2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV SORULARI

Felsefe Tarihi

1- Platon Devlet adlı diyalogunda, her sınıfa tekabül eden bir erdemin bulunduğundan ve bu erdemlerin de “ilk üçü arasındaki doğru nispetleri muhafaza etmektir” ya da “herkesin kendi işini yapması ve diğerinin işine karışmaması” şeklinde anlaşılan bir diğer erdemle desteklemek suretiyle dört çeşit erdemden bahsetmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Platon’un iddia ettiği şekliyle bu üç sınıf ve erdemleri ile dördüncüsü doğru bir biçimde bir arada verilmektedir?

a. Yöneticilerin erdemi “Hikmet (Bilgelik)” -Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Sadakat”tir.
b. Yöneticilerin erdemi “Basiret (Ölçülülük)” -Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Hikmet (Bilgelik)”, dördüncüsü ise “Sadakat”tir.
c. Yöneticilerin erdemi “Hikmet (Bilgelik)”- Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir.
d. Yöneticilerin erdemi “Adalet”-Bekçilerinki “Basiret (Ölçülülük)” -İşçilerinki “Hikmet (Bilgelik)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir.
e. Yöneticilerin erdemi “Cesaret” -Bekçilerinki “Hikmet (Bilgelik)” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir

 

2- Platon’un epistemolojisine dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. İdeler, nesnede madde ve form şeklinde kendini gösterir.
b. Platon’a göre duyularla elde edilen bilgi gerçek değil, sanıdır (doksa).
Gerçek bilgi düşüncededir; duyusal ve tek-tek nesnelerde değildir.
c. İdeaların bilgisi epistemedir, onlar ruhun akıl yoluyla kavradığı bilgilerdir.
d. Episteme-doksa ayrımı, esasen akıl-duyu ayrımına dayanır

 

3- “Var olan, vardır; var olmayan var değildir. Varlık; bir, bölünemez ve süreklidir. Varlık bölünemez olduğu için, o aynı zamanda daimî olan, benzer, aynı cinsten bir bütündür. Varlık ya da gerçeklik, sınırsız değil de, yetkin olması, hiçbir şeye ihtiyaç duymaması anlamında, sonlu ya da sınırlıdır. Varlık alanında, onu sınırlayan, ondan başka bir varlık olmadığı için, o aynı zamanda birdir. Şu halde bir şey hem var hem de yok olmaz” diyen filozof kimdi
a. Sokrates
b. Empedokles
c. Herakleitos
d. Demokritos
e. Parmenides

 

4- Aristoteles açısından oluşu anlamak nedenleri kavramayı gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in üzerinde durduğu “nedenler”den biri değildir?
a. Maddi neden
b. Formel neden
c. Yeter neden
d. Gâî (ereksel) neden
e. Hareket Ettirici neden

5- Plotinos’un “sudur nazariyesine” dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Bütün varlıklar Tanrı’dan (Bir’den) zorunlu olarak taşmıştır.
b. Bütün varlıklar Tanrı’dan bir parçadır.
c. İnsanın manevî durumu, onun ruhunun rasyonel kısmının, eş deyişle orta kısmının ruhuna aşağı ya da yukarı kısmı tarafından çekimlenmesine bağlıdır.
d. Bu nazariyesine göre Tanrı’nın özgür irade, yaratma, kelam, ilim gibi sıfatlarının olduğu söylenebilir.
e. Bir’den ilk olarak Akıl (Nous), ikinci olarak Nefs, üçüncü olarak Madde sudur etmiştir.

 

6- .Atina demokrasisi tarafından gençlerin ahlakını bozduğu ve Yunan halkının dini inançlarını sarstığı gerekçesiyle baldıran zehri içirilmek suretiyle öldürülen filozof kimdir?
a. Platon
b. Sokrates
c. Demokritos
d. Herakleitos
e. Aristoteles

 

7- 25. Felsefe, genel olarak “hikmet (bilgelik) sevgisi” olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un bilgeliğe ve bilge kişiliğe atfettiği özelliklerden birisi değildir?
a. İdeallerin bilgisi vasıtasıyla nasıl yaşanılacağını bilme
b. Bilgiyi para ve şöhret aracı olarak kullanma
c. Nedenleri kavrama
d. Eleştirel sorgulama
e. Diyalektik yöntemi kullanma

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Hint felsefesini yansıtmaz?
a. Brahma’da üç güç bir araya gelir. Brahma evrenin yaratıcısıdır; Vişno, evrenin koruyucu ve düzenleyicisi; Şiva ise yok edici güçtür.
b. Hint teoloji sisteminde her şeyden önce, ezelî ve ebedî ilk cevher, yegâne Bir ve sonsuz Brahm vardır.
c. Atma sayesinde nesneler dünyasının, gerçeğin kendisi olamayacağı, yanıltıcı bir görüntü, düş, yani bir “maya” olduğu keşfedilir.
d. Tüm bunlardan kıyas yoluyla Logos’a yani hakikate varılır.
e. Hint düşüncesinin özel karakteri dünyadan uzaklaşmak ve hayattan vazgeçmektir

 

9-David Hume’un ilkesi hangisidir? Cevap: Nedensellik ilkesi

10- ‘Liberalizmin azizi’ … kimdir? Cevap: John Stuart Mill

11- Evrende bir değişim vardır.Bu değişim olduğunu söyleyen filozof ve ilkesi? Cevap: heraklitos , logos???????

12- Hangisi bilim adamı değildir ?

a.kepler

b. koperng

c.galileo

d.newton

e.Schellig

 

13-‘ Akıl almaz olduğu için inanıyorum’ diyen filozof kimdir ve hangi akıma aittir?

a.Tertullianus-gnostikler

b.Clemens-gnostikler

c.Tertullianus-Patristikler

 

14 “Duyuları hor görmek insan için deliliktir, duyular olmadan insan hiçbir bilgiye, hiçbir düşünceye ulaşamaz. Duyularla dışarıdan elde edilen fikirleri önceleyecek her düşünce ya da iç gözlem saçmadır.’-‘Var olmak algılanmış olmaktır’ diyen filozof kimdir? Cevap: George Berkeley

15-Tek sonsuz töz anlayışını benimseyen, her şey Tanrı’dır diyen  filozof kimdir? Cevap: Spinoza

16-Hangisi Kant’ın  zaman-mekan formuyla ilgili düşüncelerinden değildir? Cevap: Zaman-mekan nomenal dünyaya aittir ???

17- Geometri ve matematiği evrensel bilime uygulayan,’şüphe ettiğim şeyden şüphe edemiyorum’ diyen metodik şüpheci? Cevap: Descartes

18-Ockham’ın Usturası ile ilgili hangisi yanlıştır ? Cevap:Felsefe basit teoriler üzerine kurulmalıdır vs.

19- Hangisi Kant’ın görüşlerinden biri değildir ?

a.Kant sentetik aprioların mümkün olduğunda ısrar etmiştir.

b.Fenomenler özgürlük alemi iken numenler zorunluluk alanıdır.(doğrusu: fenomenler zorunluluk,numenler özgürlük)

20-Hangisi modern felsefenin özelliği değildir? Cevap: Modern felsefe ontoloji temellidir.(Modern felsefe epistemoloji temelli)

 

 

FELSEFE SORULARI

21) İse … dır…/ya… ya da ikisinden biri olabilir.

22) Ölümsüzlük gerekçe değil: estetik

23) Farabi ruhun ölümsüzlüğü: Akl-ı müstefad

24) Deizmi teizmden ayıran: Tanrı vahiy göndermez.

25) Yansıtma teorisi eleştirisi değil: Çocuklukla başlayan şık

26) Tanrı vardır, iyidir, kötülük vardır: Mantıksal kötülük problemi

27) Özgür irade savunması: Alvin Platinga

28) Kur’anda kendi elleriyle yaptıkları diye sorulan: Kötülük problemi

29) Alem mümkün olanların en iyisi, daha iyisi olamaz.

30) Gazali: Nedensellik

31) Ateizmden geçmiş, Anthony Flew

32) Kötülük ruhun olgunlaşması için gerekli

33) Yorum var neyi onaylamaz, “Bilginin İslamileştirilmesi çabaları anlamlıdır”

34) Dennet, Dawkins: Çatışma

35) Dini literalizm

36) Doğa teolojisi

37) Diyalog: Barbour

38) Olağan gidişe müdahale: Mucize

39) İbni Arabi çoğulculuk

40) Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden değildir? Değer yargısı taşır

felsefe tarihi 2. dönem final soruları

FELSEFE TARİHİ 2. DÖNEM 2012 FİNAL
1- Büyük ünvanı alan filozof? Albert magnus
2- Allahım beni iffetli kıl, ama henüz değil.. diyen filozof? Augustinus
3- Batı İslam filozoflarından olmayan? Farabi
4- İbn haldunun sosyal felsefesini işledigi eseri? Mukaddime
5- İbn rüştün süt kardeş benzetmesi
6- İbn sinanın eseri? Kanun
7- Modern çağda felsefe kiminle başladı? Descartes
8- Doğal din, akıl dinidir,
9- Aristonun tüm ilimlere giriş olarak gördüğü..? mantık
10- Kantta tanrıdan başka büyük olmadığı kanıtı..? ontolojik
11- Farabinin ideal devleti anlattığı eseri? Medinetül fazıla
12- Anaksimenesin arkhesi? Hava
13- Risalelerin yazarı? İhvanı safa
14- Halife memun zamanında bağdattaki kurum? Beytül hikme
15- Rönesans dönemindeki akımlardan olmayan? sezgicilik
(olanlar: hümanizm, atomculuk, Platonculuk, Aristoculuk)
16- Felsefi bakış tarzı olmayan? Ferdi ve şahsi olma
17- Bilgi hatırlamaktır, diyen? Sokrates
18- Felsefe yolda olmaktır, diyen? karl casper
19- Aristonun eseri? nikholomas etik
20- Batıda farklı dinlerin, kültürlerin birleştiği, felsefenin doğduğu merkez? Milet

 

2015 FELSEFE TARİHİ BÜTÜNLEME SORULARI

 1. 1600de yakılan filozof

CEVAP : BRUNO

 1. yy filozoflardan değildir
 2. Bağdaşmazlık:GAZALİ

Çifte hakikat : İBN RÜŞD

Tamamlayıcılık : İBN SİNA

 1. Tarihle ilgili paragraf vardı cevaplarda ibn Haldun
 2. İslam filozoflarının Yunan felsefesine yönelmesinin sebeplerinden biridir

CEVAP : İslami kültür çevrelerinde karşı karşıya kaldıkları felsefi problemlere bir çözüm getirmek için ihtiyaç

duydukları kavramsal araçları yunan felsefesinde bulduklarından dolayı

 1. Boeitus mu öyle bsi skolastikte önde olmasının nedeni değildir
 2. Nitche i çağdaşlarından ayıran özelliklerden biri değildir
 3. Fichte mutlak ben ile neyi kastediyor
 4. Aquinas teolojisinin doğal boyutu
 5. Ihvanı Safa
 6. Descartes felsefeyi bir ağaca benzeterek onun kökünü metafizik, gövdesini fizik ve dallarını da tıp, mekanik ve ahlak gibi bilimlerden meydana geldiğini söylemiştir.
 7. Stoacılara göre Evren gözlemlenebilir …….. Yani Herşeyi insanın iyiliği için düzenlemiş bir Tanrı’nın varoluşunu işaret eder .
 8. anselmusun kanıtı
 9. john stuart mill ile ilgili bir soru vardı
 10. Kant’ın apriorisin arkasında yatan sebeb
 11. Berkelyin ampirst olduğunu hangi sözünden anlriz
 12. Yenicag özelliklerinden değildir
 13. Plotinus sudur nazariyesi

 

1.Aşağıdakilerden hangisi materyalist değildir?

A-Demokritos

B-Denis Dideret

C-Ludwing Fauerbach

D- Jean Paul Starte

E-George Berkeley

 

 1. Skolastik felsefenin başlangıçta yararlandığı felsefe ve bilim kaynakları oldukça kısıtlıydı. Bu dönemde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır?
 2. Senecan’ın eserleri
 3. Anselmus’un eserleri+++++
 4. Platon’un diyaloğu
 5. Augustinus’un eserleri
 6. Boethius’un çevirisi

 

 

3.Aydınlanma döneminin karanlık ve eleştirilen yönlerinden biri kölelik kurumunun devam etmesiydi. Aşağıdaki isimlerden hangisi bu durumun ortadan kalkması için çaba sarfedenlerden değildir?

 1. Rousseau
 2. Kıykekard
 3. Montesquieu
 4. Kant
 5. Hutcheson

 

 

4.Tanrı ile metafizik arasında çeşitli çözüm önerileri ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Thomas Agustinusun ileri sürdüğü öneridir?

 1. a) Tanrı metafiziğin konularından biridir.
 2. b) Tanrı içkindir.
 3. c) Tanrı metafiziğin özel konusudur.
 4. d) Tanrı metafiziğin asıl konusudur.++++++++
 5. e) tanri dinin konusudur metafizigin degil

 

 

5.Spinoza için töz nedir?

A-var olmak için kendisinden başka hiç birşeye ihtiyaç duymayan kendilik, yani tanridir. ++++++

B-maddi birsey olup temel niteliği harekettir.

C-canlı varlıklardaki beslenme, algılama ve hareket benzeri süreçleri mümkün …..  kılan ruh tur.

D-duyusal dünyada birleşerek nesneleri olusturan adımlardır

E-gorunusun gerisindeki akledilir gerçeklik, coklugun  arkasındaki akıl yoluyla kavranabilirlik, kozmosta var olan her şeyin kendisinden turedigi dört unsurun terkibi maddedir.

 

 

6.batili bilim adamlarinin konfucyanizm ve Taoizm arasindaki farkliliklari bulmaya calisirken, cinli bilginler ikisi arasindaki benzerliklere dikkat ceker.Bunun sebebi nedir?

a.cinlilerin kabul ettigi en buyuk dusunur Deepak Ceeo nun”vucudun organlari bir butundur” gorusunun kabul edilmesi

b……..cin partisinin ……. kac yilinda yapilan yuruyuste aldigi  …… karari

c.cinli bilginlerin “ya su ya da su” yerine “hem su hem de su”   fikrini benimsemesi++++++++++++

d.yok

e.karma felsefesini kabul eden cinlilerin yerine batililarin bunu benimsememesi

 

 

 1. Aristoya gore metafizik olarak oznelerin tasiyicisi, mantiksal anlamda yuklemlerin kendisine izafe edildiği şey nedir?

a.nesne

b.varlik

c.toz+++++++++++

d.insan

e.kategori

 

 

8:Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma idealleri ya da kazanımları olarak adlandırılan tanımlamalardan biri değildir ?

 1. a) kapitalizm
 2. b) özgürlük
 3. c) modernleşme
 4. d) kadın hakları
 5. e) köleliğin yasaklanması

 

9:Hangi düşünür Toplumsal sözleşme teorisyeni değildir?

A – Leibniz +++++++++

B- Thomas hobbes

C- John locke

D – J.J. Rousseau

E- John rawla

 

 

10:Evrendeki şeyler ya doğal cisim (tek tek nesneler) ya yapay cisim (nesnelere dayanarak oluşturulan cisimler) ya da toplumsal cisimlerdir(devlet,hukuk,sözleşme) haraket maddenin özsel niteliğidir.gelişme büyüme ve değişim maddenin bu niteliğinden kaynaklanır. Bu görüşteki filozof için hangisini söyleyemeyiz?

 1. a) insanın ruhunun olmadığını ileri sürer
 2. mekaniz materyalizmi benimsemiştir.+++++++++

c ilk maddenin madde olduğuna inanır.

d sadece faili ve maddi sebebi kabul eder.

e melek tanrı gibi tasavvurların hayal olduğunu düşünür

 

11:İnsanca, Şen Bilim, Defterler, Ahlakın Soy Kütüğü, Zerdüşt Böyle Buyurdu gibi meşhur eserleri kaleme alan ünlü 19.yy düşünürü kimdir?

CVP: Nietzsche

 

 1. Yunanlilar fenikeden alfabeyi, misirdan mimariyi, babilden astronomi ve matematigi almislardir. Parcaya gore asagidakilerden hangi sonuca ulasamayiz?
 2. A) yunan felsefesi bir mucize degildir.
 3. B) Özgün degillerdir , aldıkları ilimleri aynen uygulamışlar hiç üstüne bir şey katmamışlardır
 4. C) diger kulturlerden etkilenip eklektik yapida varliklarini sürdürmüşlerdir
 5. D) Düşünce gelenekleri başka düşünce geleneklerinden … ettirilmiş bilgiler üzerine inşa edilir
 6. E) Düşünce tarihi diyalektik bir tarzda ilerler

 

 1. —Hegel ……. köle-efendi diyalektiği Tinin/Ruhun Fenomenolojisi eserinde bir hikaye üzerinden anlatılır. Bu hikayenin konu edindiği karşıtlık nedir?

CVP: Özbilinçlilik- nesnel bilinç

 

 

 1. Tarihin içinde saklanan mânâ ise, incelemek, düşünmek, araştırmaktan ve varlığın sebep ve illetlerini dikkatle anlamak ve hâdiselerin ruhu ve cereyanının sebep ve tertibini inceleyip bilmekten ibarettir. İşte bundan dolayı tarih şereflidir ve Hikmet’in içine dalmıştır. Bundan ötürü tarih hikmet (felsefe) ilimlerinden sayılmaya lâyıktır.” Sözleri kimin?
 2. A) İbn Haldun+++++++++

B)Farabi

C)ibn sina

D)gazali

E)ibn rüşd

 

 1. Okul Kıbrıslı Zenon tarafından M.Ö. 300 yılında kurulmuştur. Okulun diğer önemli temsilcileri arasında Yunan Klean thes, Panaetios, Cicero, Epiktetus ve Marcus Aurelius bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu okuldur?

A)Stoacılar+++++++++

B)iyonya okulu

C)erken skolastik

D)frankurt okulu

E)sofistler

 

16.platonun meşhur 3 anolojisi(mağara bölünmüş çizgi analojisi)aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

 1. a) Etik
 2. b) Estetik
 3. c) Ontoloji

d)Epistemoloji

e)Siyaset

 

17.akıl almaz olduğu için inanıyorum nitelemesini ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir ve hangi düşünce sistemine mensuptur

A)Tertullianus-patristikler++++++++++

B)clemens-gnosis

 1. C) Tertullianus-gnostikler

D)

E)

 

18.islam düşüncesinde akıllar teorisi olarak geçen ve hemen hemen tüm düşünürlerde ifadesini bulan bu teoriyi ibn sina bağlamında düşündüğümüzde hangisi yanlış olur

A)bilkuvve akıl

B)bilfiil akıl

C)heyulani

D)müstefad

E)mürekkeb++++++

 

 1. “Ahlakla ilgili görüş”?

“Tanrıya ilgili görüş”? Özgürlükle ilgili iki söz söyleyip bu görüşler sırasıyla 17.  Ve 18. Yy filozoflarından kimlere aittir

 1. A) Kant spinoza
 2. B) Kant leibnz

C)locke spinoza

D)kant hume

E)leibniz spinoza

 

 

20.Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ felsefesi bağlamında düşünüldüğünde yanlıştır?(manasında bir soru)

A-bilgi inancın hizmetindedir.

B-

C_önemli olan Tanrı bilgisidir

D-bilgide önemli olan hakikattir

E-Tanrı bilgisi ezeli ve ebedidi

 

   FELSEFE  SORULARI

 

 • Ölümsüzlük gerekçe değil: estetik
 • Farabi ruhun ölümsüzlüğü: Akl-ı müstefad
 • Deizmi teizmden ayıran: Tanrı vahiy göndermez.
 • Yansıtma teorisi eleştirisi değil: Çocuklukla başlayan şık
 • Tanrı vardır, iyidir, kötülük vardır: Mantıksal kötülük problemi
 • Özgür irade savunması: Alvin Platinga
 • Kur’anda kendi elleriyle yaptıkları diye sorulan: Kötülük problemi
 • Alem mümkün olanların en iyisi, daha iyisi olamaz.
 • Gazali: Nedensellik
 • Ateizmden geçmiş, Anthony Flew
 • Kötülük ruhun olgunlaşması için gerekli
 • Yorum var neyi onaylamaz, “Bilginin İslamileştirilmesi çabaları anlamlıdır”
 • Dennet, Dawkins: Çatışma
 • Dini literalizm
 • Doğa teolojisi
 • Diyalog: Barbour
 • Olağan gidişe müdahale: Mucize
 • İbni Arabi çoğulculuk
 • Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden değildir? Değer yargısı taşır

 

1.Aşağıdakilerden hangisi materyalist değildir?

A-Demokritos

B-Denis Dideret

C-Ludwing Fauerbach

D- Jean Paul Starte

E-George Berkeley

 

 1. Skolastik felsefenin başlangıçta yararlandığı felsefe ve bilim kaynakları oldukça kısıtlıydı. Bu dönemde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır?
 2. Senecan’ın eserleri
 3. Anselmus’un eserleri+++++
 4. Platon’un diyaloğu
 5. Augustinus’un eserleri
 6. Boethius’un çevirisi

 

 

3.Aydınlanma döneminin karanlık ve eleştirilen yönlerinden biri kölelik kurumunun devam etmesiydi. Aşağıdaki isimlerden hangisi bu durumun ortadan kalkması için çaba sarfedenlerden değildir?

 1. Rousseau
 2. Kıykekard
 3. Montesquieu
 4. Kant
 5. Hutcheson

 

 

4.Tanrı ile metafizik arasında çeşitli çözüm önerileri ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Thomas Agustinusun ileri sürdüğü öneridir?

 1. a) Tanrı metafiziğin konularından biridir.
 2. b) Tanrı içkindir.
 3. c) Tanrı metafiziğin özel konusudur.
 4. d) Tanrı metafiziğin asıl konusudur.++++++++
 5. e) tanri dinin konusudur metafizigin degil

 

 

5.Spinoza için töz nedir?

A-var olmak için kendisinden başka hiç birşeye ihtiyaç duymayan kendilik, yani tanridir. ++++++

B-maddi birsey olup temel niteliği harekettir.

C-canlı varlıklardaki beslenme, algılama ve hareket benzeri süreçleri mümkün …..  kılan ruh tur.

D-duyusal dünyada birleşerek nesneleri olusturan adımlardır

E-gorunusun gerisindeki akledilir gerçeklik, coklugun  arkasındaki akıl yoluyla kavranabilirlik, kozmosta var olan her şeyin kendisinden turedigi dört unsurun terkibi maddedir.

 

 

6.batili bilim adamlarinin konfucyanizm ve Taoizm arasindaki farkliliklari bulmaya calisirken, cinli bilginler ikisi arasindaki benzerliklere dikkat ceker.Bunun sebebi nedir?

a.cinlilerin kabul ettigi en buyuk dusunur Deepak Ceeo nun”vucudun organlari bir butundur” gorusunun kabul edilmesi

b……..cin partisinin ……. kac yilinda yapilan yuruyuste aldigi  …… karari

c.cinli bilginlerin “ya su ya da su” yerine “hem su hem de su”   fikrini benimsemesi++++++++++++

d.yok

e.karma felsefesini kabul eden cinlilerin yerine batililarin bunu benimsememesi

 

 

 1. Aristoya gore metafizik olarak oznelerin tasiyicisi, mantiksal anlamda yuklemlerin kendisine izafe edildiği şey nedir?

a.nesne

b.varlik

c.toz+++++++++++

d.insan

e.kategori

 

 

8:Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma idealleri ya da kazanımları olarak adlandırılan tanımlamalardan biri değildir ?

 1. a) kapitalizm
 2. b) özgürlük
 3. c) modernleşme
 4. d) kadın hakları
 5. e) köleliğin yasaklanması

 

9:Hangi düşünür Toplumsal sözleşme teorisyeni değildir?

A – Leibniz +++++++++

B- Thomas hobbes

C- John locke

D – J.J. Rousseau

E- John rawla

 

 

10:Evrendeki şeyler ya doğal cisim (tek tek nesneler) ya yapay cisim (nesnelere dayanarak oluşturulan cisimler) ya da toplumsal cisimlerdir(devlet,hukuk,sözleşme) haraket maddenin özsel niteliğidir.gelişme büyüme ve değişim maddenin bu niteliğinden kaynaklanır. Bu görüşteki filozof için hangisini söyleyemeyiz?

 1. a) insanın ruhunun olmadığını ileri sürer
 2. mekaniz materyalizmi benimsemiştir.+++++++++

c ilk maddenin madde olduğuna inanır.

d sadece faili ve maddi sebebi kabul eder.

e melek tanrı gibi tasavvurların hayal olduğunu düşünür

 

11:İnsanca, Şen Bilim, Defterler, Ahlakın Soy Kütüğü, Zerdüşt Böyle Buyurdu gibi meşhur eserleri kaleme alan ünlü 19.yy düşünürü kimdir?

CVP: Nietzsche

 

 1. Yunanlilar fenikeden alfabeyi, misirdan mimariyi, babilden astronomi ve matematigi almislardir. Parcaya gore asagidakilerden hangi sonuca ulasamayiz?
 2. A) yunan felsefesi bir mucize degildir.
 3. B) Özgün degillerdir , aldıkları ilimleri aynen uygulamışlar hiç üstüne bir şey katmamışlardır
 4. C) diger kulturlerden etkilenip eklektik yapida varliklarini sürdürmüşlerdir
 5. D) Düşünce gelenekleri başka düşünce geleneklerinden … ettirilmiş bilgiler üzerine inşa edilir
 6. E) Düşünce tarihi diyalektik bir tarzda ilerler

 

 1. —Hegel ……. köle-efendi diyalektiği Tinin/Ruhun Fenomenolojisi eserinde bir hikaye üzerinden anlatılır. Bu hikayenin konu edindiği karşıtlık nedir?

CVP: Özbilinçlilik- nesnel bilinç

 

 

 1. Tarihin içinde saklanan mânâ ise, incelemek, düşünmek, araştırmaktan ve varlığın sebep ve illetlerini dikkatle anlamak ve hâdiselerin ruhu ve cereyanının sebep ve tertibini inceleyip bilmekten ibarettir. İşte bundan dolayı tarih şereflidir ve Hikmet’in içine dalmıştır. Bundan ötürü tarih hikmet (felsefe) ilimlerinden sayılmaya lâyıktır.” Sözleri kimin?
 2. A) İbn Haldun+++++++++

B)Farabi

C)ibn sina

D)gazali

E)ibn rüşd

 

 1. Okul Kıbrıslı Zenon tarafından M.Ö. 300 yılında kurulmuştur. Okulun diğer önemli temsilcileri arasında Yunan Klean thes, Panaetios, Cicero, Epiktetus ve Marcus Aurelius bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu okuldur?

A)Stoacılar+++++++++

B)iyonya okulu

C)erken skolastik

D)frankurt okulu

E)sofistler

 

16.platonun meşhur 3 anolojisi(mağara bölünmüş çizgi analojisi)aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

 1. a) Etik
 2. b) Estetik
 3. c) Ontoloji

d)Epistemoloji

e)Siyaset

 

17.akıl almaz olduğu için inanıyorum nitelemesini ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir ve hangi düşünce sistemine mensuptur

A)Tertullianus-patristikler++++++++++

B)clemens-gnosis

 1. C) Tertullianus-gnostikler

D)

E)

 

18.islam düşüncesinde akıllar teorisi olarak geçen ve hemen hemen tüm düşünürlerde ifadesini bulan bu teoriyi ibn sina bağlamında düşündüğümüzde hangisi yanlış olur

A)bilkuvve akıl

B)bilfiil akıl

C)heyulani

D)müstefad

E)mürekkeb++++++

 

 1. “Ahlakla ilgili görüş”?

“Tanrıya ilgili görüş”? Özgürlükle ilgili iki söz söyleyip bu görüşler sırasıyla 17.  Ve 18. Yy filozoflarından kimlere aittir

 1. A) Kant spinoza
 2. B) Kant leibnz

C)locke spinoza

D)kant hume

E)leibniz spinoza

 

 

20.Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ felsefesi bağlamında düşünüldüğünde yanlıştır?(manasında bir soru)

A-bilgi inancın hizmetindedir.

B-

C_önemli olan Tanrı bilgisidir

D-bilgide önemli olan hakikattir

E-Tanrı bilgisi ezeli ve ebedidi

 

Soru Bankası

 

1- Ortaçağ felsefesinin iki ana grubu aşağıdakilerden hangileridir?

CEVAP:Patristik – skolastik felsefe

 

2- Patristik felsefe hangi yüzyılları kapsamaktadır?

CEVAP: M.S. I – V

 

3-Skolastik felsefe hangi yüzyılları kapsamaktadır?

CEVAP:M.S VIII – XIII

 

4- Patristik felsefenin şekillendiği düşünce hangisidir?

CEVAP:Yeni Platonculuk

 

5-Skolastik felsefenin şekillendiği düşünce hangisidir?

CEVAP:Aristo

 

6- Hakikat ile, insan aklının yetileriyle ulaşılan hakikatleri ayıran felsefe?

CEVAP:Skolastik

 

7-Ortaçağın ilk büyük filozofu kimdir?

CEVAP:Aziz Augustinus

 

8-Ortaçağı sonlandıran modern çağın kurucu su filozof kimdir?

CEVAP:Descartes

 

9- Ortaçağ felsefesinin konuları?

CEVAP: retorik – mantık – metafizik

 

10Felsefeyi “varlık olmak bakımından varlığın ilmi” olarak tarif eden filozof kimdir?

CEVAP:Aristo

 

11-Problemleri Yeni Platoncu olarak değer lendirilmesi sebebiyle papa tarafından tüm kitaplarının yakılmasına karar verilen filozof kimdir?

CEVAP:Erigena

 

12-Augustinus’un ortaya koyduğu ortaçağ felsefesini (CREDO UT İNTELLİGAM) “ANLAMAK İÇİN İNANIYORUM” şeklinde ilkelendiren filozof kimdir?

CEVAP:Anselmus

 

13-Problemlere çözüm sunmada iki farklı ki şiliği kendisinde birleştiren ortaçağın ikinci büyük filozofu kimdir?

CEVAP:Bouthinus

 

14-750-900 yılları arasında eserleri arapcaya cevrilen filozoflar kimlerdir

A.Aristotales,

 1. Euclides,

C.Archimedes

E.Hippocrates

 

15-Aristotales’in Anima’sı hakkında önemli bir eser telif eden Müslüman flozof kimdir?

CEVAP:El- Kindi

 

16-Flozofların tutarsızlığını ortaya koyan, salt akılla düşünmeyi eleştiren “Sezgi ve Tanrı inancını” öğretisini ortaya koyan Müslüman filozof kimdir?

CEVAP: Gazali

 

17- Aklı öne çıkaran felsefesiyle batı enteliyonsiyasını ve felsefe çevrelerini derinden etkileyen Müslüman filozof?

CEVAP: İbn Rüşd

 

18- Batı dünyasının ”Aristo ve eserlerini” onun eserlerinden öğrendiği filozof kimdir?

CEVAP:İbn Rüşd

 

19- Ortaçağ kültürünün formüle edilmiş şekli hangisidir?

CEVAP:Helen- Latin –doğu – Hristiyan

 

20- Ortaçağa damgasını vuran inanç sistemi hangisidir?

CEVAP:Hristiyanlık

 

21- Ortaçağda söze ait “trivium” üçlü bilimler hangisidir?

CEVAP:gramer- diyalektik – retorik

 

22- Ortaçağda sayıya ait “QUDRİVİUM” dörtlü bilimler?

CEVAP:-aritmetik-astronomi-geometri-müzik

 

23- Ortaçağ felsefesinde insanın irade özgürlüğü hangi görüşte doğru olarak verilmiştir?

CEVAP:insan cüz-i irade sayesinde özgürdür, ancak her şeyi bilemez

 

24- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ortaca ğın amacını ifade eder?

CEVAP:insanın hedefi tanrı devleti için çalışmak

 

25- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ortaçağın özelliklerinden değildir?

A- yeryüzü devleti tanrı devleti için bir imtihan yeridir

B- ortaçağ, alemi yaratılmış olarak görür

C- ortaçağ alemi başlangıçlı ve sonlu görür d- tanrı deist bir anlayışla düşünülür

E- tanrı bu alemdeki her olayda haberdar ve onların olmasını isteyen varlıktır.

 

26-Aristo ve Batlamyusun ortaçağda benimsenen alem anlayışı hangisidir?

CEVAP:ay-altı ve ay–üstü

 

27- Ortaçağ felsefesi Fizik konusunda hangi filozofun görüşleri tam olarak kabul etmelidir?

CEVAP:Aristo

 

28- Ortaçağ filozoflarının “hakikat” kavramıyla anladıkları bilgi türü?

CEVAP:tanrı bilgisi

 

29-Ortaçağ düşünürlerinin “bilgi” kavram ıyla anladıkları bilgi türü

CEVAP:insan bilgisi

 

30- *bu literatürden bir kısmı, imparatorla ra takdim edilen dilekçeler ve kınama yazılarından teşekkül etmektedir.*Bunlarda Hristiyan inancının hoşgörülmesi talep edilir, adalet ve insanlık beklenir. *öne çıkan yönü, Hristiyanlığa yöneltilen eleştirilere cevap vermek, tenkitlerin hak sız olduğunu ortaya koymaktır.Bahsedilen kavram hangisidir?

CEVAP: Rasyonel

 

31-Kilise babalarının felsefesi olarak ifade edilen felsefe çeşidi hangisidir?

CEVAP:patristik

 

32- 313 yılında Hıristiyanlığı öteki dinler yanında resmen bir din olarak benimseyen Roma imparatoru kimdir?

CEVAP:konstantin

 

33-Gnostiklere karşı koyanların başında bulunan, Latin Patristiğinde Latince hristiyan litaratürünü başlatmış olan filozof ?

CEVAP:Tertullianus

 

34-Akıl almaz olduğu için inanıyorum anlayışını benimseyen filozof kimdir?

CEVAP:Tertullianus

 

35- Patristik felsefenin ileri gelenlerinden biri olan, Tertullianus’un “anlamak için inanıyorum” anlayışına itiraz eden?

CEVAP:Clemens

 

36- Grek Patristiğinden bir Apoleget ve Yeni Platoncu tutumda bir gnostik olan,Augustinus’tan önceki Hıristiyan düşün cesinin en önemli temsilcisi filozof?

CEVAP:Origines

 

37- Yalnız bütün ruhların değil şeytan ile takımınında kurtulup Tanrıya döneceğini düşünen filozof kimdir?

CEVAP:Origines

 

38-Modern anlamda ilk özyaşama öyküsü niteliğindeki İTİRAFLAR adlı eser hangi filozofa aittir?

CEVAP:Augustinus

 

39- Zamanın akması, yalnızca yaşantıyı (deneyimi) niteleyen bir şeydir; yaşantıdan bağımsız, kendi başına var olan bir şey değildir. Bu saptamasıyla Augustinus, hangi filozofun felsefesine öncülük etmiş?

CEVAP:kant

 

40-Plotinos’un “BİR”diye adlandırdığını aziz Augustinus hangi kavramla ifade eder

CEVAP:doğru

 

41-Aziz Augustinus’un “insanla tanrı arasın da yer alan ruhlar” olarak kimleri ifadeeder?

CEVAP:azizlerin ruhları

 

42-Romalıların sonuncusu, skolastiklerin ilki olarak kabul edilen filozof(kilise babası) kimdir?

CEVAP:Boethius

 

43-Sıkıntılı bir dönemin anlatıldığı “felsefenin tesellisi üzerine”isimli eser kime aittir?

CEVAP:boethius

 

44- *Porphyrios’dan yaptığı cevirilerle Batı düşüncesinin Aristo’yu mantık yönünden tanımasında önemli etkisi olmuştur.* İsagoci’yi Latince’ye çevirerek ona kapsamlı bir şerh yazdı. ifade edilen filozof kimdir?

CEVAP:Boethius

 

45-Aşşağıdakilerden hangisi Ortaçağ felsefesinin konuları arasında yer almaz?

A.retorik

B.mantık

C.metafizik

D.bilim

E.teoloji

 

46-Aşağıdakilerden hangisi Boethius’un ele aldığı problemler arasında yer almaz?

A.Doga ve insanda zorunluluğun ve özgürlüğün ne olduğu

B.Doğanın insana kattığı sezgi gücü

C.Tanrının evren ve insan dünyasıyla olan ilişkisi

D.Mutluluk, erdem

E.En yüce iyi

 

47- Ortaçağ felsefesi ana omurgasını oluşturan düşünür kimdir?

CEVAP:Anselmus

 

48- Orta çağ filozoflarının temel özellikleri nedir?

CEVAP:Hem teolog hemde filozof olmaları.

 

49- İlk müslüaman arap flzf olan Kindi hangi filozofun kitabını telif etti?

CEVAP:Aristo nun De Animası

 

50-Batı dünyası ibn Rüstten Aristo hakkında bilgi aldıktan sonra Aristo felsefesine dönüş yaptı ve Tümeller tartışması üzerinde yoğunlaştı ve iki filozof arasında karşıt düşünceler oluştu bu flozoflar hangileridir?

CEVAP:Ancelmus- Roscelinus

 

51-Ancelmus- Roscelinus un karşıt olduğu düşünceleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru yazılmıştır?

CEVAP:Aşırı realizm- Kavramları tekillerinden uzlaşım yoluyla elde edilmiş isimler olduğunu savundu

 

52-Ancelmus- Roscelinus dan sonra 12.yy da Paris ünv filozoflarından hangileri sırasıyla aşırı realizmi –ılımlı realizmi benimsemiştir?

CEVAP:Champauxlu William- Alberdus

 

53-Ortaçağa damgasını vuran İbrahimi dinlerin ortak özellikleri nelerdir?

A.Üç dinde yoktan yaratmayı Kabul eder

B.Tanrının evreni belli bir zaman diliminde yarattığı düşüncesini benimser

C.Evrenin başlangıcı birde sonu vardır

D.Ebedilik varlıga değil sadece tanrıya ait.

 

54-Kilise babalarının felsefesinin din adamlarına ne denir?

CEVAP:Aziz- kutsal ermiş

 

55-İnanmak bilmeden once gelmeli, inanma hep bilmenin temeli kalmalı ona yol gösterip rehberlik yapmalıdır’’diyen hristiyan gnostiği felsefeci kimdir?

CEVAP:İskenderiyeli Clamenes

 

56-Clamenes hangi eserinde gnosis(bilgi) ile imanı, akıl ile vahyi uzlaştırmaya çaba gösterir?

CEVAP:Halılar adlı eserinde

 

57- Clamenes iskenderiyede hangi din okulunun yöneticisi olmuştu?

CEVAP:Katekhetler okulunun

 

58-İskenderiyede sözü geçen okulun başında 30yıl bulunduktan sonra, afaroz edilmiş ve filistine kaçarak öğretimini orda devam ettiren flozof kimdir?

CEVAP:Origenes

 

59-Origenesin günümüze ulaşan eseri?

CEVAP:İlkeler üzerine eserinden Fragement ler günümüze ulaşmıştır

 

60-En az düşmüş olanlar meleklerdir, en çokda şeytan düşmüştür .insanın düşmüşlü ğü ise melek ile şeytan arasında bir konum dadır diyen düşünür kimdir?

CEVAP:Origenes

 

61-İnsanın ödevi düşme yüzünden kendisi ne bulaşmış kötüye karşı gelip ,tutkularını bastırmaktır diyen filozof kimdir?

CEVAP:Origenes

 

62-Aziz Agustinus nerede nezamn doğdu?

CEVAP:Kuzey afrikada Hippo şehrinde (Cezayirde) ms.354 tarihinde doğmuştur.

 

63-Augustinus un Platoncu fel geleneğini Hristiyanlıkla birleştirmesine imkan sağlamasının nedeni nedir?

CEVAP:Hristiyanlığın kendi başına bir felsefe olmaması

 

64-Hristiyanların temel inançları ……… Olmaktan çok ……………dir.

CEVAP:felsefi- tarihi

 

65-Felsefeye herzaman dinsel vahyin yanında ikincil önem veren filozofkimdir?

CEVAP:Aziz Augustinus

 

66-Şüpheden yola çıkarak, şüpheyi şüpheyle gideren filozoflar hangileridir?

CEVAP:Aziz Augustinus ve Descartes

 

67-Şüpheleniyorsan düş görüyorsam yaşı yorum demektir. Aldanıyorsam varım, varım derken nasıl aldanabilirim, aldanı yorsam var olduğum kesindir diyen kimdir

CEVAP:Aziz Augustinus

 

68- Tandı fikrine ve inayet7kayra fikrine şüphe dışı bir tutumla ulaşan filozofkimdir?

CEVAP:Aziz Augustinus

 

69-Aziz Agustinusa göre cisimsel dünyanın başlıca özelliği nelerdir?

CEVAP:Devingenlik ve Değişkenliktir.

 

70-Devingenlik ve Değişkenlik hangi iki nedenle açıklanır?

CEVAP:Madde ve Etkin nedenler..

 

71-İnsan yaşamını tümüyle ruhsallığa bağlayan ve ruhu cisimselliğin dışındaki bir töz olarak tespit eden düşünür kimdir?

CEVAP:Aziz Augustinus

 

72-İnsanın bedeni ……,cisimsel olmayan insan ruhu tam anlamıyla ………… dir. Bu nedenle beden karmaşık, ruh basittir

CEVAP::Nicelikseldir-Nitelikseldir (Aziz Augustinuz demiştir)

 

73-Tanrısallığı elde edenler tanrı olurlar .Böylece mutlu olan herkes tanrıdır diyen düşünür kimdir?

CEVAP:Boethius

 

74-Tanrı dışında varolan her şey zamana bağlıdır; Tanrı ise zaman dışı, sonsuz, sınırsız bir varlıktır. Diyen filozof kimdir?

CEVAP:Boethius

 

75-En yüce mutlak iyidir diyen düşünür?

CEVAP:Boethius

 

76-Felsefe, etkinliğini bütün nesnelerin tümel ilk modellerini (ya da nedenlerini) kendinde toplamış olan Tanrı zihninin seyrine dalmaktır; her insan zihninin doğuştan sahip olduğu düşünme nesnesi, ‘en yüce ve mutlak iyi’dir. Tanrı en yetkin varlıktır, her varlığın kaynağıdır, kendisinden daha yetkin bir şeyin tasarlanamadığı ilk sebeptir diyen filozof?

CEVAP:Boethius

 

77-İnsanın amacı da yetkin mutlulukla aynı şey olan felsefe ve tanrıbilimin sağladığı bilgiyi elde etmektir diyen düşünür kimdir?

CEVAP:Boethius

 

78-Tasavvufa yer veren ilk islam filozofu?

CEVAP:Farabi

 

79- İslam fel. Kaça ayrılır?

CEVAP:.2 (Doğu islam fel ve batı islam fel.)

 

80-Aşağıdakilerden hangisi doğu islam felsefesi filozoflarından değildir?

A.kindi

B.Farabi

C.İbni handun

D.Gazzali

 

81-Aşağıdakilerden hangisi Batı islam felsefesifilozoflarından değildir?

A.İbn.Bacce

B.İbn tühfeyl

C.İbni Sina

D.İbn Rüşd

 

82-İslam felsefesinde Hikmetli ve Esrarlı cevherler diye bahsedilen nedir?

CEVAP:.Kuran-Hadis

 

83-Tefekkür ve tezekkürün anlamı sırasına göre nedir?

CEVAP:Düşünme-Hatırlama

 

84-Tefehhüm ve tefakkuhun anlamı sırasına göre nedir?

CEVAP:.Anlama –Kavrama

 

85-Taakkul ve teemmülün anlamı nedir?

CEVAP:.Akletme-Derin düşünme

 

86-Tercüme faliyetleri yoğun olarak nezaman başlamıştır?

CEVAP:.Abbasiler dön.

 

87-Endülüsün önde gelen düşünürlerinden olan ve felsefeye karşı soğuk ve mesafeli duran müslüman filozoflar hangileridir?

CEVAP:İbni Bacce- İbn Tufeyl

 

88-İslamiyet yunandan aldığı ve devşirdiği külliyata kendi rengini vererek yeni ve özgün katkılarda bulunup batıya kaçıncı yüzyılda aktarmıştır?

CEVAP:8

 

89-Bağlılık (rölativite) teorisini, belki de ilk olarak, fiziksel anlamda ele alan İslâm düşünürü kimdir?

CEVAP:Kindi

 

90Hangi tarihçi düşünür Kindî’yi insanlığın oniki harikasından biri sayar?

CEVAP:geromino gardona

 

91- Kindi hangi dalda eser vermemiştir?

A.Matematik

B.Coğrafya

C.Metafizik

D.müzik

 

92-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünürü kindiye ait eserlerden biri değildir?

A.el-Felsefetu’l-Ulâ,

B.el-İbanah an Sucûdi’l-Aksâ,

C.Hudûdi’l-Eşyâ Hutbei Eşya Rusûmihâ,

D el-Akl

 

93-Kindi ile hangi düşünürün teorileri arasında, gerek felsefî gerekse teorik fizik açısından çok büyük benzerlikler bulunur?

e)Einstein

 

94-Kindî, aklı kaç kısma ayırır?

CEVAP:4

 

95-Tanrı, bütün varlıkların sebebi olan kendinden zorunlu, varlıkları yoktan yaratma niteliğine sahip, basit ve ezelî varlıktır diyen filozof?

CEVAP:Kindi

 

96-ilk türk islam filozofu kimdir?

CEVAP:Farabi

 

97-Farabiye göre kaç türlü bilgi vardır?

CEVAP:(1.Aklın kendi hakkındaki bilgisi, zorunsuzdur. 2.Aklın Allahın bir parçası olması bakımından bilgisi, zorunludur)

 

98- Farabiye göre aklın kaç derecesi var?

CEVAP:4

 1. Güç halinde akıl (bilkuvve akıl)
 2. Fiil halinde akıl (bilfiil akıl)
 3. Kazanılmış akıl (müstefâd akıl)
 4. Faal akıl (Etkin akıl)

 

99- Metafizikle tasavvufa ulaşmadığı hal de psikoloji ile ulaşan ve tasavvufa yerve ren ilk islam filozofu?

CEVAP:Farabi

 

100- islam dünyasında müziğin temellerini ilk kim atmıştır?

CEVAP:Farabi

 

101-Farabi siyasette kimin yöntemini benimser?

CEVAP:Platon

 

102-Farabiye göre kaç türlü site vardır?

CEVAP:2 (erdemli toplum, erdemsiz toplum)

 

103- 870 yılında Buhara’da doğan, büyük baabsı türk komutanı olan filozof kimdir?

CEVAP:Farabi

 

104- Farabi gramer ve mantık dersini kimden almıştır?

CEVAP:Ebu Bekr Serrac

 

105-70 dil bildiği ileri sürülen aslında arapça farsça türkçe ve süryanice bildiği bilinen filozof kimdir?

CEVAP:Farabi

 

106-En ideal başkan en ideal insan peygamberlikle birlikte filozofluğuda şahsında birleştiren kimsedir. Bu özellikte, onagöre Hz. Muhammed’de vardır. Bu bakımdan onu “İlk Başkan/Reis” olarak kabul eden filozof kimdir?

CEVAP:Farabi

 

107-Farabiye göre ilk varlık nedir?

CEVAP:akıl

 

108-İhvanı safa kaçıncı yy da yaşamıştır?

CEVAP:10 (Abbasi dev. gerileme döneminde )

 

109Aşağıdakilerdenhangisiihvanı safanın kullandığı isimlerden değildir?

A.Hullânü’l-Vefâ

B.Ehlü’l-Adl

C.Ebnâü’l-Hamd

D.Esrar’ül Hamd

 

110-Beyhaki ve şehrezuriye göre ihvanı safanın Risalelerinin yazıcısı kimdir?

CEVAP:Maksidi

 

111-kadını iffetini koruyamayanlar için eş olmak neslin devamını sağlamak ve kadını çoçuklar, ahmaklar, cahillerle beraber, aynı kefeye koyan filozof veya grup?

CEVAP:ihvanu-s safa

 

112- 930 ylında özbekistanda buhara şehrinde afşina köyünde dünyaya gelen islam filozofu kimdir?

CEVAP: ibni sina

 

113-ortaçağ bilgin ve düşünürleri tarafın dan –eşşeyhürreis batı filozofları tarafın dan da -avicenna-ve filozofların prensi diye adlandırılan ünlü islam filozofu kimdir?

CEVAP:ibni sina

 

114-ibni sina’nın asıl ismi nedir?

CEVAP: hüseyin

 

115-Kuran ve islami kaynaklara dair eğiti mini 10 yaşında,fıkıh,astronomi,tıp,mantık ve felsefe dahil olmak üzere geri kalan ilimleri 18 yaşında tamamlayan ünlü islam filozofu kimdir? CEVAP:ibni sina

 

116-İbni Sinanın geometri ,mantık ve astronomi dersi aldığı hocası kimdir?

CEVAP:Natili

 

117-Aşağıdakilerden hangisi ibn sinanın eserlerinden biri değildir?

A.el-Kânûn fi’t-Tıb,

B.eş-Şifâ, en-Necât

C.Uyûnu’l-Hikme

 1. Dânişnâmey-i Alâî

E.el-İşârât ve’t-Tanbîhât

F.Keşfül kuran

 

118-İbni sinanın fıkıhta hocası kimdir?

CEVAP:İsmail ez-Zahid

 

119- Aşağıdakilerden hangisi ibni sinanın halifede olması gereken şartlarından biri değildir?

A.bağımsız vemüstakil bir otoriteye

B.selim akıl

Ccesaret iffet ve iyi yönetim

D.şeriate tam anlamıyla vakıf olmak

E.asil bir soydan gelmiş ve iyi bir eğitm alması

 

120-Felsefeyi;İnsanın eşyanın hakikatine vakıf olmak suretiyle yetkinleşmesidir, diye tanımlayan filozof kimdir?

CEVAP: ibn Sina

 

121-bazı kimseler felsefeyle uğraşıpda dini yoldan çıkıyorsa bu o kimselerin kendi aczi ve yetersizliğinden kaynaklanır. yoksa bizzat felsefenin insanları saptırması diye birşey asla söz konusu olmaz…diyen islam filozofu kimdir?

 CEVAP:ibni sina

 

122-İbn Sinaya göre aşağıdakilerden ahngisi aklın 4 temel aşamalarından biri değildir?

A.Heyülani akıl

B.Meleke halindeki akıl

C.fiil halindeki akıl

D.İş halindeki akıl

E.Müstefad (kazanılmış )Akıl

 

123-Ruhi hastalıkların beynin ventriküllerinde lokalizasyonunu yaparak ayrıca akıl hastalıklarının meşguliyet şok,telkin,müzik ve ilaçla tedavisini önererek bugünkü modern psikiyatrinin öncüsü kabul edilen islam düşünürü kimdir?

