıkılmıştır? Cevap: Romalılar M.S 70 yılında Zelotların İsyanını bastırdıktan sonra

 

11.Hz. İsa’nın vaazları genel olarak niçin ilgi görmüyor?

Cevap: Herhangi bir gruba mensup olmadığı ve dini eğitim almadığı için

 

12.Tarihsel İsa ve İnancın İsa’sı arsındaki fark nedir?

Cevap: Tarihsel İsa : İnsanlar arasında yaşamış, gülmüş, üzülmüş , Gezginci bir vaizdir.

İnancın İsa’sı: İlahi nitelikli , Tanrısal özellikleri olan bir şahsiyet. Çarmıha gerilerek insanlara kurban edilmiştir.

 

13.Hz. İsa’nın mesajı neleri içerir?

Cevap:Hz. İsa’nın Mesajı:

1-İnsanları tanrının krallığına, Tanrının koyduğu kurallara uymaya ve yaklaşmakta olan hesap gününe hazırlanmaya davet ediyor .

2-İlahi yasaklara sıkı sıkıya bağlı kalmayı öğretir.

3-Ahlaksızla mücadele eder. Din adamlarının da içinde olduğu grubları dine özen göstermedikleri için eleştirir.

*****Hz. İsa anlatılan gruplara mensup olmadığı için ilgi görmemiştir. Bu gruplara mensup olmayan sıradan insanlar Hz. İsa’nın arkasından gitmişlerdir ve onu Mesih olarak kabul etmişlerdir. Davut’un kurduğu ihtişamlı krallığa geri döndürecek, kurtarıcı olarak kabul ederler.

 

14.Eski Ahit ve Yeni ahit hangi kitapları içerir? Cevap:Kutsal kitap :

1- Eski ahit : Tanah (Yahudi kutsal kitapların tümü)

2- Yeni Ahit: İncillerle birlikte başka metinlerde vardır. Resullerin işleri (Luka), Havarilerin işleri, mektupları ve (Yuhanna) vahiy kitabı vardır. Bu kısmı Hristiyanlar kabul eder. İlk kaleme alınan metinler Pavlus tarafından yazılan mektuplardır. Yeni ahit literatürü Pavlusun görüşleri, onun bakış açısının etkisinde yazılmıştır. 4 incil+ 21 mektup+ 2 kitap= 27 kitaptan oluşur

 

15.Apokrif Metinler nelerdir?

Cevap: Kutsal Kitap içerisine alınmayan eserlerdir. Sahih sayılmazlar. (KANONİK) Tomas incili, Yakup İncili, Filip incili, Meryem incili, Hakikat incili, Mısırlılar incili, Çocukluk inclleri vb.

 

16.Hıristiyanlar Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden kimleri sorumlu tutarlar?

***** Hristityan bakış açısına göre çarmıha gerilmesinin sorumlusu Yahudilerdir. Bu yüzden Yahudileri hiç sevmezler.

 

17.Hz. İsa ne zaman göğe yükselmiştir?

Çarmıha gerilmesinden sonra kırk güne kadar inananlara gözükmüştür ve onlara görevler vermiştir. Kırk gün sonrasında göğe yükselmiştir. Kıyamet öncesinde tekrar yeryüzüne inecektir.

Havarileri Hz. İsa’nın mesajını yaymaya devam etmişlerdir. Bunların arasına sonradan Pavlus girmiştir.

 

18.Pavlus kimdir?

PAVLUS ESAS İSMİ SAUL: Yahudidir. Din eğitimi almıştır. Pavlus havarilerin faaliyetlerini görevlilere ispiyon eden birisidir. Bir gün Şam’daki faaliyetleri bildirmek için Şam’a giderken İsa’yı gökyüzünde gördüğünü iddia eder.( Elçilerin (Resullerin) İşleri kısmında bu olayı anlatır.

Şam vizyonu diye ifade eder. ) Hz. İsa “bana niye eziyet ediyorsun” diye serzenişte bulunur. Pavlus’un gözleri kör olur. Sam’da Hahanya (Hz. İsa’ya inanan biri) dua eder gözleri açılır. Pavlus artık hristiyanlık için çalışır. Eğitim almış biridir. Kendisini  İsa’yı son kez gören kişi ve havari olarak tanıtır.

 

19.Pavlus’un görüşlerinin insanlar arasında kabul görmesinin sebebi nedir?

Cevap:Pavlus İsa’nın mesajını bütün insanlığa yaymaya çalışır ve bunu kabul ettirir.

Gentileyi Yahudi şeriatına uymaya davet etmek zor olacağını bildiği için insanları Yahudi şeriatına değil İsa’nın mesajına davet eder. (Hz. İsa Yahudi Şeriatını uygulamıştır.)

GENTİLE: YAHUDİ OLAMAYAN İNSANLAR

 

20.Pavlus’un ortaya koyduğu İsa’nın mesajı nedir?

Pavlus’un öğretisine göre Hz. İsa’ya iman etmiş olan kişi kurtuluşa erer. Hz. İsa çarmıha gerilerek bütün insanlığın gühahını temizlemiştir. Sadece İsa’ya iman edenler bu temizlenen grup arasına girebilir. Teslis inancını ortaya çıkarmıştır. (Baba ,Oğul, Kutsal ruh)

 

21.Eski ahit tanrısı ve Yeni ahit tanrısı anlayışına dayalı DÜALİZMi ile dikkat çeken Hıristiyan alimi kimdir?

Cevap: MARCİON

 

22.Marcion’un düalizmi ne ifade eder?

Cevap: Eski ahit tanrısı: Yaratıcı, kötü tanrı

Yeni ahit tanrısı: Seven, bağışlayan tanrı

 

23.Marcion hangi metinleri kabul etmiştir?

Cevap: Luka adıyla bilinen İncil metnini kabul etmiştir fakat ilk kısımlarını Yahudi eklemesi bahanesiyle reddetmiştir. Yeni Ahit mektuplarından 10 tanesini Pavlusa ait mektuplar olarak kabul etmiştir.

 

24.Pavlus’u ve öğrencilerini yalancı, sahte havariler ve sahtekarlar olarak itham eden hristiyan alimi kimdir?

Cevap: GNOSTİK CERİNTHUS

 

25.Gnostik fikirleriyle tanınan Hristiyan şahıslar kimlerdir? (pavlusçu, İlahi oğul İsa Mesih anlayışına sahip olup farklı yorumlar yapanlar)

Cevap: Marcion, Basilides, Cerinthus, Valentinus, Menander, Saturninus, Bar daysan

 

26.İsa Mesih’in şahsı konusunda ortaya çıkan yaklaşımlar ve eleştiriler nelerdir?

Cevap: ANTAKYA PATRİĞİ SAMSATLI PAVLUS: İsa tanrı değil insandır, diğer peygamberlerden derece olarak üstündür. Bu düşünceleri yuzunden aforoz edilmiştir.

KUZEY AFRİKALI ARİUS: “Benzer cevher teorisi” İsa ilk yaratılandır ve diğer insanlardan üstün niteliklere sahiptir. Bu görüş dalga dalga yayılmış ve roma yönetimini telaşlandırmıştır. 325 İznik konsilinde aforoz edilmiştir.

KUZEY AFRİKALI RAHİP DONATUS:” İtizal hareketi” kilise yapılanmasında bağımsız teşkılat kurmaya çalışmışlardır. Roma kilisesi şiddete başvurmasına rağmen etkilerini İslami dönemlere kadar sürdürmüştür.

27.Monofizit- diyofizit çekişmesi kimler arasında olmuştur?

Cevap: İskenderiye cemaati ve Antakya cemaati

 

28.Antakya cemaati neyi savunmuştur?