CEVAP:ibni sina

 

124-Kitabında homoseksüelliğede yer veren bunu doğuştan ve sonradan edinilen anormallikler diye ikiye ayıran doğuştan olanın tedavisinin başarılı olamaycağını iddia eden ve bu iddiasınında bugün bir çok genetikçi tarafından kabul edilen islam düşünürü kimdir?

CEVAP:ibni sina

 

125-ibni sinanın 15 yy sonlarında galanusun eserleriyle birlikte batı dünyasında tıp fakültelerinde şerh edilen kitabının adı?

CEVAP:el kanun

 

126-Hafütülfelasife ve makasıdül-felasi fe adlı eserler hangi düşünürümüze aittir?

CEVAP:gazali

 

127-Gazali felsefeye olan tenkidini doğru dan doğruya önde gelen islam yeni platon cularına ve dolasıyla aristoya yapar. Bu iki islam yeni platoncusu kimdir?

CEVAP:ibni sina- Farabi

 

128-Metafiziğe ilişkin onaltı ve tabiat ilimlerine ait 4 mesele zikreden ve bu meselelerden üçünde muhaliflerini küfürle diğer onyedisinde fasıklıkla itham eden düşünürümüz kimdir?

CEVAP: gazali

 

129-Gazali felsefi ilimleri kaça ayırmıştır?

CEVAP: 6(riyazi,mantıki,tabii,ilahi,siyasi,ahlaki)

 

130-Gazaliye hitapla-felsefi fikirleri tasavvuf kalıbına dökerek ortaya atan adamdır, diyen bilginimiz kimdir?

CEVAP: ibni teymiye

 

131- Gazaliyi felsefe düşmanı olmakla suçlayanlar neyin farkında değildiler?

CEVAP: filozofları redetmesinin felsefeyide reddettiği şeklinde anlaşılması

 

132-Gazzalicilik gibi, meşşailik olarak isimlendirilen islam aristoculuğu ve aristo felsefesinekarşı olarak oluşturulan felsefenin adı nedir?

CEVAP:işrakilik

 

133-Gazzali felsefesi akımların en özgünü olan işrakiliğin kurucusu kimdir?

CEVAP:sühreverdi

 

134-endülüsün ilk filozofu kimdir?

CEVAP:ibni bacce

 

135-meşşai felsefesini fas’a sokan ilk islam filzofu kimdir?

CEVAP:ibni bacce

 

136-işrakiliğin en büyük temsilcisi kimdir eserinin adı nedir?

CEVAP:molla sadra şirazi – eseri: esfar ı erba

 

137-aristo mantığını eleştiren özellikle kategorilerini reddeden düşünür kimdir?

CEVAP:sühreverdi

 

138-Latinler arasında avampace diye bilinen islam filozofu kimdir?

CEVAP: ibni bacce

 

139-ibni bacce risaletül veda adlı eserinde hangi islam düşünürünü tenkid etmiştir?

CEVAP: Gazali

 

139- Aşağıdaki eser yazar eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

 1. A) tedbirül-mütevahhid-ibni bacce
 2. B) elmunkız–gazali
 3. C) esfar-rı erbaa–molla sadri şirazi
 4. D) uyunulhikme–farabi
 5. E) el-felsefetul ula-kindi

 

140-ibn bacce ye göre devlet idaresinin kurallarından ilham alınca şu üç tür tıbba ihtiyaç duyulur der?

CEVAP:ruh hekimliği, karakter(hulk)hekimliği,

beden hekimliği

 

141-hekimler 3 türlü ruhtan bahseder.Bunlar nedir?

CEVAP:doğal ruh, akli ruh, hareket ettirici ruh

 

142-1106 tarihinde gırnatada doğan ,saray kadısı ,hekimliği ve vezirlik yapan filozof kimdir?

CEVAP: ibni tufeyl

 

143-muvahhidi endülüsün parlak bir hekimi, filozofu ,matematikçisi ve şairi olan filozof kimdir?

CEVAP:ibni tufeyl

 

144-ibni tufeyl hangi halife üzerinde tesirli olmuştur?

CEVAP:Ebu yakub Yusuf

 

145-yunan bilimi ve doğu hikmetini birleştirerek yeni bir dünya görüşü ortaya koyan filozof kimdir?

ibni tufeyl

 

146-ibn tufeylin günümüze ulaşan hay b yakzan adlı eserinin diğer adı nedir?

CEVAP:esrarul hikmetil meşrikiyye

 

147-ibn tufeylin günümüze ulaşan hay b. yakzan adlı eserinin içindeki kahramanlar dan biri değildir?

A.hayy

B.yakzan

C.salamaa

D.asal

 

148-Endülüsü (ispanya) avrupa rönesansı’nın beşiği haline dönüştüren filozofumuz?

CEVAP:ibni tufeyl

 

149-halife ebu yakup yusuf ibni tufeylden aristonun eserlerini şerh etmesini isteyince ibni tufeyl kendisine hangi filozofu önerdi?

CEVAP:ibni bacce

 

150-Başkasının telkini olmaksızın insanın tek başına ve akıl yoluyla tanrı ve metafi zik varlıklar hakkındaki bilgilere nasıl ula şılabileceğini anlatan eser-yazar hangisidir?

CEVAP:Hayy b.yakzan—ibni tufeyl

 

151-Hikmetülışrak adlı eserinde gerek Allah gerekse varlıkların bilgisine hangi yolla ulaşılabileceğini anlatmıştır?

CEVAP:Tabiatı rehber almakla

 

152-eşyanın eksiksiz bilgisine eriştiren eğitime bir insanın üstatlığı ile ulaşılamaz faal aklın nuru bu eğitimi sağlar.. Diyen filozofumuz kimdir?

CEVAP: ibni tufeyl

 

153-Batılıların averreos diye bildikleri filozofumuz kimdir?

CEVAP:ibni rüşd

 

154-bidayetül müctehid kimin başlıca eseri?

CEVAP:ibni rüşd

 

155-faslul makal, keşf an menahicil edille, tehafütüttehafüt bu üç eserin yazarı kimdir?

CEVAP:ibni rüşd

 

156-ibn rüşd için insani bilginin paradigması dır diyen filozof kimdir?

CEVAP:Gazali

 

157-ibni haldunun sosyal felsefesini işlediği eserinin ismi nedir?

CEVAP: mukaddime

 

158-ibni haldun meşşailiğe ve aristonun bilim anlayışına karşı tutumuyla sadece islamda değil tüm dünyada yeni bir felsefi akımın öncüsü olmuştur . Bu felsefi akım hangisidir?CEVAP:sosyal felsefe(tarih felsefesi)

 

159-islam medeniyeti …..Y.yda yunandan aldığı felsefeyi kendi rengini vererek yeni ve özgün katkılarda bulunarak batıya aktarmış tır. ihtişamlı duruşunu …… y.y.dan sonra kaybetmiştir.Boşlukları doldurunuz.

CEVAP:8 – 13

 

160-hola ve scholasticus kelime anlamları nı doğru bi şekilde veren şık hangisidir?

CEVAP:okul- okul felsefesi

 

161-skolastik felsefenin amacı nedir?

CEVAP:İnancı akıl yoluyla temellendirmek ve karşı düşünceleri çürütmek için gerekçeler bulmak

 

162-rönesans dönemi aşağıdakilerden neyi kapsamaz?

A.Yunan-roma kültürünün yeniden doğuşunu

B.Bağımsız bir öğrenme ruhunun yeniden dirilişini

Cİnsan bilimlerine ilginin yenileşini

D.Kilise hakimiyetinin en üst seviyeye ulaşması

E.Skolastisizmin yıkılışıyla felsefenin tanrıbilime ve kilisenin yetkisinin alt güdümlü kılınmasının sona erişini

 

163-aşağıdakilerden hangisi rönesans felsefesinin temel akımları arasında yer almaz?

A.Hümanizm

 1. Platonculuk
 2. Aristoculuk
 3. Atomculuk,

E.Şüphecilik

F.Doğacılık

 

164-rönesans 1453’ten 1600’e dek……… dönem, 1600’den 1690’a dek …………dönem olarak isimlendirilir

CEVAP:İnsancı-doğabilimci

 

165-skolastik felsefecilerin tanrı bilgisini ortaya koymak için koyduğu tümel bilgiyi veren eserlerin ismi nedir?

CEVAP:Summa

 

166-Erken skolastiğin dönemi ve temsilcileri hangi şıkta doğru verilmiştir?

CEVAP:Erken skolastik 8.yy-12.yy. Erigena-aziz anselmus- abelardus

 

167-yüksek skolastik dönemi ve temsilcileri hangi şıkta doğru verilmiştir?

CEVAP:Yüksek skolastik 12.yy-13.yy. aziz bonaventura – aziz thomas aguinas

 

168-geç skolastik dönemi ve temsilcileri hangi şıkta doğru verilmiştir?

 CEVAP:Geç skolastik 13.yy-14.yy. Dunck scotus – ockhamlı William

 

169-

1-insan birey veya kişi olarak kabul edilmez

2-bağımsız birey anlayışı yoktur

3-insanlar tanrının işçileridir.

4-bireyin kendisinin ve bilgisinin önemi yoktur

Yukardaki maddeler skolastik felsefenin hangi teorosinin özelliğidir?

 CEVAP:insan teorosi

 

170-Latin hristiyan ülkesi onun sayesinde entelektüel kimliğe kavuşmuştur bufilozof kimdir?

 CEVAP:Aziz anselmus

 

171-Teoloji üzerine yazılan “evet ve hayır“ adlı eserin yazarı kimdir?

CEVAP:abelardus

 

172- Aşağıdakilerden hangisi albert magnu sun öğrencisidir.?

 CEVAP:thomas aguinus

 

173-hangi filozofun geliştirdiği felsefe hristiyan inancının resmi felsefesi olmuştur?

 CEVAP:aziz Thomas

 

174-Albert magnus için birbirinden bağımsız ve özerk olan üç bilimsel araştırma alanı vardır bunlar hangileridir?

 CEVAP:Tanrıbilim- felsefe- doğabilimi

 

175-Yahudi ve müslümanları hristiyanlığa döndürmek amacıyla yazdığı kafirlere karşı summa eseri yazan filozof kimdir?

 CEVAP:aziz thomas aguinas

 

176-Dominiken tarikatına mensup oldudiye ailesi aziz thomas aguinasa ne tepki verdi?

 CEVAP:Doğduğu şatoya kapatıldı

 

177-iman ve akıl birbirinden öylesine farklıdır ki, akıl imanın kimi dogmalarının çelişkilerini ispatlayabilir diyen filozof ?

 CEVAP:ockhamlı William

 

178-Thomas aguinasın büyük önem verdiği ilim hangisidir?

 CEVAP:Kimya

 

179-duns scotus aristocu felsefe anlayışın da hangi islam düşünürüyle paraleldir?

 CEVAP:ibni sina

 

180-ortaçağ’ın diğer filozoflarının aksine mantığın temel konusunu kıyaslar olarak gören filozof kimdir?

 CEVAP:duns scotus

 

181-Tümeller tikelden gelir, tümel hem zihin de hemde nesnede vardır diyen filozof kimdir?

 CEVAP:duns scotus

 

182-Felsefeyle teolojiyi birbirinden bağım sız farklı iki alan gören filozof kimdir?

 CEVAP:ockhamlı William

 

183-Savunduğu öğretilerden dolayı kilisey le sorun yaşayan ve üniversitede hocalık yapmasına dahi izin verilmyen filozof kim?

 CEVAP:ockhamlı William

 

184-Tanrının ne var oluşu, ne birliği, nede sonsuzuluğu ispatlanamaz diyen filozof?

CEVAP:ockhamlı William

 

185- Teoloji (ilahi) alanında temel ve enyük sek iman olup burda akla yer bulunmaz diyen filozof?

 CEVAP:ockhamlı William

 

186-Rönesansla beraber hangi döneme giriş yapılmıştır?

 CEVAP:Yeni çağ

 

187-Milliyetçiliğin gelişimi-dinsel öğretile re karşı düşüncenin oluşması-gizemcilik-tanrıbilim-felsefe-skolastik birliğe karşı çıkış…Tüm bunlar neyin habercisi oldu?

 CEVAP:Rönesansın doğuşuna

 

188-Rönesans avrupa kültür çevresinin bir olayı ve onun bir parçasıdır, bu çevre roma’nın mirasçısı olan……. Bölümüdür?

 CEVAP:Latin-cermen

 

189-Çağdaş felsefenin babası olarak kabul edilen filozof kimdir?

 CEVAP:rene Descartes

 

190-Rönesans sürecinde iki türlü grup vardı bunlar hangileridir?

 CEVAP:Hümanistler(insancılar)- bilimciler

 

191-Hümanistler’in başlıca amacı nedir?

CEVAP:Helenik kültürü yeniden diriltmeye çalışmak

 

192-Bilimcilerin başlıca amacı nedir?

 CEVAP:Gözlem ve akli buluş yöntemlerini geliştirmek

 

193-Hümanist filozoflar arsında Han.yoktur?

A.Leonardo da vinci,

B.Pica della mirandola

C.Niccola machiavelli,

 1. Martin lutherGalileo

 

194-Hümanist filozoflar arsında Han.yoktur?

A.Paracelsus,

 1. Philip melanchton
 2. John calvin

D.Giordino bruno,

 1. Tommaso campenella Jacob boehme

F.Hugo grotius

 

195-Bilimci filozoflar arasında Han.yoktur?

A.Galileo galilei,

B.Francis Bacon,

 1. Hugo grotius,
 2. Thomas hobbes
 3. Isaac newton Paracelsus

 

196-Rönesansla birlikte felsefe hangi dille yazılmaya başlamıştır?

 CEVAP:Ulusal

 

197-Rönesans eskinin ……yeninin……. başladığı dönemdir.

CEVAP:Çözülüp-oluşmaya

 

198-Rönesansta ana eğilim olarak görülen ne?

 CEVAP:Otoritelerden bağımsız olmayı istemek

 

199-Rönesans neye tepki olarak gelişmiştir?

 CEVAP:Kiliseye

 

200-İmparator napoli papanın denetiminde olan bologna üniversitesine denge olsun diye hangi üniversiteyi açmıştır?

 CEVAP:)Napoli üniveristesi

 

201-İtalyada yunan dil ve edebiyatı alanında bir halk öğretmeni olan ilk yunan kimdir?

 CEVAP:Manuel chrysoloras

 

202-Vatikan kütüphanesini kuran kimdir?

 CEVAP:Nicolas

 

203-Peter kilisesini yeniden ayağa kaldıran kimdir?

 CEVAP: Julius

 

204-Yalnız müşrik zihniyetini taşıyan ve istanbula cosimo medici’nin sarayına gelip platon akademisi kurulmasını isteyen kim?

 CEVAP:georgios gemistos plethon

 

205-Rönesans’ın etkisiyle ikiye ayrılan aristocular hangi filozofların peşinden gitmişlerdir?

CEVAP:İbni rüşd-iskender

 

206-Dinde yenileşme hareketi sonucunda başlayan reformasyon hareketini başlatan filozof kimdir?

 CEVAP:martin Luther

 

207-Tarih ve eleştiri sözlüğü eserinin yazarı kimdir?

 CEVAP:pierre bayle

 

208-Katı kurallara sahip olan katolik hristiyanlığın karşısına daha ılımlı olan protestan hristiyanlık yorumunu getiren filzof kimdir?

 CEVAP:martin Luther

 

209- ‘’Din tanrının bir vahyi değil doğanın ürünüdür’’ diyen felsefe akımı hangisidir?

 CEVAP:Stoacılık

 

210-

ıtanrının bir olduğu

ıı-ahlak bilinci

ıııözgürlüğe ve ölümsüzlüğe

ııııöte dünyada bir misillemeye

Bu görüşler her insanda doğal olarak bulunur diyen akım hangisidir?

 CEVAP:Doğal din akımı

 

211- Akıl din alanında bağımsızdır vahiy aklın bulup gösterdiğine itaat etmelidir. diyen doğal din akımına mensup olan filozof kimdir?

 CEVAP:Herbert of cherbury

 

211-“yedilerin konuşması” adlı eserinde her biri başka dinden olan yedi kişiyi konuşturup onları dinlerden her biri ancak göreceli doğrudur, kurtuluş ile mutluluğa ulaşmak için yalnız akıl ve doğa yasasının yeticeği kanısına ulaştıran filozof kimdir?

 CEVAP:Jean bodin

 

212-Hiç bir insanın doğuştan köle olamayacağını savunan filozof kimdir?

 CEVAP:Franciscok de vitoria

 

213- ahlaka aykırı ve makyavelizci bir siyaset teorisi ortaya koyan filozof kimdir?

 CEVAP:Niccolo machiavelli

 

214-”siyasette maksada erişmek için her türlü vasıtayı meşru sayan görüş” nedir?

 CEVAP:Makyavelizm

 

215-Rönesans filozofları arasında ilk öldürülen ve “ütopya” adlı eserin de yazarı olan filozof kimdir?

 CEVAP: Thomas more

 

216-“güneş ülkesi” adlı eser’in yazarı kim?

CEVAP:Thomas campanella

 

217-Ortaçağla ilişkinin kesilmesi hangi ilim sahasında gerçekleşmiştir?

 CEVAP:Doğa ilmi

 

218-Ressam, heykeltraş, mimar, astronomi, kemancı, anatomici, hendis, ve mekani kçi bu meslek alanlarının hepsinde yol gös terici ve kaşif olarak bilinen filozof kim?

 CEVAP:leonardo de vinci

 

219-Bilginin değeri, konusuna ait değil, sağladığı kesinlik derecesine aittir diyen filozof kimdir?

 CEVAP:leonardo de vinci

 

220-Gökbilimini ilk kez sistemli bir hale getiren gökbilimci filozof kimdir?

CEVAP:kopernik(batlamyus)

 

221Koperniğin hangi görüşü kilise ve incille çelişiyordu?

 CEVAP:Yeryüzünün güneşin etrafında döndüğü

 

222-Teleskopun keşfinden önce en büyük ve en doğru ölçümleri yapan ve elindeki malzemeleri keplere veren filozof kimdir?

 CEVAP:tycho brahe

 

223-Engizisyon mahkemsi tarafından gizli ve aşikare yargılandıktan sonra mahkum edilen suçu ise iki taraflıydı. 1-dünyanın ekseni tarafında döndüğü 2-dünyanın güneş etrafında döndüğünü iddia etmek. Özellikleri verilen filozof kimdir?

 CEVAP:Galileo

 

224-Teleskopun onun bulduğu tartşılan fakat teleskopla yıldızlara bakan ilk kişi olduğunda şüphe olmayan filozof kimdir?

 CEVAP:Galileo

 

225- termometreyi icat eden filozof kimdir?

 CEVAP:Galileo

 

226- “principia” adlı eserin yazarı ve gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı olarak kabul edilen filozof kimdir?

 CEVAP:ısaac Newton

 

227- Sarkaç: ilkesini keşfederek hem saatlerin dakikliği hemde saat imalatının başlamasına sebep olan filozof kimdir?

 CEVAP:Galileo

 

228-

  Iyeni bir tarih felsefesi olması

 IImodern bilimden yoğun şekilde etkilenmiş

IIIözerk ve müstakil bir felsefe olarak ortaya çıkmış

IV-doğal dünyanın olgularını araştırırken ne vahye dayalı dinle nede otoriteden bağımsız şekilde araştımaları.

 V-ortaçağ felsefesine karşı bir düşünce gelneğidir. Özellikleri verilen felsefe nedir?

CEVAP:Modern felsefe

 

229-

I-bilim ilerlemenin tek ve en büyük motoru modernliğin özüdür.

II- bilime kendisi için değil sağladığı fayda için değer verilmiştir.

III-doğa birdir ve özünde bir makine yada mekanizma vardır, doğanın dilini ve birliğini, evrenselliğini sağlayan matematiktir.

IV-etikte özneden hareketle yeniden inşa olmuştur Iııııinsanı merkeze alan insanın iradesine vurgu yap an siyasi anlayış.ve insanı bir kul olarak değil özgür ve yaratıcı bir nesne olarak görür.

V-teolojiden bağımsızlaşmış salt insan ürünü olan özerk bir felsefedir. Özellikleri verilen felsefe nedir?

 CEVAP:Modern(yeni) felsefe

 

230-Modern felsefe batıda ……….y.y da başlayıp…..y.y da aydınlanma felsefesiyle büyük bir ivme kazanan……y.y dan itiba ren kıta felsefesinden gelen yoğun tepkilerle karşılaşan felsefeyi ifade etmektedir?

CEVAP:17-18-19

 

231-Aşağıdakilerden hangisi 17 y.y. felsefesinin önde gelen filozofları arasında yer almaz?

A.Francis Bacon,

 1. Descartes,
 2. Blaise pascal
 3. Thomas hobbes,
 4. Aziz Thomas

 

232-Aşağıdakilerden hangisi 17 y.y. felsefesinin önde gelen filozofları arasında yer almaz?

A.Baruch spinoza

B.Gottfried wilhelm leibniz

C.Nicole malebrance

 1. Descartes Ockhamlı

E.William

 

233-19.y.y.a kadar modern felsefeye damgasını vuran eğilim ve tavır nedir?

 CEVAP:Rasyonalist eğilim

 

234- modern felsefede hangi ilim metafizi ğin(ontoloji) yerine ve felsefenin merkezi ne yerleşmiştir?

 CEVAP: Bilgi teorisi(epistemoloji

 

235-felsefenin merkezine geçen bilgi teorisinde iki ayrı bilgi görüşü hakimdir?

 CEVAP:Ampirik (deneysel) -dedüktif (tümdengelimsel)

 

236-Modern felsefede etiğin çıkış yeri ne?

 CEVAP:)İnsanın yapısı, arzuları ve hazzıdır.

 

237-Araştırma bilim dalının programını tasarlayan ve tasarladığı program ingiliz akademisinin kurulmasına esin kaynağı olan filozof kimdir?

 CEVAP:francis bacon

 

238-Bacon tarafından ortaya konan bilimsel devrim kaç öge üzerinde yoğunlaşmıştır?

 CEVAP:6

 

239-Alfabedeki harfleri sadece ‘a’ ve ‘b’ den oluşan iki birimle gösteren bir sisteme dönüştürmeyi önerdiği için günümüzün bilgisayar dillerine öncülük eden filozof kimdir?

 CEVAP:francis bacon

 

 240-Hangisi Baconun ileri sürdüğü dört çeşit idola(hayalet,put) lardan biri değildir?

A.Soy idola’sı

B.Mağara idola’sı,

C.Doğa idola’sı,

D.Çarşı idola’sı,

E.Tiyatro idola’sı

 

241-Descartesçiliğin ana fikri nedir?

 CEVAP:)Kesin bir bilim yapmak amacıyla geometrik metodu metafiziğe uygulamak.

 

242-skolastikler: anlamak için inanıyorum

Buna karşılık ……… İse ‘’anlamak için şüphe ediyorum’’ diyor. Boşluğu doldurunuz.

CEVAP:rene des cartes

 

243-

I-felsefesi genelleştirilmiş bir matema tik ortaya koymaktır.

II-matematik metodu evrensel bilime uygulamaktır bunuda felsefe metodu yapmaktır.

III-metafizik yapan bir geometri ve cebir ustasıdır.

IV-ona göre: şüphe etmek düşünmektir. Düşünmek var olmaktır o halde benim var olduğum şüphesizdir.

V-felsefesinin büyük kısmını bu formüle borçludur. “cogito ergo sum” (düşünüyorum öyleyse varım) Özellikleri verilen filozof kimdir?

 CEVAP:rene des cartes

 

244-Descartes tarafından varlığı ispatlanan üç realite hangileridir?

 CEVAP:Tanrı- ben(ruh)- cisim

 

245-Descartes felsefesinin doğduğu ve yayıldığı başlıca iki ülke hangisidir?

 CEVAP:Fransa- Hollanda

 

246-Descartın eserlerinin kilisenin yasak ettiği kitaplar arasına alınmasını sağlayan lar, eserlerinin okutulmasını bazı üniver sitelerde yasak edenler vede onun en zorlu ve tehlikeli düşmanları kimler olmuştur?

 CEVAP:Cizvitler (jesuit)

 

247-Descartes felsefesi cizvitlere karşı tutum içinde olan jansenistlerce benimsen miş ve port royal manastırnda bir piskopos tarafından işlenip yeni düşüncelere kaynaklık yapmıştr. Bu piskopos kimdir?

 CEVAP:Cornelis jansenius

 

248- anseistler tarafından yetiştitrilmiş en büyük en ünlü, fransız dilinin en büyük yazarlarından ve dahi matematikçi ve matematikle ilgili bir çok buluşu olan filozof kimdir?

 CEVAP:Blaise pascal

 

249-Gönül bilgisine aklın bilgisiyle erişil mez diyen filozof ?

 CEVAP:Blaise pascal

 

250-Latince ve yunancayı 6 yaşında öğre nen erken yaşta oxford üniversitesinde okumya başlayan 88 yaşında “homeri” ingilizçeye çeviren en tanınmış eseri “leviathanve “vatandaş üzerine,beden üzerine.insan doğası üzerine” eserleri kaleme almış olan ingiliz filozof ?

 CEVAP:Thomas hobbes

 

251-Güç hakkı doğurur ve insanında hayvanlar gibi öldürmeye ve öldürülmeye hakkı olduğunu savunan filozof kimdir?

 CEVAP:Thomas hobbes

 

255- Bilimle kiliseyi barıştırmaya çalışan, aristo ile thomas yerine augustinus ile platonu inceleyen “oratiore” kongresine dahil olan filozof kimdir?

 CEVAP:Nicola malebrance

 

256-

Iportekiz kökenli yahudi ailesinn çoçugudur.

IIfelsefesinin oluşmasında toplumunun ve ailesinin başından geçenle rin etkisi vardır.

IIIkişiliğnde yalnızlığın ezikliğin çekinikliğin bütün görünümleri ne rastlamak mümkün

IVfelsefesi yadudi özellikleri taşımasına rağmen tüm öğretile ri yahudi inançlarıyla ters düşer. yahudi cemaatinden kovulmuş 3yıl sonrada doğdu ğu kent amsterdamdan sürgün edilmiş.

V-17 y.y. ın heptanrıcı (panteizm) felsefesini kurmuş ve geliştirmiş.

 CEVAP:Baruch spinoza(bendictus despinoza)

 

257-baruch spinoza etika adlı eseri (geom etrik düzene göre kanıtlanmış olan ve beş bölüme ayrılmış olan(etikin) aşağıdakilerden hangisi

maddeler beş bölümün içinde yer almaz?

A.Siyaset felsefesi,

B.Tanrı,

C.İnsan zihnine

D.İnsanlığın kökenine,

 1. Tutkuların hakimiye tine Anlığın hakimiyetine

 

258-güçlü toplum, mutlu toplumsal düzen kafasını kullanan kişilerin bilge kişilerin çoğalmasına bağlıdır.diyenfilozof kimdir?

CEVAP:Spinoza

 

259-17 y.y.Felsefesini kurmuş ve geliştir miş fakat -panteizmciler-‘herşey tanrıdır’ derken O ‘’herşey tanrıdadır’’ ifadesini kulanarak panteizmcilerden farklı çizgide olan filozof kimdir?

 CEVAP:Baruch spinoza

 

260-

I-yeniçağda dünya değerinde ün kazanmış ilk alman filozof.

IItek başına canlı bir ansiklopedi ilmine sahip

IIIdört işlem yapabilen hesap makinesi icat etmiş

IVmetafizikçi ve din filozofu ve aynı zamanda monadlar ilminin kurucusudur. Bu filozof kimdir?

 CEVAP:Wilhelm leibniz

 

261-Cevherler maddesi olmayan atomlardır onlar tanrı tarafından yaratılmış içsel bir devinim kaynağıyla (çabalama) donatılmış olan bireysel ve ruhsal monadlardır. zihinsel varlık olarak bölünemezler uzamsız ve bitimsizdirler diyen filozof?

 CEVAP:Wilhelm leibniz

 

262- Theodizee (tanrı araştırması) terimini ilk kez kullanan filozof kimdir?

 CEVAP:Wilhelm leibniz

 

263-Tanrı tüm kötüden arınmış mutlak olarak eksiksiz ve yetkin olanı yaratmak isteseydi kendisine eş olan sureti yaratması gerekirdi diyen filozof kimdir?

 CEVAP:Wilhelm leibniz

 

264- woltairenin candide” adlı eserinde hangi filozofla acımasızca alay edilmiştir?

 CEVAP:Wilhelm leibniz

 

265-

1.metafiziksel kötü=genelde bir dünya nın yaratılmasını mümkün kılmak için

 1. Fiziksel kötü=devingen bir dünyada kaçınılmaz olduğu için.

3.ahlaki kötü= insanın özgürlüğüne verilen bir ödül olduğu o olmadan bir insanın sağduyusuyla ’küçük bir tanrı gibi davranması imkanı olmadığı için. kötüyü üçe ayıran filozof?

 CEVAP:Wilhelm leibniz

 

266-

 I-İnsanın özgürlük ve mutluluğunun sürekli artacağı

II- Gelişip ilerleyen entelektüel kültür üzerinde insanların birleşeceğine inanır

III-Bilginin ilerleme sine dayanan entelektüel bir kültürdür. 18. yüzyıl felsefesi hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 CEVAP:I-II-III

 

267-…….. yüzyılda felsefe bir kültür felsefesidir, ………yüzyılda ise felsefe evrensel bir bilimdir.

 CEVAP:18 -17

 

268- 18.yy “aydınlanma” yanında aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmıştır?

 CEVAP:felsefe y.y

 

269- I-Bilimin kesin anlatım şeklini pek kullanmaz

II- Her türlü yazı bicimine müracat eder

III- felsefe soruları üzerinde uzun uzun durulmuştur.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 18. yy felsefesine aittir?

 CEVAP:I-II-III

 

270-18.yy felsefesinin temel özelliği?

 CEVAP:Laik bir dünya görüşünü temel yapması

 

271-Aydınlanma İngiltere’de daha çok ……,Fransa’da daha çok ……. Almanya ’da daha çok ……..

 CEVAP:deneyci -rasyonalist -mistik rasyonalist

 

272- İngiliz iç savaşında parlementocularla birlikte Krala karşı savaşan, batılı bir avu katın oğlu olan filozof kimdir?

 CEVAP:john Locke

 

273-

I-Arapca ve İbraniceyi öğrendi

II- felsefeyle tanışacağı ve tıp alanında uzmanlaşaçağı Oxford üniversitesine gecti.

III-Descartes üzerine çalıştı ve çağın büyük zekalarından bazılarıyla ilişkiler kurdu.

 CEVAP:john Locke

 

274-JOHN LOCKE nin ilk önemli siyasi eseri hangisidir?

 CEVAP:hoşgörü üstüne mektup

 

275-Verilen eserlenden hangisi JOHN LOCKE ye ait değildir?

A.insan anlığı üzerine denemesi

B.hoşgörü üstüne mektup

C.-insan bilgisinin prensipleri hakkında

D.eğitim üzerine bazı düşünceler

E.hükümet üzerine iki inceleme

 

276-Locke nin ön saflarında yer aldığı iki farklı saha hangileridir?

 CEVAP:bilgi kuramı – siyaset felsefesi

 

277–LOCKE nin şaheseri olarak ifade edilen eseri hangisidir?

 CEVAP:insan anlığı üzerine denemesi

 

278-LOCKE nin düşünceden kastettiği?

 CEVAP:dolaysız olarak bilince verilen her şey

 

279-Dış dünya ile ilgili LOCKE ye göre ham veriler ve temel girdiler bize nasıl ulaşır?

CEVAP:duyularımızla

 

280Deneyciliğin özü olarak ifede edilen LOCKE nin vardığı netice hangisidir?

CEVAP:gercekten var olan şeyler hakkındaki kavramlarımız dolayısıyla gerceklik , dünya anlayışımız daima duyulardan gecerek gelen şeylerden türemiştir.

 

281

 • Düşüncenin doğuştan var olduğu düşüncesine karşıydı,
 • II-Doğduğumuzda zihnimizi boş bir sayfaya benzetir. hangisi LOCKE nin düşünceyle ilgili görüşleridir?

 CEVAP:I-II

 

282-Maddi nesnelerin biliminin(elbette kendi döneminin biliminin) hesaba katılabileçeği yönleriyle katamayacağı yönleri arasındaki ayrımı (Galieo nun getirdiği ayrımı) formule eden filozof kimdir?

CEVAP:john Locke

 

283-Uzunlukgenişlik – yükseklik –ağırlık v.b nitelikleri LOCKE nasıl tanımlamıştır?

 CEVAP:birincil nitelikler

 

284-Tat- koku renk v.b nitelikleri LOCKE nasıl ifade etmiştir?

 CEVAP:ikincil nitelikler

 

285-LOCKE hakkındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.birleşik devletler anayasasını hazırlayanlar ondan esinlenmişlerdir

B.Fransız ansiklopedicileri gerekli temeli onda bulmuştur

C.Amerikan ve Fransız devrimlerinde düşünsel olarak kilit bir etkiye sahiptir

 1. Modern idealizmin kurucusu olmuştur

E.otoritelerin kendi inançlarını dayatmalarını hatalı bulur

 

286-Aristo ile Karl Marx arasında onun kadar büyük bir tesir yaratmış bir başka düşünür yoktur?

CEVAP:john Locke

 

287-“Bir bütün olarak doğa, sonsuz, her şeyi kapsayan bir zihin olan tanrı için bir algılama nesnesi olarak var olmalıdır”

Yukarıdaki ifade hangi filozofa aittir?

CEVAP:john Locke

 

288-1734 yılında Clayne piskoposu oldu

*Dublin de Trinity kolejinde okudu

* “İnsan bilgisinin prensipleri hakkında kitap“ eserlerinden biridir.

CEVAP:Berkeley

 

289-

I-Olmak, algınlaşmış olmak anlamına gelmektedir.

II-Algıladığımız şeyler biz onları algıladığımız sürece vardır.

III- Bir bütün olarak, sonsuz, her şeyi kapsayan tanrı için bir algılama nesnesi olarak var olmalıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi Berkley’e aittir?

CEVAP:I-II-III

 

290-Berkeley’e göre FİKİR …anlamınagelmektedir?

 CEVAP:algılanan şey

 

291-Aşşağıdaki ifadelerden hangisi Berkeley’e ait değildir?

A- fikirler yahut algıladığımız şeyler esas itibari ile pasiftir

B- bir fikrin bir şeyi meydana getirmesi ,bir şeyin olması imkansızdır

C- fikirleri meydana getiren sebep , ancak ruh, düşünen cevherdir.

D- Bizim ruh ,irade, nefis hakkında tam anlamıyla bir fikrimiz olamaz.

E-fikirler yahut algıladığımız şeyler esas itibari ile aktiftir.

 

292Ruh, fikirleri algılamak bakımından …, onları meydana getirmek bakımından …… denilen basit , bölünmez aktif bir varlıktır.

 CEVAP:-zeka- irade

 

295Berkeley’e göre eşyayı meydana getiren şey nedir?

 CEVAP:ruh

 

296-Algıladığımız şeylerin irademize aynı derece tâbi olmadıklarını görüyoruz. Hatta hiçbir suretle ona tâbi olamayan birçokları vardır. Tam öğle üzeri gözlerimizi açtığımız vakit, şu veya bu şeyleri görmek veya görmemek bizim keyfimize bağlı değildir. Bundan, onları meydana getiren bizimkin den farklı bir iradenin bulunduğu, onları bize kabul ettiren bizden daha kudretli bir ruhun var olduğu neticesini çıkarıyoruz.

BERKELEY hangisini kanıtlamaktadır?

 CEVAP:tanrının varlığı

 

297-

ızamanını bir felsefeden çok misyoner likle geçirmiştir,

ııpiskoposluğa kadar yükselmiş bir din adamıdır. ıııtüm maddi varlığı yadsımış yalnızca ruhların varlığına inanmıştır. Hangileri Berkeleyi ifade eden tanımlardır?

 CEVAP:I-II-III

 

298-Berkeley’in felsefe temelinde hangisi vardır?

 CEVAP:düşünce

 

299- Berkeley FİKRİ üç madde olarak tanımlamıştır. Bu üç madde hangisidir?

 CEVAP:duyulardan gelen – ruhsallıktan gelen – karmaşık fikirler

 

300-BERKELEY’E göre bilimin nesnesi hangisidir?

 CEVAP:fikirler

 

301-maddenin ruhtan ayrı cevher olarak inkarı, ümitsizliğe düşürecek kadar karanlık bir çok problemi ortadan kaldırır. Berkeley’ in bu ifadesiyle, bilimlerin bölümlere ayrılm ası basitleşir ve insan bilgisi iki büyük sınıfa ayrılmış olur… bu sınıflar hangileridir?

 CEVAP:fikirler –ruhlar bilgisi

 

302-David Hume’nin ŞAHESER olarak bilinen eseri hangisidir, kaç yaşında yazdı

CEVAP:insan doğası üzerine inceleme – 28

 

303-David Hume ne zaman filozof olarak ün kazanmıştır?

CEVAP:ölümünden sonra

 

304-*David Hume gizli gizli üzerinde çalıştı *tanrının varlığıyla alakalı akli ispatlamaların temellerini koydu. *ölümün den üç yıl sonra yayımlandı, bahsedilen eser hangisidir?

 CEVAP:din üstüne

 

305-*insani bilimlerin NEWTON u olmayı arzulamıştır. *felsefenin bile gözlem ve deney üzerinde temellenen yöntemselliğe uymak meçburiyeti olduğu. *matık ve matematik gibi sistemli disiplinlerin dışında kalan bütün bilimlerin gözlem ve deney üzerinde temellenen yöntemselliğe uymak meçburiyeti olduğu

 CEVAP:david Hume

 

306-“Bütün imgelerin kaynağı sonuçta dışsal ve içsel duyu algılamasının bıraktığı izlenimler ve bunlardan geriye kalan hatırlamadır” diyen HUME bir ……….

 CEVAP:ampirist

 

SORU“bilimin üç türü üç çağrışım prensibi tarafından yaratılmıştır” Buna göre hangisinde bu üç tür doğru verilmiştir?

 CEVAP:benzeme ilkesi matematiği, uzam-zaman yakınlığı doğa bilmini nedensellik prensibi- eleştirel metafiziği

 

307-Tarih araştırmaları bağlamında Hume kendisine hangi soruyu yöneltir?

CEVAP: insanın eylemi özgür müdür yoksa zorunlu mudur

 

308-

ıeylemi yapanın kararının belirlenmemiş olması,

ııtarihçilerin nedenselliğe dayanarak yaptığı açıklama, “insanın eylemi özgür müdür yoksa zorunlumudur” sorusuna HUME’ nin verdiği cevaplar hangileridir?

 CEVAP:I-II

 

309-Hume’nin bilgi eleştirisinin çekirdeği ni aşağıdakilerden hangisi teşkil etmekte?

CEVAP:yeni bir nedensellik teorisi

 

310-Hume hangi filozofların etkisi altındadır?

 CEVAP:antikçağın şüpheci filozofları

 

311-Hume’nin karşı argümanıhangisidir?

 CEVAP:yaşam- pragmatist

 

312-“felsefe yöntemsel ve bazen de günlük hayatı düzelten bir düşünceden başka bir şey değildir” diyen filozof kimdir?

 CEVAP:david hume

 

313-David Hıme’ye en büyük edebi başarıyı sağlayan eseri hangisidir?

 CEVAP:bilimsel makaleler

 

314-Hume’nin ahlak felsefesinde en çok dikkat çeken nokta hangisidir?

 CEVAP:aklın tutkuların kölesi olması

 

315-Humenin motivasyon ve değer kuram ları konusunda tesirinde kaldığı filozof?

 CEVAP:hutcheson

 

316-Hume hangi düşüncenin öncülerinden kabul edilir?

 CEVAP:utilitarism (yararcılık)

 

317-Hume göre hangisi adaletin güdüsü olamaz?

A.eşitlik

B.çıkar- kamu kararı

C.kişisel haklar

D.vadandaş olma hakkı

CEVAP:birey olma hakkı

 

318-Hume’ye göre adalet duygusu nasıl oluşmaktadır?

 CEVAP:eğitimden ve insan sözleşmelerinden yapay olarak

 

319-VOLTAİRE’nin İngiliz siyaset felsefesinin radikal liberal fikirlerini yaymakta etkili olan eseri hangisidir?

 CEVAP:İngiliz ulusu üzerine mektuplar

 

320-VOLTAİRE’nin felsefeye en önemli katkısı hangi konuda olmuştur?

 CEVAP:din konusunda

 

321-Voltaire doğayı kimin eseri olarak görür?

 CEVAP: tanrının

 

322-Voltaire insanı kimin ürünü olarak görür?

 CEVAP:doğanın

 

323-Voltaire nin “yaşadığı sokağın ahlak değerlerini bile etkileyememiş felsefenin faydasız olacağını ileri sürdüğü eseri?

 CEVAP:bilgisiz filozof

 

324-Voltaire hangi sınıfın ateist olmasında bir sorun görmez?

 CEVAP:entelektüeller

 

325-Voltaire maddi dünyayı ve kendisini nasıl tanımlar?

 CEVAP:mümkün

 

326-Voltaire dinle ahlakı özdeşleştirirken , dinin zayıf ve cahil insanların ………., ahlakında bilge ve güçlü insanların …… olduğunu ifade eder.

CEVAP:ahlakı – dini

 

327-Kant’ın ailesinin bağlı olduğu mezheb hangisidir?

CEVAP:protestan(pietizm kolu)

 

328- Kant’ın yaşamının dikkat çekiçi yönü hangisidir?

CEVAP:hiç dikkate değer bir şey yaşamaması

 

329-Bir eşim olabileceği vakit onu gecindiremezdim ,bir eşi gecindiremediğim zaman da artık herhangi bir işe ihtiyacım yoktur.

Kant bu ifedeyi hangisi için söylemiştir?

CEVAP:evlilik

 

330-Hangisi kanta ait bir eser değildir?

A-saf aklın eleştirisi

B-gelecekte bilim olarak ortaya cıkabilecek her metafiziğe prolegomena

C-ahlak metafiziğinin temellendirilmesi

D-pratik aklın eleştirisi

E-yargı gücünün eleştirisi

F-salt aklın sınırları içinde din

G-doğaya dair

 

331-Kant’ın “şimdiye kadar yazılmış en çetin eseridir” diye ifade edilen eseri?

CEVAP:saf aklın eleştirisi

 

332-Kant’ın en büyük korkusu hangisidir?

CEVAP:anlaşılmamak

 

333-Hangisi Kant’a ait olan bir özellikdeğildir?

A-ortacağdan sonra meslekten akademis yen olan ilk büyük filozoftur

B- hiç evlenmemesi

C-hayatında hiç dağ, deniz görmeden öldü

D-anlaşılamamaktan korkmaktaydı

E-reddedilmekten korkması

 

334-Kant kendinde şeyler dünyası için hangi ifadeyi kullanmıştır?

CEVAP:numenler dünyası

 

335-Kant duygularımızın şekilleri olarak hangilerini ifade etmektedir?

CEVAP:zaman-mekan

 

336-Kant’a göre hangileri olmasaydı dünya da hiçbirşeyi anlayamaz ve kavrayamazdık?

CEVAP:zaman- mekan

 

337-Kant’ a göre deney dünyasının bilgisinin elde edilmesinde ve bu dünyanın anlaşılma sında anahtarı bize hangisi sunmaktadır?

CEVAP:bilim

 

338-Yalnızca sözcüklere açıklık kazandıran terimi ifade eder, örneğin”bilardo topları küreseldir”… bu terim aşşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:analitik

 

339-Analitik önermelerin önüne gecen bir terimdir, örneğin “beyaz bilardo topu şu şekilde vurulursa ,siyah top şu şekilde gidecektir” bu terim hangisidir?

CEVAP:sentetik

 

340-Hangisi kant’ın sentetik ve analitik terim lerinde ayrı olarak kullandığı terimleridir?

CEVAP:a priori (önsel) – a posteriori(sonsal)

 

341-Kant’a göre bilginin güvenilebilecek tek temeli hangisidir?

CEVAP:doğuştan sahip olduğumuz fikirler

 

342-Kant’a göre bilgi hangilerinin sentezinin neticesidir?

CEVAP:deneyim- kavramlar

 

343-Kant’a göre “kendi varlığımın bilincin de olmam nesnelerin benim dışımdaki uzamda …….?

CEVAP: var olduğunu kanıtlar

 

344-Kant’a göre aklın dünyayı bilme işinde ki doğru kullanımı ancak hangisiyle olur?

CEVAP:pratik sahada

 

345-Kant’a göre descartes’in temel yanlışı nasıl başlar?

CEVAP:bilimsel yöntemi yanlış anlamakla

 

346-Kant’a göre deneyciler hangi nedenle yanlışa düşmüşlerdir?

CEVAP:aklın önemini hiçe sayarak

 

347- Kant’a göre günlük yaşantının dış dünyanın ve benlik bilgisinin var olduğunu hangisi gösterir?

CEVAP:günlük deneyimler ve yaşantılar

 

348-Kant’a göre bilgilerimizi hangileri şekillendirir?

CEVAP:deneyimlerimiz –zihnimizin muhakeme melekesi

 

349-Kant’a göre deneysel düşünceler nasıl test edilir?

CEVAP:duyusal veriler tarafından

 

350-Kant’a göre üç tür aşkınsal idea var

CEVAP:ruh evren –tanrı

 

351-Kant’göre bütün piskolojik faliyetleri mizi birlik halinde birleştiren hangisidir?

CEVAP:saf akıl

 

352-Kant hangi ideanın bertaraf edilmesini imkansız görür?

CEVAP:tanrı

 

353-Kant hangisi sayesinde özdeşliğinin farkına varır?

CEVAP:zaman

 

354-Kant aklın işlevini ikiye ayırır bunlar hangileridir?

CEVAP:teorik – pratik

 

355-Kant’a göre ahlaklılık hangisinin bir işlevidir?

CEVAP:aklın

 

356-ant ahlak evrenini, ahlaklı olan tüm varlıkların evrenini ve gercek bir değere sahip bütün yaratıkların evrenini tanımla mak için kullandığı ifade hangisidir?

CEVAP:amaçlar krallığı

 

357-Kant’a göre gercek bir değere sahip olmamızın sebebi hangisidir?

CEVAP:akıl yürütebildiğimiz için

 

358-19.Yy felsefesinin ilk döneminde egemen olan idealizm hangisidir?

CEVAP:alman

 

359- 19 y.y felsefesi politik olarak nasıl başlar, ne zaman sona erer?

CEVAP:napolyon’un fetihleriyle başlar- kralice viktorya’nın tahtta 59. yılı kutlandığı zaman sona erer.

 

360-Aşağıdakilerden hangisi fiche için söylenebilecek bir ifade değildir?

A- alman milliyetciliğinin kurumsal kurucusu

B-almanların diğer milletlere olan üstünlüğünü açığa vuruyordu

C-karakter sahibi olmak için alman olmak gerekir der

D-insanın ben bilincini en temel metafizsel olarak görür.

E-fransız devriminin temelini oluşturur

 

361-Fichte ………ın öznelciliğini, …..‘nın kozmik monizmini ve ……:ın moral yoğunluğunu dikkate değer bir birlik ya da sentezde bir araya toplar. Boşluklara uygun isimleri yazınız.

CEVAP:descartes – spinoza – kant

 

362-Fichte en temel metafiziksel olgu olarak hangisini görür?

CEVAP:insanın ben bilincini

 

363-Fichte göre felsefenin yegane görevi?

CEVAP:bilincin açımlanması

 

364-Fichte’ye göre ben bilincinin en yüksek derecesine hangisi ulaşabilir?

CEVAP:filozoflar

 

365-Gercekliğin temel ilkesinin zihin yada ben olduğunu anlayan tek kişi hangisidir?

CEVAP:fichte

 

366-schelling’in çeşitli felsefeleri arasında en tanınmış olanı hangisidir?

CEVAP:tabiat felsefesi

 

367-Romantik hareketin aile filozofu haline gelen filozof hangisidir?

CEVAP:Schelling

 

368-Scleiermacher’e göre tanrı nedir?

CEVAP:düşünce ve varlığın özdeşliği

 

369-Bir felsefeci olarak hegel aşağıdakiler den hangisi için uğraş vermiştir?

CEVAP:evrensel bir sistem geliştirmek için

 

370-Hegel’in düşünce yapısına göre felsefenin görevi hangisidir?

CEVAP:varlığın özünü kavramak

 

371-Hegel’e göre kavram aşağıdakilerdan hangisidir?

CEVAP:bilginin en uygun formudur

 

372-Hegel’in dinamik bir model etrafında örülmüş olan eseri (tezi) hangisidir?

CEVAP:Tinin fenomolojisi

 

373-Hegel’in tinin fenomolojisi nasıl tanımlanabilir?

CEVAP:felsefi bir seyahat denemesi olarak

 

374-Ruhun geçtiği farklı aşamalarla, yavaş yavaş kendi farklı bilinçlilik seviyelerini ve onlara dayanarak düşündüğümüz ve davran dığımız çeşitli, tarihsel anlamda göreceli aşkın varsayımların eksikliklerini fark ettiği bir tür ‘manevî yol’ olduğunu söyler. Hegel yukarıdaki ifadeyi hangisi için kullanmıştır?

CEVAP:fenomoloji

 

375-Hegel aşşağıdakilerin hangisini son derece önemli bir hadise olarak görür?

CEVAP:fransız devrimini

 

376-Aşağıdakilerden hangisi hegel’in aile ile ilgili görüşünü yansıtmaz?

A-erkeği bir aile reisi olarak görür

B-cinsiyet eşitliğini savunur

C-kadın tüm görevleri açısından aile hayatına bağlanmıştır

D-kadın ve erkeği farklı olarak ele alır

E-cinsiyet eşitliğini savunmaz

 

377-Alman idealizmi filozofları gibi schopen hauerde çıkış noktası ……olangelişmenin içinde yer alır?

CEVAP:kant

 

378-Kant’ın yolunda yürüyenlerden ancak kendisinin kant’a layık tek takipci olabileceğini iddia eden filozof kimdir?

CEVAP:Schopenhauer

 

379-Schopenhauer felsefesine hangi filozo fun tam karşıtı olan bir anlayışla girer?

CEVAP:hegel

 

380-Schopenhauer’in kendisi felsefe için doğru olabilecek tek çıkış noktasını “……….”da bulur.

CEVAP:tasarım

 

381-Schopenhauer’e göre ahlâkın temel fenomeni “……”tır

CEVAP:acımak

 

382-I-ahlak,hukuk,siyaset sorunu üzerine ciltler dolusu eserler yazdı.

II-her türlü cezanın kötü olmasını söylemsine karşın cezaevleri tasarlamıştı.

III-kurulmasına yardımcı olduğu okulun girişine ölümün den sonra cesedinin mumyalanarak cam çerçeve içinde konulmasını vasiyet etmişti

IV-1792 de yeni fransız cumhuriyeti vatandaşı yapılmış ve kıta avrupası ile birleşik devletler’de belli bir nufüza sahipolmuştur. Bu filozof kimdir?

CEVAP:jeremy Bentham

 

383-

I-bir takipçisinin 1802 de pariste bir kitabını fransızcaya çevirmesiyle yaygın bir şekilde tanınmaya başladı

II-döneminde özgür düşünürlerin oxford ve cambridge üniversitelerinde çalışmalarına izin verilmediğinden ingilterenin ilk yeni üniversitesi olan university college londonu kurdular.

III-eserlerinin çoğu, dostlarının müdahelesiyle ancak çoğu ölümünden sonra yayımlandı.

IV-ileri fikirler için son derece etkin bir forum işlevi görecek olan “westminster reviewu kurdu. Bu filozof kimdir?

CEVAP:jeremy Bentham

 

384-Yönetim üzerine bir çalışmatefeciliğin savunmasıahlakın ve yaşamın ilkelerine giriş-anayasa hukuku..bu eserlerin yazarı kimdir?

CEVAP:jeremy Bentham

 

385-İngiliz faydacılık felsfesine yol gösteren ‘’en iyi eylem en fazla sayıda insana en büyük mutululuğu sağlayan erdemdir’’ sözünü söyleyen filozof?

CEVAP:Franchis hutcheson

 

386-Benthamın felsefi radikallerini örgütlemek ve onlara önderlik etmekte herkesten çok çalışmış, benthamın ingiliz siyasal alanında bu denli güçlü bir tesir yaratabilmesi onun sayesin de mümkün olmuştur?

CEVAP: James mil

 

387-Tümüyle babası tarafından eğitimi verilen ……, ne bir okula nede üniversitye gitti babası onu küçük yaşlardan itibaren zorla eğitti, bunun sonucunda o üç yaşında yunanca, yedisinden itibaren Latince, aritmetik ve tarih, onikisine gelmeden de yüksek matematiğin çeşitli kollarını öğrendi?

CEVAP:John stuart mil

 

388-Liberal insan ve toplum görüşünün 19.y.y. daki en etkin savunucusu ve sözcüsü olan ‘’liberalizmin azizi’’ …….bilimci, doğalcı pozitivist bir filozof olarak aydınlanma çizgisinde olan filozof?

CEVAP:John stuart mil

 

389-Eğer insanlar kendilerine dair sağlam bir kavrayışa sahip olup insanın durumuyla ilgili yanlış önyargıların kölesi olmasaydılar hakiki bir ahlaki ilerleme ve sosyal mutluluk önünde ciddi hiçbir engel kalmayacağını savunan filozof kimdir?

CEVAP:John stuart mil

 

390-Liberalliği ve bireysel özgürlüğün ingilterede en iyi savunucusu olan demokratik tiranlığın her türlü despotluktan, zorbalık tan daha tehlikeli olduğunu savunanfilozof?

CEVAP: John stuart mil

 

391-İlk eseri olan iki ciltlik mantık kitabı dünya çapında ün ve nüfuz kazandırmış ve “özgürlük üzerine,kadınların bağımsızlığı” adlı eserlerin yazarı kimdir?

CEVAP:John stuart mil

 

392-Kız çoçuklarınında erkek çoçuklar gibi eşit şartlarda yetişmesini savunduğundan feministler bugün bile ona saygı duymakta. Bu filozof kimdir?

CEVAP:John stuart mil

 

393-

 I- dilbilimci, yazar, şair, besteci ve filozof aynı zamanda şaman ve yoldan çıkarıcı bir enetelektüeldir.

II- psikomatik kronik hasta olduğu, herkezle tartışan,ve zamanla giderek artan yalnızlık içinde avrupada dolaştı,1889yılında çok tartışılan sebeplerden delirdi

III-bon ve leipzig üniversitelerini 24 yaşında bitirdi ve basel üniversitesinde 24 yaşında klasik metinler profesörü olarak çalışmaya başladı.

IV-üstün insanı hayatın amacı olarak, hatta mit olarak görüyordu.?

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

394-“böyle buyurdu Zerdüşt” adlı eserinde “erkekler savaş için eğitilecek,kadınlar ise savaşçıları eğlendirmek için eğitilecektir. geri kalan herşey aptallıktır”diyen filozof?

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

395-Akla dayanan bir ahlakın yanılsama dan başka bir şey olmadığını söyleyen filozof?

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

396-İnsanca-çok insanca-deccal-ahlakın soykütüğüşafakşen bilim-defterler” adlı eserler kime aittir?

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

397-……’in bütün amacı: insanı kurtarmak, onu kuru akılcı medeniyetten uzaklaştırıp kendisinin ne olduğu üzerinde düşündürmektedir. Boşluğu doldurunuz.

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

398- a) tragedya= insana ne olduğunu onu geleneklerle kurulmuş türlü bağlardan kurtararak bildirir. b)tragedyanın temelinde iki tanrının simge olduğu iki prensip vardır:

1-dionysos = değişmelerin ve ışığa kavuşmak isteyenlerin tanrısıdır. 2- apollon= güneş güzellik ölçü ve denge tanrısı

 

399-Bir ulus ancak altı yedi büyük adamın yüzü suyu hürmetine kendi ayakları üzerinde durur, bundan dolayı tarihe şekil verende büyük adamlardır diyen filozof ?

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

400-Hristiyanlığın bütün değerlerine başkaldıran filozof kimdir?

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

401-Rwinin tekamül ve yaşama savaşı öğretisini kendisine temel alan ahlak anlayı şınıda bu temel üzerine oturtan filozof?

CEVAP: Friedrich Nietzsche

 

402-Yeryüzünün ereği ve anlamı üstün insandır. insan hayvanla üstün insan arasına bağlanmış bir köprüdür. insanın yönü bir amaç değil bir köprüdür, üstün insana ulaşması için insanın kendisini yok etmesi gerekir diyen filozof kimdir?

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

403-……………’in asıl büyük tarafı yaratıcı bir yazar, eleştirmen, denemeci ve ozan olmasıdır. 1900 yılında öldüğünde delirmiş fakat gitgide ünü artan bir filozoftur?

CEVAP:Friedrich Nietzsche

 

 

2014 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SORULARI

FELSEFE TARİHİ

 

1- Platon Devlet adlı diyalogunda, her sınıfa tekabül eden bir erdemin bulunduğundan ve bu erdemlerin de “ilk üçü arasındaki doğru nispetleri muhafaza etmektir” ya da “herkesin kendi işini yapması ve diğerinin işine karışmaması” şeklinde anlaşılan bir diğer erdemle desteklemek suretiyle dört çeşit erdemden bahsetmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Platon’un iddia ettiği şekliyle bu üç sınıf ve erdemleri ile dördüncüsü doğru bir biçimde bir arada verilmektedir?

 

 1. Yöneticilerin erdemi “Hikmet (Bilgelik)” -Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Sadakat”tir.
 2. b. Yöneticilerin erdemi “Basiret (Ölçülülük)” -Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Hikmet (Bilgelik)”, dördüncüsü ise “Sadakat”tir.
 3. Yöneticilerin erdemi “Hikmet (Bilgelik)”- Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir.
 4. Yöneticilerin erdemi “Adalet”-Bekçilerinki “Basiret (Ölçülülük)” -İşçilerinki “Hikmet (Bilgelik)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir.
 5. Yöneticilerin erdemi “Cesaret” -Bekçilerinki “Hikmet (Bilgelik)” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir

 

 

2- Platon’un epistemolojisine dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. İdeler, nesnede madde ve form şeklinde kendini gösterir.
 2. b. Platon’a göre duyularla elde edilen bilgi gerçek değil, sanıdır (doksa).
 3. Gerçek bilgi düşüncededir; duyusal ve tek-tek nesnelerde değildir.
 4. d. İdeaların bilgisi epistemedir, onlar ruhun akıl yoluyla kavradığı bilgilerdir.
 5. e. Episteme-doksa ayrımı, esasen akıl-duyu ayrımına dayanır

 

 

3- “Var olan, vardır; var olmayan var değildir. Varlık; bir, bölünemez ve süreklidir. Varlık bölünemez olduğu için, o aynı zamanda daimî olan, benzer, aynı cinsten bir bütündür. Varlık ya da gerçeklik, sınırsız değil de, yetkin olması, hiçbir şeye ihtiyaç duymaması anlamında, sonlu ya da sınırlıdır. Varlık alanında, onu sınırlayan, ondan başka bir varlık olmadığı için, o aynı zamanda birdir. Şu halde bir şey hem var hem de yok olmaz” diyen filozof kimdi

 1. Sokrates
 2. Empedokles
 3. Herakleitos
 4. Demokritos
 5. Parmenides

 

 

4- Aristoteles açısından oluşu anlamak nedenleri kavramayı gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in üzerinde durduğu “nedenler”den biri değildir?

 1. Maddi neden
 2. Formel neden
 3. Yeter neden
 4. Gai (ereksel) neden
 5. Hareket ettirici neden

 

 

5- Plotinos’un “sudur nazariyesine” dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Bütün varlıklar Tanrı’dan (Bir’den) zorunlu olarak taşmıştır.
 2. Bütün varlıklar Tanrı’dan bir parçadır.
 3. İnsanın manevî durumu, onun ruhunun rasyonel kısmının, eş deyişle orta kısmının ruhuna aşağı ya da yukarı kısmı tarafından çekimlenmesine bağlıdır.
 4. Bu nazariyesine göre Tanrı’nın özgür irade, yaratma, kelam, ilim gibi sıfatlarının olduğu söylenebilir.
 5. Bir’den ilk olarak Akıl (Nous), ikinci olarak Nefs, üçüncü olarak Madde sudur etmiştir.

 

6- .Atina demokrasisi tarafından gençlerin ahlakını bozduğu ve Yunan halkının dini inançlarını sarstığı gerekçesiyle baldıran zehri içirilmek suretiyle öldürülen filozof kimdir?

 1. Platon
 2. Sokrates
 3. Demokritos
 4. Herakleitos
 5. Aristoteles

 

7- 25. Felsefe, genel olarak “hikmet (bilgelik) sevgisi” olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un bilgeliğe ve bilge kişiliğe atfettiği özelliklerden birisi değildir?

 1. İdeallerin bilgisi vasıtasıyla nasıl yaşanılacağını bilme
 2. Bilgiyi para ve şöhret aracı olarak kullanma
 3. Nedenleri kavrama
 4. Eleştirel sorgulama
 5. Diyalektik yöntemi kullanma

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Hint felsefesini yansıtmaz?

 

 1. Brahma’da üç güç bir araya gelir. Brahma evrenin yaratıcısıdır; Vişno, evrenin koruyucu ve düzenleyicisi; Şiva ise yok edici güçtür.
 2. Hint teoloji sisteminde her şeyden önce, ezelî ve ebedî ilk cevher, yegâne Bir ve sonsuz Brahm vardır.
 3. Atma sayesinde nesneler dünyasının, gerçeğin kendisi olamayacağı, yanıltıcı bir görüntü, düş, yani bir “maya” olduğu keşfedilir.
 4. Tüm bunlardan kıyas yoluyla Logos’a yani hakikate varılır.
 5. Hint düşüncesinin özel karakteri dünyadan uzaklaşmak ve hayattan vazgeçmektir

 

9-David Hume’un ilkesi hangisidir? Cevap: Nedensellik ilkesi

 

10- ‘Liberalizmin azizi’ … kimdir? Cevap: John Stuart Mill

 

11- Evrende bir değişim vardır.Bu değişim olduğunu söyleyen filozof ve ilkesi? Cevap: heraklitos , logos???????

 

12- Hangisi bilim adamı değildir ?

a.kepler

 1. koperng

c.galileo

d.newton

e.Schellig

 

 

 

 

 

 

13-‘ Akıl almaz olduğu için inanıyorum’ diyen filozof kimdir ve hangi akıma aittir?

a.Tertullianus-gnostikler

b.Clemens-gnostikler

c.Tertullianus-Patristikler

 

14- “Duyuları hor görmek insan için deliliktir, duyular olmadan insan hiçbir bilgiye, hiçbir düşünceye ulaşamaz. Duyularla dışarıdan elde edilen fikirleri önceleyecek her düşünce ya da içgözlem saçmadır.’-‘Var olmak algılanmış olmaktır’ diyen filozof kimdir?

Cevap: George Berkeley

 

15-Tek sonsuz töz anlayışını benimseyen,her şey Tanrı’dır diyen filozof kimdir? Cevap:Spinoza

 

16-Hangisi Kant’ın zaman-mekan formuyla ilgili düşüncelerinden değildir? Cevap:Zaman-mekan nomenal dünyaya aittir ???

 

17- Geometri ve matematiği evrensel bilime uygulayan,’şüphe ettiğim şeyden şüphe edemiyorum’ diyen metodik şüpheci?

Cevap: Descartes

 

18-Ockham’ın Usturası ile ilgili hangisi yanlıştır ?

Cevap:Felsefe basit teoriler üzerine kurulmalıdır vs.

 

19- Hangisi Kant’ın görüşlerinden biri değildir ?

a.Kant sentetik aprioların mümkün olduğunda ısrar etmiştir.

b.Fenomenler özgürlük alemi iken numenler zorunluluk alanıdır.(doğrusu: fenomenler zorunluluk,numenler özgürlük)

 

20-Hangisi modern felsefenin özelliği değildir?

Cevap: Modern felsefe ontoloji temellidir.(Modern felsefe epistemoloji temelli)

 

FELSEFE TARİHİ – SINAV SORULARI

1.Evrendeki her nesne, zaman içinde değişir. Örneğin bir masa şu an sağlamdır, bir zaman sonra hasar görür. Cem şu an gençtir. Yarın bir gün yaşlanacaktır. Ancak evrendeki bireysel ve değişebilir nesnelerin ardında değişmez özler olarak idealar vardır. Platon, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir?

 1. Evrendeki tüm varlıkların diyalektik bir sürece tabi olduğu
 2. Duyusal nesnelerin idealardan pay aldıkları *
 3. Zihnimizde bağımsız maddi bir gerçekliğin var olduğu
 4. Değişmez bir varlığın var olmadığı
 5. Varlığın sürekli bir değişim süreci yaşadığı

 

2.Aşağıdaki filozoflardan hangileri asli ilke arayışlarında çoğulcu yaklaşım sergilemiştir?

 1. Demokritos, Zenon, Sokrates
 2. Thales, Anaksimenes, Platon
 3. Empedokles, Anaksogaras, Demokritos
 4. Anaksagoras, Parmenides, Anaksimenes
 5. Empedokles, Thales, Demokritos

3.Bir tahtayı yontarak ona masa biçimini veren marangozdur. Bir meşe tohumunun meşe ağacı olmasını sağlayan, su, toprak, güneş, gübre ve benzeridir. Buna göre tahtayı masa, meşe tohumunu meşe ağacı yapan neden Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Formal neden B. Formal neden C. Fail neden
 2. Gâi neden E. Maddi neden

 

4.“Bir” olan varlık evrendeki her şeyin temelidir. “Bir”den sırasıyla “akıl”, “ruh” ve “madde” meydana gelmiştir. Ancak asıl gerçeklik ve tüm varlıkların kaynağı “Bir”dir. Bu görüşleri savunan Plotinos, hangi felsefe akımının temsilcisi olarak kabul edilir?

 1. Stoacılık B. Yeni Platonculuk C. Epikürcülük
 2. Platonculuk E. Aristotelesçilik

 

5,Kinik okulunun başlıca temsilcilerinden Diogenes’in her türlü zevkten, lüksten kendini alı koyarak bir fıçının içerisinde yaşam sürmüş olduğu söylenir. Diogenes’in hangi tür yaşam anlayışını örneklendirdiği söylenebilir?

 1. Mistik bir tarzda Tanrı’yı hisseden ve mutlu olan insanın yaşam anlayışını
 2. Eylemlerinde özgür bir irade ile davranan insanın yaşam anlayışını
 3. Dünya nimetlerine duyarlı olan bir insanın yaşam anlayışını
 4. Haz ve elemden uzak, duyarsız bir yaşam anlayışını
 5. Faydacı bir anlayış içerisinde kişilere yaklaşan insanın yaşam anlayışını

 

6.Aristoteles’in psikolojisinde, ruhlar hiyerarşik bir yapı içerir. Aşağıdan yukarıya doğru sıralama; bitkisel/besleyici, hayvanî/duyusal ve insanî/düşünen ruh yer alır. Buna göre aşağıda yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 1. Besleyici ruh, tüm canlılarda ortaktır.
 2. Duyusal ruh, sadece insanlarda bulunur.
 3. Düşünen ruh, sadece bitkilerde bulunur.
 4. Düşünen ruh, sadece hayvanlarda bulunur.
 5. Duyusal ruh, sadece bitkilerde bulunur

 

 1. “Felsefenin, ahlak ve siyaset adına ele alındığı bir dönemi ifade eder. Metafizik ve teorik bilimler, kendileri adına değil, bizleri ahlaka hazırlamaları açısından değerlendirilir.” Sözü edilen yaklaşım, hangi felsefi dönemi dile getirmektedir?
 2. Helenistik dönem
 3. Patristik dönem
 4. Sistem dönemi
 5. İlkçağ dönemi
 6. Rönesans dönemi

 

8.Auqustinus’a göre maddi hazların ve tutkuların peşinde giden insanların oluşturduğu devlet, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 1. Gerçek mutluluk devleti
 2. Gerçek aşkın devleti
 3. Tanrı devleti
 4. Akla uygun devlet
 5. Yeryüzü devleti

 

9.Meşşâî felsefede Allah-alem ilişkisini “sudur teorisi” ile ifade eden iki filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Fârâbî-İbn Sînâ B. Kindi-Fârâbî C. İbn Teymiyye-Gazzâlî
 2. İbn Sînâ -İbn Rüşt E. Fârâbî-İbn Rüşt

10.Kuşkunun insanın mutluluğa ulaşmasında engel ettiği görüşünü savunur. Çünkü kuşku, insanı belirsiz kılmaktadır. İnsan herşeyden kuşku duyar. Ancak insan kuşku duyduğundan kuşku duyamaz. Çünkü insanın kuşku duyan bir Ben’i, bilinci vardır. Bu görüşler hangi Patristik filozofa aittir?

 1. Spinoza B. Descartes C. Thomas Aquinas
 2. Anselmus E. Augustinus

 

11.Aristoteles’e göre ideaların varlığı yadsınamaz. Ancak Platon için idealar; düşünsel olarak, akılla kavranabilir. Onlar duygusal dünyadan ayrı bir gerçeklik ifade eder. Oysa Aristoteles için idealar, tek tek nesnelerin özü olmakla kavramsal bir var oluşu değil, duygusal bir var oluşu ifade eder. Buna göre, Aristoteles’in ve Platon’un varlık anlayışlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Platon için idealar, gerçek varlığı ifade eder.
 2. Aristoteles için idealar, aklın kavramsal dünyasını; Platon için ise idealar, duygusal nesneleri ifade eder
 3. Aristoteles için gerçek varlık, bireysel ve somut nesnelerde içerilmiştir.
 4. Platona göre idealar, duyularla bilinemez.
 5. Platon için gerçek varlık, düşünsel dünyanın idealarıdır.

 

12.Meşşâî felsefede, alemdeki mümkün varlıklardan hareketle zorunlu bir varlık olan Tanrı’ya gidilir. Evrendeki her varlık, diğerinin nedeni olmaktadır. Bu nedenler zincirin sonunda varoluşu zorunlu varlık olmakla Tanrı yer almaktadır. Bu Tanrı kanıtlaması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 1. Sezgisel kanıt B. Kozmolojik kanıt C. Ontolojik kanıt
 2. Ereksel kanıt E. Rasyonel kanıt

 

13.“İnsanın Tanrıya duyduğu aşk, sonsuz ve öncelikli olmalıdır. Bu nedenle insan maddi hazlara yönelerek maddi alışkanların peşinden giderek değil; Tanrısal aşk duyarak gerçek mutluluğa ulaşır.” Bu ahlak anlayışı hangi filozofun görüşüdür?

 1. Epiküros B. Auqustinus C. Plotinos
 2. Platon E. Demokritos

 

14.“Bir kez yıkanılan ırmakta ikinci kez yıkanılamaz” diyen Herakleitos’un varlık anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Evrendeki varlıklar, hem değişir hem değişmez bir yapıdadır.
 2. Varlık, bir oluş sürecidir
 3. Arke, ‘hava’dır.
 4. Varlık, “aperion” (sınırsız/sonsuz)dur.
 5. Varlık, hep aynı kalan değişmez bir yapıdadır.

 

15.Felsefenin var olan siyasal, hukuksal ve ahlaksal değerleri üzerine soru soran tavrını kabul edersek, bu anlamda Sokrates’in de gerçek bir filozof olduğu açıktır. Çünkü o bu sorgulayıcı tavrını ve bu tavrın Atina demokrasisi içinde sindirilemeyeceğini biliyor olmalıydı ki, kendini “atsineği” olarak nitelendirmiştir. Sokrates’in prototipini oluşturduğu gerçek felsefeci olmanın ana niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Felsefeyi pratiğin hizmetine sunarak, din ve ahlak adına bilmek
 2. Var olan değer ve sistemleri bilerek ve korkmadan sorgulamak
 3. Toplumun demokrasi anlayışına uygun davranmak
 4. Toplumsal olay ve olguları siyasilerin ölçü ve değerleriyle yorumlamak
 5. Toplumun sosyo-ekonomik değerleri ışığında düşüncelerine yön vermek

 

16.Aristoteles’e göre bir ressamın zihnindeki insan portresi resmedildiğinde erek, form kazanmış olacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

 1. Ereksel neden, maddi nedendir.
 2. Ereksel neden, formal nedene indirgenebilir
 3. Fail neden, eşyanın oluşumunu açıklar.
 4. Ereksel neden, asıl açıklayıcı nedendir.
 5. Fail neden, maddi nedene indirgenir.

17.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi sofistler için kullanılamaz?

 1. Nihilist/Hiççi B. Pragmatist/Faydacı
 2. Objektivist/Nesnelci
 3. Ateist/Tanrıtanımaz
 4. Rölativist/Görececi

 

18.- Suya bırakılan cisimlerin yüzdüğü bilgisi. – Solungaçları kırmızı balığın taze olduğu bilgisi. – Varlığın özünün ne olduğu bilgisi. Yukarıdaki bilgi türlerinin doğru sıralanışı hangisidir?

 1. Sanatsal – Dinsel – Bilimsel.
 2. Gündelik – Bilimsel – Dinsel.
 3. Bilimsel – Gündelik – Felsefi
 4. Bilimsel – Teknik – Felsefi.
 5. Dinsel – Teknik – Sanatsal.

 

2–“Evrende bir zorunluluk vardır. İnsan da bu zorunluluktan payını alan bir varlıktır. İnsanın yazgısı, Tanrı tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla insan bu yazgıya boyun eğmek zorundadır. Eğer yazgısını kabullenmezse mutsuz olur.” Bu görüşler hangi felsefi öğretiye aittir?

 1. Aristotelesçilik B. Stoacılık C. Demokritosçuluk
 2. Yeni – Platonculuk E. Epikürosçuluk

 

5- Platon’un âlem anlayışında en çok hangi iki filozoftan etkilendiği söylenebilir?

 1. Herakleitos-Zenon B. Anaksimenes-Demokritos
 2. Herakleitos-Parmenides D. Sokrates-Aristoteles
 3. Sokrates-Thales

 

1-Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesi eseridir?

 1. Aristoteles- Fizik B. Descartes- Aklı Kullanmak İçin Kurallar
 2. George Orwell- 1984 D. Leibniz- Teodise
 3. Locke- Hıristiyanlığın Akla Uygun Oluşu

 

1-Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesi eseri değildir?

 1. Aristoteles- Politika B. Platon – Devlet
 2. George Orwell- 1984 D. Leibniz- Teodise
 3. Hobbes – Levlathen

 

2-Aşağıdakilerden hangisi Yunan Filozoflarından etkilenmiş iki düşünürdür?

 1. Konfüçyüs-İbni Sina B.Lao Tzu- Zerdüşt C. Buda-Konfüçyüs
 2. Zerdüşt-Gazzali E. İbni Sina- Gazzali

 

2-Aşağıdakilerden hangisi ilk Yunan Filozoflarından etkilenmiş bir düşünür değildir?

 1. Demokristos B.Lao Tzu C. Aristotales
 2. Platon E. İbni Sina

 

 

3-Aşağıdakilerden hangisinde filozof ile ilk madde/arke eşleşmesi yanlıştır?

 1. Thales – Su ; Parmanides – Varlık
 2. Anaximandros – Atom ; Leukippos – sayı
 3. Anaximenes-Hava ; empedokles – toprak su hava ateş
 4. Herakleitos-Ateş ; Anaksağoras – Tohum (spermata)
 5. Pisagor-Sayı ; Demokritos – Atom

 

4-Aşağıdaki özelliklerden hangisi sofistlerin temel niteliklerinden biri değildir?

 1. Öğretmenlik B. Profesyonellik C. Mutlaklık    D. Eleştiricilik      E. Gezginlik

Soru: Sofistlerle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A.Protagoras-öğretmenlik                B.Kallikles-güçlerin adaleti          C.Gorgias-hiççilik

D.thrasymachos-eleştiricilik           E.Protagoras-eleştiricilik

 

5- Aşağıdakilerden hangisinde Sokrates hakkında yapılan değerlendirmeler için doğru bir eşleştirmedir?

 1. Artistophanes’e göre bilgedir B.Platon’a göre üstaddır
 2. Halka göre ayağı çıplaktır D. Yöneticilere göre dinsizdir
 3. Aristotales’e göre sofist değildir

(Soruyu Sokratesin özelliği değildir diye de sormuşlar)

(Aristophanes sokratese karşı)

 

Soru: Aşağıdakilerin hangisinde sokratesçi okullar hakkında doğru olmayan bir eşleştirme yapılmıştır?

A.Antisthenese göre erdem bilgidir

B.Diyojene göre İskender güneşini kapatmam

C.Aristopposa göre insan hazzın peşinden koşmamalıdır

D.Euklidese göre varlık bütünüyle iyiliktir.

 1. Megara okulu, eristiği bir felsefe yöntemi olarak benimsemiştir

 

6-Mağara benzetmesi ile Platon aşağıdakilerden hangisini üretemezdi?

 1. İki ayrı alem vardır B. İki bilgi türü vardır C. Değerler, hiyerarşik yapıdadır
 2. İnsanlar, birbirlerine eşittir E. Nefis, parçalı bir yapıdadır

 

😎 Platon’un mağara benzetmesinden Çıkarılabilecek sonuç?

Soru: Mağara benzetmesi ile Platon aşağıdakilerden hangisini üretebilirdi?

Cevap: Kesin bilgiye ulaşmak mümkün değildir

 

7- Aşağıdakilerden hangisi Platonun ideal devlet yurttaşları için doğru olmaz?

 1. Köylüler- yöneticiler B. İşçiler- Koruyucular
 2. Yöneticiler-Koruyucular D. Köylüler- Koruyucular
 3. İşçiler- yöneticiler

 

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Platonun ideal devlet yurttaşları için doğru bir eşleştirmedir?

Cevap: İşçiler- yöneticiler

 

8- Aristotales’e göre aşağıdakilerden hangisi bilim dalı değildir?

 1. Fizik B. Tarih C. Metafizik    D. Ahlak     E. Siyaset

 

9- Aristotales’ e göre metafizik, aşağıdakilerden hangisini içermez?

 1. Ontoloji B. Teoloji C. Bilim   D. İlk ilkelerin yasaları    E. Ahlak

aristotales göre Metafiziğin konusu: Ontoloji,Teoloji, Özdeşlik, Çelişmezlik

 

10-Aşağıdakilerden hangisi helenistik felsefenin önemsediği bir konu değildir?(geri plana bıraktığı bilim)

A.Fizik     B.Din     C .Siyaset   D.Metafizik     E.Ahlak

 

11-Aşağıdakilerden hangisi Aziz Augustinus felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 1. Aşk B.Kötülük C.Tanrı devleti     D.Tarziye kuramı        E.Kuşkuculuk şağıdakilerden hangisinde filozof ile ilk madde/arke eşleşmesi yanlıştır?

12- aşağıdakilerden hangisi alemin’’mahluk’’ olduğu görüşünü benimsememiştir?

 1. Gazzali B.Farabi C.Hiçbiri    D.İbni Sina   E.İbn Rüşd

 

13-Tanrı kavramının tahlilinden hareketle Tanrı’nın varlığı kanıtlayarak sistemleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gazzali B.Aristoteles C.Descartes    D.İbn Sina*    E.Saint Ansert

14-Aşağıdakilerden hangisi,Rönesans felsefesinin bir görünümü yansıması değildir?

A.Reformasyon   B.Ahlak felsefesi    C.Doğal din   D.Ütoptik siyaset felsefesi     E.Hümanizm

 

15-Aşağıdaki filozoflardan hangisi töz kavramıyla ilgilenmiştir?

A.Leibniz    B.Kant C.Locke     D.Feuerbach    E.Auguste Comte

(Soru: İlk töz ve Tin kavramını kullanan şeklindede gelmiş)

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Spinoza’ya göre bir bilgi türü değildir?

A.Sezgisel bilgi            B.Duyusal bilgi      C.Ahlaki bilgi

D.Söylenti/rivayet bilgisi     E.Bilimsel bilgi

 

17- Aşağıdakilerden hangisine göre kavramlar kesinlikle duyusal bir bilgiye dayanır?

A.Descartes      B.Locke          C.Platon          D.Spinoza       E.Leibniz

1 bilgi teorisinde tamamen duyusal olan locke

 

18-Aşağıdakilerden hangi filozofa göre varoluş, algıla(n)maktadır?

A.Descartes     B.Locke   C.Platon    D.Spinoza    E.Berkeley

 

19- Kant’ın bilginin ölçütü olarak belirlediği yargı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A.Sentetik-apestorioridir        B.Analitik-apestorioridir

C.Kavram-idedir           D.Sentetik- aprioridir

E.Analitik-aprioridir

 

21- Feuerbach’a göre insandan Tanrı’ya ve Tanrı’dan insana doğru olan ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru bir biçimde verilmiştir?

A.Yabancılaşma-Yansıtma B.Yansıtma-Yabancılaşma

C.Yabancılaşma-Yanılsama D.Yabancılaşma-Diyalektik

E.Yanılsama-Yabancılaşma

 

22-Aşağıdakilerden hangisi kant’ın ahlak felsefesinin ana kavramlarından biri değildir?

A.Koşulsuz emir     B.İnsanın özgürlüğü   C.Ödev     D.Mutluluk     E.Tanrı

 

23-‘’Felsefenin konuları,olgusal düzleme taşınabilir olmalıdır.Felsefe Tantı,Ruh gibi metafiziksel konuları olgusal bir içeriğe sahip olmadıklarından dolayı incelememelidir.’’ Bu görüşü dile getiren bir kişi, hangi felsefi öğretiyi savunur?

A.Pozitivizm       B.Pragmatizm        C.Fenomenolojik yaklaşım

D.Hermenötik    E.Rasyonalizm

 

24-Bireyin düşüncelerinin ve davranışlarının diğer insanlar veya birtakım kurumlarca sınırlandırılmaması aşağıdakilerden hangi özgürlük tanımıdır?

A.Pozitif özgürlük     B.İnsanın özgürlüğü       C.Negatif özgürlük

D.Toplumsal özgürlük      E.İlahi özgürlük

 

25-Nesnel dünya ile ilgili herhangi bir bakış açısı veya görüşten uzak durma anlamına gelen paranteze alma yöntemini kullanan filozof ve felsefe yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Gadamer – Hermenötik    B.Dewey – Pragmatizm

C.Jaspers- Varoluşçuluk        D.Dilthey – Hermenötik

E.Husserl- Fenomenoloji

 

26-Bilginin kaynaklarını izlenim ve idea kavramlarıyla açıklayan filozof hangisidir?

A.Descartes      B.Locke  C.Kant      D.Spinoza        E.Hume

27-Kantın salt aklın eleştirisinde yıktığı ve pratik aklın eleştirisinde yeni baştan kurduğu felsefe disiplini hangisidir?

A.Metafizik   B.Fizik   C.Matematik   D.Ahlak   E.Siyaset

 

28-Hegel’e göre geistin (tinin ) yabancılaşması, hangi varlık alanına gelmektedir?

A.Zihinsel varlık alanı     B.Metafizik varlık alanı      C.Doğa varlık alanı

D.Matematik alanı      E.Mantık alanı

 

20-Hegel’e göre aşağıdakilerden hangisi Objektif Tinin kendini göstermediği disiplindir?

A.Sanat     B.Tarih     C.Ahlak     D.Devlet    E.Hukuk

 

29-Aşağıdakilerden hangisi feurbach felsefesinin ana kavramlarından değildir

A.Yansıtma    B.Diyalektik    C.Yabancılaşma  D.İnsanlık dini    E.Yanılsama

 

6-)Feuerbach’ın Dinsel çözümlemenin aşamalarından değildir?

a)Diyalaktik b) Yanılsama c)Doğal din d)Yadsıma e)Yabancılaşma

 

30-Aşağıdakilerden hangisi 20.YY felsefesinde en az işlenen temadır?

A.Metafizik   B.Özne    C.Dil   D.Yabancılaşma     E.Cinsellik

 

31-Aşağıdaki düşünürlerden hangisi yararcılık akımına bağlı düşünürdür?

A.Jaspers   B.Gadamer    C.Sartre    D.Husserl    E.Mill

 

32-Jasperse göre varoluşsal iletişim aşağıdakilerden hangisinde açıklanmaktadır?

Bireyin kendisi ile olan iletişim

 

33- Eyleme dayanmayan düşünceye ve düşünceye dayanmayan eyleme aynı anda karşı çıkan

 1. Pragmatizm B.Yararcılık C.Hermonitik     D.Varoluşculuk      E.Fenomo

sadece bir şeylerin etkili bir biçimde hayata geçirilmesiyle igilenen pratik kişiyi yücelten felsefe anlayışı cevabı:pragmatizm

 

2013 FELSEFE BÜT SORULARI:

1-) İbn Rüşd’ü eleştiren : A.Tohamas

7-) Devleti yönetmede güçler ayrılığı ilkesini ilk savunan: Locke

9-)İnsanın özgürlüğü ve kötülük : Lebniz

10-)Arke lerle ilgili hangi eşleşme yanlıştır diye bir soru vardı: sayı olacaktı herhalde

13-Kant’ın kaleme aldığı salt aklın eleştirisi eserin işlevi: Cvp rasyonel metafiziği eleştirmiş

2014 felsefe final soruları

 1. aristonun ahlak eseri nikol…
 2. en fazla insana fayda sağlayan akım yararcilik
 3. rönesansın özelliği (ütopik …doğa din…)
 4. 17. yy bilgi kaynağını akıl olarak görenler
 5. Alemin özelli onun mahluk olduğu
 6. Platonun devlet anlayışı değil……,…, oligarşi, cumhuriyet
 7. Anaksagoras ile ilgili bir soru (tohumdan oluştuğu vs)
 8. felsefenin kaynagi dindir platon adeta yunanca konusan bir musadir
 9. Patristik ve skolatik temel farkı
 10. Descartesle ilgli gòrüşleri vardı kuşkuculuk vs
 11. Platonun bir görüşündenbahsedilmiş cevağta varlık anlayış….ahlak anlayısı vs vardı
 12. Ela okuluyla alakalı bir soru (Hangisi Elea okulu için söylenemez?)

 

4-Messailik genelde ne ile anılır

6-Ademi şuzuz kavramı

8-Din felsefesi ilgili vardi

11-Varoluşçuluk hissedilmektedir diye bir soru vardı

13-Amprik sorusu…………..

17-Krenelilerle ilgili bir soru vardı

23-Aristo aristiphenese göre bilgedir vs

25-Aristo’nun sebepleri

26-Aristo sanat eserinin şeyi dışında aranır

28-bencil filazof hobbes

30 descartes ile ilgili hangisi doğrudur.

CEVAP:Descartese göre tanrının varlığını duyusal dünyadan dışarıdan kanıtlamak yerine onun varoluşunu ben ‘den içeriden kanıtlamak gerekir. Ontolojik delil genel olarak Sı. Anselm’le başlatılır. Fakat bu delili felsefi bir biçimde ortaya koyan ve yaygınlaştıran Descartes’tir.

 

Felsefe Tarihi final soruları(2015)

1-Muaviye dönemi islam devletin erdemsiz olan bilgisiz devlet olarak değerlendiren 29-muaviye erdemsiz devlet ibni rüşt

5-İnsan psikolojisini bencilliğe dayalı olduğu hareketle siyaset felsefesi

8-Aristoles’e doğal nesnelerle sanatın ürünü

9-Meşşai filozofların teorik felsefesi

10-Sokrates hakkında yapılan değerlendirmeler doğru olmayan

11-Deneyim Ampirist filozof ideler algıları izlenimler çağrışım psikolojisi

12-İnsanların ahlaki inanışları ve tutumları hakkında toplumbilimsel psikolojik olguları inceleyen ahlak teoris

i 14-Aquinalı Thomas’ın Tanrı’nın varlığına dair kurguladığı delillerle ilgili.. söylenemez

15-Aristoteles’e göre şeylerin/nesnelerin…bir nedeni değildr

22-Platon a göre ideaların bilgisi

23-Stoacılığın genel özellikleri

26- Felsefe tarihinde vahiy mucize gibi kavramları felsefi açıdan inceleyen Bilimler hangileridir.CEVAP: dinfelsefesi kelam felsefe tarihi

eşekli soru CEVAP:kayıtsızlık

 

2015 FELSEFE TARİHİ FİNAL SORULAR

 1. Kant’a göre rasyonel metafiziğin hatası?-

Aklın  sınırlarının ötesinde bir meseleyi aklın enstrümanlarıyla açıklamaya çalışması

 

 1. Var olmak algılanmış olmak demektir” düşüncesiyle varlığı algılanmaya indirgeyen düşünür kimdir?

Berkeley

 1. Hangisi Hümanist Filozoflardan biri değildir.
 2. Spinoza
 3. Niccolo Machiavelli
 4. Thomas More
 5. Thomas hobbes (ingiliz)
 6. Francis bacon

 

 

 1. Kant’cı ahlaka göre hasta birini sevmediği halde ziyaretine giden kişi nasıl bir davranış ortaya koymuştur?

Ahlak buyruğuna uygun davranmaktadır

 

 1. “Aklını kendin kullanma cesaretini göster” parolası hangi döneme ait bir sözdür?

Aydınlanma

 

 1. Hangisi modern felsefe bağlamında düşündüğümüzde yanlıştır?

özneden uzak bir felsefedir

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin doğuşunu etkileyen faktörlerden biri değildir?
 2. İslami kültürün, başlangıçta kendisine yabancı kültürel kaynakların etkisinde kalması olgusu ve farklı dini ve entelektüel topluluklar arasındaki entelektüel rekabettir.
 3. İslam felsefesinin doğuşunda, onun önce Sünni ve Şii mezheplere, sonra da farklı maneviyat biçimlerine sahip çeşitli dini mezhep ve okullara bölünmesinin de önemli bir rolü olduğu kabul edilir.
 4. İslam dinin Sünni ve Şii mezheplere bölünmesinin yarattığı ayrılığın ardından, felsefenin doğuşunda bu kez dinde ve dilde birliği/arınmayı temin etme çabaları.
 5. Sünni İslam kelamında özellikle akılcılarla gelenekçiler tarafından verilen ortodoksi mücadelesi etkili olmuştur.
 6. Sadece Kur’an ve Hadis’ten çıkarılan ilkelerin hayattaki meselelerin hepsini çözemeyeceği

 

 1. Stoacılar için doğaya uygun yaşam, doğadaki etkin ilkeye, insan ruhunun da kendisinden pay aldığı ………….’a uygun yaşamdır. Erdem, Stoacı etik anlayışına göre biricik iyidir çünkü yalnızca doğaya uygun olan iyidir, insan için de doğaya uygun olan, ………. uygun olan eylemdir. İnsan için en önemli erdem ………….’ tir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir.?

Logosakla- bilgelik

 

 1. “En iyi eylem, en fazla sayıda insana en büyük mutluluğu sağlayan eylemdir” düsturunu karşılayan kavram hangisidir?

Faydacılık

 

 1. descartesin tözü?

zihin , madde

 1. Patristik felsefe ile Skolastik felsefe arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Patristik felsefe; teoloji ve dinin doğruları bir bütün ve ayrılmaz iken, Skolastik felsefe; akla dayanarak elde edilen sonuçlarla vahyi doğrular.

 

 1. ….–rasyonalizm-zit yonleri-skolastik
 2. Jeremy Bentham dine karşı kuşkucu duruşunun sebebi nedir ?

Din   inancı deneyimden bağımsız olarak ele alıp desteklemekle entelektüel ilerlemeyi engellemektedir. Başka bir deyişle, dinin metafiziksel veya duygusal değeriyle hiç ilgilenmeyen, dinin yalnızca yararına bakan Bentham, onu yararsız bulmakla kalmaz, zararlı olduğunu ve topluma sıkıntı verdiğini düşünür.

 1. Beş tümel konusunu, cins, tür, ayrım, türsel ayrım ve ilinek kavramlarını sistematik bir tarzda inceleyen isogoji hangi Yeni Platoncu filozofun eseridir?

Porpyrhos,

 

 1. Yeni Platoncu felsefenin ortaçağ ve islam felsefesi üzerindeki kayda değer etkisinin sebebi?

Dini inancı felsefe ile ilişkilendirip bir tür din ya da kurtuluş felsefesi olması

 

 1. Hegel’in metodu ??

Diyalektik

 

 1. hangisi yeniçağ bağlamında yanlıştır
 2. Bacon’un etkisinde olmayan?

Hobbes

Locke

Hume

Condillac

Kant
(bunlar Baconun etkisinde olanlar sanırım)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ampirik deneycilerden değildir?
 2. Bacon
 3. Hobbes
 4. Locke
 5. Berkeley
 6. Kant
 7. John Stuart Mill’in negatif Özgürlüğünü aşağıdakilerden hangisi açıklar ?

Stuart Mill: Kişinin düşüncelerine ve eylemlerine, başkaları veya bir takım kurumlar tarafından getirilecek bir kısıtlama, tahdit ya da sınırlamanın olmaması durumunu, özgürlük (negatif özgürlük) olarak gördü.

 

 1. Modern idealizmin kurucusu kimdir?

Berkeley

1.İbn Sina’nın defalarca okuyup da anlamadığı eser nedir? Ma Ba’dü’t-Tabia yani Metafizik

 

2.Şehristani’nin İbn Sina’yı eleştirdiği eser hangisidir? Kitâbü’l-Musâra’a

 

3.Gazali’nin dini ilimlerin de başı saydığı ilim nedir? mantık

 

4.Kemalpaşazade kim zamanında Şeyhülislamlık yapmıştır? Kanuni

 

5.İbn Sina’nın matematik ilimler tasnifinde hangisi yer almaz?  optik

 

6.Şehristani’de ikili kısımlandırma nedir? fiili-kavli

 

 1. Hangisi İmam-ı Gazali’nin eseri değildir? Tahafütül-felsefe

8.İbn i Sina’nın biyografisi ile ilgili hangisi yanlıştır:Samani -Gazneli dönemlerinde saray hekimliği yapması

 

9:Şifa adlı eserin konu dizilimi nasıldır:Mantık,tabiiyyat,riyaziyyat,ilahiyyat

 

10:Hadleri-ahkamı,şeriatleri kabul etmeyenler kimler:Metafizikçiler

 

11:Hangi dal medeni yapıyla alakalıdır:Siyaset

 

12:İbni sinanın tek bir bedenin tek bir nefsi olduğu ile alakalı görüşü hangi filozolarla paraleldir:Aristotales-farabi

 

13:Ortak duyu gücünün algılarını kendisinde topladığı güç nedir:Tasarlama

 

14:Hangisi Gazalinin felasife bölümlerinden değildir:Materyalistler-Naturalistler-Metafizikçiler var

 

15:İbni sinanın yaratma teorisi sudur:Feyz

 

16:Batınılerin öteki ismi nedir:Ashabüt talim

 

17:Filozofların küfre düştükleri saha hangisidir:Metafizik

 

18:cevabı: belleme hatırlama gücü olan soru vardı.

 

19.ibni sinaya gore nefs alakalı bir soru vardı.nefsin bedenle birlikte var olduğuydu

 

 

FELSEFE TARİHİ 2016 FİNAL SORULARI

 1. Aquinas teolojisinin doğal boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP   :  Akla dayalı ilahiyat

 

2.Plotinus’un “sudur nazariyesine” dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Bütün varlıklar Tanrı’dan (Bir’den) zorunlu olarak taşmıştır.
 2. Bütün varlıklar Tanrı’dan bir parçadır.
 3. İnsanın manevî durumu, onun ruhunun rasyonel kısmının, eş deyişle orta kısmının ruhuna aşağıya da yukarı kısmı tarafından çekimlenmesine bağlıdır.
 4. Bir’den ilk olarak Akıl (Nous), ikinci olarak Nefs, üçüncü olarak Madde sudur etmiştir.
 5. Bu nazariyesine göre Tanrı’nın özgür irade, yaratma, kelam, ilim gibi sıfatlarının olduğu

söylenebilir.

CEVAP  :  E

 

3.Aşağıdakilerden Hangisi toplumsal sözleşme teorisyenlerinden biri değildir?

 1. J. Rousseau
 2. Thomas Hobbes
 3. John Rawls
 4. Leibniz
 5. John Locke

CEVAP  :  D

 

4.“Var olan, vardır; var olmayan var değildir. Varlık; bir, bölünemez ve süreklidir. Varlık bölünemez olduğu için, oaynı zamanda daimî olan, benzer, aynı cinsten bir bütündür. Varlık ya da gerçeklik, sınırsız değil de, yetkin olması,hiçbir şeye ih_yaç duymaması anlamında, sonlu ya da sınırlıdır. Varlık alanında, onu sınırlayan, ondan başka birvarlık olmadığı için, o aynı zamanda birdir.Şu halde bir şey hem var hem de yok olmaz” diyen filozof kimdir?

 1. Parmenides
 2. Herakleitos
 3. Empedokles
 4. Sokrates
 5. Platon

CEVAP  :  A

 

.Skolastik felsefenin başlangıçta yararlandığı felsefe ve bilim kaynakları oldukça kısıtlıydı. Bu dönemde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır?

CEVAP  :  ANSELMUS

 

6.“Felsefe daima yolda olmaktır” sözü ile felsefenin hangi niteliğine vurgu yapılmaktadır?

 1. Felsefenin nesnel hakikat peşinde olduğu
 2. Felsefenin öznel hakikat peşinde olduğu
 3. Felsefede mutlak hakikatlerin arandığı
 4. Felsefede soruların cevaplardan daha önemli olduğu
 5. Felsefi argümanların kişiden kişiye değiştiği

CEVAP  :  D

 

7.‘’…………………………………….öne süren Kant’ta, insan zihni, söz konusu …………….veya

kendinde şeyleri yaratmasa bile, ……………..dünyasının temel yapısını, görünüşler dünyasının anakarakterini belirlemekteydi.

Yukarıdaki boşluğu aşaıdakilerden hangisi tamamlar?

CEVAP  :  Kendindeşeylerin bilinemeyeceğini  /  numenleri   /  fenomenler
8.Pozitivizm, deney konusu edilebilecek olgularla ilgili, yani en geniş anlamıyla bilimsel bilginin sağlam bilgiolduğunu vurgular. Bunun dışında mantık ve matematik gibi bilgi türlerinin varlığını kabul eder, ama bunlarıniçeriksiz olduğunu ileri sürerler. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bir ifade değildir?

 1. Düşünce dışında nesnel bir gerçeklik yoktur
 2. İnsan ve toplum bilimleri doğa bilimlerinin kesinliği içinde tasarlanmalı
 3. Metafizik bilgi alanımızın dışındadır
 4. Metafizik deney alanımızın dışındadır
 5. Bilim olgulara dayanmalıdır

CEVAP  :  A

 

9.Akıl yürütmenin deneysel yöntemini doğa bilimleri alanından ahlaki bilimlere doğru genişleten bir filozof nasıl bir düşüncededir ?

CEVAP  :   Faydacılık   (Jeremy Bentham)

 

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi Hellenistik dönemde dinsel inanışlar hakkında söylenebilecek bir ifade değildir?

 1. Sıradan insanlar üzerinde bile bir etkileri vardır.
 2. İnsanın varoluş amacına dair soruları yanıtlayabilir.
 3. Mutlak adalet beklentisini tatmin edebilir.
 4. Aklın kılavuzluğuna dayalı faaliyetler bu tür dinsel faaliyetlere alternatif olabilir.
 5. Bu dünyayı anlamlandırmaya ve açıklamaya muktedirdir.

CEVAP :  C

 

11.Platon’a göre yeryüzünde gördüğümüz her şey ……………. ancak geçici bir yansımasından, kötü bir ……………………başkabir şey olmayıp bir süre için yaşamakta, hareket etmekte, dolayısıyla var olmakta, sonra da kaybolmaktadır.

Yukarıdaki metinde boş kalan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. Tanrıların – gölgesinden
 2. İdelerin – kopyasından
 3. Gölgelerin – idesinden
 4. Kavramların – idealinden
 5. Duyuların – kopyasından

CEVAP  :  B

 

12.Ortaçağ’da bilimler Aristo geleneğine bağlı olarak sözel ve sayısal işlevlerine göre tasnif edilmiştir. Söze ait bilimlere Trivium (üçlü) bilimler, sayıya ait bilimlere Qudrivium (dörtlü) bilimler adı verilir.

Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu tasnifte yer almayan  bilimlerden biri vardır ?