Cevap: İsa’da iki ayrı ilahi ve insani tabiatın bulunduğunu (İstanbul patriği NESTORYUS destek vermiştir.)

 

 

29.İskenderiye cemaati neyi savunur?

Cevap: İsanın tek bir tabiatının olduğunu svaunur.

****sonuç: nestoryus ve yandaşları (diyofizit) aforoz edilmiş, bir süre sonra, çıkan karışıklık sonucu monofozit (Antakya) akide de reddedilmiştir.

Orta yol bulmaya çalışılmış ve MONO ENERJİZM (momothelitizm) yani İsada tek bir enerji şeklinde ortaya çıkan iki tabiatın varlığını kabul eden bir akide savunulmuştur. MARUNİLER bu görüşü devam ettirmişler. Onlar dışında pek rağbet görmemiştir.

 

30- Genel Konsiller (katılımın en geniş olduğu konsiller) olarak nitelenen ilk 7 konsil ve alınan kararlar nelerdir?

Cevap:*Katolik ve Ortodokslarca kabul edilmiştir.*

325 İznik konsili: Oğul, baba ile aynı cevherdendir.

381 İstanbul Konsili : Kutsal ruhun tanrılığı vurgulanmıştır.

431 Efes Konsili: İsa’da bir tek ilahi tabiat vardır. İlahi tabiat insani yönü absorbe etmiştir. Meryem, Tanrı anasıdır.

451 Kadıköy Konsili: İsa’ da bir şahsiyette birbirine karışmayan ilahi ve insani iki ayrı tabiat yan yana mevcuttur.

553 İstanbul Konsili: İsa’da iki tabiat daha güçlü şekilde vurgulanmış; şahsi birliği ifade edilmiştir.

680-681 İstanbul Konsili: Mesih’te tekbir irade olduğu vurgulanmıştır.

787 İznik Konsili: İkonalara tazim meşru kabul edilmiştir.

GENEL KONSİL = ÖKÜMENİK veya EVRENSEL KONSİL

 

31.Orataçağda Hıristiyanlığın Yayılışında etkili olan unsurlar nelerdir?

1-Hıristiyan imparotor ve yöneticiler, bunların yanı sıra hristiyanları himaye eden yöneticiler (şiddete başvurulmuştur.ÖRN: saksonlar)

2- Misyon bölgelerde geliştirilen MANASTIR yaşantısı (Keşişler halkın arasına karışmışlardır. Roma’yı ve Hıristiyanlığı uygarlık olarak tanıtmışlardır.)

3- Şehitlik anlayışı (Örneğin Aziz Boniface öldürülmüştür. Bunun gibi örnekler onlar için ilham kaynağı olmuştur.)

 

32.Orta çağda öne çıkan Hıristiyan tarikatların isimleri nedir?

FRANSİKAN tarikatı ,DOMİNİKAN tarikatı Bu tarikatlara bağlı keşişlere FRİAR denir.

 1. yy da CİZVİT tarikatının keşişlerinin faaliyetleri de önemlidir.

 

33.Reformasyon dönemi ve sonrasında oluşan Hıristiyan mezhepler nelerdir?

İngiltere’de ANKLİKAN kilisesi

İskoçya’da PRESBİTERYENLİK

İskandinav ülkelerinde LUTHERAN KİLİSELER

 

Hıristiyan geleneğine göre Eski ahit’in en önemli fonksiyonu nedir?

Cevap:

Kutsal Ruh vasıtasıyla peygamberlere esinlenen tarzda İsa Mesihin geleceğini haber vermesidir.

 

34 İncilin doğru sıralaması ?

Cevap: Markus- Matta –Luka- Yuhanna

 

35: Matta ve Luka incilinin muhtevası?

Cevap: İsa’nın doğumundan ölümüne ve ölüm sonrası yeniden dirilip ilahi aleme yükselmesine kadar İsa2nın hayatını konu edinir.

 

36.Markus incili muhtevesı?

Cevap: İsa’nın doğumunu atlar Yahya döneminde ortaya çıkışından ölümü, dirilişi ve yükselişini konu alır.

YUHANNA incili muhtevası?

Cevab: diğer üç incilden tarihi ve muhtevası bakımından ayrılır. Hıristiyan imanının İsa’sını ön plana çıkarır.

 

37- SNOPTİK İNCİLLER: Markus, Matta, Luka

Matta ve Luka’nın temel kaynakları nelerdir?

Cevap: 1- Markus

2-Q (Quelle=kaynak):İsa’nın deyişlerini ihtiva eder. Hipotenik bir kaynaktır.

Kitabı Mukaddesin 1611 gerçekleşen ünlü İngilizce çevirisi: KRAL JAMES KİTABI MUKADDESİ (KİNG JAMES BİBLE)

 

38.Hıristiyan (Kutsal metin dısında) erken dönem yazarları: KİLİSE BABALARI

SEHER ATILGAN

 

DİNLER TARİHİ 6.ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI

1.Hristiyanların inanç prensipleri ne ile ifade edilir?

Cevap: KREDO

 

2.İlk kredo hangisidir?

Cevap: Havariler kredosu

 

3.Havariler arasında diğerlerine nazaran özel önem verilen havari kimdir?

Cevap: PETRUS

 

4.Havariler kredosundan sonra en yaygın kredo hangisidir?

Cevap: İznik Kredosu

 

 1. İznik Kredosunun önemi nedir?

Cevap:

-( havariler kredosuna göre daha sistemlidir.)

-4. yy yapılan İznik konsiline atfen ismi verilmiştir.

–Baba ile İsa aynı cevhere sahiptir.

–Oğul tabiatının üstünde durulmuştur.

–Kutsal ruh oğuldan çıktığına ait ibare MS 6 yy ilave edilmiştir.

 

6.Athanasius Kredosu içeriği nedir?

Cevap: Oğul isa Mesihin tanrılık ebedilik kudret ve benzeri her konuda Baba tanrı ile aynı olduğuna dikkat eçkilir. İsa daki tanrısal ve insani tabiata değinilir.

 

7.Vaftiz ve evharist ayinleri gibi merasimlerde en çok hangi kredo okunur?

Cevap: İznik kredosu

 

8.Hıristiyanlığın teslis inancıyla ilgili bilgiler

Cevap: Hıristiyanlar kendilerini çok tanrıcı olarak görmezler tek tanrıcıdırlar. Tek tanrı üç şahsa sahiptir.

Teslis = 3 şahıs: 1’in 3 olması Tanrının sırrıdır. Bunu insanların anlaması mümkün değildir. Akıl yetmez o yüzden sadece iman ederler.

 

Bu 3 lünün (baba , oğul, kutsal ruh) adı geçen tek yer Matta (28 :19) ‘dır.

 

9.Günümüzdeki şekliyle Teslis inancı hangi yy dan itibaren kredoda yer almıştır.

Cevap: 4 Y.Y.

10.2. yy.da teslis ile ilgili vurguya hangi kitapta rastlanmıştır?

Cevap: Justın Martyr (The First Apology)

 

11.Baba, oğul ve kutsal Ruh üçlemesine dayalı tek tanrı inancını ifade etme konusunda hangi terim kullanılmaktadır?

Cevap: Hypostatis (ŞAHIS, UNSUR , GÖRÜNÜM)

 

12.Baba Tanrı ve Oğul tanrı ne ifade eder?

Cevap: BABA TANRI: Yeri göğü yaratan kainatın devam etmesini sağlayan yüce güç

OĞUL TANRI: Baba tanrının yeryüzüne gönderdiği şahıstır. Baba tanrının İsa bedeninde şekillenmesine oğul denir.