 1. Diyalektik – retorik
 2. Aritmetik – geometri
 3. Müzik – astronomi
 4. Gramer – eritmetik
 5. Edebiyat – diyalektik

CEVAP  :  E

 

13.İbn Sînâ’ya göre insan aklı, duyulara ve düşünmeye bağlı olarak faal akıldan tümel bilgileri elde ederken dört aşamadan geçmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 1. Heyûlânîakıl
 2. Meleke halindeki akıl
 3. Fiil halindeki akıl
 4. Müstefâd akıl
 5. Mürekkeb akıl

CEVAP  :  E

 

14.Aşağıdaki kavramlardan hangisi Brahmanizm içindeki “yok edici güç” olarak nitelendirilen kavramdır?

 1. Vişnu
 2. Brahma
 3. Şiva
 4. Atma
 5. Dharma

CEVAP  :  C

 

15.İnsan zihni birtakımdoğrularıaçık ve seçik olarak kavrayabilmektedir (sezgi). Ve yine, insan zihni bildiği bazı doğrulardanhareket edip düzenli bir şekilde ilerleyerek, bu doğrulardan henüz bilmediği başka doğrularıtüretebilmektedir (tümdengelim). Buna göre, biz sezgiyle bazı doğruları açık seçik olarak ve doğrudankavrarız. Tümdengelimde ise bu doğrulardan kalkarak başka doğrulara bir süreçle, zihnin sürekli vekesintiye uğramayan bir hareketiyle ulaşırız.

Bu görüş hangi filozafaaittir ?

CEVAP  :  Descartes

 

16.Hegel metafizigi hangi sistem uzerinden?

CEVAP:DİYALEKTİK

 

17.Akıllar teorisi?

 

18.Hangisi pozitivist ifade degildir?

 

19.üc hal durum yasasi?

CEVAP:TEOLOJİK-METAFİZİK-POZİTİVİZT

20.Platon’a göre yeryüzünde gördüğümüz her şey ——– ancak geçici bir yansımasından, kötü bir ——- başka bir şey olmayıp bir süre için yaşamakta, hareket etmekte, dolayısıyla var olmakta, sonra da kaybolmaktadır. Yukarıdaki metinde boş kalan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. tanrıların-gölgesinden
 2. duyuların-kopyasından
 3. idelerin-kopyasından
 4. gölgelerin-idesinden
 5. kavramların-idealinden

 

 

2015 FELSEFE TARİHİ BÜTÜNLEME SORULARI

 1. Düşüncelerinden vazgeçmeyi reddettiği için yedi yıllık mahkûmiyetin arkasından 1600 yılında Roma’da yakılarak öldürülen filozof kimdir?
 2. Giordano BRUNO
 3. Kant
 4. Berkeley
 5. Hume
 6. Locke

CEVAP  :  A

 

 1. Stoacılara göre, evrende gözlemlenebilir olan doğal güzellik, bir akıl ya da düşünce ilkesine, yani her şeyi insanın iyiliği için düzenlemiş olan bir Tanrının varoluşuna işaret eder.

Bu yargı bizi Tanrı ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine götürebilir?

 1. Tanrı’nın varlığını rasyonel argümantasyon değil ancak tefekkür yolu ile bilebiliriz
 2. Tanrı maddi varlık alanına aşkın tinsel bir varlıktır.
 3. Tanrı tikelleri bilmez, bilgisi tümellerle sınırlıdır.
 4. Tanrı, dünyanın aklıdır.
 5. Tanrı’nın evrenle kurduğu ilişki yaratım anından ibarettir.

CEVAP  : D

 

 1. Anselmus’un Zihnimizde “mükemmel varlık” olarak Tanrı tasavvurunun bulunduğu ve mükemmel varlığın dış dünyada da bulunmasının zorunlu olduğu fikrinden hareketle Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya yönelik olarak ileri sürdüğü kanıtın ismi hangisidir?
 2. Ontolojik Kanıt
 3. Kozmolojik Kanıt
 4. Teleolojik Kanıt
 5. Hudus Delili

CEVAP  :  A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 18.yy filozoflardan değildir?
 2. Locke
  B. Hume
  C. Berkeley
  D. Kant
  E. Nietzsche

CEVAP   :  E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Boethius’un, Skolastik yöntemin öncülerinden biri olarak kabul edilmesinin sebepleri arasında sayılamaz?
 2. Ortaçağ düşüncesine Aristoteles’i ve mantık öğretilerini tanıtmıştır.
 3. Teolojik problemlerin çözümün de sadece felsefi terimleri değil fakat mantıksal argümanları kullanmıştır.
 4. İnanç ile akıl arasında bir ayrım yapmıştır.
 5. Tümeller konusunu Ortaçağ felsefesinin gündemine sokmuştur.
 6. Skolastik düşüncenin önde gelen filozoflarından Anselmus, Albert Magnus, Abelardus gibi isimler, Boethius’un 521 yılında kurduğu Felsefe Akademisi’nde eğitim almıştır.

CEVAP  :  E

 

 1. “Tarihin içinde saklanan mânâ ise, incelemek, düşünmek, araştırmaktan ve varlığın sebep ve illetlerini dikkatle anlamak ve hâdiselerin ruhu ve cereyanının sebep ve tertibini inceleyip bilmekten ibarettir. İşte bundan dolayı tarih şereflidir ve Hikmet’in içine dalmıştır. Bundan ötürü tarih hikmet (felsefe) ilimlerinden sayılmaya lâyıktır.”

Yukarıdaki söz aşağıdakilerden hangisine aittir?

 1. İbn Haldun
 2. İbn Sina
 3. İbn Rüşd
 4. İbn Tufeyl
 5. İbn Bacce

CEVAP  :  A

 

 1. Plotinus’un “sudur nazariyesine” dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 2. Bütün varlıklar Tanrı’dan (Bir’den) zorunlu olarak taşmıştır.
 3. Bütün varlıklar Tanrı’dan bir parçadır.
 4. İnsanın manevî durumu, onun ruhunun rasyonel kısmının, eş deyişle orta kısmının ruhuna aşağıya da yukarı kısmı tarafından çekimlenmesine bağlıdır.
 • Bir’den ilk olarak Akıl (Nous), ikinci olarak Nefs, üçüncü olarak Madde sudur etmiştir.
 1. Bu nazariyesine göre Tanrı’nın özgür irade, yaratma, kelam, ilim gibi sıfatlarının olduğu

söylenebilir.

CEVAP  :  E

 

 1. İslam filozoflarının Yunan felsefesine yönelmesinin sebeplerinden biridir?

CEVAP : İslami kültür çevrelerinde karşı karşıya kaldıkları felsefi problemlere bir çözüm getirmek için ihtiyaç

duydukları kavramsal araçları yunan felsefesinde bulduklarından dolayı

 

(AHMET CEVİZCİ SAYFA 128 : başta İbn Sînâ, Fârâbî ve İbn Rüşd olmak üzere, hemen tüm Müslüman filozoflar kendi İslami kültür çevrelerinde karşı karşıya kaldıkları felsefi problemlere bir çözüm getirmek için ihtiyaç duydukları kavramsal araçları, muhtemel çözümlere yönelik ana ilkeleri ve temel argümanları, yoğun bir çeviri faaliyetinin kendilerine tanışma imkânı temin ettiği Yunan felsefesinden temin etmişlerdir.)

 

 1. Bağdaşmazlık, çifte hakikat ve tamamlayıcılık prensiplerinin  öncüleri olan İslam filozofları  sırasıyla aşağıdakilerden  hangileridir?

CEVAP   : 

 • Bağdaşmazlık:GAZALİ
 • Çifte hakikat : İBN RÜŞD
 • Tamamlayıcılık : İBN SİNA

 

 1. Fichte mutlak ben ile neyi kastediyor?
 2. Salt bir etkinlik ve sonsuz bir çabadır
 3. İnsan
 4. Tanrı

CEVAP  :  C  ( TANRI)

 

 1. Aquinas teolojisinin doğal boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP   :  Akla dayalı ilahiyat

 

 1. Descartes genel felsefe ağacını tanımlarken, bu ağacın köküne ……………., gövdesine ……………., dallara da, ……………, ………… ve …………….. gelecek şekilde yerleştirmiştir

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

CEVAP : metafiziği /  fizik / mekanik / tıp / ahlak

 

 1. Beş tümel konusunu,cins,tür,ayrım,türsel ayrım ve ilinek kavramlarını sistematik bir tarzda inceleyen İsagoci hangi yeni Platoncu filozofun eseridir?
 2. Boethius
 3. Plotinus
 4. Porpyrhos
 5. Ebheri
 6. Ficino

CEVAP   :  C

 

 1. Modern idealizmin kurucusu Berkelyin aynı zamanda amprisit olduğunu hangi sözünden anlarız?
 2. Duyuları hor görmek insan için deliliktir, duyular olmadan insan hiçbir bilgiye, hiçbir düşünceye ulaşamaz
 3. Hiçbir tek insan zihni, ya da tüm insan zihinleri birlikte olarak, herhangi zamanda tabiatın tümünü algılayamaz.
 4. Bilimin nesnesini fikirler görür

CEVAP  :  A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ihvanı Safa için söylenemez ?
 2. Eserlerinde yazarlarının isimleri yazılıdır
 3. Politika ile ilgili ve kısmende felsefe yazmışlardır
 4. Kim oldukları belli deği
 5. Kant’ın apriorisin arkasında yatan sebeb aşağıdakilerden hangisidir?
 6. Kant aprio bilgi deneyiminden bağımsız olarak yalnızca aklın kendisinden gelir
 7. Akılda olan bilgilerle duyularda olanı sentezler
 8. Francies Bacon soy idolleri düşüncesine göre yanlış ifade hangisidir?
 9. İnsan doğasında varolan ve onu doğru yargılara erişmekten alıkoyan “soy ya da kabile idollerdir.
 10. Bireyden bireye değişen, bireyin çoğunlukla eğitimden kaynaklanan kişisel özelliklerinin sonucu olan kalıp ya da önyargılar mağara idolleridir
 11. Hatalar veya önyargılar öbeği, sözcüklerin insan zihni üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden, insanların sözcükleri şeyleştirmelerine yol açan “pazar idolleri”dir.
 12. Geçmişin felsefe sistemlerinin çok çeşitli dogmalarının insan zihninde yarattığı çarpıtmaları, salt düşsel bir sahne oyunundan başka hiçbir şey olmayan eski

sistemlerin insan düşüncesine yaptığı olumsuz etkiyi ifade eden “tiyatro idolleri”dir

 

 1. Jeremy Bentham ve James Mil’in bir arada olduğu bir soru ?
 2. Toplum geneli icin yapilan faydayi kabul etmez
 3. john stuart mill ile ilgili bir soru vardı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yeniçağ özelliklerinden biri değildir?
 2. Bilgiye hakim olmak için bilim yapılır

 

 

 1. Nitche i çağdaşlarından ayıran özelliklerden biri değildir

 

 

FELSEFE TARİHİ 2. DÖNEM 2012 FİNAL
1- Büyük ünvanı alan filozof? Albert magnus
2- Allahım beni iffetli kıl, ama henüz değil..diyen filozof? Augustinus
3- Batı İslam filozoflarından olmayan? Farabi
4- İbnhaldunun sosyal felsefesini işledigi eseri? Mukaddime
… 5- İbn rüştün süt kardeş benzetmesi
6- İbnsinanın eseri? Kanun
7- Modern çağda felsefe kiminle başladı? Descartes
8- Doğal din, akıl dinidir, boşluk doldurma
9- Aristonun tüm ilimlere giriş olarak gördüğü..? mantık
10- Kantta tanrıdan başka büyük olmadığı kanıtı..?ontolojik
11- Farabinin ideal devleti anlattığı eseri? Medinetül fazıla
12- Anaksimenesinarkhesi? Hava
13- Risalelerin yazarı? İhvanı safa
14- Halife memun zamanında bağdattaki kurum? Beytülhikme
15- Rönesans dönemindeki akımlardan olmayan? sezgicilik
(olanlar: hümanizm, atomculuk, Platonculuk, Aristoculuk)
16- Felsefi bakış tarzı olmayan? Ferdi ve şahsi olma
17- Bilgi hatırlamaktır, diyen? Sokrates
18- Felsefe yolda olmaktır, diyen? karlcasper
19- Aristonun eseri? nikholomas etik
20- Batıda farklı dinlerin, kültürlerin birleştiği, felsefenin doğduğu merkez? Milet

 

 1. ÜNİTE SORULAR

 

 1. Boşlukları doldurunuz.

Hükümdarlığı döneminde imparatorluğu tek bir din çatısı altında birleştiren …………. un amacı ……..  ……….. nün izlerinin tamamen silinmesidir.

 

a- justinianus  pagan kültürü******

b- tertilianus   patrik kültürü

c- augustinus  teoloji kültürü

d- boethius    tümeller kültürü

 

2.Ortaçağ felsefesinin amacı nedir?

 

a- Varlığı bilimle açıklamak

b- Akıl-inanç, teoloji-felsefe bütünlüğünü ortaya koymak******

c- Platoncu bir anlayışı hakim kılmak

d- pagan kültürünü hakim kılmak

 

 1. Boşlukları doldurunuz.

Ortaçağ felsefesi ……… bir anlayış benimserken ,Rönesansta  …….. bir anlayış hakimdir.

 

a- yenilikçi   dini

b- Aristocu   Platoncu********

c- felsefi  bilimsel

d- metafizik   teolojik

 

4.Aşağıdaki hangi şıkta Ortaçağın ilk büyük filozofu ile Modern çağın kurucusu olan filozof bir arada verilmiştir.

 

a- Justinianus-Anselmus

b- Aristo-aziz Thomas

c- Augustinus-Descartes********

d- Boethius-Origenes

 

 1. Boşlukları doldurunuz.

Konuları genellikle retorik,mantık,metefizik ve teoloji olan dönem……….dır.Bilim ve hümanist temelli Platoncu anlayış ………..dönemindedir.

 

a- Aydınlanma,Ortaçağ

b- İlkçağ,Rönesans

c- Yakınçağ,Yeniçağ

d- Ortaçağ,Rönesans********

 

 1. Hristiyan öğretisinin temellerini inşa etmeye çalışmış olan kilise babalarının felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a- Skolastik           b- Patristik*******   c- Aydınlanma          d- Ortaç

 

 1. Antikçağda ortaya çıkan Yahudiliğin tesirli olamamasının nedeni nedir?

 

a-Fazla yayılamaması

b-Çok duyulmaması

c-Kavim dini olması********

d-Zor olması

 

 1. Ortaçağda asıl bilinmesi gereken bilgi sahası nedir?

 

a- Teoloji********

b- Teknoloji

c- Zooloji

d- Morfoloji

 

9.Boşlukları doldurunuz.

…………..ortaçağ felsefesinin omurgasını “ anlamak için inanıyorum.“ şeklinde ifade ederken,…………… patristik felsefeyi “ akıl almaz olduğu için inanıyorum.” şeklinde özetler.

 

a- Origenes,Tertilianus

b- Augustinus,Anselmus

c- Anselmus,Tertilianus********

d- Boethius,Augustinus

 

10.” Bir şeyi o şey yapan nedir?” sorusu hangi çağı anlatır?

 

a- Yeniçağ

b- Ortaçağ*******

c- İlkçağ

d- Yakınçağ

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Qudrivium bilimlerden değildir?

 

a- Aritmetik

b- Geometri

c- Astronomi

d- Diyalektik*******

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ felsefi düşüncelerinden değildir?

 

a- İnsan bazı güçlere sahiptir

b- İnsan birey yada özne değildir.Tanrının yarattığı bir varlıktır.

c- Alem yaratılmıştır.Başlangıçlı ve sonludur.

d- Fizik konusunda Aristonun fikirleri reddedilmiştir.********

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ filozoflarının “bilgi” konusundaki görüşlerinden değildir?

 

a-Bilgi inancın hizmetine sunulmuştur

b-Bilginin hakikate uygunluğu ön plandadır.

c-Uygunlukta esas alınan kriter ve ilke insan bilgisidir.*********

d-Tanrı bilgisi esas hakikat olarak hiç değişmeyen ,ezeli ve ebedi doğrulardır.

 1. Apolejetik bir yapısı olan ,inancı akıl ile temellendirmeyi amaçlayan bilgi biçimi hangisidir?

a- Gnosis*******    b- Dinsel       c- Bilimsel        d- Ampirik

 

 1. “İlkeler Üzerine” isimli eser kime aittir?

 

a- Descartes         b- Origines******** c- Sokrates         d- Platones

 

 1. M.S. 3. Y.Y. da ortaya çıkan Maniciliği benimseyen Augustinusa göre “evren” nedir?

 

a-Evren iyinin ve kötünün,aydınlığın ve karanlığın güçleri arsında bir savaş alanıdır.*******

b- Evren kozmik bir coğrafyadır.

c- Evren hızlı ve yavaş dönen taneciklerdir.

d- Evren akılla izah edilemez bir kısır döngüdür

 

 1. Platoncu felsefeyi Hristiyanlıkla birleştirmeye çalışan,şüpheyi metod olarak kullanmakla beraber “karya”ya sonsuz güveni olan,hatta bunu “Tanrının parmağı olmadan insanın başından tek bir kıl bile düşmez” diyecek kadar ileri götüren filozof kimdir?

 

a- Boethius

b- Augustinius*********

c- Anselmus

d- Origenes

 

 1. Augustiniusun İtiraflar adlı eserinde geçen ,zamanın doğasıyla ilgili en ilgi çekici saptamasıdır.Aynı zamanda Kant’ın felsefesinin öncüsü olmuştur.Bu saptama hangisidir?

 

a- Anlamak için inanıyorum.

b- Eğer hiç kimse benden bunu sormasa biliyorum ama soran kişiye açıklamak istesem bilmiyorum.********

c- Akıl almaz olduğu için inanıyorum.

d- Düşünüyorum öyleyse varım.

 

 1. ………… İtiraflarda geçen, zamanla ilgili bir öğretisinde “Şimdi ve burada ,bütün varoluşun kaçınılmaz kipidir.” Diyerek ……………… un habercisi oldu.

Boşluklara gelmesi gereken isimler hangileridir?

 

a- Augustinus-Schopenhauer********

b- Justinianus-Tertilianus

c- Origienes-Anselmus

d- Boethius-Augustinius

 

 1. ………….cu düşüncenin temelinde düşünülür dünyanın yada tanrısallığın sezgisi vardır.Böylece şüphe felsefenin dışına atılmış olur,düşünülür olanın sezgisinde yanılgı olanaksızdır.

Boşluğa hangi isim gelmelidir?

a- Boethius

b- Tertilianus

c- Augustinus********

d- Anselmus

 

 1. Augustinusa göre duyum 2’ye ayrılır.Bunlar nelerdir?

a-iyi,kötü      b-dini,felsefi       c-hafif,ağır       d-iç,dış********

 

 1. Aşağıdaki Tanrı anlayışlarından hangisi Augutinus için yanlıştır?

a- Tanrı tüm varlığın açıklayıcı sebebidir.

b-Evrendeki tüm gerçeklikler varlıklarını ,birliklerini,doğruluklarını,iyiliklerini Tanrı’dan alırlar.

c- Tanrı yarattığı şeylerin dışında ,o şeylere belli bir uzaklıktadır.

d- Varlıklar düzenine yukarıdan aşağıya doğru her ilerleyişimizde ,Yaradanın imgesine biraz daha yaklaşırız.*********

 

 1. Aziz Augustiniusa göre ruh nedir?

 

a- Cisimselliğin dışındaki bir töz.********

b- mutlak gerçek

c- gerçek dışıdır

d-yaşamsal gereç

 

 1. Hangisi Augustinius’un düşüncelerinden değildir?

 

a-İnsan bedeni nicelikselken,cisimsel olmayan insan ruhu tam anlamıyla nitelikseldir.

b- Beden karmaşık,ruh basittir.

c- Ruh ölümlüdür.********

d- Ruhun Yaradanla bağlılığı değişmez,sarsılmaz,bozulmaz bir bağlılıktır.

 

 1. Soruların çözümünde teolojik kabullerden çok mantıksal çözümlemeleri ortaya koymaya çalışan,Ortaçağ boyunca önemli bir tartışma konusu olan tümeller mevzunu tartışmada öncü kabul eden,”Felsefeyle Avunmak” isimli eserin yazarı olan felsefeci kimdir?

 

a-Boethius********    b- Anselmus      c-Augustinius      d-Origienes

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Boethius’un tümeller konusundaki görüşlerinden değildir?

 

a- Cins ve türlerin (tümellerin) kendi başına bir gerçekliği olamaz.

b- Tümeller birey grupları için ortaktır,kendi başına birey olamazlar.

c-Tümeller duyularla algılanabilir cevherlerdir.*********

d- Tümeller gerçekliğe karşılık gelen düşünsel terimler olmak zorundadırlar.

 

 1. ÜNİTE

S.1 Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?

C Metafizik

S.2. İslam felsefesinde aklu’l müstefad şeklinde kabul gören görüşün kadim felsefedeki

karşılığı nedir?

 1. “Bizim eşyaya ait bütün bilgimiz dışımızda bulunan bir kaynaktan gelir” görüşüdür.

S.3 İslam düşüncesine en çok etkisi olan yabancı düşünce kaynağı aşağıdakilerden

hangisidir?

 1. A) Hermes Geleneği
 2. B) Hind
 3. C) Yunan***
 4. D) Sasani
 5. E) Çin

S.4 Fârâbî’nin Sudûr teorisindeki varlık şeması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

verilmiştir?

 1. A) Tanrı- faal akıl- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- nefis- suret ve form
 2. B) Tanrı- nefis- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- suret ve form
 3. C) Tanrı- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- nefis- suret ve form
 4. D) Tanrı- faal akıl- suret ve form- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- nefis
 5. E) Tanrı- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- faal akıl- nefis- suret ve form***
 6. 5- Aşağıdakilerden hangisi ıbn Rüşd’ün felsefe tanımıdır?
 7. A) Var olanlara bakmak ve onları Yüce Allah’a delaleti bakımından incelemektir.***
 8. B) Görünen dünyanın arkasındaki akıl ideaları bulmaktır.
 9. C) Keşf ve müşahade yoluyla gerçek yetkinliğe ulaşmaktır.
 10. D) Dini metinlerin, akıl incelemelerle deruni bir şekilde anlaşılmasıdır .

E)Evrenin matematiksel açıklamadır.

 1. 6 Farabi’nin şudur teorisine başvurmasının sebepleri nelerdir?

C -Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklamak

-Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını temellendirme

-Şer kavramına makul bir yorum getirmek ve varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin

olmadığını isbat etmek

S.7 Farabi’nin Hz Muhammed’i “İlk Başkan/Reis olarak kabul etmesinin altında yatan en

önemli sebep nedir?

 1. Farabi, din ile felsefe arasındaki uzlaştırmayı, nübüvvet ve filozofluk anlayışına

dayandırarak izah etmeye çalışır. Filozofu peygamberlik derecesine yükselterek peygambere

eşitlemiştir. Farabi’ye göre en ideal insan peygamberlikle birlikte filozofluğuda şahsında

birleştiren kimsedir.

 1. 8 Farabi’nin “Madde zorunluluğunu Allah’tan alır” diyerek elde ettiği sonuç nedir?

C Farabi bu sözüyle metafiziğinde Allah ve madde arasındaki ikiliği kaldırmıştır.

S 9 İhvanı Safa’nın evrim düşüncesi Darwinizmden nasıl ayrılır?

C 9 İnsanların son derecesi ile melekler arasında ve melekler ile ilâhi alem arasında kurulan

bağlantılarla Darwinizmden ayrılır.

S 10 Her toprakta her nebat yetişmediği ve her ağaçtan her meyve alınmadığı gibi, her

insandan da, eğitimde aynı netice alınmaz diyen ihvanın vurguladığı ilke nedir?

C Eğitim anlayışında, zeka ve anlayış düzeyidir.

S 11 Kadının görevini sadece iffetini korumaya güç yetiremeyenler için eş olmak ve neslin

devamını sağlamak şeklinde basitleştiren felsefi düşünce kime aittir?

C Tabi ki ihvanı safaya ait…( kadını; çocuklar, cahiller ve ahmaklarla zikretmişler)

S 12 İbni Sina’ya göre metafiziğin temel konusu nedir?

 1. “ Vücudu mutlak” olan Allah ile yüce varlıklardır.

S 13 İbni Sina’ya göre mutluluğun temel şartı nedir ?

 1. İnsanın başta Tanrı olmak üzere varlıkları bütün yönleriyle mümkün olduğu ölçüde

kavrayıp bilmesidir. Bununla birlikte üstün bir mutluluk için insanın sadece teorik aklının

değilde pratik aklının da yetkinlik kazanması gerekir.(kısacası İbni Sina’ya göre mutlu olmak

için bilgili olmak lazım, hatta kötülüklerden uzak durarak nefsi terbiye etmek lazım.. zaten

geriye bişey kalmadı.. ayyy pardon para yok bu işin içinde hadi o da benden olsun J)

S 14 İbni Sina’ya göre göre evlilik neden önemlidir?

 1. Çünkü ona göre şehrin en üst kurucu unsuru evliliktir.(Herşey şehir için J) Evlilik

türlerin devamlılığı için gereklidir ki bu “Tanrı’nın varlığının delilidir”..(Esas nihai nokta bu)

 

 

FELSEFE TARİHİ 10. ÜNİTE SKOLASTİK FELSEFE VE RÖNESANS SORULAR

 

1-) Skolastik felsefecilerin bilgilerini tümel olarak toplayıp bir araya getirdikleri eserlerine ne isim verilir?

 1. A) Tabula Rasa B) Summa C) Theologia          D) Söylev            E) Ütopya

 

2-) Aşağıdakilerden hangisi Skolastik felsefenin bir özelliği değildir?

 1. A) Tümel bir dünya fikri savunulmuştur.
 2. B) Temel amaç din öğretisini akılla destekleme ve temellendirme faaliyetidir.
 3. C) Doğaya ve deneye bağlı bilgi arayışı kabul edilmiştir.
 4. D) Evren teorisi Aristo fiziğinin desteğiyle Batlamyus’un astronomisi kabul edilmiştir.
 5. E) Bu felsefede birey önemsiz sayılmış ve topluma hizmet ön plana çıkmıştır.

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi Skolastik felsefe düşünürleri arasında yer almaz?

 1. A) Thomas More B) Thomas Aquinas C) Albert Magnus    D) Abelardus    E)  Duns Scotus

 

4-) Kutsal ilimle mantık ilişkisini tasavvur etme tarzında getirdiği yenilikle belirginleşen düşünür, kendi ismiyle anılan delil türünün ilk argümanında düşüncede ve gerçeklikte daha büyük bir şeyin düşünülemeyeceği bir şeyin var olduğuna; ikinci argümanında ise kendisinden daha büyük bir şeyin düşünülemez olduğu bir şeyin olmamasının düşünülemez olması tezine yer vermiştir.

Yukarıda tanıtılan ve Skolastik felsefe düşünürlerinden olan kişi kimdir?

 1. A) Ockhamlı William B) Franciscok de Vitoria C) Anselmus D) Niccola Machiavelli  E) Giordano Bruno

 

5-) Skolastik felsefe düşünürlerinden Abelardus, “Evet ve Hayır” isimli eserinde aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgiler vermiştir?

 1. A) Mantık B) Teoloji C) Metafizik   D) Akıl   E) Tabiat

 

6-) Albert Magnus hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. A) Aklın sahasıyla inancın alanını birleştirerek kendine özgü bir metod ortaya koymuştur.
 2. B) Aristocu düşünce geleneğine sıkı sıkıya bağlı kalıp Aristo’nun takipçisi olmuştur.
 3. C) Albert Magnus’a birbirinden bağımsız ve özerk olan üç alan teoloji, tabiat ve felsefedir.
 4. D) İnsan zihnini başlangıçta bir tabula rasa olarak kabul etmiştir.
 5. E) Tüm ortaçağ filozoflarının içinde “büyük” ünvanını almış tek kişidir.

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi Thomas Aquinas’ın eserlerinden biri değildir?

 1. A) Dünyanın Sonsuzluğu Üzerine
 2. B) Suma Theologica
 3. C) Doğanın İlkeleri Üzerine ve Öz Üzerine
 4. D) Leviathan
 5. E) Aklın Birliği Üzerine

 

😎 Ockham’lı William’a göre iman-akıl ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 1. A) Teoloji alanında temel ve en yüksek olan iman olup, burada akla yer bulunmamaktadır.
 2. B) İnsanı Tanrı’ya ancak akıl-iman bütünlüğü ulaştırabilir.
 3. C) Kişi imanını aklıyla sorguladığı zaman iman anlayışı daha düzgün bir zemine oturacaktır.
 4. D) İman esas olmakla beraber aklın inkârı da mümkün görünmemektedir.
 5. E) Aklın vazifesi sadece imanın sağlamlaşması için ona yardımcı olmaktır.

 

9-) Tenkitçi düşünme, eleştiri ruhu, nihayetinde otorite ve geleneğe karşı bir başkaldırı ortamını hazırlayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Skolastik dönem B) Aydınlanma çağı C) Rönesans dönemi   D) Reform hareketleri   E) Coğrafi keşifler

 

10-) Rönesans döneminin önemli akımlarından biri olan Aristocular’da birbirini kuvvetle reddeden iki akım hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 1. A) Epikürcüler-Platoncular B) İbn Rüşdçüler-İskenderciler
 2. C) İbn Rüşdcüler-Platoncular D) Epikürcüler-İskenderciler
 3. E) Epikürcüler-İbn Rüşdçüler

 

11-)  Martin Luther’in Reformasyon süreci sonucunda Hristiyanlığın Katolik mezhebine karşı hangi mezhebi (yorumu) oluşturmuştur?

 1. A) Katoliklik B) Ortodoksluk C) Anglikanizm     D) Protestanlık    E) Kalvinizm

 

12-) Rönesans çağında meydana gelen doğal din akımı hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Her türlü dış formdan ve gelenekten bağımsız olan bir din arayışıdır.
 2. B) Köklerini Antik çağdaki Aristo felsefesinden almaktadır.
 3. C) Bu akımın iki önemli düşünürü Fransız Jean Bodin ve İngiliz Herbert of Cherbury’dir.
 4. D) Bütün dinler, doğal olan ve her insanda baştan beri bulunan tek bir dinin çocuklarıdır.
 5. E) Akıl din alanında bağımsızdır, vahiy de aklın bulup gösterdiğine itaat etmelidir.

 

13) Rönesans döneminde Siyaset felsefesi alanında öne çıkan Niccolo Machiavelli aşağıdaki siyaset sistemlerinden hangisini savunmaktadır?

 1. A) Kapitalizm B) Makyavelizm C) Anaparacılık   D) Toplumsalcılık   E) Ortaklaşacılık

 

14) Verilen seçeneklerden hangisi Rönesans dönemi akımları arasında yer almaz?

 1. A) Atomculuk B) Platonculuk C) Aristoculuk   D) Hümanizm   E) Epikürcülük

 

15) Rönesans dönemi doğa felsefecileri arasında hangisi yer almaz?

 1. A) Giordano Bruno B) Thomas Campanella C) Kopernik   D) Leonardo de Vinci    E) Franciscok de Vitoria

 

16-) Rönesans döneminin doğa hakkındaki düşüncelerinden hangisi yanlıştır?

 1. A) Ortaçağ düşüncesine özgü canlı-cansız, ruh-madde arasındaki kesin çizgiler kalkmıştır.
 2. B) Doğa panteist bir yapı arz etmektedir.
 3. C) Antikçağın Stoacı ve Atomcu felsefeleri bu dönemin doğa anlayışında etkili olmuştur.
 4. D) Bu dönemin doğa filozofları Hristiyanlık düşüncesinden tamamen uzaklaşmışlardır.
 5. E) Bu dönemin doğa felsefesi Rönesans felsefesinden bazı noktalarda farklılık göstermektedir.

 

17) Dünyanın hem kendi ekseni etrafından hem de güneşin etrafında döndüğünü iddia eden ve bu düşüncelerinden dolayı mahkûm edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kopernik B) Kepler C) Galileo    D) Isaac Newton    E) Thomas More

 

18) Isaac Newton’un bilim dünyasına katkıları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Monadlar öğretisinin bilim dünyasına sokmuştur.
 2. B) Yerçekimi kavramını formüle etmekle kalmayıp yerçekimi yasasını da keşfetmiştir.
 3. C) Kepler’in gezegenlerin hareketiyle ilgili üç yasasını yeniden formüle etmiştir.
 4. D) Principia ismiyle bilinen ve matematik-fizik sistemini kurduğu kitabın sahibidir.
 5. E) Dünyanın uzaydaki hareketlerini ve dünyanın bir parçası olduğu gezegen sisteminin işleyişini büyük bir doğrulukla anlatmıştır.

 

19) Franciscok de Vitoria tabii hukuk anlamındaki bir dünya vatandaşlığı hukukunun toplumlar ve halklar üzerinde hâkim olması gerektiğini savunur.  Bu hukuk 4 temel haktan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri değildir?

 1. A) Bir ülkeye göç etmek ve ülkeden ayrılmak
 2. B) Bir ülkede oturmak ve yerleşmek
 3. C) Bir ülkenin vatandaşı olmak
 4. D) Ticaret yapmak
 5. E) Ülke yönetimine katılmak

 

20) Ockham’lı William’ın eserlerinin okuyup düşüncelerini öğrendiği ve kendi sistemini onun siteminin üzerine kurarak ilerlettiği ünlü düşünür hangisidir?

 1. A) Thomas Aquinas B) Albert Magnus C) Duns Scotus     D) Epikür    E) Aristo

 

 

 

1) B         6) E               11) D            16) D

2) C         7) D               12)B              17)C

3) A          8) A              13) B              18) A

4) C          9) C               14)E               19) E

5) B          10) B            15) E               20) C

 

11-Ünite YENİÇAĞ FELSEFESİ

 

1)Galileo’nun Jüpiter’in çevresinde daireler çizen üç tane gök cismi  bulunduğunu gözlemlemesinden hangi sonucu çıkarmıştır.?

Gök cisimlerinin dünyanın etrafında dönmediğini

Hiçbiri

Jüpiterin dünyadan çok büyük olduğunu

Jüpiterin bir gezegen olduğu

Üç gök cisminin birer yıldız olduğunu****

2) Aşağıdaki hususlardan hangisi İslam Felsefesinin Yeni Çağ felsefesi üzerinde etkili olmuştur.?

Metafizik ile fizik arasında sıkı bir bağlantı kurma

İslam felsefesinin bilgiye güç merkezli yaklaşması

Matematiğin fizik problemlerinde kullanılması****

Ahlak ve siyasetin felsefe tasnifinde birinci olması

Aristoculuğun merkezi öneme gelmesini temin

3 ) Ayın pürüzsüz değil de çukur ve dağlarla kaplı bir küre olduğu gözlemini yapan Galileo bundan nasıl bir sonuç çıkarmıştır?

Ayın coğrafyasının çalışmasının zorunlu olduğu

Ayın dünya ile aynı unsurlardan yapıldığı****

Ayın dünyanın etrafında döndüğü ve bunun gözlemlenebildiği

Ayda suyun da bulunabileceği

İleride Ayda hayat olabileceği

4 ) Hobbes’a göre siyaset neyi incelemelidir?

Bireyin kurtuluşa ermesini

Kutsal yasalar ve bunların akıl aracılığıyla toplumsal pratiklerle uzlaştırılmasını

Dış dünyada olanları ve bunların faydacı gayelerini***

Kutsal metinlerden türetilen yasaları

Erdemler ve onların topluma olan etkilerini

5)  Hobbes’a göre  bilgi nedir?

İşrak

Birleştirme ve ayrıştırma****

İdeaların kavranması

Tümden gelim

Sezgi

6) Aşağıdakilerden hangisi Machiavelli’nin bir eseridir?

Devlet

Leviathan

Hükümdar****

Novum Organum

Özgürlük üzerine

7 ) Aşağıdaki şıklardan hangisi Yeni Çağda oluşan doğa/dünya tasavvuru bakımından doğrudur?

Doğa İlk Muharrikin hareketiyle başlamıştır.

Dünyadaki değişim dört unsurun nitelikleri ile açıklanıyor

Dünyayı oluşturan unsurlarda asl olan sakinliktir

Doğadaki değişimi açıklamak için dört sebep teorisi son derece önemlidir.
Dünya sonsuz küçük parçacıklardan/atom meydana gelmiştir****

8  Sicilya’da tercüme hareketlerinde önemli rol oynayan kral kimdir?

III. Henry

Kral Arthur

I. Elizabeth

II. John

II. Roger*****

9) Francis Bacon bilgiyi nasıl tanımlamıştır?

Bilgi erdemdir.

Bilgi Tanrının yeryüzündeki kanunlarını bilmektir.

Bilgi mutluluktur.

Bilgi soru sormaktır.

Bilgi güçtür.*****

10) Aşağıdakilerden hangisi Thomas Hobbes’un eserlerinden bir tanesidir.?

Leviathan****

Savaş ve Barış

Metafizik

Ütopya

Hükümdar

11) Thomas Hobbes siyaset felsefesindeki çözümlemeleriyle neyi sağlamıştır?

Hobbes erdemleri öne alan bir ahlak temelinde siyaseti yeniden kurmaya çalışmıştır.

Habbes ahlak ve siyaseti bir canlının iki organı gibi tasavvur ederek birbirlerini tamamladıklarını öne sürmüştür

Hobbes siyaset düşüncesini yeni bilim ve ahlak anlayışıyla uzlaştırmaya çalışmıştır***

Hobbes dini erdemler temelinde ve bu erdemleri yeniden yorumlayarak bir siyaset düşüncesi geliştirmiştir.

Hobbes görev ahlakına dayalı bir siyaset anlayışı kurmuştur

12) Althusius’a göre insanlar sözleşme ile neyi hedeflerler?

***Herkes için ortak iyiyi***

Mutlak eşitliğin gerçekleşmesini

İdeal bir devleti

Adil bir iş bölümünü

Dinin erdemlerinin kök salmasın

13) Spinoza’ya göre var olan cevherler hangileridir?

Tanrı, Ruh, Madde

Ruh, Madde

***Tanrı***

Madde

Ruh, Madde, Cisim

14) Descartes’in ulaşmak istediği bilgi türü nedir?

Olgunluktan kaynaklanan ahlaki bilgi

***Açık ve seçik bilgi***

Duyulardan türetilmiş tabiat bilgisi

Sezgiden doğan metafizik bilgi

Akılla uzlaşmış dini bil

15) Aşağıdakilerden hangisi Galileo’nun bir eseridir?

Yıldızlardan Haberci****

Erdemli Devlet

Leviathan

Ütopya

Felsefenin Tesellisi

 

16 ) Doğa bilimsel araştırmaların temelinin deney olduğu fikrine sadık kalan Müslüman düşünür kimdir?

ibn capirol
ibnül heysem*******
eflatun
fahteyyin er razi
farabi)

17.Güneş merkezli evren tasarımını Avrupa’da ilk defa hipotez olarak ortaya atan kimdir?

Kepler

Kopernik****

Brahe

Galileo

Batlamyus

18.Galileo’nun gökyüzü çalışmalarında hangi keşif çok daha etkili olmuştur?

Usturlap

Barometre

Teleskop****

Gök cetveli

Mikroskop

19)Thomas More siyasi görüşlerini tartıştığı kitabında hangi konuyutartışmaz?

Fakirliğin yapısal sebepleri

Suçların artmasının sebepleri

Savaşlar

Filozof kralın nitelikleri****

Vergi yüklerinin ağır

20)spinoza’ya göre Tanrı’nın sıfatları hangileridir?

Düşünme, Yer kaplama***

İrade, Kudret

Var olma, Kudret, İlim

İlim, Kudret

Düşünme, Kudret, İrade

21)Descartes’e göre üç temel cevher nelerdir?

İlk, madde, madde, cisim

Tanrı, form, madde

Tanrı, Ruh, Madde****

Madde, cisim, ruh

Akıl, madde, form

22)Yeni Çağda gerçek ve kesin bilgiye kalp aracılığıyla ulaşılabileceğini ileri süren filozof kimdir?

Pascal****

Descart

Hobbes

Vico

Kant

23)Descartes modern düşüncenin oluşumunda etkili olmasını sağlayan nedenler hangileridir?
I      Descartes matematiksel düşünce yöntemini felsefesine temel almıştır.
II     Descartes yeni tabiat bilimine uygun olarak duyumu bilginin merkezine almıştır.
III    Descartes ruh-madde ayrımına yeni bir yorum getirmiştir.

I, II

Yalnız II

I, III****

Yalnız I

II, III

24)Galileo’ya göre maddenin temel özellikleri hangileridir?

Hafiflik, ağırlık

Şeffaflık,

Yer kaplama, konum, yoğunluk****

Sıcaklık, soğukluk

Yaşlık, kuruluk

 

25.islam felsefe bilim geleneğinde yetişip matematik alanında avrupaya aktarılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

gazzali
hasan b. sabit
eflatun
maverdi
el- harizmi

 

26 ) Althusius’a göre isyan hakkı meşru mudur? Niçin_

Kral Tanrının buyruklarına aykırı davrandığında meşrudur.
Meşru değildir. Çünkü din itaati emretmektedir.
Kral sözleşmeye aykırı davrandığı zaman meşrudur. ***
Meşru değildir. Çünkü akla uygun değildir.
Meşru değildir. Çünkü devletin varlığı ortadan kalkar.

27 ) Hobbes’a göre felsefenin konusu nedir? (d veya e  olabilir)

Tanrı, Kutsal Kitap
Tanrı, tabiat ve insan
En yüce varlık ve onun evrendeki işaretleri
Maddi ve cisimsel olanlar
Tanrı ve madde****

28 ) Yeni Çağ felsefesini orta çağ felsefesinden ayıran temel özelliklerden bir tanesi aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilmiştir?

Yeni çağ felsefesinde amaç bireyin erdemli ve adil olmasını temin etmektir.
Orta Çağ felsefesi ahlak ve siyaseti öncelerken, Yeni Çağ felsefesi Mantığı öncelemiştir.
Yeni Çağ felsefesi Orta çağın aksine doğanın sömürü ve kontrolünü hedeflemiştir.  ***
Yeni Çağ felsefesi orta çağın aksine felsefeni konusunu tarihin incelenmesi olarak belirlemiştir.
Yeni Çağ felsefesi Orta Çağın aksine tamamıyla Tanrıtanımaz bir çizgidedir.

 

29) Aşağıdakilerden hangisi Thomas Hobbes’un doğa tasarımını ifade etmektedir?

Mekanik ve Teolojik doğa
Materyalist ve mekanik doğa  ****
Organik ve hikmetli doğa
Organik ve gayeci doğa
Materyalist, öngörülemez ve düzensiz doğa
30.Aşağıdakilerden hangisi Spinoza’nın eserlerinden bir tanesidir?

a.Hükümdar
b.Savaş ve Barış
c.Leviathan
d.Devlet
e. Ethica  *******

 

 

 1. ÜNİTE SORULARI (AYDINLANMA FELSEFESİ/ 18.yy)

“Aklını kendin kullanma cesaretini göster”

 

1)  Ortaçağın hayat anlayışına karşı yeni bir dünya görüşü  ile ortaya çıkan 18.yy. “Aydınlanma Çağı Felsefesi’nde” aydınlatılması istenen şeylerden değildir?

 1. a) İnsanın varlığının anlamı
 2. b) İnsanın bu dünya içindeki yeri
 3. c) İnsanın aydınlanmasına yardımcı rehber arayışı ************

 

2) Aydınlanmayı, “insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin-olmayış durumundan kurtulup AKLINI KENDİSİNİN KULLANMAYA BAŞLAMASIDIR.” şeklinde tarif eden düşünür kimdir?

 

 1. a) Hegel b) Descartes c) Kant ************

 

3) Aydınlanma İngiltere’de daha çok …..……(ampirist), Fransa’da daha çok …..……(toplumsal felsefe), Almanya’da da daha çok ………( Transandantal)tir.

Boşlukları doldurunuz .

 1. deneycidir/ rasyonalisttir/ mistik-rasyonalist************
 2. rasyonalist/ deneyci/ aşkın düşünce
 3. mistik-rasyonalist/ rasyonalist/ deneycidir

 

4)  1688- Muhteşem Devrim’deki rolünü izah ederken;  yönetilenlerin devlet kurulduktan sonra bile bireysel haklarından vazgeçmediklerine,  hâkimiyetin, son tahlilde halkta olduğuna, halkın haklarının garanti altına alınması–yaşamın, özgürlüğün ve mülkiyetin korunması- devletin tek meşru amacının olduğuna eğer bir devlet  bu  hakları  kötüye  kullanmaya  (yani  despotlaşmaya)  başlarsa  ya  da  onları korumayı  bırakırsa  (yani  etkisizleşirse)-normal  yolları  kullanarak  onu  düzeltmeye çalıştıktan, ama başarısız olduktan sonra- o yönetimi alaşağı edip yerine işini layıkıyla yapan  bir  yönetimi  geçirmek  yönetilenlerin  ahlâkî  hakkı olduğuna inanan Aydınlanma çağı filozofu kimdir?

 1. a) Descartes b) Platon c) J.Locke************

 

5) Locke, düşüncelerin doğuştan var olduğu düşüncesine karşıydı. O, doğduğumuzda zihnimizin boş bir sayfaya (tabula rasa) benzediğine inanıyordu. Locke bu düşüncesiyle hangi sonuca varır?

 

 1. a) Kimsenin doğuştan gelen bir üstünlüğü bulunmamaktadır.************
 2. b) Kimse kimseden üstün değildir.
 3. c) Üstünlük ancak takvadadır.

 

6) Maddi nesnelerin bilimin hesaba katılıp katılamayacağı  yönleriyle ayıran Locke; tat, koku, renk vs. gibi bilimin ele alamayacağı gözlemciden gözlemciye kolaylıkla değişebilen niteliklere………………

Uzunluk, genişlik, yükseklik, ağırlık vs. gibi bilimin ele alabileceği niteliklere………………denir.

Boşlukları doldurunuz.

 1. Birincil nitelikler/ ikincil nitelikler
 2. İkincil nitelikler/ birincil nitelikler************
 3. Birinci nitelikler/ ikinci nitelikler

 

7)  J.Locke’ye ait fikirlerden değildir?

 

 1. a) Toplum sözleşmesi,  devletle  yönetilenler  arasında  değil,  özgür  insanlar arasında  bir  ilişki  olarak  görülür. ************(Hobbes)
 2. b) Harcadığımız emek ve onu takiben bize ait olan şeyle istediğimizi yapma özgürlüğümüz vardır.
 3. c) Gerçeklik, -dünya anlayışımız – daima duyulardan geçerek gelen şeylerden türetilmelidir.

 

8) J.Locke’nin ön saflarda yer aldığı sahalardan değildir?

 1. a) Bilgi Kuramı
 2. b) Siyaset felsefesi
 3. c) Maddesizcilik************ (G.Berkeley)

 

9) Hangisi Modern idealizmin kurucusu G.Berkeley’e ait düşüncelerden değildir?

 

 1. a) Bilimin nesnesi; fikir (algılanan şey)
 2. b) Maddesizcilik felsefesiyle dinci bir anlayış içinde metafiziğe yönelmiş
 3. c) Materyalizme karşı konabilecek tek metafizik; Mutlak Spritüalizm
 4. d) Felsefenin temelinde Tanrı vardır.
 5. e) İlk nitelikler; yer kaplama, şekil, harekettir.
 6. f) Fikirleri meydana getiren sebep; Ruh
 7. g) Tanrının olmaması durumunda bile bir Tanrının icat edilmesi gerektiğini söyler. ************ (Voltaire)

 

10) “Duyuları  hor görmek insan için deliliktir. Duyular olmadan insan hiçbir bilgiye, hiçbir düşünceye ulaşamaz. Duyularla dışarıdan elde edilen fikirleri önceleyecek her düşünce ya da iç gözlem saçmadır.” diyen G.Berkeley, duyulur bilgiye ya da dış dünya deneyine karşı belirlediği görüşlerden değildir?

 

 1. a) duyulardan gelen fikirler
 2. b) ruhsallıktan gelen fikirler
 3. c) sonradan kazanılan fikirler************
 4. d) karmaşık fikirler

 

11) “Maddenin  ruhtan  ayrı  cevher  olarak  inkârı,  ümitsizliğe  düşürecek  kadar karanlık  birçok  problemi  ortadan  kaldırmak  gibi  bir  sonuç  doğurur; Bilimlerin  bölümlere ayrılması basitleşir” fikrini savunan Berkeley’in, insan bilgisini indirgediği 2 sınıftan değildir?

 

 1. a) Ruhlar bilgisi
 2. b) Maddeler bilgisi************
 3. c) Fikirler bilgisi

 

12) “Hiçbir  tek  insan  zihni,  ya  da  tüm  insan  zihinleri birlikte olarak, herhangi zamanda tabiatın tümünü algılayamaz. Bir bütün olarak doğa, sonsuz, her şeyi kapsayan bir zihin olan Tanrı için bir algılama nesnesi olarak var olmalıdır.” Fikrini özetleyen G.Berkeley’i hatırlatan söz hangisidir?

 

 1. a) Olmak, algılanmış olmak demektir. ************
 2. b) Tanrı’nın parmağı olmadan  insanın  başında  tek  kıl  düşmez. (Aziz  Augustinus)
 3. c) Var olan vardır, var olmayan var değildir. (Parmenides)

 

13) “Akıl tutkuların kölesidir ve yalnızca öyle olması gerekir; hiçbir zaman onlara hizmet etmekten ve boyun eğmekten başka bir görev ileri süremez” sözü ile akıl temeline dayalı ahlâk kuralları türetilemeyeceğini belirterek Determinist yaklaşım sergileyen düşünür kimdir?

 

 1. a) J.J. Rouessea b) D.Hume ************ c) Epiktetos

 

14) Hangisi D.Hume’a ait düşüncelerden değildir?

 

 1. a) İnsanî bilimlerin Newton’u olmayı amaçlamıştır.
 2. b) En iyi eseri olarak görülen “Din Üstüne”(Tanrının varlığı ile ilgili aklî kanıtlamaların temelleri), ölümünden 3 yıl sonra yayımlanmıştır.
 3. c) Nedensellik teorisi, bilgi eleştirisinin çekirdeğini oluşturur.
 4. d) Metafizik ile sağduyunun filozofunu alt ettiğini söyler.
 5. e) Tanrının varlığı ispat edilebilir; ancak vasıfları ispat edilemez.
 6. f) Dünyanın ruhu; Tanrı’dır.
 7. g) Çıkar ve kamu kararı doğan adalet (bireysel pratikten doğar) in güdüsü olamaz.
 8. h) Doğuştan üstünlük yoktur (Locke) ************

 

15) D.Hume erekbilimsel Tanrı delilinin karşısına 3 argümanla çıkar. Hangisi bunlardan değildir?

 

 1. a) Antromorfizm (insan biçimlilik)’e yöneltilen suçlama ( İnsanın hareketlerindeki planlılık ile Tanrının düzeni arasında kurulan koşutluğa izin verilmez)
 2. b) Haksız bir dış değer bulma (Dünyadaki planlı düzen bütün evrende vardır.)
 3. c) Görünür düzenin bir akıl tarafından planlandığı kabul edilemez.
 4. d) Kainattaki düzen Tanrının varlığını ispat eder. ************

 

16) “İnsan Anlığı Üzerine Bir Araştırma” adlı eserinde üç çağrışım prensibiyle yaratılan bilginin üç türünden bahseder.

Benzeme ilkesi           Matemetiği,

Uzam-Zaman Yakınlığı              Doğa Bilimini

Nedensellik Prensibi            Eleştirel Metafiziği

Aydınlanma Çağının bu düşünürü kimdir?

 

 1. a) Locke b)Hume ************ c) Berkeley

 

17)  “Hristiyanlığı on iki adamın kurabildiğini işitmekten bana artık gına geldi; birinin tek başına onu yıkabildiğini kanıtlamayı çok istiyorum” diyerek Katolik kilisesinin temsil ettiği Hristiyanlığa karşı çıkan filozof kimdir?

 

 1. a) Voltaire ************ b) Hume  c) Berkeley

 

18) Tanrı, insanları davranışlara bağlı olarak ödüllendirir ya da cezalandırır. Böyle bir cezalandırıcı  olmadığında, sosyal ve ahlaki düzenin tehlikeye gireceğinden endişelenen Voltaire, Tanrıyı sosyal düzenin bekâsı için gerekli görür. Voltaire’nin, Tanrının gerekliliğini anlatan sözü hangisidir?

 

 1. a) Tanrı, hem toplum hem birey için vardır.
 2. b) Tanrı varolmasaydı eğer, onu icat etmek gerekecekti.************
 3. c) Tanrı, varlığı hayatı anlamlandırmada kolaylık sağlar.

 

19) İçindeki kötülüklere rağmen dünyanın mümkün dünyaların en iyisi olduğunu bildiren Leibnize karşı Voltaire’nin tercih ettiği iki yol aşağıdakilerden hangisi değildir?

 

 1. a) Deprem, savaş, cinayetler gibi her tür vahşet, Tanrı’nın insanı gözetmediğinin bir kanıtı olmak zorunda
 2. b) Tanrı, mümkün dünyaların en iyisini yaratmak için elinden geleni yapmıştır. Buna rağmen ortaya çıkan kötülüklerin bir hikmeti olmalıdır.
 3. c) En iyisi olarak yarattığı dünyaya bir gönderiliş amacı olmalıdır. ************

 

20) “Doğa, Tanrı’nın eseri; insan, doğanın ürünüdür” fikrini savunan filozof kimdir?

 

 1. a) Voltaire (Deist) ************ b) Locke c) Hume

 

21) Aydınlanma, 18.yüzyılın sonlarında O’nun felsefesiyle sarsılmıştır. “ Aklın gücünün nereye kadar gidebileceğini, kendisine böylesine güvenilen bu yetinin de sınırları olduğunu” ortaya koyan düşünür?

 

 1. a) Kant ************ b) Leibniz c) Platon

 

 

 1. ÜNİTE

1) Hangi filozof usulün, ortak planının, fenomen üzerinde çalışmanın yöntemini tesis ederek bilimin çehresini değiştirmiştir?

Cevap: Galile

2) Kant Descartes’in temel yanlışı olarak neyi görür?

Cevap: Bilimsel yöntemi yanlış anlaması

3) Kant’a göre Descartes ile deneyciler arasındaki benzerlik nedir?

Cevap: Benzer yanlışı yapmaları. Descartes yöntemin önemini kavradığı halde yöntemin hem deneysel hem rasyonel olabileceğini görememiştir. Deneyciler de aklı hiçe saymıştır.

4) Kant felsefesinde bilgi ile ilgili hangisi yanlıştır?

 1. A) Bilgi zihin ve duygular arasındaki etkileşimin bir neticesidir.
 2. B) Bilgi deneyimle kavramların sentezinin neticesidir.
 3. C) Bilgi hem bir nesneyi hem bir özneyi gerektirir.
 4. D) Bilgi bilen ve bilinenden oluşan iki akışa sahip otoban gibidir.
 5. E) Bilginin oluşması nesnel kavramların birbiriyle etkileşimine bağlıdır.

Cevap: E

5) Felsefe alanında Kant kendinden önceki filozoflarda hangi özellik ile ayrılmıştır?

Cevap: Kant’a göre zihin bilinebilen şeyle uyumlu olmak durumunda değildir. Bilinebilen şeyin zihinle uyumlu olması gerekir.

6) Hume ile Kant’ın bilgiyi yorumlamaları arasındaki farkı anlatan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Hume, bütün bilgilerin izlenimler sonucunda ve deneyim ile başladığını söyler. Kant ise bilgi melekesinin yani zihnin, deneyimin henüz ham verisine bir şeyler ekleyebileceğini söyler.

7) Kant’a göre A Priori ile A Posteriori arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap: A Priori (önsel) bilgi, deneyimden bağımsız olarak, yalnızca aklın kendisinden gelirken, A Posteriori (sansal) bilgi, deneyimden gelir.

8) Kant’a göre metafizik nedir?

Cevap: Metafizik, bilimden farklı olarak, tecrübeden değil de akıldan kaynaklanan bilgiyi elde etme ve sistemli hale getirme girişimidir. Kant, önceki metafizik felsefelerini dogmatik olarak nitelendirmiştir.

9) Kant’a göre bilgiyi etkileyen iki şey nedir?

Cevap: Deneyler ve zihnin muhakeme melekesi.

10) Fenomen ile Numen arasındaki fark nedir?

Cevap: Fenomen bizzat tecrübe edilen dünya için kullanılan terimdir. Numen, gerçeklik algısından bağımsız olarak gerçekliğin bizzat kendisi için kullanılır.

Kendinde şeyler, numendir. Bu şeyler bizden bağımsız olarak var olurlar. Onların var olduklarını bilebiliriz ama onları bizatihi bilemeyiz.

11) Kant’ın ortaya koyduğu aşkınsal (transandantal)  idealar nelerdir?

Cevap: Ruh ( ben ideası), evren (bütünlük), Tanrı

12)  Kant’ın ortaya koyduğu aşkınsal ideaların görevi nelerdir?

Cevap: Kant bunları, düzenleyici idealar olarak da tanımlar. Bunlar deneyimleri düzenler ve sentezler.

13) Kant’ın ortaya koyduğu idealardan en önemlisi hangisidir?

 1. A) Ruh
 2. B) Evren
 3. C) Ben
 4. D) Tanrı
 5. E) Hepsi aynı statüdedir.

Cevap: B

14) Kant’ın Tanrı ideası düşüncesi nasıldır?

Cevap: Tanrı ideası bertaraf edilemez. Çünkü Tanrı aklın düzenleyici yapılarından ve kategorilerinden birini şekillendirir.

15) Teorik akıl ile ilgili hangisi yanlıştır?

 1. A) Bilimsel akıl yürütme de dahil olmak üzere deneyci ve fenomen dünya ile sınırlıdır.
 2. B) Teorik akıl dünyevi etkileşim içindedir ve her şeye mekanik bakmaya zorlayan davranış kuralları üretir.
 3. C) Teorik akıl, insanoğlunun kaçınılmaz doğa yasaları şeklinde sebep sonuç ilişkisi ile yöneltildiği sonucuna ulaştırır.
 4. D) Teorik akıl ile fenomenler dünyasını sınırlı bir şekilde anlarız. Dolayısıyla bu aşamada hiçbir özgürlük yoktur.
 5. E) Teorik akıl ile ahlaki değerlere ulaşılarak gerçek özgürlüğe ulaşılır.

Cevap: E

16) Kant’a göre bilim, fenomen ve numen arasındaki ilişki nasıldır?

Bilim fenomen dünyayı tanımlar. Numen dünyaya temas etmez.

17) Hume ile Kant’ın akıl ile ilgili ayrıştıkları nokta nedir?

Hume aklın harekete geçirici bir unsur olamayacağını ileri sürerken, Kant, hiçbir istek olmasa da akılla bilinçli olarak harekete geçilebileceğini söyler.

18) Kant’a göre pratik akılla ilgili hangisi yanlıştır?

 1. A) Pratik akıl, fenomenler dünyasının dışına, ahlaki bir dünyaya ulaşmak için kullanılır.
 2. B) Pratik akıl, ahlaki davranış bilgisini temel alarak dini hisler üretir.
 3. C) Ahlaki özgürlük, pratik akıl ile irdelenir.
 4. D) Pratik akıl var olduğundan yalnızca dürtülerle ve arzularla eylemde bulunmayız.
 5. E) Pratik akıl ile fenomenler dünyasını sınırlı bir şekilde anlarız. Dolayısıyla bu aşamada hiçbir özgürlük yoktur.

Cevap: E

19) Kant’ın ahlak yasasına göre hangisi yanlıştır?

 1. A) Ahlaklılık aklın bir işlevidir.
 2. B) Ahlak ilmi zorunlu ve evrensel ahlak kurallarının bilincine dayanır.
 3. C) Ahlaki davranıl kuralları pragmatik kurallardan farklıdır.
 4. D) Ahlaki yargılar a priori olmak durumundadır.
 5. E) Ahlaki yargılar a posteriori olamk durumundadır.

20) Aşağıdaki yargılardan mutlak idealizmin dayandığı öncüllerdendir?

I- Felsefenin esas ve en temel verisi, insani benlik ve onun öz bilincidir.

II- Bir bütün olarak dünya baştan sona ruhsal bir yapıdadır ve o gerçekte kozmik bir benlik benzeri bir şeydir.

III- Gerek benlikte ve gerekse dünyada esas olan şey iradi ve ahlaki öğedir.

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız II
 3. C) Yalnız III
 4. D) I, II
 5. E) I, II ve II

 

FELSEFE TARİHİ 14.ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI (İngiliz faydacılığı ve yaşama felsefesi)

 1. Jeremy Bentham (1748-1832) hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. İngilizce konuşulan dünyada Hume’dan sonra kalıcı bir etkiye sahip ilk filozoftur
 3. ahlâk, siyaset ve hukuk sorunları üzerinde ciltler dolusu kitap yazmıştır
 4. Felsefî Radikaller grubunun lideridir
 5. Bentham’ı etkileyen başlıca simalar, devrim öncesinin İngiliz düşünürleri oldu.(D)

 

 1. Jeremy Bentham’ın önemli eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
 2. Yönetim Üzerine Bir Çalışma (1776),
 3. Tefeciliğin Savunması (787)
 4. Ahlâkın ve Yasamanın İlkelerine Giriş
 5. Aile Hukuku (1830) (D)

 

 1. Jeremj Bentham hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ……..
 2. Koyu bir katolikti.(D)
 3. Her türlü cezanın kötü olduğunu savunmasına rağmen cezaevleri tasarlamıştır
 4. Ölümünden sonra kurulmasına yardımcı olduğu bir okulun girişine cam bir kutuda mumyalanmış bedeninin sergilenmesini vasiyet etmiştir
 5. “En iyi eylem, en fazla sayıda insana en büyük mutluluğu sağlayan eylemdir.”prensibiyle bu felsefe faydacılık olarak anılmaya başladı.

JOHN STUART MİLL

 

 1. John Stuart Mill hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. Babası James Mill, Bentham adına Felsefî Radikalleri örgütlemek ve onlara önderlik etmekte herkesten daha çok uğraş vermiş bir filozoftu
 3. Faydacılığa inanacak biçimde yetiştirildi
 4. Sadece çoğunluğun görüşünün doğru olduğunu savunur.Çoğulcu bir toplum anlayışı vardır.(D)
 5. Mill’e göre “demokrasinin en büyük tehlikesi, onun farklılıkları bastırması ve azınlık görüşlerinin gelişmesine müsade etmemesidir”
 6. “İlk eseriyle üne kavuşan Mill, ………..’te yayımlanan iki ciltlik kitabı……………………… kaleme aldı. Kitap, başlığına rağmen, Locke, Berkeley, Hume ve Bentham’ın geliştiridiği deneyci felsefesinin bir araya geliştirdiği ve güncelleştirildiği genel bir felsefe sistemi niteliğindeydi.”Yukarıdaki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
 7. 1843- Bir Mantık Sistemi(D)
 8. 1845-Bir Mantık Sistemi
 9. 1843- Toplumda Faydacılık
 10. 1869-Kadınların Bağımlılığı
 11. “ Kız çocuklarının erkek çocuklarla eşit şartlarda yetiştirilmesi gerektiğini savunan Platon’dan sonra kadınlar için eşitlik isteyen tek sima Epiküros’tu. Ondan sonra da 18. yüzyıla ve Fransız Devrimi’ni kuşatan liberal görüşlerin mayalanmasına kadar bu davayı savunan kimse çıkmayacaktır. Özellikle Platon’un bu iki bin yıl boyunca sahip olduğu benzersiz saygınlık göz önüne alındığında, bu duruma doyurucu bir izah getirmek güçtü. ………………………….tanınmış bir düşünür tarafından cinsel eşitlik davasının savunulmasına adanmış ilk kitaptı. Bu sebeple tahmin edilebileceği gibi, dünyanın her taraındaki feministler ona bugün de büyük saygı duymaktadırlar.”Yukarıda bahsedilen Mill’in eseri aşağıdakilerden hangisidir?
 12. Kadınların Bağımlılığı (D)
 13. Feminizm ve Kadınlar
 14. Özgür Düşünce ve Kadın
 15. Yaratılmış Kadın Düşünceleri

 

 1. Friedrich Nietzsche hakkında verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. Dilbilimci, yazar ve filozof, sanatçı, şaman ve yoldan çıkarıcı bir entelektüeldir
 3. Nietzsche salt doğruluğu savunur (D)
 4. Babası ve dedesi de papazdı
 5. Nietzsche fikirlerinin çoğunu Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı eserinde yazmıştır. Metaforik kehanetlerden meydana gelen bu olağanüstü şiirsel kitap, felsefe eseri olduğu kadar, aynı zamanda bir edebiyat eseridir

 

 1. Nietzsche’e göre salt doğruluk diye bir şey yoktur. Evrende yalnızca değişme vardır. Akıp giden, durmadan değişen bir gelişme vardır. Bu değişmeyi sürdüren nedir ?
 2. İnsanların tutumlarıdır
 3. Filazofların düşünceleridir
 4. Yaşamın kendisidir. (D)
 5. Bilim ve gelişimdir.

 

 1. *Ona göre bir ulus ancak altı yedi büyük adamın “yüzü suyu hürmetine” kendi ayakları üzerinde durur. Bundan dolayı tarihe şekil veren de, ancak büyük adamlardır.

* Zamanının ahlâkına savaş açan, insanlığı bu “köle ahlâkından” kurtarmaya uğraşır

* İnsanlara yeni erekler, yeni değerler getirme çabasındadır.

* “Yığından biri olmak istemeyen kimse onu ortadan kaldırmalı ve kendi vicdanın sesini dinlemelidir. O vicdan ona şöyle seslenir: Sen kendin ol, şu anda sen yalnızca kamuoyundan biri olan bir görüntü- bir sözde-insansın”.

Yukarıda görüşleri verilen filazof aşağıdakilerden hangisidir ?

 1. Friedrich Nietzsche (D)
 2. John Stuart Mill
 3. James Mill
 4. Jeremy Bentham

 

 1. Liberal insan ve toplum görüşünün 19. yüzyıldaki en etkin savunucusu ve sözcüsü olan “liberalizmin azizi” ………………………..bilimci, doğalcı, pozitivist bir filozof olarak Aydınlanma çizgisinde bulunur.”Sözü edilen filazof aşağıdakilerden hangisidir?
 2. John Stuarat Mill(D)
 3. James Mill
 4. Jeremy Bentham
 5. Friedrich Nietzsche

 

 1. Marx, “gelecek kitlelerindir” derken, Nietzsche bunu tersine çevirerek “…………………………..” ifadesini kullanmıştır. O kitlelerin gerekli olduğunu görmüştü; fakat bu sadece daha yüksek insanlara zemin oluşturması açısından böyleydi.”Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayınız
 2. Gelecek azınlık toplumlarındır
 3. Gelecek liderlerin elindedir
 4. Gelecek büyük adamlarındır(D)
 5. Gelecek tek bir adama bağlanmamalıdır

 

 1. İnsanca, Çok İnsanca, Deccal, Ahlâkın Soykütüğü, Şafak, Şen Bilim ve ölümünden sonra yayınlanan Defterler’”Yukarıda adı geçen eserler kime aittir ?

a)Friedrich Nietzsche (D)

b)John Stuart Mill

c)James Mill

d)Jeremy Bentham

 

 1. Helenistik felsefe ve Roma felsefesiyle birlikte, felsefe ahlâk alanına yönelmiştir. Bu dönemin ayırt edici özelikleri bulunmaktadır. Kendine özgü nitelikleri bulunan bu dönemdeki felsefe; teorik felsefeden pratik felsefeye bir başka ifadeyle ahlâk ve dine yönelişin iz ve işaretlerinin belirginleştiği bir dönemin ortaya koyduğu fikirlerle şekillenmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan ekolleri; …………………….,………….,……………….olarak üç grupta toplamak mümkündür.Yukarıdaki boşlukta aşağıdakilerden hangisinin olması mümkün değildir?
 2. Şüphecilik
 3. Stoacılık
 4. Epikürosçuluk
 5. Meşşailik (D)

 

 1. Yahudi düşünce ile felsefe arasında bir uzlaştırma arayışında olan filazof kimdir?
 2. Platon
 3. Philon (D)
 4. Aristo
 5. Darvin

 

 1. Nietzsche “Tutkulu olmakla birlikte tutkularını kontrol altında tutan insanın örneği olarak …………………’ı işaret etti; fakat ona bir sanatçı duyarlılığı ilave etti. Başka bir yerde de Üstün İnsan’ın ……………….’nun etik ideali olan “yüce ruhlu kişi”ye benzediğini söyledi”Yukarıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.
 2. Newton – Aristo
 3. Aristo-Platon
 4. Platon Sokrates
 5. Sokrat – Aristo(D)

 

 1. Onun özgürlükten anladığı, öncelikle negatif özgürlüktü; yani kişinin düşüncelerine ve eylemlerine, başkaları veya bir takım kurumlar tarafından getirilecek bir kısıtlama, tahdit ya da sınırlamanın olmaması durumunu, özgürlük olarak gördü.Bu çerçevede düşünce ve tartışma özgürlüğüne çok büyük önem verdi. Buna göre “boğmaya veya susturmaya çalıştığımız görüşün yanlış bir görüş olduğundan hiçbir zaman emin olamayız; emin olsaydık bile, söz konusu görüşü susturmaya çalışmaktan daha büyük bir yanlış olamazdı” der, negatif özgürlüğü çoğu zaman kişinin hayat rotasının elinde olması, özgelişiminini kendi iyi telakkisi doğrultusunda sürdürmesi anlamında pozitif özgürlükle tamamlamaya çaba gösterdi.

Yukarıda bahsi geçen filazof kimdir ?

 1. Aristotales
 2. John Stuart Mill (D)
 3. James Mill

d)Jeremy Bentham

 

 1. …………………… yaklaşıma göre, ceza ancak caydırıcı olacak kadar sert olmalıydı; fazlası gereksiz acılara yol açardı. 19. yüzyılın ikinci yarısında ……………….. prensipler Britanya’daki devlet kurumlarını etkilemeye başladı ve o zamandan beri de etkisini hiç kaybetmedi.Yukarıda bahsi geçen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?
 2. Kişicilik
 3. Toplumculuk
 4. Çoğulculuk
 5. Faydacılık(D)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Jeremy Bentham’ın önemli eserleri arasında yer almaz?
 2. Yönetim Üzerine Bir Çalışma (1776),
 3. Tefeciliğin Savunması (787)
 4. Ahlâkın ve Yasamanın İlkelerine Giriş
 5. Toplum Hukuku (1830)(D)

 

 1. ………………….. 1792’de yeni Fransız Cumhuriyeti’nin vatandaşı yapılmış ve Kıta Avrupası ile Birleşik Devletler’de belli bir nüfuza sahip olmuştu. O, geç tekâmül edenlerdendi; bundan dolayı diğer pek çok insandan farklı olarak yaşlandıkça radikalleşti.”sözü edilen filazof kimdir?

a)James Mill

 1. b) Jeremy Bentham(D)

c)Aristotales

d)Platon

 

 1. ………………..’ı etkileyen başlıca simalar, devrim öncesinin ……………… düşünürleri oldu. ……………’la takipçileri özgür düşünürlerdi. O dönemde özgür düşünürler Oxford’da ya da Cambridge’de çalışmalarına müsaade edilmediğinden, onlar da 1826’da, Ortaçağ’dan beri ……………….’nin ilk yeni üniversitesi olan University College London’ı kurdular. ……………..’ın yayın dünyasına karşı sevindirik bir tutumu vardır. Bir eserini henüz tamamlamadan diğerine başlar, öncekini çoğu zaman bitirmeden bırakırdı; ya da bitirirse bile yayınlatmak için hiçbir girişimde bulunmazdı. Eserlerinin çoğu, dostlarının müdahalesiyle ancak çoğu ölümünden sonra yayımlandı. Gerçekten de……………., bir takipçisinin 1802’de ………….’te bir kitabını Fransızca’ya çevirmesiyle yaygın şekilde bilinmeye başladı.”Yukarıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.

 

a)Bentham-Fransız-Bentham-İngiltere-Bentham-Bentham-Paris(D)

b)Platon-Fransız-Platon-İngiltere-Platon-Platon-Paris

c)Bentham-İngiliz-Bentham-Almanya-Bentham-Bentham-Paris

d)Aristotales-İngiliz-Aristotales-İngiltere-Aristotales-Aristotales-Paris

 

 

Huseyin Guler Felsefe Tarihi sorularında final konuları olan 4 soru tespit edildi. Şıkları eksik olanlar var, hatırlayanlar ekleme yapabilir mi? Ona göre itiraz edelim ?

1⃣)
Platonun amenesis teorisi hangi ilkeye dayanır?
A)Hafiza-i beşer nisyan ile malüldür.
B )En silik mürekkeb bile en güçlü hafızadan iyidir
C)Birden bir çıkar
D)Benzer benzerini bilir
E)İnsan zihni boş bir levhadir

2⃣ 17 kitapcik b
Hareket problemlerine çözüm getirmek isteyen empodokles kendi başlarına hareket edemeyen 4 öğeyi one surdu. Empodoklese göre bu dört öğeyi birleştirip ayıran güçler nelerdir?
A)sevgi-nefret
B )sıcaklık-soğukluk
C)fail sebep-gai sebep
D)maddi sebep-formel sebep
E)goksel cisimlerin hareketi-dünyanın dönüşü

3⃣Felsefe 1.soru C kitapçığı
Aşağıdakilerden hangisi skolastik felsefenin özelliklerinden değildir?
A) Batlamyus’un astronomiyi terk edip kopenikçi bir felsefeyi benimsemesi.
B ) Bilgiler bir ve düzen içinde Summa adlı eserler yoluyla tasnif edilmiştir.
C) Doğa ve deneyden kopuk bilgi anlayışını kabul eder.
D)Rasyonalist düşünme tarzı benimsenir
E) Sistem ve düzen karmaşa ve çoklukta iyidir.

4⃣ A kitapçığı 9. Soru..
Sokrates insanın doğasını gerçekleştirmesinin ve gerçek amaca ulaşmasını sağlayan tek bilgi ……… onun ……. adını verdiği bu bilginin amacı ……. aşağıdakilerden hangisidir?
A) iyi ve kötünün bilgisi /sophia/mutluluk
B ) diyaletik bilgi/ …
C) benlik bilgisi/…
D) hatırlama bilgisi/…
E) maddenin bilgisi/…

5⃣b kitapçığı Felsefe Tarihi Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesine kaynaklık etmez?
A)Kuran
B ) Hadis
C) Kelam
D) Yunan Felsefesi
E) Fıkıh

6⃣20) bi paragraf var( her şeyin tek bi şeyden olduğuyla ilgili bu görüşte olan filozoflardan bahsediyo)
Hangisi monist değildir ?
Empedokles *
Heraklitos
Anaksimendros
Parmenides
Tales

7⃣

insanlarin fizyolojik ve zihinsel farkliliginin büyüklüğünde dolayi tanim yapamayanlardır.(…)
boyle bir filozof icin ne denilebilir?

sofist
bireyci
Ayrımcı
Gerçekçi

8⃣
Demokritos metafiziginin 2.arkesi nedir

a)Sıcaklık
B )boş mekan
C)Sağduyu
D)Boşluk
E)Uzay

9⃣
8. dudaklarımızı yuvarlak yapıp üfleyince soğuk, dudaklari iyice açıp üfleyince sıcak hava çıkıyor: hava sıkışınca ateş, genişleyince rüzgar,bulut,su ve toprak oluyor. bu çıkarımı yapan filozof ne aramaktadir?
a) dört unsurun birbirine dönüşümü
b)coklugun arkasındaki birlik 
c)arkhe
d)
e)Dudakları yuvarlak yapinca soğuk hava açınca sıcak hava gelir,

1⃣0⃣
Aşağıdakilerden hangisi Hikmet kelimesinin Kuranı Kesimde geçen isimlerinden değildir?
AKuran
B Nübüvvet
C Güzel söz söyleme istidadı
D faydalı söz
E Kuran öğütleri

1⃣1⃣
Felsefe rarihi A kitapçığı 11. Soru

Aristoteles için var olmak bir şey olmak ankamına gelir. Bundan dolayı Aristoteles gerçekten var olanı Platon gibi tümeller değil…….. olarak kabul eder. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Idealar
B ) Doğal canlılar
C) Bireyler
D) Estetik objeler
E) Varlığın kategorileri

1⃣2⃣

A kitapçığı 7.soru
Dinin egemenliğinin ve skolastizmin bir bas kaldırısi olan rönesans döneminde antik yunan ve helenistik dönemin bazı fikir akimlarinin tekrar ragbet gördüğü görülür. asagidakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)Platonculuk
B )Atomculuk
C)Aristoculuk
D)Şüphecilik
E)Elea okulu

1⃣3⃣
Albert Magnus için birbirinden bağımsız 3 bilimsel araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
A teoloji, etik , metafizik
B tanrıbilim, ilahiyat, felsefe, tabiat
C toplumbilim, siyaset, psikoloji
D etik, estetik, metafizik
E fıkıh, hadis, siyer

1⃣4⃣
Aristotelesin mantık anlayışının özelliği nedir?
a)varlığın ilmidir
b )bilimsel çalışmaların aleti**
c) karşısındakini ikna etme sanatı
D)teorik bilimlerin uzerinde üst bilimdir

1⃣5⃣

parmanides hangisini soylemistir?
A) var olan vardir var olmayan var degildir

1⃣6⃣
platonun sanat anlayisi?
a.platon sanattan alamazdı
b sokretesi oldurenler sanatciydi o nedenle sanati sevmezdi
c.idelerin basit kopyalaridir

1⃣7⃣
İran zerdüştlerin en büyük Tanrı’sı

A)ahuramazda /Hürmüz ve ehrimeni

1⃣8⃣

zenon cicero seneca bunlarin okulu?
A)stoa

1⃣9⃣

Aristonun metafizik düşüncesi neye dayanır
AVarlık
B İnsan
C Töz
D Nesne
E
3

***

.Skolastik felsefenin özelliği değildir ?
A) Ortaçağ felsfesi ikiye ayrılır a)patristik b)skolastik
B) ……. ( bu şıklar uzun ve karışıktı )

2.arkhe nin hava olmasıyla ilgili bir soru

3. “Ben ” in merkeze alınmasıyla ilgili bir soru

4. Miller ile ilgili bi sor

5. Bilgi güçtür ,.sorusu …

6. Uzun paragraf vardı
Parçadan hangisi çıkmaz sorusu
A) Arapça bildiği

7.aydinlanma ……
Boşluk doldurma sorusu
A) laik siste

8. Zaman ve mekan sorusu

9. Felsefi bilginin özellikleri

10. Negatif özgürlü sorus

11. Krotonda isyan eden Matematik okulu sorusu

12. Platonun devlet kitabında sert şekiller
A) demokrasi
B) timokrasi
C) …

13. Molla sadra yaptığım bi soru daha vardı
…….

14. Sokrat öncesi filozofların kurduğu,Krotonda ayaklanma çıkaran matematikçi okul hangisidir?
A)Elea okulu
B)Aristo okulu
C)Akademi
D)Phtagoras okulu*****

11-Hangisi skolastik felsefenin özelliklerinden biri değildir?
A) İkiye ayrılır 1-Patristik Felsefe 2- Skolastik Felsefe
B) Kutsal doğmamalı açıklama için açık seçik önermeler getirir.
C) İnsanı birey olarak kabul etmez. Tanrının kulu ve sistemin işçisidir.
D) Aristo fiziğini desteğindeki Batlamyus astrolojisi doğru kabul edilmez.
E) Gerçeği arayan felsefe bilime yönelir, ona ulaşmaya çalışır.************** Bu soru bu şekilde değil di değil mi ? ben (a) şıkkı yaptım. eğer böyleyse bu soruya itiraz mı etsek malum ortacağ felsefesi 2 döneme ayrılıyor skolastik değil

 

 1. Soru pratogoras
  5.soru gecen sene cikmis but sorusu
  4.soru negatif özgürlük
  3.Benin merkeze alinmasi Alman idealizmi
  2.soru anaksimesin arkesi hava yi neden secmistir diye buda cikmis bir soruydu
  1.soru gecen sene bütten
  9.soru çıkmış lardan

Sokrat öncesi filozofların kurduğu,Krotonda ayaklanma çıkaran matematikçi okul hangisidir?
A)Elea okulu
B)Aristo okulu
C)Akademi
D)Phtagoras okulu*****

11-Hangisi skolastik felsefenin özelliklerinden biri değildir?
A) İkiye ayrılır 1-Patristik Felsefe 2- Skolastik Felsefe
B) Kutsal doğmamalı açıklama için açık seçik önermeler getirir.
C) İnsanı birey olarak kabul etmez. Tanrının kulu ve sistemin işçisidir.
D) Aristo fiziğini desteğindeki Batlamyus astrolojisi doğru kabul edilmez.
E) Gerçeği arayan felsefe bilime yönelir, ona ulaşmaya çalışır.************** Bu soru bu şekilde değil di değil mi ? ben (a) şıkkı yaptım. eğer böyleyse bu soruya itiraz mı etsek malum ortacağ felsefesi 2 döneme ayrılıyor skolastik değil

 

         

 

BÜTÜNLEME TEST

 1. Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşüncenin

özelliklerinden değildir?

 1. Felsefi düşünce geneldir
 2. Felsefi düşünce zihnidir
 3. Felsefi düşünce birleştirici bütünleştiricidir
 4. Felsefi düşünce objektif olmalıdır
 5. Felsefi düşünce ferdidir
 6. Antik Yunanda Reenkarnasyon inancını ilk defa kim ileri sürmüştür.
 7. Platon
 8. Parmanides
 9. Protagoras
 10. Phytogoras
 11. Peripatos
 12. Herakleitos’a göre alemin arkesi nedir?
 13. Su
 14. Toprak
 15. Hava
 16. Ateş
 17. Atom
 18. Alemin atomlardan meydana geldiğini ileri süren filozof kimdir?
 19. Anaximandros
 20. Demokritos
 21. Aristoteles
 22. Parmanides
 23. Gorgias
 24. Felsefe tarihinde ilk nihilist kimdir?
 25. Herakleitos
 26. Gorgias
 27. Protagoras
 28. Hippias
 29. Prodikos
 30. Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’çi okullardan değildir?
 31. Megara Okulu
 32. Elis-Eretria Okulu
 33. Kynikler Okulu
 34. Kyrene Okulu
 35. Stoa Okulu

 

 1. Platon’a göre ruh hangi unsurlardan meydana gelir?
 2. Akıl, irade ve iştihalar
 3. Akıl, sezgi ve his
 4. Sezgi, ilcalar ve akıl
 5. Akıl, irade, duyu
 6. Duyu, his ve akıl

 

 1. Platon’a göre felsefenin özü nedir?
 2. Bilgili olma
 3. Yeni keşifler yapma
 4. İnsanı aydınlatma
 5. Arınma
 6. İnsanların problemlerini çözme

 

 1. Platon’ göre sanat nedir?
 2. Taklittir
 3. Taklidin taklididir
 4. Doğanın eksiğini tamamlamadır
 5. Zihindekileri yansıtmadır
 6. Duyguları açığa vurmadır

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Organon’a bulunur.
 2. Topikler
 3. Metafizik
 4. Kevn ve Fesad
 5. Nebatat
 6. Fizik

 

 1. Aristoteles nasıl bir Tanrı anlayışına sahiptir?
 2. Teist
 3. Panteist
 4. Deist
 5. Panenteist
 6. Materyalist
 7. Aristoteles’te sanatın amacı nedir?
 8. Arınmak
 9. Haz almak
 10. Yeniden yaratmak
 11. Tabiatın eksiklerini tamamlamak
 12. Hepsi
 13. Pyrrhon kimdir?
 14. Stoa’lı filozoftur
 15. Sofisttir
 16. Sokrates’in öğrencisidir
 17. İlk şüphecidir
 18. Epikürcü’dür
 19. Antikçağ üzerindeki incelemelerin yenilenmesi, yeniden doğması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 20. Aydınlanma
 21. Patristik düşünce
 22. Rönesans
 23. Skolastik düşünce
 24. Helenistik felsefe
 25. Rönesansın getirdiği yeniliklerden olan“reformasyon” hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 26. Din hayatının yeni baştan düzenlenmesi karşılığında kullanılır.
 27. Martin Luther’in başlattığı bir harekettir.
 28. 1517’de 95 maddeyle ortaya çıkan bir mezheptir.
 29. Para karşılığında günah bağış belgesi dağıtmayı savunur.
 30. Reformun görünen yüzü Protestan mezhebi olmuştur.
 31. Bilgiyi bulanık duyu bilgisi, açık duyu bilgisi, tam bilgi ve upuygun bilgi diye dörde ayırarak inceleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 32. Descartes
 33. Spinoza
 34. Locle
 35. Kant
 36. Leibniz
 37. Akıl dini, akıl ahlakı, doğal hukuk gibi kavramlar hangi dönemin özellikleridir?
 38. Rönesans
 39. Aydınlanma
 40. yüzyıl
 41. Antikçağ
 42. Ortaçağ
 43. yüzyılda geçmesine rağmen düşüncelerinin aydınlanma felsefesine özgü düşünceler olması nedeniyle İngiltere aydınlanmasının dolayısıyla Avrupa aydınlanmasının gerçek kurucusu kabul edilir. Verilen bilgilerle anlatılan hangi filozoftur
 44. Spinoza
 45. Leibniz
 46. Kant
 47. Hume
 48. Locke
 49. Ruh-beden bağlantısı üzerine ileri sürülen çözümlerden birisi ………………. düşüncesidir. Bu düşünceyi savunanların başında ………….. gelir.

Boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kartezyen / Descartes
 2. Occasio (vesileci) / Malebranche
 3. Kartezyen / Spinoza
 4. Occasio (vesileci) / Leibniz
 5. Monad / Leibniz

 

 1. Cogito ergo sum (düşünüyorum o halde varım)
 2. Homo homini lipus (insan insanın kurdudur.)
 • Sonlu ve sonsuz olmak üzere iki töz vardır. Sonsuz olan töz Tanrı’dır. Sonlu olan töz ise birbirine indirgenemeyen iki kısma ayrılır: ruh ve madde.
 1. Kartezyen düalizm, Tanrı-doğa düalizmi olduğu gibi zihin-beden düalizmi olarak da ortaya çıkar.

Descartes düşüncesini ifade eden doğru şık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. I
 2. I, II, IV
 3. I, II, III, IV
 4. I, III, IV
 5. II, III, IV

 

 1. Descartes’te zihin ve beden, sonuç olarak, aralarında ortak hiçbir nokta olmadığı için, birbirinden tamamen bağımsızdır. Bu yüzden zihin bilimleriyle, cisim bilimlerinin çatışması, onların birbirlerinin alanına müdahale edebilmeleri imkansızdır.

Descartes’in düşüncesinden çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İlahiyatçılar, fizikçilerin alanına müdahale etmemesi; fizikçilerin de ilahiyatçıların alanına müdahale etmemesi gerekir.
 2. Bilim ile din alanı birbirinden bağımsız değildir.
 3. Bilim ile sanat, zihin ve beden hususunda ortak hareket eder.
 4. İlahiyat ile sanat, zihnin ortak alanının ürünüdür.
 5. İlahiyat beden ilmine, bilim de zihin bilimlerine bağlıdır.

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Spinoza düşüncesini yansıtmaz.?
 2. Yahudi mistizmi, skolastizm, G.Bruno’nun panteizmi ile yeni doğa bilimi ve Descartes felsefesi etkisinde kalmıştır.
 3. Her şeyin tek kaynağı olan Tanrı’dır.
 4. Ruh ve madde dahil her şey tek ve sonsuz özün birer görünüşüdür.
 5. Onun düşüncesinde töz, Tanrı ve doğa özdeş kavramlardır.
 6. Cisim ve ruh iki ayrı tözdürler, yapı ve öz itibariyle birbirlerinden kökten ayrılırlar, cisim yer kaplar, ruh düşünür.

 

 

 

 

 1. ..
 2. Spinoza ahlak anlayışını duygu öğretisi üzerine inşa etmektedir.
 3. İnsanın bütün duygu hayatına temel olan ana duygu, kendini koruma ya da varlığını sürdürme isteğidir.
 • İnsan, diğer bireylerin çıkar ve menfaatlerini öncelemelidir.
 1. İnsanın kendini koruma güdüsüne uygun olanlar iyi; bu duyguya aykırı olanlar kötüdür.
 2. İnsan, diğer bireylerin çıkar ve menfaatlerini öncelemelidir.

Spinoza’nın ahlak düşüncesini yansıtan seçenek aşadakilerden hangisidir?

 1. I, II, III, IV, V
 2. I, III, IV, V
 3. I, II, III, IV
 4. I, II, IV
 5. I, III, V

 

 1. Leibniz, …………..’un ileri sürdüğü empirizmi eleştirir ve karşı çıkar. Ona göre insanda doğuştan gelen bilgiler vardır. Bu tür bilgiler deney bilgisine göre doğruluk bakımından daha değerlidir. Savunduğu bu düşünceye ………… Boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Locke / rasyonalizm
 3. Spinoza / empirizm
 4. Leibniz / spirtüalizm
 5. Kant / empirizm
 6. Kant / nihilizm

 

 1. Descartes, tözü önce sonlu ve sonsuz diye ikiye ayırmakta sonra sonlu tözü, madde ve ruh şeklinde taksim etmekteydi. Spinoza bu tözlerden sadece sonsuz olanı kabul edip diğerlerini nitelik haline getirip monist bir düşünce kurmuştu. ………… ise onun tersine tözlerin sayıca sonsuz bir çokluğu olduğu düşüncesindedir. Sonsuz olan bu tözlere ………… adını verir. Boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Descartes / Monad
 3. Spinoza / Cevher
 4. Kant / Kategori
 5. Leibniz / Monad
 6. Locke / Atom

 

 1. Akıl, başlangıçta üzerine hiçbir şey yazılmamış boş levha veya boş kağıt (tabular rasa) gibidir. İdeler insana deneyden gelirler her tür ide eninde sonunda deneye dayanır.

Yukarıdaki bilgiler hangi filozofa aittir?

 1. Kant
 2. Descartes
 3. Leibniz
 4. Spinoza
 5. Locke

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi aydınlanma felsefesini yansıtmaz?
 2. Temel konusu insan ve onun ürettikleri olan 18.yüzyıl felsefesi aynı zamanda bir kültür felsefesidir.
 3. Doğa ile akıl arasında bulduğu uygunluktan cesaret alan Aydınlanma düşüncesi yalnız doğa olaylarını değil manevi olayları da akılda yerleşik olan ilkeler ile “Tanrı” “iyi” “adalet”i bileceğine inanmıştır.
 4. Heliosentrik (güneş merkezli) evren modeli yerine teosantrik (din) merkezli evren modeli kabul edilir.
 5. Aydınlanma çağının ideali, bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür meydan getirmektir.
 6. Aydınlanmanın din anlayışı, “akıl dini” veya diğer ifadesiyle “doğal din”dir.

 

 1. ..
  1. Felsefesi, kritik öncesi dönem ve kritik dönemi diye iki aşamada incelenir.
  2. Yargıları, a priori ve a posteriori; analitik ve sentetik yargılar diye ayırır. Bunlardan A priori – Sentetik yargıları esas alır.
 • Görünüşler (fenomen) ile şeyin kendisi (numen) arasında bir ayrım yapar. Numen özü gereği bilinemez, insan nesneleri ancak görünüşleri itibariyle bilebilir ama onları oldukları gibi bilemez.
 1. Bir eylemin iyi olabilmesi, hiç koşulsuz olarak ödevden çıkmış olmasını gerektirir.

Kant felsefesini doğru şekilde yansıtan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) I, III, IV
 2. B) I, IV
 3. C) II, III, IV
 4. D) I, II, III, IV
 5. E) II, IV

 

 1. ……… emirleri hipotetik ve kategorik olmak üzere ikiye ayırır. ………….., bir koşula bağlı olan emirlerdir. Örneğin, “şöyle bir şeyi elde etmek istersen şöyle davranmalısın” bu tarz bir emirdir. …………, hiçbir koşulu göz önünde bulundurmadan, hiçbir kayda bağlanmadan, kesin ve mutlak olarak emreder. Örneğin, “doğruyu söyle” bu tarz bir emirdir.

Boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Leibniz / Ahlaki emirler / Siyasi emirler
 2. Kant / Hipotetik emirler / Kategorik emirler
 3. Locke / Edebi emirler / Sanatsal etkinlikler
 4. Hegel / Edebi emirler / Diyalektik yargılar
 5. Hobbes / Şartlı emirler / Ayrık şartlı emirler

 

 1. Tümeller tartışması ile ne kastedilmektedir?
 2. Felsefe-din ilişkisine dair bir konudur.
 3. Felsefe- bilim ilişkisini inceleyen bir tartışmadır.
 4. Tümel kavramın gerçekliğinin olup olmaması, gerçekliğinin kabul edilmesi halinde dış dünyada mı yoksa zihinde mi olduğuyla ilgili bir konudur.
 5. Felsefe ve bilimdeki yöntemin varlığına dair bir tartışmadır.
 6. Tanrı-alem ilişkisinin mekanik mi yoksa teleolojik mi olduğuna dair bir tartışmadır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ düşünürlerindendir?
 2. Epikür
 3. Anselmus
 4. Platon
 5. Platinus
 6. Aristoteles

 

 1. Sokrates’in bilgi metodu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Sezgi- ironi
 3. Kıyas-maoitik
 4. İroni-maoitik
 5. İroni- diyalektik
 6. Maoitik- tümevarım
 7. Platon’a göre felsefenin özü nedir?
 8. Bilgili olma
 9. Yeni keşifler yapma
 10. İnsanı aydınlatma
 11. İnsanların problemlerini çözme
 12. Arınma
 13. Skolastik felsefenin özelliklerine uymayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
 14. Skolastik felsefe okul felsefesidir; öğrenmek ve öğretmek için sistemleştirilmiş bir teolojidir.
 15. Felsefeyi vahyin doğrularına uygulayarak inanç duygularını kavranır yapmaktır.
 16. Skolastik felsefe yönteminin çıkış noktası ve ereği “anlayayım diye inanıyorum” görüşüdür.
 17. Devlet özü gereği evrensel bir devlettir, Hıristiyan ümmetinin devletidir.
 18. Ortaçağ ile yeniçağ düşüncesi arasında bir geçiş dönemini ifade eder.

 

 1. Aristoteles nasıl bir Tanrı anlayışına sahiptir?
 2. Teist
 3. Panteist
 4. Deist
 5. Panenteist
 6. Materyalist

 

 1. Hangi dönemde İskenderiye’deki bilim ve kültür zenginliği Atina’yı geride bırakmıştır?
 2. Doğa felsefesi dönemi
 3. Sofistler dönemi
 4. Sistemci filozoflar dönemi
 5. Helenistik Roma dönemi
 6. Dini dönem

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özelliklerinden biridir?
 2. Felsefe dinle özdeştir.
 3. Kendi içine kapalı bir felsefedir.
 4. Felsefe-bilimin dili Latince’dir.
 5. Felsefe ile dinin birleşebileceğine olan inanç hakimdir. Tanrı’nın yasası(LexDei) ile aklın yasası(Lex natura) arasında zıtlık yoktur.
 6. Rönesans dönemi hakikatin verili olduğunu reddeder, hakikat sürekli aranması gereken bir şeydir.

 

 

 

 1. Doğudan gelen düşünürlerin fikirleriyle işlenen, bu yönüyle de Helenizm’in tipik felsefesi sayılan …………felsefesi, Roma İmparatorluğunun en yaygın felsefesidir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  1. Sokrates
  2. Stoa
  3. Epicuros
  4. Platon
  5. Platinos
 2. “Anlayabilmek için inanıyorum” anlayışıyla felsefeyi dine tabi kılmış olan filozof kimdir?
  1. Platon
  2. Don Scotus
  3. Thomas Aquinus
  4. Agustinus
  5. Ockhamlı William
 3. Ortaçağ’dan modern zamanlara geçişte en belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Din
  2. Kilise
  3. Modern bilimin doğuşu
  4. Siyaset
  5. Eğitim
 4. Hobbes’a göre felsefe, doğru bir şekilde akıl yürüterek sonuçlardan nedenlerin; nedenlerden sonuçların çıkarsanmasıdır. Akıl yürütmenin anlamı, hesaplamaktır, hesaplamak ise toplama ve çıkarmadır veya bir birleştirme, ayrıma/ayrıştırmadır. Bu anlayışa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 5. Felsefe ve bilim(doğa bilimi) özdeştir.
 6. Teoloji ve Tanrı, felsefenin en temel konusudur.
 7. Felsefe maddi olan cisimsel olan dışındaki şeyleri konu edinmez.
 8. Bu dünyaya aşkın olduğu düşünülen her şeyi felsefenin konusu olmaktan çıkar.
 9. Felsefenin amacı, sonuçları/etkileri/eserleri önceden kestirebilmek ve onları yaşamda kullanabilmektir.
 10. Spinoza felsefesine etki eden düşünceler aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Yahudi mistizmi /G.Bruno’nun panteizmi / yeni doğa bilimi/ Descartes felsefesi
  2. Yahudi mistizmi / G.Bruno’nun panteizmi / yeni doğa bilimi / Kant felsefesi
  3. Hristiyanmistizmi / G.Bruno’nun panteizmi / yeni doğa bilimi / Don Scotus’un felsefesi
  4. Yahudi mistizmi / Pascal’ın panteizmi / yeni doğa bilimi / Hegel mantığı
  5. Aristoteles mantığı / Yahudi mistizmi / G.Bruno’nun panteizmi / ortaçağ bilimi
 11. “Cogitoergosum” (düşünüyorum öyleyse varım) argümanıyla Descartes yaptığı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Varlığı töz üzerinden parçalara ayırmak.
  2. Yöntem meselesini, empirizm üzerinden temellendirmek.
  3. Seküler bir araç olan akıl aracılığıyla, sağlam bir köke, apaçık ve tartışılmaz ilkelere dayanan doğru önermeler sistemi meydana getirmek.
  4. Din ile felsefe arasındaki ihtilafı, felsefe lehine çözümlemek.
  5. Akıl ile varlık arasındaki ilişkiyi, töz meselesinden koparmak.
 12. “Tanrı, tek tözdür geri kalanlar- ruh ve madde dahil her şey- bu tek ve sonsuz özün birer görünüşüdür.” Düşüncesi hangi filozofa aittir?
  1. Descartes
  2. Leibniz
  3. Hobbes
  4. Spinoza
  5. Locke
 13. Leibniz düşüncesinin en bariz özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Siyaset ile hukuk düşüncesinin kurucusu olması.
  2. Pratik ve teorik alanlarda uzlaştırmacı bir bakış açısına sahip olması.
  3. Empirizmin kurucusu olması
  4. Materyalizmin öncüsü olması
  5. Kilise doktrinin hazırlayıcısı olması.
 14. “Ruh da bağımsız bir töz değildir. Ruhta olup bitenlerde ancak vesile nedenlerdir” düşüncesini kim savunmaktadır?
 15. A) Descartes
 16. B) Spinoza
 17. C) Leibniz
 18. D) Malebranche
 19. E) Hobbes
 20. Tabularasa (boş levha) argümanı neyi reddetmektedir?
  1. Doğuştan gelen bilginin olmadığını.
  2. Kilisenin aziz anlayışını
  3. Doğuştan gelen a priori bilgileri
  4. Empirizmi
  5. Mistizmi
 21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi D. Hume felsefesini yansıtmaktadır?
  1. Katı determinizm
  2. Olasılıklı materyazlim
  3. Katı ateizm
  4. Olasılıklı mistizm
  5. Olasılıklı determinizm

 

 1. Kant’a göre antinomilere düşmenin sebebi nedir?
  1. Akıl dünyasında kalmak.
  2. Deney dünyasının ötesine geçmek.
  3. Varlık konusunu rasyonel bağlamda incelemek
  4. Bilgiyi empirik yöntemle incelemek
  5. Bilgi kategorik emparitif kısımda değerlendirmek.

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi felsefe tarihinin önemini göstermez?
 2. Felsefe tarihinin konularını bizzat felsefe problemleri teşkil eder.
 3. Felsefe tarihi felsefeye doğru bir şekilde giriş yapmayı sağlar.
 4. Felsefe problemleri düşünce tarihidir.
 5. Felsefe tarihi insanlığın geçirdiği fikir aşamalarını ortaya koyar.
 6. Felsefe tarihini bilmemek insanlık tarihini bilmemektir.