Baba fikri tanrının büyüklüğünü insanları korumasını kollamasını, yüceliğini ifade eder. Gerçekte nesebi baba olarak görmezler. İsa’nın Babasız dünyaya gelmesiyle alakası yoktur.

Hz.İsa nın doğumu aynı islamiyetteki gibi mucize olarak görülür.

 

12.İncillerde geçen İsa’nın “Bağ kiracıları” benzetmesi ne ifade eder?

Cevap: İsa yeryüzü ve insanlığı bir bağa, Tanrıyı bağ sahibi olan babaya, kendisini ise bağ sahibinin mirascısı olan oğluna benzetir. Muhailiflerini ise bağı kiralayan ama sonra onu tamamıyla sahiplenerek bağ sahibinin oğluna karşı çıkan ve onu öldürenlere benzetmektedir.

 

13.Baba unsuruna daha fazla vurgu yapan mezhep hangisidir?

Cevap: Ortodoks

14.Hristiyan inancında Oğul’un taşıdığı fonksiyonel özellikler açısından dikkat çeken üç husus nedir?

Cevap: -Yaratılışta asli unsur olma

-Kurtarıcılık

– Yargılayıcılık

Bu özelliler doğrultusunda Yeni Ahitte oğul ile ilişkili iki temel kavram kelam/logos ve Mesih üzerinde durulur.

Oğul yaratılışta asli unsur olma açısından KELAMDIR. Kurtarıcılık ve yargılayıcılık özellikleri açısından da MESİHTİR.

 

15.İsanın tanrı oğlu olması en açık hangi incilde vurgulanır?

Cevap: YUHANNA (DÖRDÜNCÜ İNCİL)

Tanrı oğlu, oğul ifadelerini en az 23 kez kullanmıştır.

 

16.SNOPTİK İNCİLLER: MARKUS, MATTA, LUKA

 

17.- Snoptik İncillerde oğul niteliği en çok hangi ifadede dikkat çeker?

Cevap: İsanın vaftiz olma sahnesinde

 

18- İnkarnasyon nedir?

Cevap: Tanrının insan bedenine girmesi. Oğul İsa İnsanlığı günahın tutsaklığından kurtarması

 

19.Hıristiyanlığın Hz. Meryeme bakış açısı nedir?

Cevap: Baba fikri tanrının büyüklüğünü insanları korumasını kollamasını, yüceliğini ifade eder. Gerçekte nesebi baba olarak görmezler. İsa’nın Babasız dünyaya gelmesiyle alakası yoktur.

Hz. Meryeme çok saygı duyarlar.

Hz.Meryem : Tanrının annesi , meryemi dua ederken aracı olarak kullanırlar.Onu tanrı olarak göremezler.

** Ünvanları : Tanrı anası (TEOTOKOS), insan anası (ANTROPOKOS)

**Hz. Meryem’in İsanın hem insani hemde ilahi yönünü doğuran olduğu kabul edimiştir.

 

20.Kefaret doktrininin özünü ne oluşturur?

Cevap: İsa mesihin çarmıha gerilerek ölmesi insanların günahına kefaret olması inancı

21.Kefaret doktrini konusunda üç temel yorum nedir?

Cevap: 1- Muzaffer Mesih ( çamıhta ölen ve dirilen İsa) Şeytanın insanlar üzerindeki egemenliğine son vermiştir.

 

22.Tanrısal iradeyi memnun etme (tanrı insanın günahkarlığından rahatsız olmuştur)

Sevgi aktivitesi (tanrı bize olan sevgisini en değerli varlığını bizim için ölüme göndermekle gösterir.)

23.Hz. İsanın ölümden dirilmiş olmasının mesajı nedir?

Cevap: – Tanrılığının, Mesihliğinin doğrulamasıdır.

– Ölümden dirilmenin mümkün olduğunu göstermiştir

– Ona inananlarında ölüme galip gelebileceklerini ifade eder.

İsa’nın yükselişi ve babanın sağ tarafında oturuyor olması Mesihin egemenlğinin ve ilahi krallığın semavi alemdeki kuruluşunun ilanı kabul edilmektedir.

 

24- Üçüncü unsur olan Kutsal ruhun mahiyeti nedir?

Cevap: KUTSAL RUH: İsa’nın göğe yükselmesinden sonra bizim ihtiyaçlarımızı karşılayandır. Dua ettiğimizde bize karşılık veren tanrıdır.

**Kainatın yönetiminden baba tanrı,dünya yönetiminden İsa sorumlu, insanların yardımına koşan da kutsal ruh tur. Tek tanrının üç ayrı görünümüdür.

**Kutsal ruhun bu görevi vahyin devam ettiğini göstermektedir.

3 tanrı inancını Müslümanların Allahın 99 ismine benzetirler.

 

25.Teslis inancına karşı çıkan akımlar hangileridir?

Cevap: Erken dönem:

 • Arius
 • Samsatlı Pavlus

Reformasyon dönemi:

 • Michael Servetus
 • Uniteryanlar (Fausto Sozzini)

 

26.Mesih’in ikinci gelişi Vahiy kitabında, hangi konular üzerinde durularak tasvir edilir?

Cevap: – yeryüzünde çıkacak büyük çatışmalar

-iyiler ve kötüler arsında gerçekleşen olan nihai savaş :ARMEGEDON

– Mesihin yeryüzüne gelerek müdahele etmesi

 

27.Cennet, cehennem ve araf inançları ne şekildedir?

Cevap:

Cennet: Mesihle beraber ebediyen yaşamı, tanrıyı yüzyüze görmeyi , ebedi sevgi ve yaşam birliğini ifade eder.

Cehennem: (ŞEOL VEYA HADES) iblisin, meleklerinin ve inanmayanların girecekleri düşünülür. Yalnızca ağlayış, diş gıcırtısı, sönmez ateş olarak Matta incilinde tasvir edilmiştir.

Araf: Günahkarların son arınma yeri, cennet cehennem arası bir yer

 

28.MARİOLOJİ nedir?  Cevap: Meryem’e ilişkin Hıristiyan dogmaları konu alan bir teolojik disiplin

 

29.Hristiyanların ibadet anlayışı nasıldır?

Cevap: Din adamı başkanlığında düzenlenen ayinleri vardır.

Hergün yapılır. en önemlisi Pazar sabahı yapılandır. Herkes katılmak zorunda değildir.

Kilise aslında Hıristiyan cemaatın adıdır. Tanrıyı zikretmek için toplanırlar

Kilise üyeleri aidat öderler. En önemli ibadet Allahı övmek ilahi söylemektir. İncilden pasajlar okurlar. Ekmek şarap ayini yapılır.

Kilisede çokca resim ve heykel vardır ama bunlara tapınmazlar. Sadece saygı gösterirler. Hıristiyanlık putperestliğe karşıdır. (Protestanlar heykel ve resimlerden rahatsız olur)

Katı kuralları olan düzenli bir ibadet şekilleri yoktur. Sevgi ve dua ön plandadır. Ahlaki ilkeleri vardır.

 

30.7 Meşhur sakramentleri nelerdir?

Cevap:

SAKRAMENT: Dini sembolik davranışlara verilen isimdir. Bunlar tanrı ve kilise arasındaki özel ilişkiyi belirler.

7 meşhur sakrament vardır. Katolikler ve Ortodokslar hepsini uygular. Protestanlar sadece ilk ikisini kabul ederler.

1.VAFTİZ: Hz. İsa’nın insanlığı affettirmek için gönderildiğine iman edildiğinin göstergesidir. Vaftiz olan insan asli günahtan kurtulur ve kilisenin parçası olur . Yeniden doğuşu sembol eder. Günümüzde kiliselerde yapılır. Bazıları bedeni tamamen suya batırırken kimi sadece başı suya sokar, kimisi de bir kaç damla suyla yapar.