 

 1. “Ona göre insanlar başta bir kültüre sahip değillerdir, toplayıcılık ve avcılık ile geçiniyorlar, mağaralarda yaşıyorlardı. İlk devirlerde zaruret ve korku hakimdi. Zaruretler insanı icat yapmaya zorladı ve bu konuda hayvanlardan çok şey öğrendiler.” Bu görüş İlkçağ filozoflarından hangisine aittir?
  1. Demokritos
  2. Anaxagoras
  3. Empedokles
  4. Parmanides
  5. Herakleitos

 

 1. Kilise, Aristoteles’in aşağıdaki hangi görüşünü temel dogma olarak kabul etmiştir?
  1. Mantık
  2. Metafizik
  3. Astronomi
  4. Tabiat
  5. Bilgi
 2. İslam dünyasında “Revakiyyun” hangi felsefe okuluna denir?
  1. Aristoteles’çilik
  2. Yeni Platonculuk
  3. Epiküros’çuluk
  4. Stoa’cılık
  5. Demokritos’çuluk

 

 1. Yeni Platon’culuğun kurucusu kimdir?
  1. Platon
  2. Plotinos
  3. Zenon
  4. Pyyron
  5. Porphyrios
 2. Bireylerin ve halkların karakteristik özelliklerinin üstünde olan dini bir topluluğun felsefesidir. Ahlak, dinin bir parçası olarak ele alınır. Teolojik bir anlayışla, doğayı Tanrı tarafında belli bir amaca göre yaratılmış ve düzenlenmiş statik bir sistem olarak görür. Yukarıda verilen bilgiler hangi felsefi dönemin özellikleridir?
  1. Antikçağ Felsefesi
  2. Yeniçağ Felsefesi
  3. Aydınlanma Felsefesi
  4. Çağdaş Felsefe
  5. Ortaçağ Felsefesi
 3. Bütün düşünceleri Tanrı ve ruh konuları merkezinde odaklanır. Patristik felsefenin önemli düşünürlerinden olan ve aynı zamanda Aziz olarak bilinen filozof kimdir?
  1. Anselmus
  2. Augustinus
  3. Aquinolu Thomas
  4. Duns Scotus
  5. Ockhamlı William
 4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Rönesans felsefesi hakkında söylenemez.
 5. Eski ile yeni arasında bir köprüdür.
 6. Bu dönemin düşünürleri kültürün belli alanlarında eskiye bağlı iken felsefe ve bilimde yeni bilgi ve değerleri şiddetle savunur.
 7. Rönesansta felsefe, hazır verili olan hakikatten değil, akıl ve deneyle elde edilen hakikatte bahseder
 8. Rönesansta felsefe tek bir sistem etrafında değil, birden fazla sistem etrafında yapılır.
 9. Ana karakteristiği Katolik Kilisesinin öğretisini desteklemektir.

 

 1. Gerçek olanın tümel değil de tek tek bireylerin olduğunu ileri süren düşünceye ne ad verilir?
  1. Reform
  2. İdealizm
  3. Nominalizm
  4. Kartezyenizm
  5. Aristotelizm

 

 1. Kopernik devrimiyle meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Heliosentrik (güneş merkezli) evren modeli yerine dünya merkezli evren modeli kabul edilir.
 3. Geosentrik(dünya merkezli) evren yerine heliosentrik evren modeli benimsenir.
 4. İnsan merkezli(anthroposentrik) dünya görüşünü savunur.
 5. Ruh merkezli bir evren anlayışı gelmiştir.
 6. Teosantrik(din merkezli) bir doğa tasavvuru benimsenir.

 

 1. “Bilim yapmak, doğayı tanımak ve onu kontrol altında tutmaktır. Çünkü bilmek egemen olmaktır.” Sözü hangi filozofa aittir?
  1. Descartes
  2. Hobbes
  3. Bacon
  4. Locke
  5. Spinoza

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hobbes düşüncesini yansıtmaz. ?
 2. Var olan her şeyin ilk nedenleri, Hobbes’a göre madde ve harekettir.
 3. Varlık görüşü bakımından bir materyalist, bilgi görüşü bakımından deneycidir.
 4. İnsanda arzu/isteme ve nefret/kaçınma şeklinde iki temel duyum vardır.
 5. Homo homini lipus yani insan insanın kurdudur.
 6. İnsan doğası gereği sosyal bir varlık olup, diğer fertlere tabiatı gereği iyi davranır.

 

 

 

 1. “Her şeyden kuşku duyan bir insan, kuşku duymakta olduğundan kuşku duyamaz; çünkü kuşku duyarken, kuşkuyu duyan “ben”inin var olduğunu açık ve seçik olarak bilir. Böylelikle “Düşünüyorum, o halde varım” sonucuna varır ve dolayısıyla düşünen bir varlık olarak kendi varoluşunu kanıtlar. Yukarıdaki ifadeler hangi filozofun düşüncesini yansıtmaktadır?
 2. Hobbes
 3. Spinoza
 4. Leibniz
 5. Descartes
 6. Kant

 

 1. ………. zihne doğrudan olarak sunulmuş olup, zihin tarafından kolayca bilincine varılan bir şeyin özelliğidir. Örneğin dişi ağrıyan bir insan, dişinin ağrıdığını bilir, onun dişinin ağrıdığının farkında olmaması söz konusu değildir. …………ise tam ve dakik olup, başka her şeyden farklı olan ve kendisinde yalnızca bilinir olanı içeren bir şeyin özelliğidir. Mesela dişi ağrıyan insan, ağrıyan yerini tam olarak gösteremez, ağrının zihinde mi, yoksa dişinde mi; dişindeyse hangi dişinde olduğunu kesin olarak bilemez. Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Açıklık/Seçiklik
  2. Seçiklik/Açıklık
  3. Bulanık/Açıklık
  4. Seçiklik/Bulanık
  5. Analitik/Sentetik
 2. …………..in sisteminde sonlu ve sonsuz olmak üzere iki töz vardır. Sonsuz olan töz Tanrı’dır. Sonlu olan töz ise birbirine indirgenemeyen iki kısma ayrılır: ruh ve madde. İki tözden biri olan ………. özü düşünme; ………. Özü ise yer kaplamadır. Boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
 3. A) Spinoza/ madde/ ruh
 4. B) Leibniz/ ruh / madde
 5. C) Descartes / ruh / madde
 6. D) Kant / Numen /fenomen
 7. E) Hobbes / Ruh / madde

 

 1. Ruh-beden bağlantısı üzerine ileri sürülen çözümlerden birisi occasio yani vesileci düşüncedir. Dıştaki uyarma ile içteki isteme bunlar ruhta bir durum, bedende bir hareket meydana getirmek için yalnız vesilelerdir. Bunlar asıl neden değil, “vesile neden”lerdir. Asıl neden Tanrı’dır. Cümleleri aşağıdaki filozoflardan hangisinin düşüncesini yansıtmaktadır?
  1. Hobbes
  2. Descartes
  3. Leibniz
  4. Malebranche
  5. Spinoza
 2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Spinoza düşüncesini yansıtır.?
 3. Töz sorunu, onun felsefesinin ana problemi değildir.
 4. İki ayrı töz olan ruh ve beden, “birlikte işleme” ya da “karşılıklı etkileme” ile veya beyindeki “kozalaksı bez” sayesinde birbirleriyle bağlantı kurabilir.
 5. Cisim ve ruh iki ayrı tözdürler, yapı ve öz itibariyle birbirlerinden kökten ayrılırlar, cisim yer kaplar, ruh düşünür.
 6. Ruh ile bedenin doğrudan birbirleriyle irtibatı yoktur. Onları birbirine bağlayan, birlikte işlemelerini mümkün kılan Tanrı’nın aracılığıdır.
 7. Her şeyin tek kaynağı olan Tanrı, tek tözdür geri kalanlar- ruh ve madde dahil her şey- bu tek ve sonsuz özün birer görünüşüdür. Onun düşüncesinde töz, Tanrı ve doğa özdeş kavramlardır.
 8. Ruh ve beden, …………. düşüncesinde iki farklı töz değil, tek tözün iki farklı algılanışı olmaktadır. ………………. teorisi ya da …………….olarak bilinen bu anlayışa göre yer kaplayan her şey için bir düşünce, her düşünce için de yer kaplayan bir şey vardır. Boşluklara gelmesi gereken uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Descartes / Katezyen / Sentetik
  2. Spinoza / Çifte yön / Paralelizm
  3. Spinoza / Tek yön / Natura naturans
  4. Leibniz / Monadoloji / Atom
  5. Kant / Dikatomi / Monad
 9. Spinoza’nın ahlak düşüncesini yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
 10. İnsan hayatının bütün amaç ve gayesi erdeme dayalı mutlu bir hayat yaşamasıdır.
 11. İnsan başına gelen acı ve ızdıraplara sabrederek mutlu olmalıdır.
 12. İnsanın bütün duygu hayatına temel olan ana duygu, kendini koruma ya da varlığını sürdürme isteğidir.
 13. İnsan, diğer bireylerin çıkar ve menfaatlerini öncelemelidir.
 14. Ahlaka dair herhangi bir bilgimiz olamaz, olsa bile dile getirilemez.
 15. Spinoza’ya göre devlet ve toplum tabii değil yapay bir kurumdur. Devlet, insanın kendi güven ve mutluluğu için kurmuş olduğu büyük bir makine gibidir. Devlet ve toplum düşüncesi genel olarak Hobbes’la uygunluk göstermektedir. Fakat devletin yönetim biçiminde Spinoza, Hobbes’tan farklı düşünür. Hobbes ile Spinoza’nın savunduğu yönetim şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?
 16. Krallık / Monarşi
 17. Anarşizm / Liberalizm
 18. Aristokratik yönetim / Monarşi
 19. Mutlakiyetçi Devlet (absolutizm) /Demokratik Yönetim
 20. Parlamenter Yönetim / Liberalizm
 21. …………, J.Locke’un ileri sürdüğü düşünceyi eleştirir ve karşı çıkar. Ona göre insanda doğuştan gelen doğrular vardır. Bu tür bilgiler deney bilgisine göre doğruluk bakımından daha değerlidir. Savunduğu bu düşünceye ………… denir. Boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kant / Empirizm
  2. Spinoza / Septisizm
  3. Leibniz / Empirizm
  4. Descartes / Kesin bilgi
  5. Leibniz / Rasyonalizm
 22. Cismin özü kuvvettir. Ama bu kuvvet maddi tarzda olmayan bir kuvvettir. Tözler kuvvettirler ama maddi olmayan varlıklardır. Dolayısıyla yer kaplama tözün öz niteliği değil, etkinliğinin bir sonucudur. Sonsuz sayıda olan bu tözlere monad denir. Töz hakkındaki bu ifadeler hangi filozofa aittir?
  1. Kant
  2. Hobbes
  3. Voltaire
  4. Malebranche
  5. Leibniz

 

 1. “İnsanın düşünme ve değerlemede din ve geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı ile hayatını aydınlatma girişmesidir.” Diğer tanım Kant’a ait olup şöyle tarif eder: “insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklını kendisinin kullanmaya başlamasıdır.” Verilen cümleler ile ne tanımlanmaktadır?
  1. Yüzyıl felsefesi
  2. Aydınlanma
  3. Ortaçağ
  4. Çağdaş felsefe
  5. Rönesans

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi aydınlanma felsefesini yansıtmaz?
 2. Matematik yöntemle hareket eden akıl, doğayı nasıl aydınlattıysa kültür dünyasını da aynı şekilde aydınlatmalıdır.
 3. Aydınlanma çağının ideali, bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür meydan getirmektir.
 4. Aydınlanma adı verilen dönem ortaçağ ile yeniçağ düşüncesi arasında bir geçiş dönemini ifade eder.
 5. Doğa ile akıl arasında bulduğu uygunluktan cesaret alan Aydınlanma düşüncesi yalnız doğa olaylarını değil manevi olayları da akılda yerleşik olan ilkeler ile “Tanrı” “iyi” “adalet”i bileceğine inanmıştır.
 6. Aydınlanma felsefesinin diğer önemli özelliği, laik dünya görüşünü esas almasıdır.

 

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi J.Locke düşüncesine aykırıdır?
 2. Birey özgür olmalıdır.
 3. Akıl, hayatın kılavuzu yapılmalıdır.
 4. Bilimde, dinde, devlet ve eğitimde gelenek ve otoritenin her türlüsünden kurtulmalıdır.
 5. Bir ailede babanın çocuklarına hükmetmesi doğal bir haktır. Devletin başında bulunan hükümdarın da halkı yönetmesi doğal hakkıdır. Hükümdar, yasanın üstündedir, yasa onun iradesinin dile gelmesidir.
 6. Temel düşünceleri, siyasi liberalizme, doğal din anlayışına ve rasyonel eğitime yol açmıştır.
 7. Salt Aklın Kritiği, Pratik Aklın Kritiği ve Yargı Gücünün Kritiği adlı eserlerin sahibi kimdir?
  1. Kant
  2. Hume
  3. Locke
  4. Hobbes
  5. Descartes

 

 1. Kant, yargıları, önce a priori ve a posteriori diye ikiye ayırmakta; daha sonra da analitik ve sentetik yargılar diye ayırmaktadır. Kant’ın bilgi olarak esas aldığı yargılar hangisidir?
  1. Analitik yargılar
  2. Sentetik yargılar
  3. A priori-analitik yargılar
  4. Sentetik – A priori yargılar
  5. Sentetik – A posteriori yargılar

 

 1. Yalnız kavramları açıklayan, kavramın tanımında saklı olanı aydınlatan yargılara ………… denir. Örneğin cisimler yer kaplar bu tarz bir yargıdır. Boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Sentetik
  2. A priori
  3. Analitik
  4. A posteriori
  5. Upuygun
 2. Bazı çağdaş filozoflar, her çağın kendine özgü ve ağırlıklı olarak ele alıp incelendiği bir problemi olduğuna dikkat çekerler. Buna göre ilkçağın temel problemi, varlık kavramının incelenmesi olurken, Ortaçağın genel anlayışı, Tanrı ve din problemlerinin irdelenmesidir. Bu anlayışın bir devamı olarak, Yeniçağın temel problemi aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kinesoloji
  2. Epistemoloji
  3. Ontoloji
  4. Antropoloji
  5. Meteoroloji

 

 

 

 1. “Genel olarak, 17 yüzyıl felsefesine temel olan bilim, Rönesans’la birlikte büyük bir gelişme gösteren ………….… , …………… bilimidir. Bu bilim, tabiatın ………….. kavramlarla kavranabileceğini göstermiştir.” Yukarıda verilen ve 17. Yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliğini anlatan metinde boş bırakılan yerlere uygun ifadeler, aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Fizik, kimya / matematik
  2. Matematik, fizik / akli
  3. Matematik, fizik / matematik
  4. Kimya, matematik / mantıki
  5. Mantık, matematik / akli

 

 1. Aşağıdaki filozoflardan hangisi 17. Yüzyıl modern felsefe düşünürlerinden biri değildir?
  1. Descartes
  2. Petrarca
  3. Spinoza
  4. Leibniz
  5. Hobbes

 

 1. Aşağıdaki kelime guruplarından hangisi, hem iç hem de dış duyumdan gelen basit fikirlerdir.
  1. Haz / acı
  2. Mekân / hareket
  3. Işık / renk
  4. Düşünme / irade
  5. Sertlik / yumuşaklık

 

 

 1. Sebeplilik fikri ne doğrudan doğruya bilinir, ne de vasıtalı olarak ispat edilebilir bir durumdur. O zaman insanda oluşan, her şeyi bir sebebe bağlama anlayışı nereden kaynaklanmaktadır? D. Hume, bu soruyu aşağıda verilen kavramların hangisiyle açıklamaktadır?
  1. Duyum
  2. Sezgi
  3. Akıl
  4. Algı
  5. Alışkanlık

 

 1. Locke’un genel felsefesi açısından, birinci ve ikinci nitelikler teorisi oldukça önem arz eder: Duyumların bir kısmı gerçeği yansıtırken, diğer bir kısmı nesnelerin gerçek nitelikleri olmadığı için realiteyi yansıtmazlar; bunlar sübjektiftirler. Bu itibarla, ilk nitelikleri ortadan kaldırırsak, nesnenin kendisi de ortadan kalkar; ikinciler ise arızı olduğu için yok sayılmasıyla nesne de yok olmaz. Aşağıda verilen niteliklerden hangisi Locke‟un bahsettiği birinci niteliklerdendir?

 

 1. Ses
 2. Koku
 3. Renk
 4. Tat alma
 5. Ağırlık
 6. “Onun düşünceleri Aydınlanmanın klasik ilkeleri sayılır: Fertler hür olmalı; akıl hayata Kılavuz yapılmalı; insan, kültürün her alanında, gelenek ve otoriteden kurtulmalıdır vb.” pasajda genel düşünceleri verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Descartes
  2. Locke
  3. Hume
  4. Sipinoza
  5. Kant
 7. Antik Yunan düşüncesi astronomi ve aritmetiği kimden almıştır?
 8. Çin
 9. Mısır
 10. Bizans
 11. İran
 12. Babilonya
 13. Platon ve Aristo’nun en çok ilgi gösterdikleri bilimler hangisidir?
 14. Müzik-retorik
 15. Şiir- edebiyat
 16. Fizik- tarih
 17. Matematik – Biyoloji
 18. Sosyoloji- psikoloji
 19. Devlet adlı eserinde platon nasıl bir yönetim tasarlamıştır?
 20. Kominizm
 21. Tiranlık
 22. Timokrasi
 23. Plütokrasi
 24. Demokrasi

 

 1. Felsefi bakış tarzı için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
  1. Şümullu olmak
  2. Tutarlı olmak
  3. Objektif olmak
  4. Rasyonel olmak
  5. Sübjektif olmak

 

 1. Aristo’nun Atina’da kendi kurduğu ve yüzyıllar boyunca ayakta kalan okulun adı nedir?
 2. Nizamiye
 3. Akademi
 4. Lyceum
 5. İskenderiye
 6. Manastır

 

 1. Bilim dilinin kurucusu olan ilk çağ filozofu kimdir?
 2. Aristo
 3. İbn Sina
 4. Zenon
 5. Thales
 6. Sokrat

 

 1. Sokrat’ın ‘’gerçeği başkalarıyla karşılıklı konuşmada bulan’’ yönteme ne ad vermiştir.?
 2. Tartışma ustalığı
 3. Konuşma ustalığı
 4. Savaşma ustalığı
 5. Doğurma ustalığı
 6. Eleştirme ustalığı
 7. Thales her şeyin başı, kökü, ilkesi (arkhe) olarak neyi kabul eder?
 8. Ateş
 9. Demir
 10. Su
 11. Taş
 12. Ağaç

 

 1. Platon’a göre ‘’Bütün ilimlerin tacı ‘’ olarak nitelendirdiği yöntemin adı nedir?
 2. Diyalektik
 3. Biyoloji
 4. Ahlak
 5. Mantık
 6. Fizik

 

 1. ‘’İnsan her şeyin ölçüsüdür’’ ilkesini savunan filozof kimdir?
 2. Gazalî
 3. Protogoras
 4. Platon
 5. Demokritos
 6. Herakletios

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un dört temel erdeminden birisi değildir?
 2. Cesaret
 3. Basiret
 4. Hikmet
 5. Adalet
 6. Sadakat

 

 1. Sıradan ve düzensiz (sistematik ve bilimsel yönü olmayan) halk bilgisi ne tür bir bilgidir?
 2. Teknik bilgi
 3. Sanat bilgisi
 4. Dinsel bilgi
 5. Felsefî bilgi
 6. Gündelik bilgi

 

 1. ‘’Uçan ok durmaktadır’’ sözü hangi filozofa aittir?
 2. Zenon
 3. Aristo
 4. Bacon
 5. Platon
 6. Thales
 7. İbn Rüşd’ün , ‘’Aynı anneden emmiş süt kardeşler‘’ olarak ifade ettiği kavramlar hangisidir?
  1. Din ve felsefe
  2. Felsefe ve mantık
  3. Mantık ve Din
  4. Felsefe ve hikmet
  5. Hikmet ve mantık
 8. Farklı dillerin ve dinlerin kaynaştığı, aynı zamanda Batı bilim ve felsefesinin doğduğu şehir hangisidir?
 9. Milet
 10. İskenderiye
 11. Bizans
 12. Roma
 13. Sicilya
 14. Sokrat öncesi doğa filozoflarından Anaksimenes’e göre ana madde nedir?
 15. hava
 16. ağaç
 17. bulut
 18. toprak
 19. demir
 20. Ortaçağ’da felsefe din adamlarının denetiminde nerede yapılmıştır?
 21. üniversite
 22. kilise ve manastır
 23. okul
 24. havra
 25. saray
 26. Otuz iki yaşında Hıristiyanlığa dönen, İtiraflar adlı eserde, çocukluğu dokunaklı bir anne portresi ve gençken yaşadığı cinsellik tutsaklığından kurtulmak için Tanrı’ya “Tanrım beni iffetli kıl, ama henüz değil” diye dua eden filozof kimdir?
  1. Platon
  2. Augustinus
  3. Abelard
  4. Hume
  5. Berkeley
 27. Halife Me’mun’un felsefe ve diğer bilimlerle ilgili tercüme faaliyeti için 830 yılında Bağdat’ta kurduğu kurumun adı nedir?
  1. Beytü’l-Hikme
  2. Enderun
  3. Nizamiye
  4. Ezher
  5. Akademi
 28. Onuncu yüzyılda Bağdat’ta ortaya çıkmış, yaklaşık yüzyıl süren gizli felsefe cemiyetinin adı nedir?
  1. Pythagorascılar
  2. Haricîler
  3. Fâtımîler
  4. Ashab-ı Suffe
  5. İhvân-ı Safâ
 29. Tıp alanındaki el-Kânûn fi’t-Tıb eseriyle hem İslâm hem de Batı dünyasındaki otorite kabul edilmiş ve bu eseri modern zamanlara kadar bir başvuru kitabı olmuş filozof adı nedir?
  1. Kindî
  2. Gazâlî
  3. Fârâbî
  4. İbn Sînâ
  5. Ebu Bekr Râzî
 30. Ortaçağ’da büyük ünvanını almış, felsefesi Hıristiyan felsefesi olmuş olan doğa bilimci, düşünür, tanrıbilimci ve kilise hocası filozofun adı nedir?
  1. Thomas Aquinas
  2. Bergson
  3. Berkeley
  4. Hegel
  5. Albert Magnus
 31. Doğal din, …….. dinidir. Boş olan yere uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Ahlâk
  2. ruh
  3. akıl
  4. skolastik
  5. pagan
 32. İbn Haldun’un sosyal felsefesini işlediği önemli eserinin adı nedir?
 33. Mukaddime
 34. El-Kanun
 35. Er-Risale
 36. Tehzîbü’l-Ahlâk
 37. el-Medînetü’l-Fâzıla
 38. Rönesans felsefesinin temel akımlarının içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 39. Hümanizm ,
 40. Platonculuk,
 41. Aristoculuk,
 42. Atomculuk
 43. Ruhçuluk
 44. Kant ahlakının en önemli kavramı nedir?
 45. Erdem
 46. Fayda
 47. Mutluluk
 48. Haz
 49. Ödev
 50. Aristonun tüm ilimlere giriş olarak gördüğü ilim hangisidir?
 51. Mantık
 52. Felsefe
 53. Hikmet
 54. Matematik
 55. Metafizik
 56. Anselmus’un Tanrı’nın ispatlanmasında (ontolojik delil) “Kendisinden daha büyük şeyin düşünülemediği bir varlık vardır ki, o da ………” sözlerini tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Melektir
  2. Peygamberdir
  3. Azizdir
  4. Tanrı’dır
  5. Velidir
 57. Fârâbî’nin İdeal erdemli devleti anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Tehzîbü’l-Ahlâk
  2. el-Medînetü’l-Fâzıla
  3. Mukaddime
  4. İhyau Ulumu’d-Din
  5. Ahlâk-ı Nâsırî

 

 1. Sokrat öncesi doğa filozoflarından Anaksimenes’e göre ana madde nedir?
  1. hava
  2. ağaç
  3. bulut
  4. toprak
  5. demir

 

 1. Risalelerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Kindî
 3. Gazâlî
 4. Fârâbî
 5. İbn Sînâ
 6. İhvân-ı Safâ

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi felsefî bakış tarzının niteliklerinden değildir?
  1. Rasyonel olma
  2. Şümullu ve kapsayıcı olma
  3. Tutarlı olma
  4. Objektif olma
  5. Ferdi ve şahsî olma

 

 1. ‘’Bilgi hatırlamaktır’’, sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
 2. Sokrates
 3. Platon
 4. Aristoteles
 5. Bacon
 6. Zenon
 7. Felsefe, “belli bir yolda olma demektir’’ ifadesi hangi filozofa aittir?
 8. Karl Jasper
 9. Aristoteles
 10. Bacon
 11. Zenon
 12. Sokrates

 

 1. Aristo’nun etik alanındaki en önemli eseri olarak kabul edilen, mutluluğun gerçek tabiatına ilişkin bir analiz ve mutluluğun, akıl ve erdem gibi temel bileşenleriyle ilgili bir incelemenin ürünü olan eserin adı nedir?
 2. Büyük Ahlâk.
 3. Varoluş ve Yokoluş Üzerine
 4. Eudemos’a Etika
 5. Nikomakos’a Etika
 6. Siyaset
 7. ‘’Efendi köle kuramı’’ nın sahibi hangi filozoftur?
 8. Hegel
 9. Aristo
 10. Agustion
 11. Bacon
 12. Nietzshce
 13. Locke’a göre, nesnelerin bilim tarafından ele alınabilecek yönleri, herhangi bir bireysel gözlemciden bağımsız olan ölçülebilir niteliklerdi. Dolayısıyla, Locke bunlara “birincil nitelikler” ismini verdi. Aşağıdakilerden hangisi Birincil niteliklerden biri değildir?
 14. Uzunluk ,
 15. Genişlik ,
 16. Yükseklik ,
 17. Ağırlık
 18. Renk
 19. Locke’a göre, İkincil nitelikler madde ya da fiziki nesnenin, kendisinden ayrılmaz olan birincil nitelikleri sayesinde duyu organlarını etkileme gücüne sahiptirler.

Aşağıdakilerden hangisi ‘’ikincil niteliklerden biri değildir?

 1. Renk
 2. Kokusu
 3. Tadı
 4. Sesi
 5. Yüksekliği
 6. Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ felsefesinin özelliklerinden biri değildir?
 7. Ortaçağda felsefesinin temel karakteri, dinî idi.
 8. Ortaçağ felsefesi kendi içine kapalı bir sistemdir.
 9. Ortaçağın filozofları din adamları ve din büyükleri idi.
 10. Ortaçağ felsefesi akıl-inanç ve teoloji-felsefe bütünlüğünü ortaya koyma amacındadır.
 11. Ortaçağ felsefesi bilime önem vermiştir.
 12. Hıristiyan felsefesinin ilk dönemine ne ad verilir?
  1. Patristik
  2. Skolastik
  3. Metafizik
  4. Emprik
  5. Sosyolojik
 13. -VI. yüzyıllar arasında yaşayan Hıristiyan öğretisinin temellerini kurmaya çalışmış bilginler, ilk büyük öğretmenler ve din adamlarına ne isim verilmiştir?
  1. Papazlar
  2. Kardinal
  3. Papa
  4. Patrik
  5. Kilise babaları 
 14. Ortaçağda bilimlerin sınıflandırılmasında sayıya ait bilimler Qudrivium (dörtlü) bilimler olarak isimlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
  1. Aritmetik
  2. Jeoloji
  3. Geometri
  4. Astronomi
  5. Müzik
 15. Descartes’e göre doğrunun ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
 16. Açıklık ve Seçiklik
 17. Ruh ve Suret
 18. Felsefe ve Ahlak
 19. Cevher ve Araz
 20. Vahiy ve Metafizik

 

 1. Hume’un “kendisini dogmatik uykulardan uyandırdığını” söyleyen  filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Kant
 3. Leibniz
 4. Bacon
 5. Hegel
 6. Nietzshce

 

 1. Kant’a göre saf akılda üç idea bulunmaktadır. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu üç idea’yı doğru vermiştir?
 2. Ruh- Dünya (evren)- Tanrı.
 3. Hikmet – Ruh- bilgi
 4. Felsefe-mantık- metafizik
 5. Cevher-Araz-Vahiy
 6. Haz-Acı-Ahlak
 7. ‘’…………………..’un bilgi nazariyesinde de anlaşılacağı gibi, tümeller tikelden sonra gelmektedir ve tikelden çıkmaktadır.’’ Boşluğa aşağıdaki filozoflardan hangisi gelmelidir?
 8. Duns Scotus
 9. Aristoteles
 10. Leibniz
 11. Bacon
 12. Agustion
 13. ‘’………………., Yargıları, a priori ve a posteriori; analitik ve sentetik yargılar diye ayırır. Bunlardan A priori – Sentetik yargıları esas alır.’’ Boşluğa hangisi gelmelidir?
 14. Kant
 15. Duns Scotus
 16. Aristoteles
 17. Leibniz
 18. Bacon
 19. Felsefe nedir?
 20. Adalet
 21. Vefa
 22. Merhamet
 23. Cesaret
 24. Hikmet sevgisi

 

 1. Tanrı ile dünyanın bir ve aynı olduğunu savunan felsefî düşünceye ne ad verilir?
 2. Kritisizm
 3. Pozitivizm
 4. Panteizm
 5. Rasyonalizm
 6. Realizm

 

 1. İlk doğa filozoflarının dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğuna inandıkları ilk maddeye ne ad verilmiştir?
  1. Arkhe
  2. Suret
  3. Cevher
  4. Araz
  5. Akademi

 

 1. Antik Yunan’da dinî, felsefî ve siyasî bir tarikat olan felsefî cemiyetin adı nedir?
  1. Materyalistler
  2. Feministler
  3. Pythagorasçılar
  4. İbn Sînâcılar
  5. Gazâlîciler

 

 1. İlk bilim tarihçisi filozof kimdir?
 2. Aristo
 3. Descartes
 4. Sokrat
 5. Bergson
 6. Platon

 

 1. Helenistik felsefenin yaşam alanı neresidir?
 2. Kent devleti
 3. Saray
 4. Kolezyum
 5. Çarşı
 6. Parlamento
 7. Hakîm kime denir?
 8. Âmir
 9. Ârif
 10. Âlim
 11. Fâzıl
 12. Filozof
 13. İlk dönem tabiat filozoflar’ın isimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  1. Tales – Anaksimandros – Anaksimenes
  2. Platon – Aristoteles – Sokrates
  3. Pythagoras – Ksenophanes – Herakleitos
  4. Herakleitos – Anaksimandros – Anaksimenes
  5. Thales – Aristoteles – Sokrates
 14. Revakiyyun” kimlerdir?
  1. İhvan-ı safa
  2. Sofistler
  3. Sokrates’çiler
  4. Stoalılar
  5. Platon’cular
 15. Ortaçağda aşırı realizmi savunan filozof kimdir?
  1. Anselmus
  2. Roscelinus
  3. Ockhamlı William
  4. Martin Luther
  5. Thomas Aquinas

 

 

 1. Ortaçağda Ilımlı realizmi savunan filozoflar kimlerdir?
 2. Anselmus/ Roscelinus/ Ockhamlı William
 3. Anselmus/ Roscelinus/Martin Luther
 4. Abaelardus/ Albertus Magnus / Martin Luther
 5. Abaelardus/ Albertus Magnus/ Ockhamlı William
 6. Roscelinus /Abelardus / Aziz Thomas Aquinas
 7. Aşağıdaki düşünürlerden hangileri nominalizmin savuncusudurlar?
  1. Anselmus- Roscelinus
  2. Roscelinus – Ockhamlı William
  3. Roscelinus-Ockhamlı William
  4. Albertus Magnus -Aquinolu Thomas
  5. Abaelardus – Aquinolu Thomas
 8. Aşağıdaki düşünürlerden hangileri Orta çağda patristik felsefe(Kilise babaları dönemi)nin temsilcileridir?
  1. Anselmus, Roscelinus, Abelardus
  2. Albertus Magnus, Aquinolu Thomas
  3. Origenes, İskenderiyeli Clemens, St. Agustinus
  4. Duns Scotus, Ockham’lı William
  5. Anselmus- Roscelinus, İskenderiyeli Clmens,

 

 1. .   Yeni Platonculuktan yararlanarak Hristiyan öğretisini temellendirme yaklaşımıdır.
 2. İlkçağ Felsefesi ile ortaçağ arasında bir nevi köprü oluşturan düşüncedir.

Yukarıdaki söylenenler hangi felsefeyle alakalıdır?

 1. Ön-Skolastik Felsefe
 2. Erken Skolastik Felsefe
 3. Yüksek Skolastik Felsefe
 4. Geç Skolastik Felsefe
 5. Patristik Felsefe

 

 1. ‘Anlayabilmek için inanıyorum’ anlayışıyla felsefeyi dine tabi kılan düşünür kimdir?
  1. Augustinus
  2. Anselmus
  3. Ockhamlı William
  4. Martin Luther
  5. Albertus Magnus

 

 1. Kilise Babaları döneminin en büyük filozofu olarak bilinen düşünür kimdir?
  1. Augustinus
  2. Anselmus
  3. Ockhamlı William
  4. Martin Luther
  5. Albertus Magnus
 2. “İtiraflar”ve” Tanrı Krallığı” adlı eserler hangi düşünüre aittir?
  1. Augustinus
  2. Anselmus
  3. Ockhamlı William
  4. Martin Luther
  5. Albertus

 

 1. Bacon’a göre bilgi nedir?
  1. İrade
  2. Erdem
  3. Güç
  4. Hakikat
  5. Hırs
 2. Ortaçağ felsefesi hangi iki ana grupta incelenir?
 3. Patristik Felsefe ve Skolastik Felsefe
 4. Helenistik felsefe ve Rönesans felsefe
 5. Aydınlanma felsefesi ve skolastik felsefe
 6. Patristik felsefe ve Doğa felsefesi
 7. Nominalizm felsefe ve Rönesans felsefe
 8. Patristik felsefe hangi Yüzyılları kapsamaktadır.?
 9. S. I ve VI.
 10. S. II. ve  VI.
 11. S. I. ve VII.
 12. S. II. ve VII.
 13. S. III. ve  V
 14. Skolastik Felsefe hangi Yüzyılları kapsamaktadır. ?
 15. S. VIII. ve XIII.
 16. S. V. ve  VIII.
 17. S. VII ve X.
 18. S. VIII ve  XII.
 19. S. VII. ve  XI.
 20. Patristik Felsefe, hangi düşünceyle şekillenmiştir.?
 21. Şüphecilik
 22. Hazcılık
 23. Atomculuk
 24. Ruhçuluk
 25. Yeni Platonculuk
 26. Orta çağı sonlandıran modern çağın kurucusu filozof kimdir?
 27. Rene Descartes
 28. Anselmus
 29. Ockhamlı William
 30. Martin Luther
 31. Albertus
 32. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağın felsefe konularından biri değildir?
 33. Retorik ,
 34. Mantık
 35. Metafizik
 36. Teoloji
 37. Cevher
 38. Aziz Augustinus’tan sona Ortaçağ felsefesinin ikinci büyük filozofu kimdir.?
 39. Bouthius
 40. Erigena
 41. Aquinas
 42. Euclides
 43. Aristoteles
 44. Problemleri Yeni Platoncu olarak değerlendirmesi  sebebiyle papa tarafından tüm kitaplarının yakılmasına karar verilen filozof kimdir.?
 45. Erigena
 46. Bouthius
 47. Aquinas
 48. Euclides
 49. Aristoteles
 50. Aşağıdakilerden hangisi 750 ile 900 yılları arasında eserleri Arapça’ya tercüme edilen düşünürlerden biri değildir?
 51. Aristoteles,
 52. Euclides,
 53. Archimedes,
 54. Hippocrates
 55. Bouthius
 56. Aristotales’in Anima’sı hakkında önemli bir eser telif eden ilk Müslüman ve Arap felsefeci kimdir.?
 57. El- Kindi
 58. Farabî
 59. İbn Sina
 60. Gazalî
 61. İbn Rüşd
 62. ‘’İslam Felsefesi ……………….ile başlamış ve Farâbî ve İbn Sina ile varlığını sürdürmüştür. ‘’

Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

 1. el-Kindî
 2. İbn Rüşd
 3. Gazalî
 4. Sühreverdî
 5. İhvan-ı Safa
 6. Batı dünyası Aristo ve eserlerini onun eserlerinden öğrendiği Aklı öne çıkaran felsefesiyle batı enteliyonsiyasını ve felsefe çevrelerini derinden etkileyen Müslüman filozof kimdir.?
 7. el-Kindî
 8. İbn Rüşd
 9. Gazalî
 10. Sühreverdî
 11. İhvan-ı Safa

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağa damgasını vuran İbrahimî dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
 2. Üç dinde yoktan yaratmayı Kabul eder
 3. Tanrının evreni belli bir zaman diliminde yarattığı düşüncesini benimser
 4. Evrenin başlangıcı birde sonu vardır
 5. Ebedilik varlığa değil sadece tanrıya ait.
 6. Üç dinde de kutsal ruh inancı vardır.

 

 1. Ortaçağ’da bilimler Aristo geleneğine bağlı olarak sözel ve sayısal işlevlerine göre tasnif edilmiştir. …………ait bilimlere Trivium (üçlü) bilimler, ……………ait bilimlere Qudrivium (dörtlü) bilimler adı verilir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. Söze/ sayıya
 2. Cevher / araz
 3. Haz / acı
 4. Sayıya / söze
 5. Matematik / geometri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Qudrivium (dörtlü) bilimlerden biri değildir?
 2. Aritmetik,
 3. Geometri ,
 4. Astronomi
 5. Müzikten
 6. Metafizik

 

 1. Aristo ve Batlamyusun ortaçağda benimsenen alem anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. ay-altı ve ay–üstü
 3. yer-altı ve yer-üstü
 4. ruh-altı ve ruh- üstü
 5. cevher ve araz
 6. hikmet ve bilgi

 

 1. ‘’Akıl almaz olduğu için inanıyorum’’ anlayışını benimseyen filozof kimdir?
 2. Tertullianus
 3. Aristoteles,
 4. Euclides,
 5. Archimedes,
 6. Hippocrates

 

 1. Yalnız bütün ruhların değil şeytan ile takımının da kurtulup Tanrıya döneceğini düşünen filozof
 2. Origines
 3. Aristoteles,
 4. Euclides,
 5. Archimedes,
 6. Hippocrates
 7. Ortaçağda bilimlerin sınıflandırılmasında söze ait bilimler Trivium (üçlü) bilimler olarak isimlendirilmiştir. Hangisi bunlardan biri değildir?
 8. Gramer
 9. Diyalektik
 10. Retorik
 11. Metafizik
 12. İlk İslam felsefecisi kimdir?
 13. el-Kindî
 14. Farabî
 15. İbn Sina
 16. İbn Rüşd
 17. Sühreverdî

 

 1. Orta çağda patristik felsefe(Kilise babaları dönemi)nin temsilcilerinden biri değildir?
 2. Origines,
 3. İskenderiyeli Clemens,
 4. Augustinus
 5. Boethius
 6. Bacon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesin iki ana omurgasıdır?
 2. Doğu İslam Dünyası Felsefesi /Batı İslam dünyası Felsefesi
 3. Aristotelesci İslam felsefesi/ stoacı İslam felsefesi
 4. Arap İslam felsefesi / Hint İslam felsefesi
 5. Ortadoğu İslam felsefesi/ Anadolu İslam felsefesi
 6. Türk İslam felsefesi / Arap İslam felsefesi
 7. Doğu İslam Dünyası filozoflarından biri değildir?
 8. Kindî
 9. Farabî
 10. İhvan-ı Safâ
 11. İbn Sînâ
 12. İbn Rüşd

 

 1. Batı İslam Dünyası filozoflarından biri değildir?
 2. İbn Bacce
 3. İbn Tufeyl
 4. İbn Rüşd
 5. İbn Haldun
 6. El-Kindi

 

 1. İslam Felsefesinde Hikmetli ve Esrarlı cevherler olarak nitelenen Kur’an ve Hadis, Tefekkür ve Tezekkür Kâşiflerine düşünen ve akleden bir toplum olmaları çağrısını ısrarla talep ettiği düşünsel kavramlardan değildir?
 2. Taakkul (akletme),
 3. Tefehhüm (anlama)
 4. Tefakkuh (idrak etme, kavrama)
 5. Teemmül (derin düşünme)
 6. Tasavvuf ( derin ahlak)

 

 1. İslâm medeniyetinde, gerçek manasıyla ilk filozof olan ve Arap olduğu için de kendisine “Feylesufu’l-Arap” (Arapların Filozofu) ismi verilen kimdir?
 2. El-kindî
 3. Farabî
 4. İbn Sina
 5. Sühreverdî
 6. İbn Rüşd
 7. Düşünce tarihçisi Geromino Gardano hangi İslam filozofunu insanlığın on iki harikasından biri?
 8. Farabî
 9. Kindî
 10. İbn Rüşd
 11. İbn Tufeyl

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kindî’nin eserlerinden biri değildir?
 2. el-Felsefetu’l-Ulâ,
 3. el-İbanah an Sucûdi’l-Aksâ,
 4. Hudûdi’l-Eşyâ
 5. Rusûmihâ,
 6. Mukaddime
 7. Bağlılık (rölativite) teorisini, belki de ilk olarak, fiziksel anlamda ele alan İslâm düşünürü kimdir.?
 8. Kindî
 9. Farabî
 10. İbn Sina
 11. İbn Rüşd
 12. Sühreverdî
 13. İlk Türk İslam filozofu ?
 14. Farâbî’
 15. İbn Bacce
 16. İbn Tufeyl
 17. İbn Rüşd
 18. İbn Haldun
 19. Farabî’ye göre aklın dört derecesi vardır; aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
  1. Güç halinde akıl (bilkuvve akıl)
  2. Fiil halinde akıl (bilfiil akıl)
  3. Kazanılmış akıl (müstefâd akıl)
  4. Faal akıl (faal akıl)
  5. Zorunlu akıl ( üstün akıl)
 20. Fârâbî’ye göre iki türlü toplum (site) vardır: bunlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
 21. Erdemli toplum / Erdemsiz toplum
 22. Huzurlu toplum / Huzursuz toplum
 23. İnançlı toplum / İnançsız Toplum
 24. Bağımsız toplum / Bağımlı toplum
 25. Dürüst toplum / Bozuk toplum
 26. Farabî erdemsiz toplumu dört gruba ayırır. Hangisi değildir?
 27. Hırs, sefahat ve istibdadın hüküm sürdüğü bilgisiz toplum.
 28. Erdem ilkelerini bilmeyen ve düşüklüklere kendini bırakmış olan kötü toplum.
 29. Başlangıçta iyi iken sonradan değişen değişmiş toplum.
 30. Hiçbir hedefi olmayan bozulmuş toplum.
 31. Devlete içerden hainlik yapan toplum
 32. Farabî’nin ideal devleti anlattığı eseri hangisidir?
 33. Kitâb Ârâ Ehli’l-Medîneti’l-Fâdıla
 34. el-Felsefetu’l-Ulâ,
 35. el-İbanah an Sucûdi’l-Aksâ,
 36. Hudûdi’l-Eşyâ
 37. Rusûmihâ,
 38. İhvan-ı Safa’ya göre nübüvvetten sonra en şerefli meslek hangisidir?
 39. Felsefe
 40. Müfessir
 41. Muhaddis
 42. Mantık
 43. Matematik
 44. İslam dünyasında bilinen ilk İslamî Ansiklopediyi, aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır.?
 45. Risaleler
 46. Kanun
 47. Mukaddime
 48. Medinetü’l-fadıla
 49. Camiu’l-edeb
 50. Ortaçağ bilgin ve düşünürleri tarafından kendisine verilen eş-Şeyhü’r-Reîs ünvanı ile de tanınır. Batı’da ise Avicenna olarak bilinmekte ve “filozofların prensi” diye kabul edilmektedir. Bahsedilen kimdir?
 51. Kindî
 52. Farabî
 53. İbn Rüşd
 54. İbn Sînâ
 55. Sühreverdî

 

 1. İbn Sînâ’nın en önemli eserlerinden biri değildir?
 2. el-Kânûn fi’t-Tıb,
 3. eş-Şifâ,
 4. en-Necât,
 5. Uyûnu’l-Hikme,
 6. Mukaddime

 

 1. İbn Sînâ’ya göre insan aklı, duyulara ve düşünmeye bağlı olarak faal akıldan tümel bilgileri elde ederken dört aşamadan geçmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 2. Heyûlânî akıl,
 3. Meleke halindeki akıl,
 4. Fiil halindeki akıl
 5. Müstefâd (kazanılmış) akıl
 6. Tabiî akıl
 7. İbn Sînâ’ya göre, yasa koyucunun yasa koymadaki ilk hedefi, şehri üç kısımda düzenlemek olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 8. Yöneticiler,
 9. Zanaatçılar
 10. Askerler (muhafızlar).
 11. Din adamları
 12. İbn Sînâ’ya göre şehrin en üst kurucu unsuru nedir?
 13. Evliliktir
 14. Yöneticiliktir
 15. Çiftçiliktir
 16. Ordudur
 17. Zanaatçiliktir.
 18. Aşağıdakilerden hangisi  İbn Sînâ’ya göre Halifede bulunan/bulunması gereken niteliklerden biri değildir?
 19. Bağımsız ve müstakil bir siyasî otoriteye,
 20. Selim akla,
 21. Cesaret , iffet ve iyi yönetim gibi üstün değerlere sahip olmak,
 22. (peygamberin belirlediği) şeriatı herkesten iyi bilmek.
 23. Evli olmak

 

 1. İslam felsefesi hareketi “altın çağ”ını hangi düşünür ile yaşamıştır.?
 2. İbn Sinâ
 3. Kindi
 4. Farabi
 5. İbn Rüşd
 6. Sühreverdi
 7. Aşağıdakilerden hangisi Gazzalî’nin başlıca eserlerinden biri değildir?
 8. Makâsıdu’l-Felâsife (Filozofların Maksatları)
 9. Tehafütü’l-Felâsife’yi (Filozofların Tutarsızlığı)
 10. el-Munkız
 11. Risaleler
 12. İhya-u Ulumiddin
 13. Gazalî , felsefî ilimleri altı kısma ayırır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 14. Riyâzî ,
 15. Mantıkî
 16. Tabiî
 17. İlâhî ,
 18. Ruhî
 19. İslâm Aristoculuğuna ve Aristo felsefesine bir tepki olarak gelişen ve ekolleşen İşrakîlik felsefî akımını kim kurmuştur. ?
 20. Sühreverdî
 21. Kindî
 22. Farabî
 23. İbn Rüşd
 24. İbn Sînâ
 25. ‘’………………… (ö. 1138) Latinler arasında Avempace diye bilinir. Meşşâi felsefesini Fas’a sokan ilk İslâm filozofudur.’’

Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

 1. İbn Bacce
 2. İbn Rüşd
 3. İbn Tufeyl
 4. Sühreverdî
 5. İbn Sinâ

 

 1. İbn Tufeyl, Hayy b. Yakzan adlı eserinde üç karakterden bahseder. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 2. Hayy
 3. Salaman
 4. Asal
 5. Yakzan
 6. Batılıların Averreos diye bildikleri islam filozofu kimdir?
 7. İbn Rüşd
 8. İbn Tufeyl
 9. Sühreverdî
 10. İbn Sinâ
 11. Gazali
 12. İbn Rüşd’ün önemli eserleri ;
 13. Bidayetü’l-Müctehid
 14. Faslu’l-Makâl,
 15. Keşf an Menâhici’l-Edille
 16. Tehâfütü’t-Tehâfüt.
 17. El-Kanun
 18. Tıp alanındaki el-Kânûn fi’t-Tıb eseriyle hem İslâm hem de Batı dünyasındaki otorite kabul edilmiş ve bu eseri modern zamanlara kadar bir başvuru kitabı olmuş filozof adı nedir?
  1. Kindî
  2. Gazâlî
  3. Fârâbî
  4. İbn Sînâ
  5. Ebu Bekr Râzî
 19. , Geniş bir kültüre sahip olduğu için “doctor universalis” (evrensel âlim)olarak da bilinen filozof kimdir?
 20. Albert Magnus
 21. Duns Scotus
 22. Ockhamlı William
 23. Thomas Aquians
 24. Bacon
 25. ‘’Tümeller  tikelden önce gelir, tümel hem zihin de hem de nesnede vardır’’ diyen filozof kimdir?
 26. Albert Magnus
 27. Duns Scotus
 28. Ockhamlı William
 29. Thomas Aquians
 30. Bacon
 31. Değişmeyi, hareketi ve oluşu reddeden filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 32. Herakleitos
 33. Thales
 34. Anaximenes
 35. Anaxagoras
 36. Parmenides
 37. Dört unsur nazariyesini formüllemiş ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
 38. Anaxagoras
 39. Thales
 40. Empedokles
 41. Pythagoras
 42. Anaximandros
 43. ‘’Hiçbir şey yoktur; herhangi bir şey var olsa bile bilemeyiz, herhangi bir şey hakkında bir şey bilsek bile onu başkasına iletemeyiz.” Diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Trasymachos
  2. Kallikles
  3. Protagoras
  4. Hippias
  5. Gorgias
 44. Sokrates’ten sonra, onun felsefesinden etkilenerek kurulan felsefi okullar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
  1. Elis Eretria- Milet-Megara- Elea
  2. Megara- Kynik- Milet- Akademi
  3. Megara- Elis Eretria- Kinik- Kyrene
  4. Kyrene- Kynik- Megara- Milet
  5. Kynik- Efes- Elea- Milet

 

 1. Platon’a göre idarecilerde bulunması gereken erdem hangisidir?
 2. Çalışkanlık
 3. Hikmet
 4. Cesaret
 5. Cömertlik
 6. Dindarlık
 7. Aristoteles’e göre insan ruhunda ölmeyen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
 8. Aktif akıl
 9. Pasif akıl
 10. Hayvani ruh
 11. Nebati ruh
 12. Maddi ruh

 

 1. Ontolojik delilin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?
 2. En güzel varlık
 3. En mükemmel varlık
 4. En iyi varlık
 5. En lütufkar varlık
 6. En dayanıklı varlık
 7. Yeni Stoa’nın filozofları hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
 8. Seneca – Epiktetos – Marcus Aurelius
 9. Kıbrıslı Zenon – Panaitios – Epiküros
 10. Philon – Seneca – Panaitios
 11. Poseidonius – Philon – Seneca
 12. Seneca – Epiküros – Panaitios
 13. Ortaçağ’ın tüm sistemlerinin merkezinde hangi kavram bulunmaktadır?
 14. Doğa
 15. Tanrı
 16. İnsan
 17. Bilim
 18. Felsefe
 19. Descartes’ın belirlediği üç varlık alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
 20. Tanrı – Metafizik alan – Evren
 21. Tanrı – Ben – Dış dünya
 22. Dış dünya – Mikro evren – Makro evren
 23. Ben – Makro evren – Mikro evren
 24. Metafizik evren – Mikro evren – Makro evren
 25. Uzlaştırmacı felsefesiyle dikkat çeken filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 26. Spinoza
 27. Descartes
 28. Leibniz
 29. Malebranche
 30. Bayle
 31. Aşağıdakilerden hangisi, Platon’un yanlış saydığı devlet anlayışlarından biri değildir?
 32. İdeal devlet
 33. Militarist devlet
 34. Aristokratik devlet
 35. Demokrasi yönetimi
 36. Plutokrasi yönetimi
 37. yüzyıl felsefesi başka türlü isimlendirilse aşağıdaki isimlerden hangisini alır?
 38. Hilozoizm yüzyılı
 39. Materyalizm yüzyılı
 40. Empirizm yüzyılı
 41. Rasyonalizm yüzyılı
 42. Kapitalizm yüzyılı
 43. Ortaçağ filozoflarının belirgin özelliği genellikle nasıl ifade edilir?
  A) Dünya adamı
  B) Üniversite hocası
  C) Din adamı
  D) Materyalist
  E) Agnostik
 44. Descartes’a göre ahlakın amacı nedir?
 45. Tanrının buyruğuna uyum
 46. Mutluluk
 47. Ödeve uygunluk
 48. Ahlak için ahlak
 49. Toplumun geleceği
 50. Herakleitos’un “evrenin aklı” dediği ve ateşle bir tuttuğu varlık aşağıdakilerden hangisidir?
 51. Logos
 52. Nous
 53. Monas
 54. Apeiron
 55. Demiurgus
 56. “Anlamak için inanıyorum” sözünü ilk söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Augustinus
  B) Anselmus
  C) Plotinus
  D) Marcus Aurelius
  E) Arkesilaos
 57. Deizmin temelinde bulunan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dinin akıldan soyutlanması
  B) Dinin akla dayanması
  C) Vahiy
  D) Hıristiyanlığın doğruluğu
  E) Tanrıtanımazlık
 58. Martin Luther tarafından başlatılan dindeyenilenme hareketine ne ad verilir?
  A) Platonizm
  B) Reformizm
  C) Rönesans
  D) Hümanizm
  E) Eudaimonizm 

 

 1. Leibniz’in kullandığı “Theodizee” terimi, Tanrı’nın hangi vasfını belirtmektedir?
  A) Sonsuzluğu
  B) Mükemmelliği
  C) Gerekliliği
  D) Haklılığı
  E) Gücünü

 

 1. Antroposentrik anlayış ne demektir?
  A) Yer merkezli dünya görüşü
  B) İnsan merkezli dünya görüşü
  C) İnsan merkezli evren görüşü
  D) Güneş merkezli evren görüşü
  E) Ay merkezli evren görüşü
 2. Francis Bacon bilgiyi nasıl tanımlamıştır?
 3. Bilgi erdemdir.
 4. Bilgi Tanrının yeryüzündeki kanunlarını bilmektir
 5. Bilgi mutluluktur.
 6. Bilgi soru sormaktır.
 7. Bilgi güçtür.

 

 1. Çağdaş felsefenin babası olarak kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Descartes
 3. Aristo
 4. Leibniz
 5. Vitoria
 6. Hobbes

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans felsefesinin özelliklerinden biri değildir?
 2. Rönesans felsefesi eski ile yeninin çarpışmasının ileri seviyede yaşandığı dönemdir.
 3. Rönesans felsefesi herhangi bir ulus veya bireyin malı değil, bütün Hıristiyanların ortak malıdır.
 4. Rönesans’ta herhangi bir birlik ve bütünlüklü yapı ve konudan bahsedilemez.
 5. Rönesans’ta birlik ve bütünlük parçalanmış, çok renkli, çok çeşitli ve çok hareketli bir felsefeye dönüşmüştür.
 6. Rönesans felsefesi birlik ve bütünlük üzerine kurulmuştur.
 7. Thomas Hobbes’in en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
 8. Leviathan (Ejderha)
 9. The Elements of Law(Hukukun Unsurları)
 10. De Corpore Politiko ( Politik Gövdeye Dair)
 11. De Cive
 12. Teolojik siyasi deneme
 13. Modern Felsefe insanı ne olarak tanımlar?
 14. Düşünen öz
 15. Cevher
 16. Faziletli
 17. Mükemmel
 18. İnançlı
 19. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçağ Felsefesinin özelliklerinden biri değildir?
 20. Yeniçağ felsefesi geçmişle yüzleşen ve her şeyiyle yeni olan bir düşüncenin ürünü olduğunu iddia eden bir felsefî harekettir.
 21. Yeniçağ felsefesi, insan aklının bir ürünü olması açısından özerk bir yapıya sahiptir.
 22. Yeniçağ Felsefesi, insan merkezci bir anlayışı benimsemiştir.
 23. Bu dönemin en önemli özelliği ilkçağ ve ortaçağın epistemoloji ve bilgi teorilerinden farklı olarak, bilimsel bilginin mahiyetini tartışıp, buna uygun bir varlık tasarımı ortaya koymaya çalışmışlardır.
 24. Helyosantrik bir anlayışı ortaya koyarak felsefenin ilgisini insandan ilahiyata kaydırmışlardır.
 25. “Çok insan denize açılacak ve bilim gelişecektir” sözü hangi filozofa aittir?
 26. Bacon
 27. Spinoza
 28. Descartes
 29. Leibniz
 30. Malebranche
 31. Aşağıdakilerden hangisi Bacon’a göre hataların sebeplerinden biri değildir?
 32. Soy idolleri
 33. Mağara idolleri
 34. Çarşı idolleri
 35. Tiyatro idolleri
 36. Tarih idolleri
 37. Bacon, zihinler üzerinde baskı yapan otoriteyi bölüşen üç felsefe ayırteder. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 38. Hileci (sophistique) felsefe
 39. Tecrübeci felsefe
 40. Boş inançlı felsefe
 41. Karakteristik felsefe
 42. Felsefeyi ağaca benzeterek onun kökünü metafizik, gövdesini fizik ve dallarını da tıp, mekanik ve ahlak gibi bilimlerden meydana geldiğini söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 43. Descartes
 44. Aristo
 45. Leibniz
 46. Vitoria
 47. Hobbes
 48. İbn Sina’nın etkisi en çok aşağıdakilerden hangisinde görülür?
 49. Endülüs Emevilerinde
 50. Ortaçağ Batı Dünyasında
 51. Antik Yunan Felsefesinde
 52. İskenderiye Medresesinde
 53. Farabi’nin Üzerinde
 54. “Avicenna” aşağıdaki düşünürlerden hangisinin Batı’daki ismidir?
 55. İbn Rüşd
 56. İbn Bacce
 57. İbn Tufeyl
 58. İbn Sina
 59. İbn Arabi
 60. “Şeyhu’r-Reis” unvanı ile anılan İslam düşünürü hangisidir?
 61. Farabi
 62. İbn Bacce
 63. Gazali
 64. İbn Sina
 65. Sühreverdî
 66. ‘’Descartes hazır ve görünür olan tasavvurlara ……………ve tamamen diğerlerinden ayırt edilen bilgilere de …………… diyor. ‘’

Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi iki kavram getirilmelidir?

 1. açık / seçik
 2. haz / acı
 3. cevher / araz
 4. töz / bilgi
 5. şey / açık
 6. Descartes’in ünlü önermesi aşağıdakilerden hangisidir?
 7. Düşünüyorum öyle ise varım
 8. Anlamak için şüphe ediyorum
 9. Anlamak için inanıyorum
 10. İnanmak için düşünüyorum
 11. Düşünmek için aklediyorum
 12. Descartes insan zihninin iki temel gücünün olduğunu düşünür. Bunlar nelerdir?
 13. Entelektüel sezgi / Dedüksiyon
 14. Töz / cevher
 15. Açıklık / Seçiklik
 16. Algı / Düşünce
 17. Matematik / Mantık

 

 1. Descartes aklın sahip olduğu iki gücün kullanımı için dört tane kuraldan bahseder. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 2. Apaçıklık kuralı
 3. Analiz kuralı
 4. Sentez kuralı
 5. Sayma kuralı
 6. Düşünme kuralı

 

 1. Descartes’in üçüncü kuralı bileşik şeylerin bilgisine en basit ve anlaşılması en kolay şeylerden başlayarak yükselmenin önemine işaret eden…………….. kuralıdır. Boşluğa aşağıdaki kurallardan hangisi getirilmelidir?
 2. Sentez kuralı
 3. Apacıklık kuralı
 4. Sayma kuralı
 5. Analiz kuralı
 6. Sıralama kuralı
 7. Descartes değişmez olana ulaşmak için ortaya koyduğu şüpheci yönteme ne ad vermiştir?
 8. Metodik şüphe
 9. Basit şüphe
 10. Makul şüphe
 11. Yeterli şüphe
 12. Kuvvetli şüphe

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Descartes’i şüpheye götüren aşamalardan biri değildir?
 2. Duyu yanılsamaları olasılığı,
 3. Tüm deneyimlerin gerçekte gördüğümüz düşün bir parçası olabilmeleri olasılığı
 4. İnsanların sürekli ve sistematik olarak yanıltılmakta olabilmeleri olasılığı
 5. Dokunduğumuz nesnelerin gerçekte var olup olmama olasılığı

 

 1. ‘’Töz’’ kavramını ‘’varolmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şey olarak tanımlayan filozof kimdir?
 2. Descartes
 3. Aristo
 4. Leibniz
 5. Vitoria
 6. Hobbes

 

 1. ‘’Töz’’ kavramını sadece Tanrı’ya hasrederek onun için kullanan filozof kimdir?
 2. Spinoza
 3. Aristo
 4. Leibniz
 5. Vitoria
 6. Hobbes
 7. ‘’Töz’’ kavramının tek anlamlı bir kavram olmadığını Tanrı için olduğu kadar, zihin ve madde için de kullanılabileceğini söyleyen filozof hangisidir?
 8. Descartes
 9. Aristo
 10. Leibniz
 11. Vitoria
 12. Hobbes

 

 1. Hobbes’e göre felsefenin, cisimlerden başka konusu olamaz. Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’in ayırdığı cisimlerden biri değildir?
 2. Tabiî cisimler
 3. Sunî cisimler
 4. Ahlakî cisimler
 5. İçtimaî cisimler
 6. Fizikî cisimler
 7. Hobbes felsefeyi philosophia naturalis ve philosophia civiles diye ikiye ayırır. Aşağıdakilerden hangisi philosophia naturalis ‘in alanına girmez?
 8. Mantık
 9. Ontoloji
 10. Matematik
 11. Fizik
 12. Siyaset
 13. Hobbes felsefeyi philosophia naturalis ve philosophia civiles diye ikiye ayırır. Aşağıdakilerden hangisi philosophia civiles ‘in konularını oluşturur?
 14. Ahlak ve Siyaset
 15. Geometri ve astronomi
 16. Metafizik ve ilahiyat
 17. Ontoloji ve astronomi
 18. Mantık ve Felsefe
 19. Hobbes’e göre eylemin sadece iki motifi vardır. Bunlar nelerdir?
 20. Zevki arama ve acıdan kaçış
 21. Haz duyma ve sevmek
 22. Üzülmek ve mutlu olmak
 23. Kuvvetli olmak ve kendine güvenmek
 24. Mantıklı olmak ve erdemli olmak
 25. ‘’İnsan insanın kurdudur’’ sözü hangi filozofa aittir?
 26. Descartes
 27. Aristo
 28. Leibniz
 29. Vitoria
 30. Hobbes

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’ göre devlet şekillerinden biri değildir?
 2. Monarşi
 3. Demokrasi
 4. Aristokrasi
 5. Timokrasi
 6. Hobbes’e göre en iyi devlet şekli hangisidir?
 7. Monarşi
 8. Demokrasi
 9. Aristokrasi
 10. Timokrasi
 11. Oligarşi

 

 1. Auguste Comte, ‘’Devrim felsefesinin gerçek atası’’ olarak hangi filozofu görür?
 2. Descartes
 3. Aristo
 4. Leibniz
 5. Vitoria
 6. Hobbes

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’e göre dinin doğal nedenlerinden biri değildir?
 2. Hayaletlere inanmak
 3. İkincil nedenleri bilmemek
 4. Korkulan şeylere bağlılık
 5. Geçici şeyleri haberci olarak kabul etmek
 6. Ruhlara inanmak

 

 1. Descartes’in, Tanrı, ruh ve madde şeklinde kabul ettiği üç cevher, Spinoza’da neye dönüşmüştür.?
 2. Tek cevhere
 3. Töz’e
 4. Bilgiye
 5. Evrene
 6. Ruha

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Spinoza’ya göre yaratılmamış bir şeyin tanımı için uygulanacak kurallardan biri değildir?
 2. Nedensel hiçbir açıklama olmamalıdır, yani nesne yalnızca kendi varlığına gönderme yapılarak açıklanmalıdır.
 3. Nesnenin var olup olmadığına ilişin hiçbir kuşku olmamalıdır.
 4. Tanım sıfatları isimlere dönüştürmemeli, yani soyutlamalar içermemelidir.
 5. Tanım tanımlanan nesnenin tüm özelliklerini çıkarsamamıza izin vermelidir.
 6. Tanımlar özellikleri ön planda göstermelidir

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Spinoza’ya göre tanrının sıfatlarından biri değildir?
 2. Tanrı sonsuz bir tözdür.
 3. Her töz zorunlu olarak sonsuzdur.
 4. Başka bir töz tarafından sınırlandırılmamıştır.
 5. O başkaları gibi kendini sınırlayan şeylerle değilde sadece kendiyle tarif edilebilir.
 6. Tanrı’nın sonsuz olması bir gereklilik değildir

 

 1. Spinoza’ya göre yer kaplayan doğanın temel özel­liği  nedir?
 2. Hareket ve sükunet
 3. Haz ve acı
 4. Zevk alma ve sadakat
 5. Madde ve ruh
 6. Cismanî ve fizikî
 7. Yüzyılın Descartes’ten sonraki en önemli filozofu hangisidir?
 8. Spinoza
 9. Aristo
 10. Leibniz
 11. Vitoria
 12. Hobbes

 

 1. Spinoza’nın en önemli esri aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Geometrik Bir Tarzda Kanıtlanmış Etik
 3. Tanrı, İnsan ve İnsanın Mutluluğu Üzerine Kısa İnceleme
 4. Politik İncelemeler, (Tractatus Politicus)
 5. Kavrayış Gücünün Gelişimi
 6. Teolojik-Politik İncelemeler

 

 1. Spinoza’nın en önemli görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Penteizm
 3. Deizm
 4. Agnostizm
 5. Bahaizm
 6. Ateizm

 

 

 1. Leibniz cevheri hangi kavramla isimlendirir?
 2. Monad
 3. Töz
 4. Şey
 5. Hakim
 6. Tanrı
 7. Locke’a göre basit ideler dört yolla kazanılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 8. Tek bir duyu yoluyla
 9. Birden fazla duyu yoluyla
 10. Tek bir düşünüm veya iç duyum yoluyla
 11. Hem duyum ve hem de düşünüm yoluyla
 12. Acı ve haz duygusu yoluyla
 13. Locke bilgi türlerini taşıdığı kesinliği dikkate alarak üçe ayırır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 14. Sezgisel bilgi
 15. Kanıtlayıcı bilgi
 16. Duyusal bilgi
 17. Metafizik bilgi
 18. Locke Tanrı’nın varlığına dair dört temel delile vurgu yapar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
 19. Kozmolojik delil
 20. Teleolojik delil
 21. Antropolojik delil
 22. Ahlak delili
 23. Varlık delili
 24. Aşağıdakilerden hangisi Locke’ye göre İnsanların eylemlerinin doğruluk ya da yanlışlığını yargılamak için başvurdukları yasalardan biri değildir?
 25. İlahi yasa
 26. Medeni yasa
 27. Kanaat ve itibara dayanan kanunlar
 28. Örf ve adetler
 29. Aşağıdakilerden hangisi 17.yüzyıl felsefesinin özelliklerinden değildir?
  1. Rönesans’taki düşünce parçalılığı ve çeşitliliği derli toplu hale getirilip sistematik hale gelmiştir
  2. Teolojiden tamamen bağımsız bir felsefedir
  3. Rasyonalizmin temel kaynağını oluşturur
  4. İnsan merkezli veya özneden hareket eden bir felsefedir
  5. Orta çağ ile Yeniçağ arasında köprü görevi üslenmiştir
 30. Aşağıdakilerden hangisi 17.Yüzyıl felsefesinin filozoflarından değildir?
 31. Francis Bacon
 32. Anselmus
 33. Thomas Hobbes
 34. Rene Descartes
 35. Spinoza
 36. Aşağıdakilerden hangisi Kopernik ile ilgili değildir?
 37. Gerçklik karşısında gören gözün yanılabilirliğini ortaya koymuş
 38. Güneş,Ay ve yıldızların Dünyanın etrafında döndükleri yanılsamasını düzeltmiştir
 39. Hiçbir şey keşfedilmeyecek kadar uzak olamaz sözü Kopernik’e aittir
 40. Gerçek dünyayı değil algıladığımız dünyayı bildiğimizi belirginleştirmiştir
 41. Hıristiyan öğretide sistematik olarak bulunan evren modelini geçersizleştirmiştir
 42. Modern düşüncenin kurucusu,modern felsefenin ilk büyük filozofu hangisidir?
 43. Descartes
 44. Francis Bacon
 45. Spinoza
 46. Leibiniz
 47. Berkeley

 

 

 1. yüzyıl felsefesi kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?
 2. Rönesans ve 17. Yüzyıl felsefesi
 3. İlkçağ ve ortaçağ felsefesi
 4. Rönesans ve ortaçağ felsefesi
 5. İslam ve 17.yüzyıl felsefesi
 6. Yüzyıl ve 20.yüzyıl felsefesi
 7. Aydınlanma felsefesi ya da 18. yüzyıl felsefesi; genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlenmesini yeniden gündeme almış, hem düşüncenin, hem toplumsal yaşamın köklü değişimlere uğrayacağı bir sürecin fikirsel/felsefi başlatıcısı olmuştur. Bu yüzyılın sonlarına doğru meydana gelen Fransız devrimi (1789), ve ardında gerçekleşen modernleşme süreçleri, düşünsel anlamda etkilerini ve kaynaklarını aydınlanma felsefesinde bulmaktadır. Aydınlanma çağı, aklın ışığında felsefenin de yepyeni bir etkileyicilikle or­taya çıkışına, yaygınlaşmasına, yeni sentezlerle sistematikleştirilmesine etki etmiştir. Bu bakımdan bu yüzyıla “………………………..” denmiştir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. Felsefe yüzyılı
 2. Yüzyıl
 3. Rönasans yılı
 4. Ortaçağ yüzyılı
 5. Akli yüzyıl
 6. Aşağıdakilerden hangisi 18.yüzyıl felsefesinde aydınlamayı belirleyen eğilimlerden biri değildir?
 7. Hümanizm
 8. Deizm
 9. Ataizm
 10. Sihizm
 11. Akılcılık
 12. Aydınlanmada hümanizmi tamamlayan tavır ise ateizm veya deizmdir. Hıristiyanlığa karşı katı bir tavır sergileyen düşünürler, batıl inançları ve mevcut dini inançları, insanlığın ilerlemesi önündeki en büyük engel ola­rak görmüşlerdir. İnanç ve dine karşı çıkarken akıl ve bilime sarılan Aydın­lanma düşüncesi, Tanrı’nın evrene müdahalesine kesinlikle karşı çıkmış ve bilimin gerektirdiği kendi içinde kapalı ve düzenli bir sistem olarak evren görüşünü benimsemişlerdir

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 1. Tanrı en iyi durumda bir seyirci durumuna indirgenmiştir
 2. Tanrı evrenin yaratıcısı olup her şeye hükmedicidir
 3. Evrenin yaratılışının bir yaratıcısı vardır
 4. Dini inançlar insanların ilerlemesini sağlamıştır
 5. Akıl ve bilim din olmadan bir işlevi yoktur

 

 

 1. yüzyıl Aydınlanma felsefesi İngiltere’de başlamıştır ve akımı başlatan da büyük ölçüde John Locke (1632-1704) olarak kabul edilir. Locke tipik bir aydınlanmacı olarak metafizik kurgulardan kaçınır; nesnel bir tutum­la hep olgular üzerinde durur; Locke’nin olgular üzerinde durmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Dine dayanan bir hayat yaşamak
 3. Bilime dayanan bir yaşam anlayışını açıklamak
 4. Dini akılla birleştirme anlayışını öne sürmek
 5. İnsan doğasının evrenselliğine duyulan inancı açıklamak
 6. İnsan bilgisinin kaynağı ve kesinliği üzerine araştırma yapmak

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl felsefesinde Kant’ı aydınlanma filozofu kılan temel husustan biri değildir?
  1. Bilimi felsefi olarak temellendirme ihtiyacı içerisinde olması
  2. Eleştirisel felsefesiyle insan aklının sınırlarını ortaya koyması
  3. Ahlaki eylem üzerinde akıl ve iyi irade dışında hiçbir şeyin etkisi olmadığını söylemesi
  4. Etiğe önem vermesi ve aklı mutlak otorite kabul etmesi
  5. Dini öne çıkarıp bilime ve bilgiye önem vermemesi

 

 1. ………..felsefesi öncelikli olarak Alman felsefesinde romantizmin ve ide­alizmin zirveye ulaştığı bir dönemdir. Aynı şekilde materyalizmin de yeni bir derinlik kazandığı ve öne çıktığı görülür. bu yüzyılın genel olarak bir tarih yüzyılı olduğu belirtilir, bunun anlamı hem tarih bilincinin gelişmesi hem de düşüncenin ve felsefenin tarih ile birlikte ele alınıp değerlendi­rilmesi eğiliminin kuramsal bir nitelik kazanmaya başlamasıdır. Böylece felsefenin içinde siyasal teoriler ve sosyoloji gibi bir disiplin çıkmıştır Yukarıda açıklaması verilen felsefe hangisidir?
 2. Yüzyıl
 3. Yüzyıl
 4. Yüzyıl
 5. Yüzyıl
 6. Yüzyıl

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 19.yüzyıl felsefesinin özelliklerinden değildir?
 2. Tarihsel bakımdan siyasal ideolojilerin öne çıktığı bir dönemdir
 3. Sosyalist düşünce ve onun felsefi kökleri bu dönemde belirginlik kazanmıştır
 4. Bu yüzyılın filozofları gerçekliğin sanıldığı gibi rasyonel olmadığını öne sürmüşlerdir
 5. Bu felsefesinin başları 18.yüzyılın aklına karşı duygu lehine bir tepkiyi ifade eden romantik harekete tanık olur
 6. İnsanın kendi yaşamını düzenlenmesini yeniden gündeme alınmıştır

 

 

 

 

 

 1. yüzyılda Alman düşünürler felsefeyi bir doğa felsefesi ve sanat felse­fesi olarak tanımlamışlardır. ……………; akılcı eleştiriden çok, canlı hatta bilinçdışı yaratma adı verilen önceliklere dikkat çeken felsefi bir uyarlanışı dile getirir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. İdealizm
 2. Romantizm
 3. Pozitivizm
 4. Materyalizm
 5. Pragmatizm

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi On yedinci yüzyıl felsefesinin önde gelen filozoflarından biri değildir?
 2. Francis Bacon,
 3. Descartes,
 4. Blaise Pascal,
 5. Thomas Hobbes,
 6. Vitoria
 7. Modern felsefede bilimsel yöntem ne şekildedir?
 8. Tarihsel
 9. Psikolojik
 10. Dinsel
 11. Empirik
 12. Mistik
 13. Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse ……” sözlerindeki boşluğa uygun olan kelime hangisidir?
  1. Severim
  2. Varım
  3. Yokum
  4. Vurun
  5. Emin değilim
 14. İngiliz aydınlanması …… . Boşluğa uygun ifade hangisidir?
  1. Rasyonalisttir
  2. Mistiktir
  3. Dinidir
  4. Deneycidir
  5. Ruhçudur
 15. Kant’ın “bize göründüğü gibi bir şeyler dünyası vardır” dediği dünya nedir?
  1. Numenler
  2. Fenomenler
  3. Denizler
  4. Gökler
  5. Ruhlar
 16. Spinoza’nın Tanrı anlayışı “her şey ….” sözlerine dayanır. Boşluğa hangi ifadenin gelmesi uygundur?
  1. Tabiattır
  2. Göktedir
  3. Tanrı’dır
  4. Ruhtur
  5. Evrendir
 17. Düşünceleri Aydınlanma devrinin klasik ilkeleri sayılan, Fertlerin hür olmasını,Aklın hayata kılavuzluk yapmasını, İnsanın, yaşamının her alanında gelenek ve dini otoriteden bağımsız olmasını gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir.?
 18. Kant
 19. Hume
 20. Locke
 21. Berkeley
 22. Descartes
 23. 18yy felsefesi , sadece batı toplumları çevresinde değil ,tüm dünyaya yayılmıştır. bu süreçle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez.?
 24. Filozoflar düşüncelerini latince yerine milli dillerinde eserler yazarak ortaya koymuşlardır
 25. Aydınlanmanın yaygınlaşmasında edebiyatın çeşitli türlerinden yararlanılmıştır
 26. Her ülkede aydınlanmanın birtakım özellikleri ön plana çıkarak kendine göre yeniden şekillenmiştir
 27. Felsefe toplumsal her alanda kullanılmaya başlanmıştır
 28. Bağımsız bir kültür kurulamamıştır.
 29. Aşağıdaki filozoflardan hangisi aydınlanma devri filozofudur?
 30. David hume
 31. Socrates
 32. Hobbes
 33. Pascal
 34. Aristo
 35. ’’Ona göre tüm insanların zihninde daha doğuştan itibaren yazılı olan ilkelerin bulunduğu anlayışı yanlıştır. Örneğin çocukların ya da aptalların zihinlerinde kızılderili yaşamına dair hiçbir izlenim bulunmamaktadır’’diyen 18yy felsefesinin en önemli filozofu kimdir?
 36. Locke 
 37. Berkeley
 38. Hume
 39. Descartes
 40. Hobbes

 

 1. Locke nitelikleri birincil ve ikincil nitelikler olmak üzere ikiye ayırır.birincil nitelikler cisim değişime uğrasa bile cisimden ayrılmayan niteliklerdir.ikincil nitelikler ise birincil nitelikler yoluyla insanda farklı duyuları harekete geçiren güçlerdir.Aşağıdakilerden hangisi locke’un birincil niteliklerine örnektir?
 2. Renkler
 3. Sesler
 4. Kokular
 5. Tatlar
 6. Sayılar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi D.hume’nin eserlerinden biri değildir.?
 2. İngiltere tarihi
 3. İnsan doğası üzerine bir inceleme
 4. Dinin doğal tarihi
 5. Hükümet üzerine iki inceleme
 6. Ahlâkın İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma

 

 1. Aklın ön planda olduğu,doğa,insan ve toplum sorunlarının akıl ile çözülebileceği. Akıl ile insanların tutsaklıktan kurtulacağı. Felsefenin toplumun her alanında kullanılmaya başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir.?
 2. İlk çağ felsefesi
 3. Rönesans felsefesi
 4. Aydınlanma felsefesi
 5. Ortaçağ felsefesi
 6. Yüzyıl felsefesi

 

 1. ‘’İngiliz aydınlanması …………….’’ Boşluğa uygun ifade hangisidir?
  1. Rasyonalisttir
  2. Mistiktir
  3. Dinidir
  4. Deneycidir
  5. Ruhçudur
 2. “Aklını kendin kullanma cesaretini göster” parolası hangi döneme ait bir sözdür?
  1. Aydınlanma
  2. İlkçağ
  3. Yenicağ
  4. Ortaçağ
  5. Yakınçağ
 3. “Eğer herkes dünyaya boş bir sayfa benzeyen bir zihinle geliyorsa, kimsenin bu açıdan doğuştan gelen bir üstünlüğü yok demektir.” Tanımı  hangi kavramla iafede edilir?
  1. Logos
  2. Nomos
  3. tabula rasa
  4. rasyonalite
  5. hiçbiri
 4. “Var olmak algılanmış olmak demektir” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
  1. Hegel
  2. Berkeley
  3. Kant
  4. Thomas
  5. Anselm
 5. Hume’un Tanrı’nın varlığı ile ilgili aklî kanıtlamaların temellerini koyduğu ve ölümünden üç yıl sonra yayımlanan eseri hangisidir?
  1. Din Üstüne
  2. Saf Aklın Eleştirisi
  3. Aforizmalar
  4. Candide
 6. Kant’ın “bize göründüğü gibi bir şeyler dünyası vardır” diye ifade ettiği dünyası aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Numenler
  2. Fenomenler
  3. Öte dünya
  4. Yer altı dünyası
  5. Hiçbiri
 7. Kant’ın ifade ettiği “apriori bilgi, deneyimden bağımsız olarak, yalnızca ……. kendisinden gelir. Boşluk olan yere gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Sezginin
  2. Hissin
  3. Aklın
  4. Gözlemin
  5. Deneyin

 

 

 

 

 1. Alman ulusçuluğunun kuramsal kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Schelling
  2. Kant
  3. Hume
  4. Ficthe
  5. Berkeley
 2. Schleiermacher’in Tanrı’yı ne olarak kabul eder?
  1. Deney ile akıl
  2. Düşünce ile varlığın özdeşleği
  3. Din ile felsefenin uzlaşması
  4. Hayat ile varlığın birlikteliği
  5. Zihin ile duyuların birliği
 3. “Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir” şeklindeki tanım hangi filozofa aittir?
  1. Hegel
  2. Kant
  3. Aristo
  4. Augustinus
  5. Anselm
 4. Ortaçağ kültürünün formüle edilmiş şekli aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
 5. Helen + Latin + Doğu + Hıristiyan
 6. Yunan + Helen + Batı + Hind
 7. Helen + Yunan + Hırıstiyan + batı
 8. Doğu + Hıristiyan + Helen + Batı
 9. Hıristiyan + Nomos + Helen + Batı
 10. Tercüme faaliyetleri yoğun olarak hangi dönemde başlamıştır?
 11. Abbasiler
 12. Selçuklular
 13. Tâbiin dönemi
 14. Emeviler dönemi
 15. Muaviye dönemi

 

 1. Endülüs’ün önde gelen düşünürlerinden olan ve felsefeye karşı soğuk ve mesafeli duran Müslüman filozoflar hangileridir.?
 2. İbni Bacce- İbn Tufeyl
 3. İbn Rüşd / Gazali
 4. Farabi / Sühereverdi
 5. İbn Sina / Sühreverdi
 6. İbn Rüşd / İbn Tüfeyl

 

 1. ‘’Feylesufu’l-Arap” ismi hangi islam filozofuna verilmiştir?
 2. Kindî
 3. Farabî
 4. İbn Rüşd
 5. Sühereverdi
 6. İbn Tufeyl

 

 

 1. İbni Tufeyl’in ‘’Başkasının telkini olmaksızın insanın tek başına ve akıl yoluyla tanrı ve metafizik varlıklar hakkındaki bilgilere nasıl ulaşılabileceğini anlattığı eserinin adı nedir?
 2. Hayy b.Yakzan
 3. Bidayetü’l-Müctehid
 4. Faslu’l-Makâl,
 5. Keşf an Menâhici’l-Edille
 6. Tehâfütü’t-Tehâfüt.
 7. Fârâbî’ye göre, en ideal başkan, en ideal insan, peygamberlikle birlikte filozofluğu da şahsında birleştiren kimsedir. Bu özellik de, ona göre Hz. Muhammed’de vardır. Bu bakımdan ona hangi ismi vermiştir?
 8. İlk Başkan/Reis
 9. İlk peygamber
 10. Eşref-i Mahlukat
 11. Filozof peygamber
 12. Filozofların prensi

 

 1. ’Müslüman Yeni-Platonculuğu’’na karşı en önemli eleştiri, hukukçu, kelamcı, filozof ve mutasavvıf olan …………’dan gelmiştir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. Gâzâlî
 2. Kindî
 3. Farabî
 4. İbn Sina
 5. Sühreverdî

 

 1. İşrâkîlik, bilginin tek kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini kabul eder?
 2. Derûnî sezgi
 3. Aklî sezgi
 4. Vahyi sezgi
 5. İlahî sezgi
 6. Duygusal sezgi

 

 1. Halife Ebu Yakup Yusuf,  İbni Tufeyl’den aristonun eserlerini şerh etmesini isteyince İbn Tufeyl kendisine kimi önermiştir?
 2. İbn Bacce
 3. Farabî
 4. İbn Sina
 5. İbn Haldun
 6. İbn Rüşd
 7. Geniş bir kültüre sahip olduğu için “doctor universalis” (evrensel âlim)olarak da bilinen filozof kimdir?
 8. Albert Magnus
 9. Aristoteles
 10. Aziz Thomas
 11. Sokrates
 12. Descartes

 

 1. ‘’çağdaş felsefenin babası’’ olarak kabul edilen filozof hangisidir?
 2. Rene Dercartes
 3. Albert Magnus
 4. Aristoteles
 5. Aziz Thomas
 6. Sokrates

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Doğal Din’in temel fikirlerinden biri değildir?
  1. Tanrı’nın bir olduğuna,
  2. Ahlâk bilincine,
  3. Özgürlüğe ,
  4. Ölümsüzlüğe
  5. Vahyin varlığına

 

 1. Franciscok de Vitoria, Stoacı bir düşünce olan ‘’dünya vatandaşlığı” kavramını geliştirerek ‘’gerçek devletler hukukunun prensipleri’’ni ortaya koyar. Bu hukuk dört temel haktan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
  1. Bir ülkeye göç etmek ve ülkeden ayrılmak,
  2. Bir ülkede oturmak ve yerleşmek,
  3. Bir ülkenin vatandaşı olmak,
  4. Ticaret
  5. Seçimlerde oy kullanmak

 

 1. Doğal din, …….. dinidir. Boş olan yere uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Akıl
 3. Vahiy
 4. İlahî
 5. Hak
 6. Nihal

 

 1. Dominiken tarikatına bağlı olan ve düşüncelerinden dolayı Engizisyon tarafından mahkûm edilip 1600’da yakılarak öldürülen filozof kimdir?
 2. Bruno
 3. Thomas
 4. Magnus
 5. Hobbes
 6. Bacon
 7. Aşağıdakilerden hangisi 18. Yüzyıl Aydınlanma felsefesi filozoflarından biri değildir?
 8. John Locke
 9. George Berkeley
 10. David Hume
 11. Froncois Marie Voltaire
 12. Bacon

 

 1. Kant’ın ‘’Beni dogmatik uykumdan uyandırdı’’ dediği filozof kimdir?
 2. Hume
 3. Bacon
 4. Aristoteles
 5. Kindî
 6. Leibniz
 7. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ felsefesinin konuları arasında yer almaz?
 8. Retorik
 9. Mantık
 10. Metafizik
 11. Bilim
 12. Teoloji
 13. Berkeley’e göre eşyayı meydana getiren şey nedir?
 14. Ruh
 15. İnanç
 16. Tanrı
 17. Cevher
 18. Töz
 19. Algıladığımız şeylerin irademize aynı derece tâbi olmadıklarını görüyoruz. Hatta hiçbir suretle ona tâbi olamayan birçokları vardır. Tam öğle üzeri gözlerimizi açtığımız vakit, şu veya bu şeyleri görmek veya görmemek bizim keyfimize bağlı değildir. Bundan, onları meydana getiren bizimkinden farklı bir iradenin bulunduğu, onları bize kabul ettiren bizden daha kudretli bir ruhun var olduğu neticesini çıkarıyoruz.

Yukarıdaki bilgilere göre Berkeley hangisini kanıtlamaktadır?

 1. Tanrının varlığını
 2. İçimizdeki gücü
 3. Tabiatın gücünü
 4. Duygularımızın gücünü
 5. Ruhumuzun gücünü

 

 1. Berkeley’in felsefe temelinde hangisi vardır?
 2. Düşünce
 3. Ruh
 4. Tanrı
 5. Töz
 6. Duygu

 

 1. Berkeley’e göre bilimin nesnesi hangisidir?
 2. Fikirler
 3. İnançlar
 4. Akıl
 5. Hazlar
 6. Algılar

 

 1. David Hume’nin ŞAHESER olarak bilinen eseri hangisidir?
 2. İnsan doğası üzerine inceleme
 3. İngiltere tarihi
 4. Din üstüne
 5. Ahlakın ilkeri üzerine
 6. Tabiatın düzeni
 7. Hume hangi düşüncenin öncülerinden kabul edilir?
 8. Utilitarism (yararcılık)
 9. Ruhçuluk
 10. Şüphecilik
 11. Akılcılık
 12. Hümanist
 13. Voltaire hangi sınıfın ateist olmasında bir sorun görmez?
 14. Entelektüeller
 15. Felsefeciler
 16. Yöneticiler
 17. Muhafızlar
 18. Ticaret yapanlar

 

 1. Kant ’ın “şimdiye kadar yazılmış en çetin eseridir” diye ifade edilen eseri hangisidir?
 2. Saf aklın eleştirisi
 3. Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi
 4. Pratik Aklın Eleştirisi
 5. Yargı Gücünün Eleştirisi
 6. Salt Aklın Sınırları İçinde Din

 

 1. Kant ’ın en büyük korkusu hangisidir?
 2. Anlaşılmamak
 3. Tanrı
 4. Ölüm
 5. Ruhlar
 6. Cahillik

 

 1. Kant ’a göre bilginin güvenilebilecek tek temeli hangisidir?
 2. Doğuştan sahip olduğumuz fikirler
 3. Deneyle elde ettiğimiz fikirler
 4. İlham edilen fikirler
 5. Kesbi olarak elde edilen fikirler
 6. Felsefe okuyarak elde edilen fikirler
 7. Kant ’a göre bütün psikolojik faaliyetlerimizi birlik halinde birleştiren hangisidir?
 8. Saf akıl
 9. Müstefil akıl
 10. Faal akıl
 11. Aktif akıl
 12. Fiil halinde akıl
 13. Kant  aklın işlevini ikiye ayırır bunlar hangileridir?
 14. Teorik – pratik
 15. Aktif – pasif
 16. Duygusal – ruhsal
 17. İnançsal – algısal
 18. Fikri – düşünsel
 19. Yy felsefesinin ilk döneminde egemen olan idealizm hangisidir?
 20. Alman
 21. İngiliz
 22. Fransız
 23. Yunan
 24. Fas

 

 1. Schopenhauer ’e göre ahlâkın temel fenomeni nedir?
 2. Acımak
 3. Haz
 4. Acı
 5. Sevmek
 6. Hissetmek

 

 1. “Her türlü cezanın kötü olduğunu söylemesine karşın cezaevleri tasarlayan İngiliz faydacı filozofu kimdir?
  1. Hegel
  2. Kant
  3. Hume
  4. Pascal
  5. Jeremy Bentham
 2. John Stuart Mill için söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  1. duyguların azizi
  2. liberalizmin azizi
  3. pozitivizmin azizi
  4. zihinlerin hükümdarı
  5. hakikat ustası
 3. “Sanatçı, şaman ve yoldan çıkarıcı” olarak ifade edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Hegel
  2. Kant
  3. Voltaire
  4. Nietzsche
  5. Russel
 4. Nietzsche’nin ‘’……………. Böyle Buyurdu’’ adlı eserinin tamamlayan kelime hangisidir?
  1. şeytan
  2. Zerdüşt
  3. peygamber
  4. İsa
  5. Mesih
 5. John Stuart Mill en yüksek değer olarak neyi kabul eder?
  1. ahlak
  2. özgürlük
  3. cömertlik
  4. sabır
  5. basiret

 

 1. Kant’ın “bize göründüğü gibi bir şeyler dünyası vardır” diye ifade ettiği dünyası aşağıdakilerden hangisidir?
  1. numenler
  2. fenomenler
  3. öte dünya
  4. yer altı dünyası
  5. hiçbiri

 

 1. Kant’ın ifade ettiği “apriori bilgi, deneyimden bağımsız olarak, yalnızca ……. kendisinden gelir. Boşluk olan yere gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  1. sezginin
  2. hissin
  3. aklın
  4. gözlemin
  5. deneyin

 

 1. Alman ulusçuluğunun kuramsal kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Schelling
  2. Kant
  3. Hume
  4. Ficthe
  5. Berkeley

 

 1. Schleiermacher’in Tanrı’yı ne olarak kabul eder?
  1. deney ile akıl
  2. düşünce ile varlığın özdeşliği
  3. din ile felsefenin uzlaşması
  4. hayat ile varlığın birlikteliği
  5. zihin ile duyuların birliği

 

 1. “Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir” şeklindeki tanım hangi filozofa aittir?
  1. Hegel
  2. Kant
  3. Aristo
  4. Augustinus
  5. Anselm

 

 1. Ölümünden sonra öğrencisi Porphyrios, hocası Plotinus’un yazdığı kitapçıklardan 54’ünü, kendi seçimi ve arzusuyla dokuzlara bölerek yayınladığı eserin adı nedir?
  1. Doğa Üzerine
  2. Enneadler
  3. Metafizik
  4. Ruh
  5. Etik
 2. Atıldığı zindanda Felsefeyle Avunmak adlı çalışmayı yazan ve Got kralı Theodench’ın emriyle idam edilen Son Romalı ve ilk Skolastik düşünür kabul edilen kişi kimdir?
  1. Galileo
  2. Plotinos
  3. Boethius
  4. Kopernik
  5. Aristo
 3. Yunan kültüründe Tanrı ile insan arasındaki alanda yer aldıkları kabul ruhsal varlıklara ne ad verilir?
  1. Nomos
  2. Daimon
  3. Logos
  4. eros
  5. hiçbiri
 4. (M.Ö.25- M.S.50) yılları arasında yaşamış ve Yahudilikle Platon’un felsefesini uzlaştırmaya çalışan filozof kimdir?
  1. Maiomonides
  2. Spinoza
  3. Kant
  4. Philon
  5. Plotinos
 5. İslâm dünyasında yüzyıllardır okutulan İsaguci adlı mantık kitabı eserin sahibi kimdir.?
  1. Platon
  2. Hegel
  3. Kant
  4. Porphyrios
  5. Pascal

 

 1. Yunan uygarlığı, kültürü ve ilmi, Akdeniz etrafındaki bütün kavimlerin ortak malı haline geldi. Bu döneme ne ad verilir?
  1. Bizans
  2. Hellenismus
  3. Atina
  4. Sparta
  5. Polis
 2. Aşağıdakilerden hangisi şüphecilik dönemlerinden biri değildir?
  1. ilk şüphecilik
  2. akademi şüpheciliği
  3. yeni şüphecilik
  4. yeni şüphecilik
  5. Müslüman şüpheciliği

 

 1. Kıbrıslı Zenon’a göre bilge kişi kimdir?
  1. erdemli kişi
  2. erdemsiz kişi
  3. ahlâksız kişi
  4. faziletsiz kişi
  5. varlıklı kişi

 

 1. Neron’un hükümdarlığı sırasında Roma’da bir köle olan filozof kimdir?
  1. Kıbrıslı Zenon
  2. Herakleitos
  3. Sokrat
  4. İbn Bacce
  5. Epiktetos

 

 1. “ Ekmek ve suyla yaşadığımda, zevkle titrer bedenim; lüks zevklerden kendi adlarına değil, onları inceleyen uygunsuzlar adına nefret ediyorum” diyen ve yiyecek içeceği çoğunlukla ekmek ve su olan filozof kimdir?
  1. Epiküros
  2. Demokritos
  3. Platon
  4. İbn Sînâ
  5. Gazâlî

 

 1. Felsefeyi “varlık olmak bakımından varlığın ilmi” olarak tarif eden filozof kimdir?
  1. Thales
  2. Pytagoras
  3. Aristo
  4. Kant
  5. Descartes

 

 1. Hikmet ne demektir?
  1. Bilgelik
  2. cesaret
  3. adalet
  4. merhamet
  5. vefa

 

 1. Hakîm kime denir?
  1. müdür
  2. filozof
  3. danışman
  4. vezir
  5. savaşçı

 

 1. Sıradan ve düzensiz (sistematik ve bilimsel yönü olmayan) halk bilgisi ne tür bir bilgidir?
  1. dinsel bilgi
  2. gündelik bilgi
  3. teknik bilgi
  4. felsefî bilgi
  5. sanat bilgisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi felsefî bakış tarzının niteliklerinden değildir?
  1. rasyonel olma
  2. şümullu ve kapsayıcı olma
  3. tutarlı olma
  4. objektif olma
  5. ferdi ve şahsî olma

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın özelliklerinden birini yansıtmaz?
  1. Orta Çağ Felsefesi iki büyük döneme ayrılır: A- Patristik dönem. B- Skolastik dönem.
  2. Patristik dönemde Hıristiyanlık dini Helenistik felsefe ile ilişki içindedir.
  3. Skolastik felsefe Patristik dönemde biçimi artık belirmiş olan öğretiyi temellendirmek ve sistematik olarak derleyip toplamak yönündeki uğraşlardan gelişmiştir.
  4. Patristik felsefe bütünüyle Platonizmin damgasını taşırken; Skolastik felsefe de hâkim olan düşünce Aristotelizmdir.
  5. Orta Çağ felsefesi gerçeği arayan, felsefi ve bilimsel yöntemlerle ona ulaşmaya çalışan bir felsefedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Gnostikler hakkında doğru değildir?
  1. Gnostikler gerçek Hıristiyanlığı ifade ettiklerini, havarilerin gizli mezhebine dayandıklarını iddia ederler.
  2. Kitab-ı Mukaddesteki kurtuluş olaylarını birer simgeymiş gibi, mecazî olarak yorumlar ve daha da önemlisi, imanın sağladığı kurtuluşu gnostik olan seçilmişlerin tekeline verirler.
  3. Gnostikler, insanın şekillendirdiği Kiliseyi kendi menfaatleri doğrultusunda oluşturmak isterler.
  4. Gnostikler,kendilerinin Hıristiyanlığa bağlı olduğunu iddia ederken aslında onunla uyuşamamaktadırlar.
  5. Gnostikler Tanrı’ya bilgi ile ulaşılamayacağını, salt bilgininin insanı kurtuluşa götürmeyeceğine inanırlar.
 2. Aşağıdakilerden hangisi apolojistlerin en temel özelliğidir?
  1. Pek çoğu tevhit inancını savunarak, Gerçek Hıristiyanlığın, teslis değil tevhit dini olduğunu ileri sürmüşlerdir.
  2. Kiliseye sâdık olmayan Hıristiyanlığı temsil etmişlerdir.
  3. Bilgiyi dogmadan üstün tutmuşlardır.
  4. Gerçek Hıristiyanlığı savunmak için bilim ve astronomiden yararlanmışlardır.
  5. İsa’nın ve Kutsal Ruhun Tanrı olduğunu iddia etmişlerdir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Augustinus’un düşüncelerini yansıtmaz?
  1. Yaratılanla yaratık arasında özce aşılmaz bir başkalık vardır.
  2. Tanrı’nın varlığı hakkında hiçbir kanıt sunulamaz.
  3. Tanrı ile yalnızlığı içindeki tek ruh karşı karşıyadırlar, kurtuluş ruhun içinde olup biten reel bir olaydır.
  4. Evren süreci bir defalık tarihî bir oluştur.
  5. İnsan iradesiyle davranışlarının sorumluluğunu üzerine alır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tümeller tartışması hakkında doğru değildir?
  1. Tümeller tartışması, Hıristiyanlıkta iman ile akıl arasındaki ilişkiyi tanımlamak için yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır.
  2. Tümel kavramların varoluşları ne biçimdedir? Tümel kavramların tek tek nesnelerle ilişkisini nasıl anlamalıdır? Tümel kavramları nasıl ediniriz? gibi sorular skolastik dönem boyunca cevaplandırılmaya çalışılmıştır.
  3. Orta Çağ filozofları dikkatlerini aklın doğasında ve akıl nesnelerine verilen adla tümellerin statüsünde odaklamıştır.
  4. Bu tartışmada aşırı realizm, ılımlı realizm,nominalizm ve konseptüalizm denen dört yol oluşmuştur.
  5. Tümeller tartışması ilkçağdan modern döneme kadar filozofların temel sorunu olmuştur.

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Aquin’li Thomas’ın düşüncelerinden biri değildir?
  1. Thomas’a göre akıl ve vahiy birbiriyle çatışır.
  2. Thomas’a göre dinin doğruları da aklın doğruları da iki ayrı bilgi kaynağıdır.
  3. Thomas’a göre Tanrı’nın varlığını ispat gerekli ve mümkündür.
  4. Thomas’ın düşüncesinde“inanayım diye biliyorum” fikri esastır.
  5. Thomas’a göre bilgi insana, vahye inanması için ön şartları hazırlar, insanı asıl aydınlatan vahiydir.