Vaftiz olmayan kişi istediği kadar iyilik yapsın günahtan kurtulamaz.

2-EVHARİST (EKMEK ŞARAP AYİNİ): Hz. İsa perşembe akşamı fısık bayramında arkadaşlarıyla bir araya geliyor ekmeği kırıyor arkadaşlarına veriyor. Bu benim etimdir diyor, birde şarap veriyor, bu da benim kanım diyor. Bu son akşam yemeğidir. Ertesi gün çarmıha geriliyor. Bu adeti Hıristiyanlar devam ettirir. Hıristiyanlar bununla Hz. İsa’nın bedeninden parça taşıdıklarını, onla bütünleştiklerini düşünüyorlar.

Bu ikisini Protestanlar kabul eder diğerlerini kabul etmezler.

3- KOMFİRMASYON: Bebekken yapılan vaftizi onaylamak ve güçlendirmek için çocuk büyüdüğünde yapılır.

4- GÜNAH ÇIKARMA GÜNAH İTİRAFI: Günahı itiraf etmek tövbenin samimiyeti olarak görülür. Bunun için rahibe gidilir. Hücrede, yapılan günahlar anlatılır. Rahip tavsiyeler verir, dua eder. Günahı affeden rahip değildir o sadece dua eder.

5-NİKAH: Tanrının şahitliğinde iki bedenin bir araya gelmesidir. Tanrının şahitliğinde yapılır. Katoliklere göre nikah ölünceye kadar bozulmaz.

6-RAHİP TAKDİSİ: Dini öğrenme ve anlatmayla görevli rahip sınıfı vardır. Buraya girmek için söz vermek gerekir. Bunun için rahip takdisi gerçekleştirilir.

Protestanlara göre herkes vaftiz olduktan sonra rahip olabilir. Kilisede bulunan kişi sadece oranın sorumlu kişisidir. Her kişi rahibin yaptığı görevleri yapabilir.

7- HASTA YAĞLAMA: Bütün dinler hastalara ziyaret etmeyi önerir. Hıristiyanlar ilave olarak hastalara okunmuş yağ ile hastanın ellerine veya alınlarına hac işareti çizerler. Bununla tanrının onları mükafatlandıracağını düşünürler. Bu din adamlarının görevidir.

 

31.Ruhban sınıfı kaça ayrılır görevleri nelerdir?

Cevap:

Ruhban sınıfı :

1-Diyakoz: Dini rehberlik, hasta ziyareti yapmak, okuyamayanlara okumak

2-Rahip papaz: Psikopozlara yardım eder, ayinleri yönetir. Nikah kıyarlar hastalara dua ederler.

3-Psikopoz (İşop): İsanın görevini yürüten kişi

 

32.İSTAVROZ nedir?

Cevap: İstavroz( hac) çıkartmak: Alın, göbek sağ ve sol omuza dokunarak yapılan işaret

 

33.Protestanların kabul ettiği sakramentler hangileridir?

Cevap: Vaftiz ve evharist (ekmek şarap ayini)

34.Aslında ruku ve secde gibi ibadet şekilleri olmamasına rağmen hangi kilisede secde

yapılır.

Cevap: SÜRYANİ KİLİSESİ

 

35.Hıristiyanların önemli bayramı hangisidir?  Cevap: İsa’nın dirilişi anısına: PASKALYA ( EASTER)

Nisan ayında kutlanır. Kutlama öncesi oruç tutarlar.

 

36.İsa’nın doğumu anısına kutlanan bayram hangisidir?  Cevap: KRİSTMAS

 

36.Diğer bayramları:

Epifani: 6 ocak

Pentekos: Kutsal ruhun havarilere inişi

Mesihin değişimi bayramı

Aziz Barbara günü

Aziz Nicholas günü vb.

 

37.Haç sembolü ne için kullanılır?

Cevap: Tanrıyla doğrudan ilişkiye geçiren, kötülükleri ve şeytanı defeden, iyiliklere yol açan bir sembol old. düşünülür.

 

38.Kutsal ruhun yedi armağanı nelerdir?

Cevap:

BİLGELİK, AKILLI OLMAK, ÖĞÜT, GÜÇ, BİLGİ, DİNDARLIK VE TANRI KORKUSU

 

39.Hz. İsa’nın meşhur DAĞ VAAZI’nın temel özellileri nelerdir?

Cevap: Ahlaki ilkeler:

Doğruluk, merhametli olmak, temiz kalplilik, yumuşak huyluluk, barış severlik, affedicilik, kibirden uzak durma vb.

Matta incilinde yer alır. Hz. İsa çok sayıda ahlaki öğütte bulunur.

 

40.Hz. İsa’nın günah ile ilgili görüşü nasıldır?

Cevap: Günahlardan uzak durmayı hatta düşünmemeyi söyler. Eğer gözünle günah işledinse gözünü çıkar diyecek kadar. Günah işlenmişse tövbe şarttır.

 

41.Kutsal metinlerde vurgulanan iki önemli erdem hangisidir?

Cevap: sevgi ve bağışlama prensibi

Komşunu hatta düşmanını bile sevmelisin. Bir yanağına tokat atılırsa diğer tarafı çevir.

Pavlus diyor ki “insanlar önceden yasalara uyarak kurtuluşa ererlerdi. Biz yalnız iman ederek kurtuluşa ereriz.” Bu yüzden kutsal yasaya uymak zorunda değiller.

 

42- Sivil otoriteye yaklaşımları nasıldır?

Hıristiyanlıkta siyasi otoriteye saygı gösterilmelidir. Tanrıya ait olan inanç konusunda tanrının hakkına riayet edilmelidir. Dünyevi konularda idarecinin hukukuna riayet etmek gerekir.(sezarın hakkı sezara) Bunun için SEKÜLER BİR DİN OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

 

43.PAGAN NEDİR?

Cevap: taşralı, köylü anlamına gelir. Hıristiyan olmayan kimseler için kullanılır.

 

44- İslamiyet Hıristiyanları Ehl-i Kitap olarak değerlendirir. Müşrik olarak görmez.(?)

 

DİNLER TARİHİ 7.ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI

 

S.1) Evrensel dinler arasında en fazla mezhepleşme hareketinin göründüğü din hangisidir?

C.1) Hristiyanlık

 

S.2) Hristiyanlığın mezhepleşmesinde üç önemli dönem hangisidir?

C.2)  a) M.S. 5. y.y –Ayrılmış Doğu Hristiyanları

 1. b) M.S. 11. y.y –Katolik-Ortodoks
 2. c) M.S. 16. y.y – Protestan-Reformistler

 

S.3) Ayrılmış Doğu kilisesi olarak adlandırılan mezhebin ana gövdeden koparak ayrı birer kilise halinde teşekkül etmesinin nedeni nedir?

C.3) 431 Efes ve 451 Kadıköy konsillerinde İsa’nın insani ve ilahi şahsiyetleri konusunda yapılan tartışmalar ve alınan kararlar bunda etken olmuştur.

 

S.4) Farklı konsillerde alınan çelişkili kararlarla İsa’nın hem tanrı hem de insan olduğunun kabul edilmesine karşı çıkan, İsa’da yalnızca bir ilahi tabiattan söz edilebileceğini savunan İskenderiye kristolojisine mensup kişi kimdir?  C.4) Cyril

 

S.5) İsa’nın yalnızca ilahi tabiatlı olduğunu savunan İskenderiye kristolojisine karşı çıkan, onda hem ilahi hem insani bir tabiat olduğunu savunan Antakya kristolojisine bu görüşlerini geliştirmelerinde katkı sağlayan kişiler kimlerdir?    C.5) Tarsuslu Diadorus, Mopsuestialı Theodora

 

S.6) En duo ne demektir?     C.6) İki tabiatlılık

 

S.7) İskenderiye ve Antakya kristolojisinin tartışmasında  İstanbul patriği hangi düşünceye daha yakın durmuştur?            C.7) Antakya kristolojisi

 

S.8) İsa’nın annesi Meryem’e Teotokos (tanrıyı doğuran) değil de, Kristotokos (mesihi doğuran) denilebileceğini savunan kimdir?      C.8) İstanbul patriği Nestoryus

 

S.9) Monofizitizm nedir?          C.9) Tek tabiatçılık demektir.

 

S.10) Monofizitizm hangi konsilde kabul edilmiştir. Sonucu ne olmuştur?

C.10) 431 Efes konsilinde kabul edilmiştir. Sonuçta iki tabiatçılık fikrini benimseyen Antakya-Suriye-İran  bölgelerindeki Doğu Hristiyanlarının ana gövdeden dışlanmalarına ve ayrı bir grup olarak ortaya çıkmalarına neden olmuştur.

 

S.11) Diyofizit akide nedir?    C.11) İki tabiatçılık

 

S.12) Diyofizit akideyi benimseyen Hristiyanlar neden Nesturiler adını almıştır?

C.12) İstanbul Patriği Nestoryus’un adından hareketle Nesturiler olarak adlandırılmışlardır.

 

S.13) Katolik kilisesine yakın olmakla bilinen, onlar gibi 7 temel sakramenti kabul eden, dini liderleri

‘’Babil Patriği’’ unvanı taşıyan Nesturilerin ikiye ayrılan kolundan biridir?       C.13) Keldaniler

 

S.14) Kıptı ve Habeş kiliseleri gibi grupların ayrılarak bağımsız bir kilise olarak ortaya çıkmaları sonucunu doğuran konsil ve aldığı karar nedir?

C.14) 451 Kadıköy konsilidir. Bu konsilde İsa’da tek bir ilahi tabiat bulunduğu akidesi reddedilmiş ve iki tabiatlılık akidesi savunulmuştur.

 

S.15) Batı Süryanileri arasında Kadıköy konsilini kabul edenler nasıl adlandırılmıştır?

C.15) Melkitler (kral yandaşları)

 

S.16) Siyasal ve dini birliği sağlamak için 680-681 tarihinde İstanbul ‘da yapılan konsil, amacının dışında yeni bir ayrılığa bir daha neden olmuş, yeni bir kilisenin daha ortaya çıkmasına sebep olmuştur .Bu gruba ne isim verilmiştir ve akidesi nedir?

C.16) Maronitler -İsa Mesih’te iki tabiat ancak bir tek ilahi irade ya da enerji bulunduğu yönündeki akide benimsenmiştir.

 

S.17) Süryanileri diğer Hristiyan gruplardan ayıran fark nedir?

C.17) Özellikle secdeye yer verdikleri ibadet anlayışları açısından diğerlerinden ayrılır.

 

S.18) Tarihte ilk Hrıstiyan krallığı olarak bilinen krallık hangisidir?     C.18) Ermeni krallığı

 

S.19) Roma ve İstanbul kiliseleri arasındaki çekişmenin en önemli nedeni nedir?

C.19) otorite ve dini merkez olma isteği

 

S.20) Tarihe ‘’putkırıcılık’’ olarak geçen hadise nedir?

C.20) Roma kilisesi İstanbul bağlılarınca ikonaların bir tazim aracı olarak kullanılmasını puta tapıcılık olarak görmekteydi. Roma’nın etkisini hissettirdiği 726-843 arasında bunlara bir dizi yaptırım uygulandı. Tarihte derin izler bırakan bu olaya putkırıcılık adı verildi.

 

S.21) Reformasyon hareketleri öncesi reforma zemin hazırlayan iki önemli gelişme nedir?

C.21) Rönesans ve Hümanizm hareketleri

 

S.22) Kilisenin sivil alandaki otoritesini tenkit eden hümanistler kimlerdir?

C.22) John Colet, Thomas More, Desidarius Erasmus

 

S.23) Reform dönemi dendiğinde akla gelen ilk isim nedir?     C.23) Martin Luther

 

S.24) Martin Luther’in Katolik kilisesine üç temel eleştirisi vardır. Bunlar nelerdir?

C.24) Yalnızca kutsal metin, yalnızca iman, yalnızca ilahi rahmet

 

S.25) Reformasyon döneminde Martin Luther ve onun görüşlerini benimseyen yanlılarına ne

denir?        C.25) Protestan

 

S.26) İki Kılıç Doktrini nedir?

C.26) Dünyevi iktidarların Tanrı tarafından tesis edildiği inancı ve buna itaatin şart olduğu

 

S.27) Kilise yapılanması ve vaftiz gibi konulardaki görüşleriyle diğer Protestan gruplardan ayrılan grup hangisidir?          C.27) Anabaptistler

 

S.28) İngiltere kralı VIII.Henry ‘nin papalığa karşı başkaldırısının gerisindeki iki önemli neden nedir?

C.28) a) Güç kazanan reformistler yanlısı bir tutum geliştirmek zorunda kalması

 1. b) Otoritenin dışındaki güçleri bertaraf etme gayreti

 

S.29) VIII.Henry’nin kiliseye karşı politik yönden atacağı adımlarda kendisine destek olacak ve kendi iradesini dile getirecek iki ilahiyatçısı vardı. Bunlar kimlerdir?

C.29) Thomas Cranmer, Thomas Cromwell

 

S.30) Türkiye’de kurumsal yapısı en eskiye dayanan Hristiyan cemaatleri temsil eden üç Hristiyan kilisesi hangileridir?       C.30) Rum Ortodoks kilisesi, Ermeni Patrikhanesi, Süryani kilisesi

 

S.31) Hristiyanlıkla Yahudilik ya da Hristiyanlıkla diğer dinsel akımların bilinçli ya da bilinçsiz bir sentezinden birçok senkretik kilise ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek olarak neleri verebiliriz?

C.31) Mormonlar, Yahova Şahitleri, Birleşik Kilise ve Moonculuk

 

S.32) Evanjelik (lutheran Protestanları ya da reformistler)hareketin üç önemli noktası nedir? C.32) a)Kutsal kitabın otoriter yapısı b) Bireysel dindarlık vurgusu c)İncil mesajının yayılması ve cemaatin yeniden yayılması

 

S.33) Modernizme ve modernizmle ilişkili görülen değer ve anlayışlara karşı ciddi bir mücadele veren muhafazakar evanjelik gruba verilen isim nedir? C.33) Fundamentalist

 

S.34) Evanjelizmde önemli olan dört husus nedir? C.34) a)Yeniden doğuş (Öğretiler kabul edilmek şartıyla kişinin yeniden doğmuş olduğu inançı b) Dinde kutsal kitap referanstır. c)İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişi Paraousia inancı d) misyonerlik muhakkak yapılmalı

 

 

Dinler Tarihi 2015 Vize

1) Aşağıdaki terimlerden hangisi Yahudi Aydınlanma Hareketi’ni ifade etmektedir?

 1. Haskala******
  3) Aşağıdakilerden hangisi Lutheran Protestanlığın doğrultusunda prensler ve derebeylerinin sahip oldukları dünyevi güç yetkisini tanrısal iradeden aldıklarına dair doktrinini ifade eder? e. İki kılıç doktrini********

10) Aşağıdakilerden hangisi erken dönem Hıristiyan yazar ve teologlarının ortak ismini ifade etmektedir?

 1. Kilise babaları*************

11) Aşağıdakilerden hangisi kilisenin reddettiği İncillerden birisi değildir?

 1. Yuhanna İncili*************

12) Aşağıdakilerden hangisi Protestanlık sürecinin bir unsuru olan Reform kilisesi geleneğinin kurucusudur?

 1. Calvin-*************
  14) Aşağıdakilerden hangisi kutsal metni sosyal hukukun tek otoritesi sayarak yaşadığı şehri teokratik bir yapıya dönüştürmüştür?
 2. Calvin************

17) Aşağıdakilerden hangisi Kitab-ı Mukaddes’in 5. yüzyılda Süryanice tercümesini ifade etmektedir?

 1. Peşitto***************

19) Aşağıdakilerden hangisi Maniheizm inancının temelinde yer alan teolojik geleneği ifade eder?

 1. Gnostisizim************

20) Aşağıdakilerden hangisi Yahudi geleneğinde çok etkili bir içerik taşıyan “gentile” terimini ifade etmektedir?

 1. Yahudi olmayan yabancı*****************

23) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa’nın annesi Meryem’i “Tanrı annesi” sayarak inanç konusu hâline getiren Hıristiyan doktrinini ifade etmektedir?

 1. Teotokos**********

24) Aşağıdakilerden hangisi sözlü ve yazılı Torah’ı içeren metnin adıdır?

 1. Talmud***********

Formun Üstü

32)Aşağıdakilerden hangisi Yahudi geleneğinde dinî açıdan uygun olan ve telkin edilen yeme-içme kurallarına “uygun” anlamına gelen kelimeyi ifade eder?

 1. Kaşerut***********

33) Aşağıdakilerden hangisi Mani’nin kaleme aldığı kutsal metinlerden birisi değildir?

 1. Puranalar********

34) Aşağıdakilerden hangisi daha çok John Calvin’in öğretilerini Kuzey Avrupa ve Amerika’ya taşıyan Hıristiyan akımını ifade etmektedir?

 1. Puritanlar************

36) Aşağıdakilerden hangisi “Hıristiyan” anlamındaki “Mesihçi” adının ilk kez kullanıldığı yeri ifade etmektedir?

 1. Antakya*************

38) Aşağıdaki isimlerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 1909 yılında seçilen ilk Yahudi hahambaşı olarak kabul edilir?.
b. Hayim Nahum*************
41) Aşağıdakilerden hangisi, kendisinden önce varolan politeist İran pagan geleneğine karşı çıkarak monoteizmi çağrıştıran bir tanrı anlayışı benimsemiştir?
b. Zerdüşt**********
42) Aşağıdaki Yahudi mezheplerinden hangisi Asur dini ile senkretik bir yapıya bürünmüş, Gerizim dağını kutsamış ve alternatif kutsal metne sahip olan grubu ifade etmektedir?
c. Samirilik***********
43) Aşağıdakilerden hangisi 12. yüzyılda bir Yahudi inanç formülasyonu hazırlayan Yahudi hukukçu ve teoloğudur?
d. Moses Maimonides***********

44) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bayramın adıdır?
a. Sukkot***************
45) Aşağıdakilerden hangi Yahudi akımı dini otorite olarak sözlü Torah’ı değil, Hz. Musa dönemine uzanan yazılı Torahı kabul eder?
b. Karaim Yahudiliği*****************

 

46) Aşağıdakilerden hangisi “benzer cevher” teorisi çerçevesinde İsa’nın bir tanrı olmadığını ama ilk yaratılan ve diğer yaratıklardan üstün bazı niteliklere sahip olan bir kişi olduğunu savunmuştur?
e. Aryus****************

 

47) “Yahudi felsefesi akla vurgu yaparken Yahudi mistisizmi Tanrı’nın sevgisi ile kalplerde olanı en iyi bildiğini öğretir. Mistik inanca göre Tanrı mutlak aşkındır fakat aynı zamanda Tanrı her yerdedir. Bir kişi kendi iç dünyasına bakmak suretiyle Tanrı’yı görebilir.”Yukarıdaki metinde tanımlanan Yahudi düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
b. Kabalacılık****************
48)Aşağıdaki teologlardan hangisi ikinci yüzyılda İnciller konusunda ciddi eleştirilerde bulunmuş ve Luka İncili ile Pavlus’un bazı mektupları dışında diğer Yeni Ahit metinlerinin otantikliğini reddetmiştir?
d. Marcion************
49) Aşağıdakilerin hangisi Yahudi ibadeti olarak duaların terennümü sırasından ayakta sallanma, ileri ve geri gitme hatta eğilip doğrulma hareketlerinin adıdır?

 1. Amida*********************
  50) Aşağıdakilerden hangisi kilise geleneğine göre Yeni Ahit’te yer alan fakat sinoptik İncillerden sayılmayan İncil metnidir?
  a. Yuhanna*************

52) Aşağıdaki modern Yahudi mezheplerinden hangisi Yahudiler arasındaki farklı görüşleri uzlaştırmayı hedeflemekte ve Tanrı’nın Tevrat’ı Musa’ya vahyettiği fakat bunun insan yazarlar tarafından kaydedilip diğer kuşaklara aktarıldığını savunmaktadır?
c. Muhafazakâr Yahudilik******************* (kal)
55) Aşağıdakilerden hangisi Torah metninin alt bölümlerinden birisi değildir?
c. Nevim****************
57)Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin ibadet sırasında kullandıkları objelerden biri değildir?.
d.Hanukha********-

 

58) Aşağıdaki terimlerden hangisi Yahudilik tarihinde Süleyman mabedinin adını ifade etmektedir?    a. Bet ha-Mikdaş************
59) Hz. Muhammed’in “Onlara Ehli Kitab gibi muamele yapın.” diyerek kadınlarıyla evlenmemek ve kestiklerini yememek kaydıyla cizyeye bağlanmasına izin verdiği dinî gelenek mensupları aşağıdakilerden hangisidir?  e. Mecusiler*************

 

61.Aşağıdakilerden hangisi sözlü Torah’ın bir parçası değildir?

 1. Mezmurlar—–

 

DİNLER TARİHİ  2016 VİZE SORULARI

5.Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta yeryüzünde günah ve ölümün tutsağı olan insanların kurtuluşları için ilahi bir müdahale olarak Baba tarafından Oğul’un yeryüzüne gönderilmesini tanımlayan doktrini ifade eder?

İnkarnasyon++++++++++
9.Aşağıdakilerden hangisi Zerdüşt’ün savunduğu gnostik öğretiyi ifade etmektedir?

Ahlaki boyutlu düalizm++++

10Aşağıdakilerden hangisi Katolik ve Ortodoks Kilise arasındaki farklardan biri değildir?

Yedi ökümenik konsilin kabulü

 

17Din araştırmalarında objektif sonuçlar elde etmek için aşağıdaki metotlardan hangisinin izlenmesi gerekir?

Deskriptif++++++++++++++++++++
21Aşağıdaki konsillerden hangisinde Hıristiyanlığın teslis inancı kesin inanç kuralı haline getirilmiştir?

İznik konsili+++++++++
40Kutsal Ruh’un inananlara yönelik asli vazifesi nedir?

Vahiy, ilham, lütuf ve inayet kaynağı oluşu

 

41Aşağıdakilerden hangisi Maniheizm inancının temelinde yer alan teolojik geleneği ifade eder?

Gnostisizm++++++++++++++++++

42Kutsal Ruh’un Baba ve Oğul’la aynı özden oluşu hangi konsilde kabul edilmiştir?

 1. İstanbul+++++

 

54Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan gelenek içinde teslis doktrinine karşı çıkan kişi/gruplardan birisi değildir?

Helenistik Hıristiyanlar+++++++++++
56Aşağıdaki Hıristiyan akımlardan hangisinin ortaya çıkışının görünen sebebi dönemin kralının evlilik kararına bağlıdır?Anglikanizm+++
57Aşağıdakilerden hangisi yaygın kabul edilen inançlardan ya da çoğunlukça temsil edilen öğretilerden kesin bir ayrılık ve farklılaşmayı temsil etmek için kullanılan terimdir?

Heresi++++++++++++++++++
68Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki sünnet törenine verilen ve İbranice’de “sünnet anlaşması” anlamına gelen terimi ifade eder?

Brit mila+++++++++++++

69Aşağıdakilerden hangisi çoğunluğun ya da bazı durumlarda siyasal gücün doğru ve kabul edilebilir saydığı resmi öğretinin dışında kalan her türlü akımı ifade etmek için kullanılan terimdir?

Heterodoksi++++++++++
70Aşağıdakilerden hangileri farklı Hıristiyan mezheplerinin tümü tarafından kabul edilen sakramentleri ifade etmektedir?

Komünyon-Vaftiz++++++
71Aşağıdakilerden hangisi bütün Kenan diyarını fethederek Yahudi birliğini sağladığı için Yahudilik tarihinde en güçlü siyasi figür olarak kabul edilir?

Davut++++++++++++++

72Aşağıdakilerden hangisi Protestanlığın Katolik Kilisesi’ne yönelik eleştirilerinden birisinin konusudur?Din adamlığı+++++
73 Aşağıdakilerden hangisi Kitab-ı Mukaddesin 5. Yüzyılda Süryanice tercümesini ifade etmektedir?

Peşitto++++++++++++
74Aynî, Umdetü’l-kâri’de hadis şerhederken “beyânu zabtı’r-ricâl” alt başlığıyla neyi açıklamaktadır?

Ravi isimlerinin okunuşununun harekeli olarak tespiti+++

 

62.Aşağıdakilerden hangi Yahudi akımı yazılı Torah’ın yanı sıra sözlü Torah’ı da dini otorite olarak kabul eder?

 1. Rabbinik Yahudilik——-

 

63.Aşağıdakilerden hangisi sinoptik İnciller olarak bilinen kitapları ifade etmektedir?

 1. Luka, Markos, Matta””””””

 

1.HAFTA DİNLER TARİHİNE GİRİŞ VE KADİM DİNİ GELENEKLER     
1. Hangisi müstakil bir din olmaktan öte çoğunlukla bir dini gelenek
içerisinde belirli bir obje ya da değere tapınmayı esas alan ve genellikle ezoterizmi ve komün anlayışını kendilerine temel edinmiş olan akımlar için kullanılmaktadır?   b) Kült

 1. Hangisinde insan kurbanı geleneği vardır? a) Aztek dini
  3. Marduk hangisinin en önemli tanrısıdır?         Babilliler
 2. Hangisi İslam dışı dinleri incelemekle bilinen ilim adamlarından biri değildir? d) Nureddin el-Cami
  5. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın erken döneminde, büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğünü ileri sürmüştür? J. Frazer
  6. Hangisi eski Anadolu dinlerinden değildir?     b) Sümer
  7. Hangisi İslam dışı dinler hakkında bilgi içeren bir eser değildir?
 3. b) er-Rahiku’l-Mahtum
  Aşağıdakilerden hangisi Dinler Tarihi alanında çalışmalarıyla bilinen biri değildir? e) Ludwig Wittgenstein
  9. Kelt Dini hangi bölgede görülen kadim bir dini gelenektir?Avrupa


2.HAFTA MANİHEİZM, ZERDÜŞTİLİK VE PARSİLİK

 

 1. hangisi Maniheizm inancının temelinde yer alan teolojik geleneği ifade eder? Gnostisizm
 2. Mani hangi dönemde yaşamıştır? M.S. 3. Yüzyıl
 3. Maniheizm’in kurucusu Mani nasıl ölmüştür?Başı kesilerek
 4. Aşağıdakilerden hangisi Maniheist yazarlarca kaleme alınan kitaplardan değildir?
 5. a) Avesta
 6. Maniheizmin “karanlık alemi” hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  e) Karanlık alemi dayanılmayacak derecede sıcaktır.
 7. Aşağıdakilerden hangisi Maniheizmin beş emrinden biri değildir?a) Zina etmemek
  8. Aşağıdakilerden hangisi Zerdüşt hakkında anlatılanlardan değildir?c) Zerdüşt gizli hazineleri bulmuştur.
 8. Aşağıdakilerden hangisi Şehristani’nin zikrettiği Mecusi gruplardan biri değildir? b) Keysaniye
  10. Aşağıdakilerden hangisi günümüz Parsi inançlarından değildir? e) Kader haktır.
   

   

  3. HAFTA YAHUDİLİK TARİHİ
  1. Aşağıdakilerden hangisi On Emirden biri değildir?  d)”Koşer olmayan gıdaları yemeyeceksin.”

 9. İsrail devleti hangi tarihte kurulmuştur. 1948
 10. Kudüs’te Süleyman tarafından kurulan mabede Yahudiler ne isim verir? Bet ha-Mikdaş
 11. Gemara nedir? Mişna metni üzerine Rabbinik din adamlarının yaptığı yorumlara verilen addır.
  5. Ortaçağda Hıristiyanlar Yahudileri nasıl nitelendirmekteydi? Mesih katili
 12. Babil sürgününden dönüşte Yahudilere hangi peygamber liderlik yapmıştır? Ezra
  7. II. Mabet kim tarafından yıkılmıştır?Romalılar
  8. Rabbinik Yahudilik Yahudi mezheplerinden hangisinin devamı kabul edilir? Ferisilik
 13. Türkiye’de yaşayan Yahudilerin çoğunluğu hangi geleneğe mensuptur? Sefardi
 14. İsrailoğullarının 12 kabilesi tanımlaması hangisinin çocuklarından kaynaklanmaktadır? Yakup

 15. HAFTA YAHUDİLİK İNANÇ VE UYGULAMALARI
  1. Aşağıdakilerden hangisi antik dönem Yahudi mezheplerinden biri değildir? d) Hasidilik
 16. Aşağıdaki kişilerden hangisi Mesihlik iddiasında bulunmuştur? d) Sabatay Sevi
  3. Aşağıdakilerden hangisi Maimonides’in belirlediği Yahudiliğin 13 iman esasından biri değildir?
 17. e) Musa son peygamberdir.
  İbadetler sırasında sadece erkeklerin kullandığı, dört kenarı saçaklı şala ne ad verilir? Tallit
 18. Hangisi Yahudi aydınlanması için kullanılan kavramdır? Haskala
 19. Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Yahudi ekollerinden biri değildir? a) Modern Yahudilik
  7. Hangisi Yahudi bayramlarından biri değildir?                 e) Kiduşin
  8. Aşağıdaki isimlerden hangisi günümüzde hahambaşılık görevini yürütmektedir?      İzak Haleva
 20. Aşağıdakilerden hangisi hahambaşılığın alt konseylerinden biri değildir? b) Denetleme Kurulu

10 .Yahudi geleneğine göre hangisi kaşerdir?   a) Dana eti


 1. HAFTA-ERKEN DÖNEM HIRİSTİYANLIK
  1. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kaynaklarca havari olarak zikredilen kişilerden biri değildir? a) Atanasius
  2. Aşağıdakilerden hangisi Pavlus’a yöneltilen eleştirilerden biri değildir? a) Yahudi olduğu
 2. Hangisi Katolik ve Ortodoksların kabul ettiği ve genel konsiller olarak nitelenen ilk 7 konsilden biri değildir?
 3. c) Vatikan Konsili
 4. Hangisi Ortaçağ Hıristiyan tarikatlarından değildir? c) Mormonlar
 5. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlarca Apokrif kabul edilen kitaplardan biri değildir?e) Barnaba İncili
  6. Aşağıdakilerden hangisi heterodoks akımlara karşı mücadele eden erken dönem Hıristiyan yazarlardan biri değildir?
 6. d) Marcion
  Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın yaşadığı dönemde Filistin’de mevcut bir dini akım değildir? c) Karailer
 7. Aşağıdaki yazarlardan hangisi eserinde İsa’ya atıfta bulunmaz? b) Philo
 8. Aşağıdakilerden hangisi Patristik dönemde görüşleri tartışmaya yol açan bir teolog değildir?e) Justinus
 9. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ahit içerisinde yer almaz? d) Mezmurlar

 

 1. HAFTA HIRİSTİYANLIĞIN TEMEL İNANÇ ESASLARI, İBADETLERİ VE AHLAK ANLAYIŞLARI
  1) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan Teslis doktrini ile ilgili değildir? d) Tanrı Anası

2) Çarmıh öğretisinin temelinde ne yatmaktadır?              Kefaret

 3) Hangi sakrament bütün Hıristiyan grupları tarafından kabul edilmektedir?              Ekmek şarap ayini

4) Katolik Hıristiyanlığın diğer dinlerle ilişkilerini şekillendiren en önemli konsil hangisidir?        II. Vatikan konsili

5) Aşağıdakilerden hangisi kefaret doktrini ile ilişkilendirilemez?  a) Komşunu kendin gibi sev ilkesi
6) Hangisi Hıristiyanlığın sivil otorite konusundaki tutumunu simgeler?         Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek

7) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hıristiyanlar tarafından Meryem için kullanılmaz?  b) Melek

8) Hıristiyanlık tarihinde Teslis inancına karşı çıkan akımlardan hangisi daha çok etkili olmuştur?              Aryüsçüler

9) Mesih öğretisi hangisini içermez?     a) Araf

 

 1. HAFTA-HRİSTİYANLIK’TA FARKLI DİNİ YORUM VE MEZHEPLER & TÜRKİYE’DEKİ HIRİSTİYAN KİLİSELERİ
  1) Hıristiyanlığın 5. yüzyılına damgasını vuran tartışmaların temelinde hangi mesele yatmaktadır? İsa Mesih’in tabiatları

2) Tek tabiatçılar ve çift tabiatçılar olarak anılan Hıristiyan grupların dini ve eklesiastik konumunu belirleyen konsil hangisidir?                           Kadıköy Konsili (451)

 3) Aynı zamanda Katolik-Ortodoks ayrışmasının da temelinde yatan farklı Hıristiyan geleneklerinin ortaya çıkmasındaki temel etken nedir?     Şehirler arasındaki farklılıklar ve çekişme

4) Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks ve Katolik kilisesi arasındaki farklardan biri değildir?

 1. d) Çift tabiatçı/Kadıköycü kristoloji


5)
Katolik Kilisesi’ni diğer Hıristiyan kiliselerinden ayıran en belirgin özellik nedir?      Papa’nın konumu
6) Anglikan Kilisesi’nin ortaya çıkışında hangi faktör daha fazla etkili olmuştur?           Milli kaygılar

7) Aşağıdakilerden hangisinin Protestan kiliselerin ortaya çıkışında bir payı yoktur?a) Sömürgecilik          

8) Hangisi Türkiye’de temsil  edilmemektedir?      c) Kıpti
9) Yeni kilise akımlarından hangisi Yahudi şeriatinin temel unsurlarını uygulamaktadır?              Yedinci Gün Adventistleri

10) Evanjelik düşünceyi tetikleyen en önemli unsur nedir?                              Mesianik öğreti

 F İ N A L – 2018 

DİNLER TARİHİ FİNAL 2016  DÜZENLENMİŞ HALİ

 1. Yahudi felsefesi akla vurgu yaparken Yahudi mistisizmi Tanrı’nın sevgisi ile kalplerde olanı en iyi bildiğini öğretir. Mistik inanca göre Tanrı mutlak aşkındır fakat aynı zamanda Tanrı her yerdedir. Bir kişi kendi iç dünyasına bakmak suretiyle Tanrı’yı görebilir.”

Yukarıdaki metinde tanımlanan Yahudi düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Kabalacılık++++++++++++++++++++++++++

Zaddik

Karaim

Hasidizm

Sefer Hasidim                      VİZE SORUSU

2.Sabiilikte ayrılacak sayılamayan?

Cevap:     Rahiplerin bekar olması                     8.ÜNİTE KONUSU

3.Sebep- sonuç döngüsü?

Cevap:        Karma                      9.ÜNİTE KONUSU

 1. Aşağıdakilerden hangisi Maniheizm inancının temelinde yer alan teolojik geleneği ifade eder? Helenizm

Sır dinleri

Paganizm

Gnostisizm+++++++++++

Mitraizm                             VİZE KONUSU

5.buda ne anlama gelir?

Cevap: Aydınlanmış            10.ÜNİTE KONUSU

 

 1. mahaviranın ailesi hangi kasttan?

Cevap: kşatriya

 1. Jina ne anlama gelir?

Cevap: büyük galip                  11.ÜNİTE KONUSU

 1. 8. Kan naklini yasak sayan?

Cevap:        Yehova  Şahitleri             13.ÜNİTE KONUSU

9.Sabiilerin peygamberi?

Cevap:      Hz Yahya            8.ÜNİTE KONUSU

 1. Din araştırmalarında objektif sonuçlar elde etmek için aşağıdaki metotlardan hangisinin izlenmesi gerekir?

Normatif

Deskriptif++++++++++++++++++++++

Fenomenolojik

Sübjektif

Kümülatif     VİZE SORUSU

 1. Aşağıdakilerden hangisi kilisenin reddettiği İncillerden birisi değildir?

Tomas İncili

Yuhanna İncili++++++++++++++++++++++++++

Filip İncili

Hakikat İncili

Yakub İncili                    VİZE SORUSU

12.Hinduların duaları?

Cevap: Mantra          9.ÜNİTE KONUSU

 1. 13. Çin Budistleri’nin yarıdan fazlasının tercih ettiği geleneği ifade etmektedir?

A Tsing-To (Jodo)

B Arhat

C Kırmızı takkeliler

D Nirvana Doktrini

E Zen Budizm++++++++++++++   13.BÖLÜM SORUSU

14.Buda nın itiraz etmediği şey?

Cevap: Önyargısız olmak                              10.ÜNİTE KONUSU

 1. 15. Konfüçyanizmde denge?

Cevap: ying-yang                        13.ÜNİTE KONUSU

 1. Aşağıdakilerden hangisi bütün Kenan diyarını fethederek Yahudi birliğini sağladığı için Yahudilik tarihinde en güçlü siyasi figür olarak kabul edilir?

Musa

Yeşu Bin Nun

Samuel

Süleyman

Davut++++++++++++++++++++++++++++ VİZE SORUSU

17.Eski arapların etkilendği?

Cevap:  Nebatiler                           14.ÜNİTE KONUSU

18.Türklerin soyu Hz. Nuh’un hangi oğlundan gelir?

Cevap: Yafes                             4.ÜNİTE KONUSU

 1. 19. Aşağıdaki konsillerden hangisi Ayrılmış Doğu Kiliselerinin diğer kiliselerden kopmasına neden olmuştur?
 2. Vatikan Konsili

İznik Konsili

Kadıköy Konsili

İstanbul Konsili

Efes Konsili  ++++++++++++ VİZE SORUSU(son karar EFES dendiJ

20.Kadiyanilikte  Mirza  Gulam’dan  sonraki liderlere verilen isim?

Cevap:     halifetu’l-mesih                                  13 ÜNİTE KONUSU

 

Similar Posts