 

 

 1. Kant, “Öğrenilmesi mümkün olan bir felsefe yoktur; ancak felsefe yapmanın kendisi öğrenilebilir.” Sözü ile felsefî düşüncenin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
  1. Felsefî bilginin bütünselliğine
  2. Felsefî düşüncenin refleksif bir düşünce olmasına
  3. Felsefî düşüncenin sistemli ve tutarlı olmasına
  4. Felsefî düşüncenin analitik ve çözümleyici olmasına
  5. Felsefî düşüncede asıl önemli olanın ulaşılan sonuçlar değil bu sonuçların yeterli şekilde gerekçelendirilmesi olduğuna

 

 1. Ortaya koyduğu fikir ve eserleriyle Orta Çağ’dan Rönesans’a geçişi sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Augustinus
  2. Albertus Magnus
  3. Aquin’li Thomas
  4. Roger Bacon
  5. John Duns Scotus

 

 1. Descartes’in dayandığı üç temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Tanrı, âlem, öbür âlem.
  2. Madde ile mana arasındaki dualite; sistematik metot; düşünüyorum o halde varım önermesi.
  3. Felsefe ile din arasındaki ilişki; iman‐eskatoloji ilişkisi; ruh ile cisim arasındaki ilişki.
  4. Ruh ile cisim arasındaki dualite; matematik metot; cogito ergo (düşünüyorum o halde varım) önermesi.
  5. Dünya‐ahiret ilişkisi; fizîkî metot; insan hakları.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak Alman idealizmi hakkında doğru değildir?
  1. Alman idealizmi ile birlikte felsefenin metafiziksel ruhu yeniden canlanmıştır.
  2. Alman idealistlerinin çoğunluğu teolojik eğitim almış ve dinî bir aile geleneğinden gelen düşünürlerdir
  3. Genel olarak Alman idealizmi felsefenin ilk ve temel verisi olarak beşerî benliği kabul etmiştir.
  4. Alman idealizmine göre dünya bir bütün olarak tinsel bir yapıdadır.
  5. Alman idealizminin doruk noktasında Schelling yer almaktadır

 

 

 

 

 

 

 1. “İnsanın biri ampirik, diğeri de intelligible olmak üzere iki karakteri vardır. İnsan ampirik karakteri fenomenler içine örülmüştür. İnsan davranışlarının arkasında intelligible karakteri vardır. Doğa üstüne yükseliş özgürlükle olur. Salt akılla kavranan numene açılan yol buradan başlar. Allah insanı bir amaç için yaratmıştır. Bu amaç, mutluluğa erişmek değil ödevdir. Akıl insanı fenomenler dünyasının üstüne yükseltip, ona bir değer bir onur kazandırır, ona başka bir dünyadan gelen sesi, kategorik imperatifi işittirir.” Bu fikirler aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
  1. Sokrates
  2. Platon
  3. Descartes
  4. Kant
  5. Hegel

 

 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Kant’ın görüşünü yansıtmıyor?
  1. Transcendental metot, şu yada bu objeye yönelmiş olan bilgiyi değil, bilginin kendisini inceleyen metottur, bilginin kritiğidir.
  2. Transcendent bilgi mümkün bilginin sınırlarını aşan bilgidir
  3. Transcendental bilgi, mümkün bilginin sınırlarını aşmayıp onu araştıran bilgidir
  4. Kant’ı ilgilendiren bilgi, deney ile hiçbir şekilde karışmamış olan kesin a priori bilgidir. Çünkü a priori bilgi zorunlu ve tümel geçerliği olan bilgidir.
  5. Aposteriori bilgi deneyle elde edildiği ve durmadan değiştiği için en sağlam bilgi türüdür.

 

 1. Zihnimizde “mükemmel varlık” olarak Tanrı tasavvurunun bulunduğu ve mükemmel varlığın dış dünyada da bulunmasının zorunlu olduğu fikrinden hareketle Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya yönelik olarak ileri sürülen kanıtın ismi ve onu Ortaçağ batı felsefesinde ilk olarak ortaya atan filozofun ismi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  1. Teleolojik Kanıt-Augustinus
  2. Ontolojik Kanıt-Aquin’li Thomas
  3. Hudus Delili- Farabî
  4. Ontolojik Kanıt-Anselmus
  5. Kozmolojik Kanıt-Duns Scotus

 

 1. Augustinus’a göre bir bilgelik olarak felsefenin en temel iki konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Fizik ve Metafizik
  2. Ahlâk ve Siyaset
  3. Ruh ve Tanrı
  4. Mantık ve Ahlâk
  5. Ruh ve Ahlâk
 2. Francis Bacon’a göre aşağıdakilerden hangisi, ilmin yenileme ve gelişmesinde başarılı olmak için insan zihnin kurtulması gereken idollerden (putlardan) değildir?
  1. Soy idolleri.
  2. Tarih idolleri.
  3. Tiyatro idolleri.
  4. Çarşı idolleri.
  5. Mağara idolleri.

 

 1. “Saf ruhlar, melekler, ölülerin ruhları, Tanrı düşünülemez. Bunlar İlahiyata ait olan iman mevzularıdır. Felsefe philosophia naturalis (mantık, ontoloji, matematik, fizik) ve philosophia civiles (ahlâk ve siyaset) diye ayrılır. Müşahede ilminin dışında hiçbir bilgi yoktur.” Diyen ve Descartes’in “Meditation”larını yayınlanmasından önce eleştiren, natüralist bir görüşün radikal bir temsilcisi olan, Yeni Çağın materyalizminin, kritisizminin ve pozitivizminin temsilcisi olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kopernikus
  2. Francis Bacon
  3. Descartes
  4. Locke
  5. Hobbes

 

 1. “Aritmetik metot, analitik geometriye uygulanmalıdır. Yani son (kurucu) öğeler bulunup, bunlarla aritmetik objeler yeniden kurulmalıdır. Bununla “açık” ve “seçik” bilgiye ulaşılabilir. İncelenen objenin son ve yalınç unsurları ile bunlar arasındaki ilgiler kavranmışsa, bilgi “açık” ve “seçik”tir. “Açık” ve “seçik” olarak bilmek, doğru olarak bilmek demektir; yanılma, bilginin objesini bulanık ve karışık olarak kavramaktan ileri gelir. Hazır ve görünür olan tasavvurlar “açık” ve tamamen diğerlerinden ayırt edilen bilgiler de “seçik”tir.” Bu anlayış aşağıdaki filozoflardan kime aittir?
  1. Sokrates
  2. Leibniz
  3. Hobbes
  4. Descartes
  5. Locke

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Nietzsche felsefesinin özelliklerinden birisi değildir?
  1. Nietzsche felsefesi, hayatı yeniden oluşturacak olan “değerlerin yeniden değerlendirilmesi” projesinin sıradan insanlar ile başarılabileceğini ileri sürer.
  2. Nietzsche felsefesi, Platon’dan beri insanî olanın ötesinde ve üstünde kalan ve aynı zamanda güzel, doğru ve adil olanı temsil eden rasyonel düzeni eleştirir.
  3. Nietzsche felsefesi, insandan ayrı ve ona aşkın bir gerçeklik alanının olmadığını, oluş dünyasının yegâne gerçeklik alanı olduğunu ileri sürer.
  4. Nietzsche felsefesi, hayatın temel niteliğinin rasyonel olan değil; “güç istenci” olduğunu öne sürer.
  5. Nietzsche felsefesi modern akılcılığa, onun felsefî dizgelerine ve 19. yüzyıla hâkim olan tarih anlayışına karşı çıkışı temsil eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 20. yy. felsefesinin genel özelliklerinden birini yansıtmaz?
  1. yy. felsefesi, tamamıyla sosyal, kültürel ve politik koşullara bağlı olarak şekillenmiştir.
  2. yy. felsefesi profesyonelleşmeyi yansıtan; filozoflarının neredeyse tamamının üniversitelerden maaşlı akademisyenler olduğu bir yapıya sahiptir.
  3. yy. felsefesi, dallanıp budaklanan ve alt uzmanlık alanlarında gelişen ve post modern görünümlere sahip yapılar arz eder.
  4. yy. felsefesi, büyük felsefî sistemlerin yeniden gündeme geldiği, metafiziksel, dinî ve ahlâkî yapıları barındırır.
  5. yy. felsefesi matematiksel mantığın, meta-etiğin, dil felsefesinin, psikoloji felsefesinin, toplumsal cinsiyet felsefesinin, çevre felsefesinin ve bilim felsefesinin ön planda olduğu görünüm arz eder.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Anselmus hakkında doğru değildir?
  1. Tanrı’nın varlığına delil olarak ontolojik kanıtı kullanmıştır.
  2. Erken Skolastik dönem içerisinde yer alan bir düşünürdür.
  3. Tümeller tartışmasında nominalizmi savunmuştur.
  4. Felsefe-din ilişkisinde “Anlamak için inanıyorum.” Anlayışını benimsemiştir.
  5. İnsanın akıl ve iman şeklinde iki bilgi kaynağının olduğunu savunmuştur.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi İmam Gazalî hakkında doğru değildir?
  1. Tehâfütü’l-Felâsife isimli eserini filozofların tutarsızlıklarını ortaya koymak için yazmıştır.
  2. Gazâlî’ye göre akıl bütün sorunları çözebilecek güçtedir.
  3. Hakikatin varlığını reddeden bir kuşkuculuğu değil, hakikate ulaşmak için metodolojik kuşkuculuğu benimsemiştir.
  4. “El Munkız mine’d -Dalâl” isimli eserinde bir bakıma fikri otobiyografisini sunmuştur.
  5. Filozofların ilahiyat alanında 20 noktada hataya düştüğünü savunmuştur.

 

 1. Felsefe ve dinin uzlaşabileceğini savunan ve bu görüşünü “Anlamak için inanıyorum” sözü ile dile getiren apolojist filozof kimdir?
  1. İskenderiyeli Clemens
  2. Tatianus
  3. Tertullianus
  4. Minucius
  5. Origenes

 

 1. Tümellerin, nesnelerin ortak ve benzer yönlerinden hareketle, insanlar tarafından verilmiş isimler olduğu anlayışına hangi isim verilir ve bu anlayışın ortaçağ felsefesindeki ilk temsilcisi kimdir?
  1. Konseptualizm-Augustinus
  2. Nominalizm-Anselmus
  3. Nominalizm-Roscelinus
  4. Konseptualizm-A.Thomas
  5. Ilımlı Realizm-Albertus Magnus
 2. “Var olan her şey Tanrı’dadır. Tanrı ve doğa aynı şeydir. Evrende zorunlu bir determinizm hâkimdir. Ruh ve madde cevher olmayıp Tanrı’nın sıfatlarıdır. Her sıfat Tanrı’dan zorunlulukla çıkar.” Bu fikirler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
  1. Malebranche
  2. Spinoza
  3. Hobbes
  4. Descartes
  5. Leibniz

 

 1. Locke’a göre aşağıdakilerden hangisi eşyanın bizdeki düşüncelerini doğuran, aynı zamanda eşyaya ayrılmaz şekilde bağlı olan ve birincil nitelikler olarak kabul edilen niteliklerden birisi değildir?
  1. Ağırlık
  2. Nüfuz edilemezlik
  3. Sayı
  4. Şekil
  5. Büyüklük

 

 1. Kant’a göre duyu bilgisinin salt apriori ögeleri aşağıdakilerden hangileridir?
  1. Deney ve akıl
  2. Düşünme ve hüküm verme
  3. Zaman ve mekân
  4. Analitik ve sentetik
  5. Madde ve form

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Fichte’in belirleyici özelliğidir?
 2. Objektif idealist bir anlayışı benimsemiştir.
 3. Diyalektik metodu kullanmıştır.
 4. Eylemde bulunan beni değil düşünen beni merkeze almıştır.
 5. Tanrı’nın kişiliğini inkar etmekle, hem, ben olmayanı yaratan mutlak bir ben fikrini, hem de apriori inşa metodunu, yani diyalektiğini inkar etmiştir.
 6. Alman idealizmimi başka ülkelerde yaymıştır.

 

 1. Hegel, tinsel dünyayı öznel ruh, nesnel ruh ve mutlak ruh şeklinde üç bölüme ayırır. Hegel’e göre nesnel ruh, hangi alana karşılık gelmektedir?
  1. Geist’in toplumsal ve politik kurumlardaki dışsal tezahürüne
  2. İnsan zihninin kendi iç işleyişine
  3. Sanata
  4. Dine
  5. Felsefeye

 

 1. Ortaçağ felsefesine dair verilen kavram tanımlamalarından hangisi yanlıştır?
  1. Baba: Dinde kıdemli olup kilise öğretisini muhteşem şekilde temsil edenlere verilen unvan.
  2. Sententia: Skolastik felsefenin son döneminde, nominalist perspektifte yapılan İncil yorumları.
  3. Skolastik: Latince schola(okul) sözünden gelir; okul felsefesine bağlı olan, okula ait olan anlamındadır.
  4. Summa: Skolastik öğretinin temellerini bir araya toplayan, özetleyen kitap.
  5. Aşırı realizm: Tümel kavramların, Tanrısal ideler olarak nesnelerden önce başlı başına objektif bir gerçekliğinin bulunduğunu savunan görüş.
 2. “Cevher kavramı da nitelikler, moduslar gibi basit idelerin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Bir cevher ile ilgili düşüncemiz bu cevhere bağladığımız, yüklediğimiz niteliklerin düşüncesidir. Fakat bu temel üzerine hiçbir açık düşüncemiz yoktur. Oysa cevhere bağladığımız, iliştirdiğimiz her şey deneyden gelir. Bir cevher, bir tek şeyde birleşmiş gibi görünen birtakım fikirlerin koleksiyonundan başka bir şey değildir.“

Bu cevher anlayışı, aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 1. Spinoza
 2. Leibniz
 3. Locke
 4. Hobbes
 5. Descartes

 

 1. Kötülüğü fizik, moral ve metafizik kötülük olarak üçe ayıran Leibniz’e göre fizik ve moral kötülüğün kökleri niçin metafizik kötülüktedir?
  1. Fizik ve moral kötülükler, metafizik eksikliğin sonucu olduğu için.
  2. Fizik ve moral kötülükler, metafizik kötülüğü oluşturduğu için.
  3. Fizik ve moral kötülükler insanı daha derinden etkilediği için.
  4. Metafizik kötülük bilinemediği için.
  5. Hiçbiri

 

 1. Kant’ın “aydınlanma nedir?” sorusuna verdiği cevap, aşağıdakilerden hangisidir?
  1. İnsanın düşünme ve değerlemede din ve geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı, kendi görüleri ile hayatını aydınlatmasıdır.
  2. İnsanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.
  3. Metafizik değerlerin bütünü ile savaşmaktır.
  4. Kültür dünyasını akılla aydınlatıp ona akılla egemen olmaktır.
  5. Laik bir dünya görüşünün, tam bir bilinçle temel yapılması, bu laik görüşün hayatın her alanında tutarlı olarak gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır.
 2. “Mülkiyet hakkı, emek ile ortaya konulan haktır. İnsanın çalışarak değerlendirebileceği her şey üzerinde hakkı vardır. Dolayısıyla mülkiyet hakkının sınırı, mülkün değerlendirildiği yere kadardır. İşletilmeden boş bırakılan topraklar üzerinde mülkiyet hakkı kalkar.”

Bu fikirler, aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 1. Montesquieu
 2. J. Rousseau
 3. Locke
 4. Hobbes
 5. Karl Marx

 

 1. “Düşüncelerin veya tasavvurların zorunlu bağlantısı üç şekilde gerçekleşir: a‐Benzerlik b‐Zaman ve Mekan bakımından bitişiklik, c-İlliyet (neden‐etki bağlantısı)”

Bu düşünceleri ortaya koyan filozof, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Galilei
 2. Descartes
 3. Locke
 4. Kant
 5. Hume
 1. Aşağıdaki önermelerden hangisi a priori sentetik yargıdır?
  1. Her değişmenin bir nedeni vardır.
  2. Dünya bir gezegendir.
  3. Cisimler yer kaplar.
  4. Her baba erkektir.
  5. Cisimler ağırdır.

 

 1. Aşağıda belirtilen cevher anlayışlarından, aidiyeti bakımından hangisi yanlıştır?
  1. Hobbes: Cevher, nesne niteliğinde olan, kendi kendine dayanan her şeydir. Her cisim cevherdir.
  2. Descartes: Biri sonsuz, ikisi sonlu üç cevher vardır. Bunlar Tanrı, madde ve ruhtur.
  3. Spinoza: Tek cevher Tanrı’dır. Ruh ve madde, Tanrı’nın sıfatlarıdır. Tanrı ve doğa aynı şeydir.
  4. Locke: Cevher, basit idelerin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Cevher, bir tek şeyde birleşmiş gibi görünen birtakım fikirlerin koleksiyonudur.
  5. David Hume: Cevher, deney ve tecrübe neticesinde elde ettiğimiz hakikatlerdir.

 

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  1. Herakleitos‐Aşkın Süje
  2. Berkeley‐Zihin ve Varlık
  3. Aristoteles‐Madde ve Form
  4. Descartes‐Düşünen Ben
  5. Platon‐İde

 

 1. Aşağıdaki filozoflardan hangisi belirli bir sistem içinde düşünülemez?
  1. Nietzsche
  2. William James
  3. İbn Sina
  4. Aristoteles
  5. Kant

 

 1. Skolastik felsefenin ruhunu yansıtan düstur aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Aklını kullanma cesaretini göster
 3. B) İnsan her şeyin ölçüsüdür
 4. C) Bilgi güçtür
 5. D) Saçma olduğu için inanıyorum
 6. E) Anlamak için inanıyorum

 

 1. Nominalizmin başlıca temsilcileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  1. Anselmus‐Ocham’lı William
  2. Augustinus‐Ocham’lı William
  3. Roscelinus‐Anselmus
  4. Albert Magnus/Roscelinus
  5. Roscelinus‐Ockham’lı William

 

 1. Kant’tan asırlar evvel kritisizmi geliştirmiş olan düşünür kimdir?
  1. Thomas
  2. Abalerdus
  3. Kindî
  4. İbn Rüşd
  5. Gazalî

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi Hobbes ve Locke’un benzerlikleri arasında gösterilemez?
  1. Nominalizm
  2. Deneycilik
  3. Sözleşme teorisi
  4. Kuvvetler ayrılığı
  5. Tabiat hali

 

 1. ‐ ..… töz diye bir şeyin olmadığını; çünkü töz idesine karşılık gelen bir …. bulunmadığını ileri sürer. Yukarıdaki cümledeki boşluklar hangi filozof ve kavram ile doldurulmalıdır?
  1. Hume‐İzlenim
  2. Hume‐Cevher
  3. Leibniz‐Monad
  4. Locke‐İndüksiyon
  5. Panteizm

 

 1. Kant’ın aksine diyalektiği verimli bir yöntem olarak gören filozof kimdir?
  1. Rosseau
  2. Fichte
  3. Voltaire
  4. Holbach
  5. Weber

 

 1. Hegel düşüncesinde objektif ruhun en yüksek ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Sivil Toplum
  2. Felsefe
  3. Din
  4. Devlet
  5. Sanat

 

SAMİ ASLANCAN

Soru Bankası

 

1- Ortaçağ felsefesinin iki ana grubu aşağıdakilerden hangileridir?

e-  Patristik – skolastik felsefe

 

2- Patristik felsefe hangi yüzyılları kapsamaktadır?             a-  m.s   I – V

 

3-Skolastik felsefe hangi yüzyılları kapsamaktadır?           a- M.S VIII – XIII

 

4- Patristik felsefenin şekillendiği düşünce hangisidir?    b- Yeni Platonculuk

 

5-Skolastik felsefenin şekillendiği düşünce hangisidir?     a- Aristo

 

6- Hakikat ile, insan aklının yetileriyle ulaşılan hakikatleri ayıran felsefe?

d-Skolastik

 

7-Ortaçağın ilk büyük filozofu kimdir?

e-Aziz Augustinus

 

8-Ortaçağı sonlandıran modern çağın kurucu su filozof kimdir?      c-Descartes

 

9- Ortaçağ felsefesinin konuları?

a- retorik – mantık – metafizik

 

10-Problemleri Yeni Platoncu olarak  değer lendirilmesi sebebiyle papa tarafından tüm kitaplarının yakılmasına karar verilen filozof kimdir?      d- Erigena

 

11-Augustinus’un ortaya koyduğu ortaçağ felsefesini (CREDO UT İNTELLİGAM) “ANLAMAK İÇİN İNANIYORUM” şeklinde ilkelendiren filozof kimdir?           a- Anselmus

 

12-Problemlere çözüm sunmada iki farklı ki şiliği kendisinde birleştiren ortaçağın ikinci büyük filozofu kimdir?    e- Bouthinus

 

13-750-900 yılları arasında eserleri arapcaya cevrilen filozoflar kimlerdir

a- Aristotales, Euclides, Archimedes

Hippocrates

 

15-Aristotales’in Anima’sı hakkında önemli bir eser telif eden Müslüman flozof kimdir?    d- El- Kindi

 

16-Flozofların tutarsızlığını ortaya koyan, salt akılla düşünmeyi eleştiren “Sezgi ve Tanrı  inancını” öğretisini ortaya koyan Müslüman filozof kimdir?     b-Gazali

17- Aklı öne çıkaran felsefesiyle batı enteliyonsiyasını ve felsefe çevrelerini derinden etkileyen Müslüman filozof?

a- İbn Rüşd

 

18- Batı dünyasının ”Aristo ve eserlerini” onun eserlerinden öğrendiği filozof kimdir?         c- İbn Rüşd

 

19- Ortaçağ kültürünün formüla edilmiş şekli hangisidir?

a- Helen- Latin –doğu – hristiyan

 

20- Ortaçağa damgasını vuran inanç sistemi hangisidir?        c- hristiyanlık

 

21- Ortaçağda söze ait “trivium” üçlü bilimler hangisidir?

b- gramer- diyalektik – retorik

 

22- Ortaçağda sayıya ait “QUDRİVİUM” dörtlü bilimler?

d-aritmetik-astronomi-geometri-müzik

 

23- Ortaçağ felsefesinde insanın irade özğürlüğü hangi görüşte doğru olarak verilmiştir?

d- insan cüz-i irade sayesinde özgürdür, ancak her şeyi bilemez

 

24- Aşşağıdaki ifadelerden hangisi ortaca ğın amacını ifade eder?

e-insanın hedefi tanrı devleti için çalışmak

 

25- Aşşağıdaki ifadelerden hangisi ortaça ğın özelliklerinden değildir?

a- yeryüzü devleti tanrı devleti için bir imtihan yeridir

b- ortaçağ, alemi yaratılmış olarak görür

c- ortaçağ alemi başlangıçlı ve sonlu görür

d- tanrı deist bir anlayışla düşünülür

e- tanrı bu alemdeki her olayda haberdar ve onların olmasını isteyen varlıktır.

 

26-Aristo ve Batlamyusun ortaçağda benimsenen alem anlayışı hangisidir?

a- ay-altı ve ay–üstü

 

27- Ortaçağ felsefesi Fizik konusunda hangi filozofun görüşleri tam olarak kabul etmelidir?          b- Aristo

 

28- Ortaçağ filozoflarının “hakikat” kavra mıyla anladıkları bilgi türü?  c-tanrı bilgisi

 

29-Ortaçağ düşünürlerinin “bilgi” kavram ıyla anladıkları bilgi türü     a-insan bilgisi

30- *bu literatürden bir kısmı, imparatorla ra takdim edilen dilekçeler ve kınama yazı larından teşekkül etmektedir.

*Bunlarda Hristiyan inancının hoşgörülme si talep edilir, adalet ve insanlık beklenir. *öne çıkan yönü, Hristiyanlığa yöneltilen eleştirilere cevap vermek, tenkitlerin hak sız olduğunu ortaya koymaktır.Bahsedilen kavram hangisidir?         e- Rasyonel

 

31-Kilise babalarının felsefesi olarak ifade edilen felsefe çeşidi hangisidir? a-patristik

 

32- 313 yılında Hıristiyanlığı öteki dinler yanında resmen bir din olarak benimseyen Roma imparatoru kimdir?      c-konstantin

 

33-Gnostiklere karşı koyanların başında bulunan, Latin Patristiğinde Latince hristi yan litaratürünü başlatmış olan filozof ?       d-Tertullianus

 

34-Akıl almaz olduğu için inanıyorum anlayışını benimseyen filozof kimdir?

d- Tertullianus

 

35- Patristik felsefenin ileri gelenlerinden biri olan, Tertullianus’un “anlamak için inanıyorum” anlayışına itiraz eden?

a- Clemens

 

36- Grek Patristiğinden bir Apoleget ve Yeni Platoncu tutumda bir gnostik olan, Augustinus’tan önceki Hıristiyan düşün cesinin en önemli temsilcisi filozof?

b- Origines

 

37- Yalnız bütün ruhların değil şeytan ile takımınında kurtulup Tanrıya döneceğini düşünen filozof kimdir?       c- Origines

 

38-Modern anlamda ilk özyaşama öyküsü niteliğindeki İTİRAFLAR adlı eser hangi filozofa aittir?                e- Augustinus

 

39- Zamanın akması, yalnızca yaşantıyı (deneyimi) niteleyen bir şeydir; yaşantıdan bağımsız, kendi başına var olan bir şey değildir. Bu saptamasıyla Augustinus, hangi filozofun felsefesine öncülük etmiş?                       d-kant

40-Plotinos’un “BİR”diye adlandırdığını aziz Augustinus hangi kavramla ifade eder                    d-doğru

41-Aziz Augustinus’un “insanla tanrı arasın da yer alan ruhlar” olarak kimleri ifadeeder?                 b-azizlerin ruhları

42-Romalıların sonuncusu, skolastiklerin ilki olarak kabul edilen filozof(kilise babası) kimdir?                        c- Boethius

 

43-Sıkıntılı bir dönemin anlatıldığı “felse fenin tesellisi üzerine”isimli eser kime aittir?                    e- boethius

 

44- *Porphyrios’dan yaptığı cevirilerle Batı düşüncesinin Aristo’yu mantık yönünden tanımasında önemli etkisi olmuştur.* İsago ci’yi Latince’ye çevirerek ona kapsamlı bir şerh yazdı.  ifade edilen filozof  kimdir?

b- Boethius

 

45-Aşşağıdakilerden hangisi Ortaçağ felsefesinin konuları arasında yer almaz?

a-retorik   b-mantık   c-metafizik

d-bilim    e-teoloji

 

46-Aşağıdakilerden hangisi Boethius’un ele aldığı problemler arasında yer almaz?

a- Doga ve insanda zorunluluğun ve özgürlüğün ne olduğu

b-Doğanın insana kattığı sezgi gücü

c-Tanrının evren ve insan dünyasıyla olan ilişkisi

d- Mutluluk, erdem           e- En yüce iyi

 

47- Ortaçağ felsefesi ana omurgasını oluşturan düşünür kimdir?      a- Anselmus

 

Soru:48 Orta çağ filozoflarının temel özellikleri nedir?

C:Hem teolog hemde filozof olmaları.

 

49- İlk müslüaman arap flzf olan Kindi  hangi filozofun kitabını telif etti?

D: Aristo nun  De Animası

 

50-Batı dünyası ibn Rüstten Aristo hakkında bilgi aldıktan sonra Aristo fel dönüş yaptı ve Tümeller tartışması üzerinde yoğunlaştı ve iki filozof arasında karşıt düşünceler oluştu bu flozoflar hangileridir?

d-Ancelmus- Roscelinus

 

51-Ancelmus- Roscelinus un karşıt olduğu düşünceleri aşğ hangisinde sırasıyla doğru yazılmıştır?

d-Aşırı realizm- Kavramları tekillerinden uzlaşım yoluyla elde edilmiş isimler olduğunu savundu

 

52-Ancelmus- Roscelinus dan sonra 12.yy da Paris ünv filozoflarından hangileri sırasıyla aşırı realizmi –ılımlı realizmi benimsemiştir?

b-Champauxlu William-  Alberdus

53-Ortaçağa damgasını vuran İbrahimi dinlerin ortak özellikleri nelerdir?
1)Üç dinde yoktan yaratmayı Kabul eder
2)Tanrının evreni belli bir zaman diliminde yarattığı düşüncesini benimser
3)Evrenin başlangıcı birde sonu vardır
4)Ebedilik varlıga değil sadece tanrıya ait.

 

54- Kilise babalarının felsefesinin din adamlarına ne denir?

Cvp: Aziz- kutsal ermiş

 

55-İnanmak bilmeden once gelmeli, inanma hep bilmenin temeli kalmalı ona yol gösterip rehberlik yapmalıdır’’diyen hristiyan gnostiği felsefeci kimdir?

Cvp: İskenderiyeli  Clamenes

 

56-Clamenes hangi eserinde gnosis(bilgi) ile imanı, akıl ile vahyi uzlaştırmaya çaba gösterir?         Cvp: Halılar adlı eserinde

 

57- Clamenes iskenderiyede hangi din okulunun yöneticisi olmuştu?

Cvp: Katekhetler okulunun

 

59- İskenderiyede sözü geçen okulun başında 30yıl bulunduktan sonra, afaroz edilmiş ve filistine kaçarak öğretimini orda devam ettiren flozof kimdir?

Cvp:Origenes

 

60-Origenesin günümüze ulaşan eseri?

Cvp: İlkeler üzerine eserinden Fragement ler günümüze ulaşmıştır

 

61-En az düşmüş olanlar meleklerdir, en çokda şeytan düşmüştür .insanın düşmüşlü ğü ise melek ile şeytan arasında bir konum dadır diyen düşünür kimdir?

Cvp: Origenes

 

62-İnsanın ödevi düşme yüzünden kendisi ne bulaşmış kötüye karşı gelip ,tutkularını bastırmaktır diyen filozof kimdir?

Cvp: Origenes

 

63-Aziz Agustinus nerede nezamn doğdu? Cvp: Kuzey afrikada Hippo şehrinde (Cezayirde) ms.354 tarihinde doğmuştur.

64-Augustinus un Platoncu fel geleneğini Hristiyanlıkla birleştirmesine imkan sağlamasının nedeni nedir?

Cvp:Hristiyanlığın kendi başına bir felsefe olmaması

 

65-Hristiyanların temel inançları ……… Olmaktan çok …………… dir.

Cvp: felsefi- tarihi

66-Felsefeye herzaman dinsel vahyin yanında ikincil önem veren filozofkimdir?

Cvp: Aziz Augustinus

 

67-Şüpheden yola çıkarak, şüpheyi şüpheyle gideren filozoflar hangileridir?

Cvp: Aziz Augustinus  ve  Descartes

 

68-Şüpheleniyorsan düş görüyorsam yaşı yorum demektir. Aldanıyorsam varım, varım derken nasıl aldanabilirim, aldanı yorsam var olduğum kesindir diyen kimdir

Cvp: Aziz Augustinus

 

69 Tandı fikrine ve inayet7kayra fikrine şüphe dışı bir tutumla ulaşan filozofkimdir

Cvp: Aziz Augustinus

 

70Aziz Agustinusa gore cisimsel dünyanın başlıca özelliği nelerdir?

Cvp: Devingenlik ve Değişkenliktir.

 

71  Devingenlik ve Değişkenlik  hangi iki nedenle açıklanır?

Cvp: Madde ve Etkin nedenler..

 

72 İnsan yaşamını tümüyle ruhsallığa bağlayan ve ruhu cisimselliğin dışındaki bir töz olarak tespit eden düşünür kimdir?

Cvp: Aziz Augustinus

 

73 İnsanın bedeni ……,cisimsel olmayan insan ruhu tam anlamıyla ………… dir. Bu nedenle beden karmaşık, ruh basittir  Cvp:Nicelikseldir-Nitelikseldir (Aziz Augustinuz demiştir

 

74 Tanrısallığı elde edenler tanrı olurlar .Böylece mutlu olan herkes tanrıdır diyen düşünür kimdir?            b- Boethius

 

75 Tanrı dışında varolan her şey zamana bağlıdır; Tanrı ise zaman dışı, sonsuz, sınırsız bir varlıktır. Diyen filozof kimdir?                          b- Boethius

 

76 En yüce mutlak iyidir diyen düşünür? a)Boethius

 

77 felsefe, etkinliğini bütün nesnelerin tümel ilk modellerini (ya da nedenlerini) kendinde toplamış olan Tanrı zihninin seyrine dalmaktır; her insan zihninin doğuştan sahip olduğu düşünme nesnesi, ‘en yüce ve mutlak iyi’dir. Tanrı en yetkin varlıktır, her varlığın kaynağıdır, kendisinden daha yetkin bir şeyin tasarlanamadığı ilk sebeptir diyen filozof?

b- Boethius

79  İnsanın amacı da yetkin mutlulukla aynı şey olan felsefe ve tanrıbilimin sağladığı bilgiyi elde etmektir diyen düşünür kimdir?

a- Boethius

 

80 tasavvufa yer veren ilk islam filozofu?

c)farabi
81 İslam fel. Kaça ayrılır?

a.2 (Doğu islam fel ve batı islam fel.)

 

82 Aşağıdakilerden hangisi doğu islam fel. Filozoflarından değildir?

a.kindi b.Farabic.İbni handund.Gazzali

 

83 Aşağıdakilerden hangisi Batı islam fel. filozoflarından değildir?

a.İbn.Bacce b.İbn tühfeyl c.İbni Sina d.İbn Rüşd

 

84 İslam fel.de Hikmetli ve Esrarlı cevherler diye bahsedilen nedir?          d.Kuran-Hadis

 

85 Tefekkür ve tezekkürün anlamı sırasına göre nedir?               c.Düşünme-Hatırlama

 

86 Tefehhüm ve tefakkuhun anlamı sırasına göre nedir?              d.Anlama -Kavrama

 

87 Taakkul ve teemmülün anlamı  nedir?

d.Akletme-Derin düşünme

 

88 Tercüme faliyetleri yoğun olarak nezamn başlamıştır?                       c.Abbasiler dön.

 

89 Endülüsün önde gelen düşünürlerinden olan ve felsefeye karşı soğuk ve mesafeli duran müslüman filozoflar hangileridir?

 1. İbni Bacce- İbn Tufeyl

 

90 İslamiyet yunandan aldığı ve devşirdiği külliyata kendi rengini vererek yeni ve özgün katkılarda bulunup batıya kaçıncı yüzyılda aktarmıştır?                c.8

 

91 Bağlılık (rölativite) teorisini, belki de ilk olarak, fiziksel anlamda ele alan İslâm düşünürü kimdir?                C-KİNDİ
92 Hangi tarihçi düşünür Kindî’yi insanlığın oniki harikasından biri sayar.

B- geromino gardona

 

95 Kindi hangi dalda eser vermemiştir?

a.Matematik b.Coğrafya c.Metafizik d.müzik

 

96Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünürü kindiye ait eserlerden biri değildir?

el-Felsefetu’l-Ulâ,

el-İbanah an Sucûdi’l-Aksâ,

Hudûdi’l-Eşyâ

Hutbei Eşya

Rusûmihâ, el-Akl

 

97 kindi ile hangi düşünürün teorileri arasında, gerek felsefî gerekse teorik fizik açısından çok büyük benzerlikler bulunur?

e)Einstein

 

98 Kindî, aklı kaç kısma ayırır?        c.4

 

98-Tanrı, bütün varlıkların sebebi olan kendinden zorunlu, varlıkları yoktan yaratma niteliğine sahip, basit ve ezelî varlıktır diyen filozof?             b)kindi
99 ilk türk islam filozofu kimdir
c)farabi
100 Farabiye göre kaç türlü bilgi vardır?

cvp: (1.Aklın  kendi hakkındaki bilgisi, zorunsuzdur. 2.Aklın Allahın bir parçası olması bakımından bilgisi, zorunludur)

 

101 Farabiye göre aklın kaç derecesi var?

d.4  1. Güç halinde akıl (bilkuvve akıl)

 1. Fiil halinde akıl (bilfiil akıl)
 2. Kazanılmış akıl (müstefâd akıl)
 3. Faal akıl (Etkin akıl)

 

102 Metafizikle tasavvufa ulaşmadığı hal de psikoloji ile ulaşan ve tasavvufa yerve ren ilk islam filozofu?             c)farabi
103 islam dünyasında müziğin temellerini ilk kim atmıştır?                  c)farabi

 

104 Farabi siyasette kimin yöntemini benimser?               c)Platon

 

105 Farabiye göre kaç türlü site vardır?

b.2  (erdemli toplum, erdemsiz toplum)

 

106- 870 yılında buharada doğan, büyük baabsı türk komutanı olan filozof kimdir?

d)farabi
107 Farabi gramer ve mantık dersini kimden almıştır?      Cvp: Ebu Bekr Serrac

 

108  70 dil bildiği ileri sürülen aslında arapça farsça türkçe ve süryanice bildiği bilinen filozof kimdir?              c)farabi
109 en ideal başkan en ideal insan peygam berlikle birlikte filozofluğuda şahsında birleştiren kimsedir. Bu özellikde, onagöre Hz. Muhammed’de vardır. Bu bakımdan onu “İlk Başkan/Reis” olarak kabul eden filozof kimdir?                       c)farabi
110 Farabiye göre ilk varlık nedir?

d.akıl

 

111 İhvanı safa kaçncı yy da yaşamıştır?

d.10    (Abbasi dev. gerileme döneminde )

 

112 Aşağ. hang. ihvanı safanın kullandığı isimlerden değildir?

a)Hullânü’l-Vefâ

b)Ehlü’l-Adl

c)Ebnâü’l-Hamd

d)Esrar’ül Hamd

 

113 Beyhaki ve şehrezuriye göre ihvanı safanın Risalelerinin yazıcısı kimdir?

 1. Maksidi

 

116 kadını iffetini koruyamayanlar için eş olmak neslin devamını sağlamak ve kadını çoçuklar, ahmaklar, cahillerle beraber, aynı kefeye koyan filozof veya grup?
D) ihvanu-s safa
117- 930 ylında özbekistanda buhara şehrinde afşina köyünde dünyaya gelen islam filozofu kimdir..     a) ibni sina
118 ortaçağ bilgin ve düşünürleri tarafın dan  –eşşeyhürreis -batı filozofları tarafın dan da -avicenna-ve filozofların prensi diye adlandırılan ünlü islam filozofu

 1. e) ibni sina

 

119  ibni sina asıl ismi       c) hüseyin
120 kuran ve islami kaynaklara dair eğiti mini 10 yaşında,fıkıh,astronomi,tıp,mantık ve felsefe dahil olmak üzere geri kalan ilimleri 18 yaşında tamamlayan ünlü islam filozofu kimdir..        d) ibni sina
122  İbni Sinanın geometri ,mantık ve astronomi dersi aldığı hocası kimdir?

Cvp:Natili

 

123 Aşağıdakilerden hangisi ibn sinanın eserlerinden biri değildir?

a)el-Kânûn fi’t-Tıb,

b)eş-Şifâ, en-Necât

c)Uyûnu’l-Hikme

 1. d) Dânişnâmey-i Alâî

e)el-İşârât ve’t-Tanbîhât

f)Keşfül kuran

124  İbni sinanın fıkıhta hocası kimdir?

Cvp: İsmail ez-Zahid

125 aşağıdakilerden hangisi ibni sinanın halifede olması gereken şartlarından biri değildir.

a)bağımsız vemüstakil bir otoriteye

b)selim akıl

c)cesaret iffet ve iyi yönetim

d)şeriate tam anlamıyla vakıf olmak

e)asil bir soydan gelmiş ve iyi bir eğitm alması

 

126 Felsefeyi, İnsanın , eşyanın hakikatine vakıf olmak suretiyle yetkinleşmesidir diye tanımlayan filozof kimdir?       D) ibn Sina

 

127 bazı kimseler felsefeyle uğraşıpda dini yoldan çıkıyorsa bu o kimselerin kendi aczi ve yetersizliğinden kaynaklanır. yoksa bizzat felsefenin insanları saptırması diye birşey asla söz konusu olmaz…diyen islam filozofu kimdir                  d) ibni sina

 

128  İbn Sinaya göre aşağıdakilerden ahngisi aklın 4 temel aşamalarından biri değildir?

a.Heyülani akıl

b.Meleke halindeki akıl

c.fiil halindeki akıl

d.İş halindeki akıl

e.Müstefad (kazanılmış )Akıl

 

130ruhi hastalıkların beynin ventriküllerinde lokalizasyonunu yaparak ayrıca akıl hastalıklarının meşguliyet şok,telkin,müzik ve ilaçla tedavisini önererek bugünkü modern psikiyatrinin öncüsü kabul edilen islam düşünürü kimdir..            D) ibni sina

 

131 kitabında homoseksüelliğede yer veren bunu doğuştan ve sonradan edinilen anormallikler diye ikiye ayıran doğuştan olanın tedavisinin başarılı olamaycağını iddia eden ve bu iddiasınında bugün bir çok genetikçi tarafından kabul edilen  islam düşünürü kimdir               E) ibni sina

 

132 ibni sinanın 15 yy sonlarında galanusun eserleriyle birlikte batı dünyasında tıp fakültelerinde şerh edilen kitabının adı ?                       Cvp: el kanun

 

133 tehafütül-felasife ve makasıdül-felasi fe adlı eserler hangi düşünürümüze aittir.

 1. A) gazali

 

134 gazali felsefeye olan tenkidini doğru dan doğruya önde gelen islam yeni platon cularına ve dolasıyla aristoya yapar. bu iki islam yeni platoncusu kimdir..

 1. B) ibni sina- farabi

 

135  metafiziğe ilişkin onaltı ve tabiat ilimlerine ait 4 mesele zikreden ve bu meselelerden üçünde muhaliflerini küfürle diğer onyedisinde fasıklıkla itham eden düşünürümüz kimdir…        A) gazali

 

136 gazali felsefi ilimleri kaça ayırmıştır.   D 6(riyazi,mantıki,tabii,ilahi,siyasi,ahlaki)

 

137 gazaliye hitapla-felsefi fikirleri tasav vuf kalıbına dökerek ortaya atan adamdır– diyen bilginimiz kimdir..   C) ibni teymiye

 

138 gazaliyi felsefe düşmanı olmakla suçlayanlar neyin farkında değildiler.

 1. C) filozofları redetmesinin felsefeyide reddettiği şeklinde anlaşılması

 

139 gazzalicilik gibi, meşşailik olarak isimlendirilen islam aristoculuğu ve aristo fel. Karşı olarak oluşturlan fel .adı nedir?

Cvp: işrakilik

 

140 gazzali felsefesi akımların en özgünü olan işrakiliğin kurucusu kimdir?

 1. C) sühreverdi

 

141 endülüsün ilk filozofu kimdir

 1. D) ibni bacce

 

142  meşşai felsefesini fas’a sokan ilk islam filzofu kimdir        D) ibni bacce

 

143 işrakiliğin en büyük temsilcisi kimdir eserinin adı nedir?

Cvp: molla sadra şirazi – eseri: esfar ı erba

 

144 aristo mantığını eleştiren özellikle kategorilerini reddeden düşünür kimdir?

 1. C) sühreverdi

 

146  latinler arasında avampace  diye bilinen islam filozofu kimdir.

 1. D) ibni bacce

 

147 ibni bacce risaletül veda adlı eserinde hangi islam düşünürünü tenkid etmiştir.                  D) gazali

 

148 aşşağıdaki eser yazar eşlemelerinden hangisi yanlıştır

 1. A) tedbirül-mütevahhid-ibni bacce
 2. B) elmunkız–gazali
 3. C) esfar-rı erbaa–molla sadri şirazi
 4. D) uyunulhikme–farabi
 5. E) el-felsefetul ula-kindi

 

151 ibn bacce ye göre devlet idaresinin kurallarından ilham alınca şu üç tür tıbba ihtiyaç duyulur der.

A.ruh hekimliği, karakter(hulk)hekimliği,

beden hekimliği

 

152 hekimler 3 türlü ruhtan bahseder. A.doğal ruh, akli ruh, hareket ettirici ruh

 

153-1106 tarihinde gırnatada doğan ,saray kadısı ,hekimliği ve vezirlik yapan filozof kimdir?                         B) ibni tufeyl

 

154 muvahhidi endülüsün parlak bir hekimi, filozofu ,matematikçisi ve şairi olan filozof kimdir?              B) ibni tufeyl

 

155  ibni tufeyl hangi halife üzerinde  tesirli olmuştur?       C. ebu yakub yusuf

 

156 yunan bilimi ve doğu hikmetini birleş tirerek yeni bir dünya görüşü ortaya koyan filozof kimdir?                B) ibni tufeyl

 

157 ibn tufeylin günümüze ulaşan hay b yakzan adlı eserinin diğer adı nedir?

Cvp: esrarul hikmetil meşrikiyye

 

158 ibn tufeylin günümüze ulaşan hay b. yakzan adlı eserinin içindeki kahramanlar dan  biri değildir?

A.hayy B.yakzan C.salamaa D.asal

 

159 endülüsü (ispanya) avrupa rönesansı nın beşiği haline dönüştüren filozofumuz?

 1. B) ibni tufeyl

 

160  halife ebu yakup yusuf ibni tufeylden aristonun eserlerini şerh etmesini isteyince ibni tufeyl kendisine hangi filozofu önerdi

 1. C) ibni bacce

 

161 başkasının telkini olmaksızın insanın tek başına ve akıl yoluyla tanrı ve metafi zik varlıklar hakkındaki bilgilere nasıl ula şılabileceğini anlatan eser-yazar hangisi

 1. e) Hayy b.yakzan—ibni tufeyl

163  hikmetül-ışrak adlı eserinde gerek Allah gerekse varlıkların bilgisine hangi yolla ulaşılabileceğini anlatmıştır.

 1. b) Tabiatı rehber almakla

164  eşyanın eksiksiz bilgisine eriştiren eğitime bir insanın üstatlığı ile ulaşılamaz faal aklın nuru bu eğitimi sağlar.. Diyen filozofumuz kimdir.             B) ibni tufeyl

 

165  batılıların averreos diye bildikleri filozofumuz kimdir..              E) ibni rüşd

 

166 bidayetül müctehid kimin başlıca eseri?

 1. E) ibni rüşd

 

167  faslul makal, keşf an menahicil edille, tehafütüt-tehafüt bu üç eserin yazarı kimdir.

 1. E) ibni rüşd

 

169 ibn rüşd için insani bilginin paradigması dır diyen filozof kimdir?              D) gazali?

 

170  ibni haldunun sosyal felsefesini işlediği eserinin ismi nedir             C) mukaddime

 

171  ibni haldun meşşailiğe ve aristonun bilim anlayışına karşı tutumuyla sadece islamda değil tüm dünyada yeni bir felsefi akımın öncüsü olmuştur . Bu felsefi akım hangisidir..   e)sosyal felsefe(tarih felsefesi)

 

173  islam medeniyeti …..Y.yda yunandan aldığı felsefeyi kendi rengini vererek yeni ve özgün katkılarda bulunarak batıya aktarmış tır. ihtişamlı duruşunu …… y.y.dan sonra kaybetmiştir.                  c) 8 – 13

 

178  schola ve scholasticus kelime anlamları nı doğru bi şekilde veren şık hangisidir.

 1. A) okul- okul felsefesi

 

179  skolastik felsefenin amacı nedir

 1. c) İnancı akıl yoluyla temellendirmek ve karşı düşünceleri çürütmek için gerekçeler bulmak

 

181  rönesans dönemi aşşağıdakilerden neyi kapsamaz

Yunan-roma kültürünün yeniden doğuşunu

Bağımsız bir öğrenme ruhunun yeniden dirilişini

İnsan bilimlerine ilginin yenileşini

Kilise hakimiyetinin en üst seviyeye ulaşması

Skolastisizmin yıkılışıyla felsefenin tanrıbilime ve kilisenin yetkisinin alt güdümlü kılınmasının sona erişini

 

182 aşağıdakilerden hangisi rönesans felse fesinin temel akımları arasında yer almaz.

Hümanizm, Platonculuk, Aristoculuk, Atomculuk,Şüphecilik, Doğacılık

 

183 rönesans 1453’ten 1600’e dek……… dönem, 1600’den 1690’a dek ………… dönem olarak isimlendirilir

c)İnsancı-doğabilimci

 

185 skolastik felsefecilerin tanrı bilgisini ortaya koymak için koyduğu tümel bilgiyi veren eserlerin ismi nedir.          a) Summa

186 erken skolastiğin dönemi ve temsilcile ri hangi şıkta doğru verilmiştir.

 1. b) Erken skolastik 8.yy-12.yy. Erigena-aziz anselmus- abelardus

 

187 yüksek skolastik  dönemi ve temsilci leri hangi şıkta doğru verilmiştir.

Yüksek skolastik 12.yy-13.yy. aziz bonaventura – aziz thomas aguinas

 

188 geç skolastik dönemi ve temsilcileri hangi şıkta doğru verilmiştir

 1. a) Geç skolastik 13.yy-14.yy. Dunck scotus – ockhamlı william

 

189 1-insan birey veya kişi olarak kabul edilmez    2-bağımsız birey anlayışı yoktur

3-insanlar tanrının işçileridir.

4-bireyin kendisinin ve bilgisinin önemi yoktur

Yukardaki maddeler skolastik felsefenin hangi teorosinin özelliğidir.

 1. D) insan teorosi

 

190  latin hristiyan ülkesi onun sayesinde entelektüel kimliğe kavuşmuştur bufilozof kimdir.                  b) Aziz anselmus

 

191teoloji üzerine yazılan “evet ve hayır“ adlı eserin yazarı kimdir.     c) abelardus

 

192 aşağıdakilerden hangisi albert magnu sun öğrencisdir.          E)  thomas aguinus

 

194  hangi filozofun geliştirdiği felsefe hristiyan inancının resmi felsefesi olmuştr

C ) aziz thomas

 

195  albert magnus için birbirinden bağımsız ve özerk olan üç bilimsel araştırma alanı vardır bunlar hangileridir.

 1. a) Tanrıbilim- felsefe- doğabilimi

 

196 yahudi ve müslümanları hristiyanlığa döndürmek amacıyla yazdığı kafirlere karşı summa eseri yazan filozof kimdir.

C ) aziz thomas aguinas

 

197 dominiken tarikatına mensup oldudiye ailesi aziz thomas aguinasa ne tepki verdi.

a)Doğduğu şatoya kapatıldı

 

198  iman ve akıl birbirinden öylesine farklıdır ki, akıl imanın kimi dogmalarının çelişkilerini ispatlayabilir diyen filozof ?

 1. E) ockhamlı william

 

199 thomas aguinasın büyük önem verdiği ilim hangisidir.                        a) Kimya

200 duns scotus aristocu felsefe anlayışın da hangi islam düşünürüyle paraleldir?

 1. d) ibni sina

 

201 ortaçağ’ın diğer filozoflarının aksine mantığın temel konusunu kıyaslar olarak gören filozof kimdir.

 1. D) duns scotus

 

202 tümeller tikelden gelir, tümel hem zihin de hemde nesnede vardır diyen filozof kimdir?                    D) duns scotus

 

203 felsefeyle teolojiyi birbirinden bağım sız farklı iki alan gören filozof kimdir..

 1. A) ockhamlı william

 

204 savunduğu öğretilerden dolayı kilisey le sorun yaşayan ve üniversitede hocalık yapmasına dahi izin verilmyen filozof kim

 1. A) ockhamlı william

 

205 tanrının ne var oluşu, ne birliği, nede sonsuzuluğu ispatlanamaz diyen filozof?

 1. A) ockhamlı william

 

206 teoloji (ilahi) alanında temel ve enyük sek iman olup burda akla yer bulunmaz diyen filozof?         A) ockhamlı william

 

209  rönesansla beraber hangi döneme giriş yapılmıştır.                       e)Yeni çağ

 

210 milliyetçiliğin gelişimi-dinsel öğretile re karşı düşüncenin oluşması-gizemcilik-tanrıbilim-felsefe-skolastik birliğe karşı çıkış…Tüm bunlar neyin habercisi oldu?

b)Rönesansın doğuşuna

212 rönesans avrupa kültür çevresinin bir  olayı ve onun bir parçasıdır, bu çevre roma’nın mirasçısı olan……. Bölümüdür? c)Latin-cermen

213 çağdaş felsefenin babası olarak kabul edilen filozof kimdir.        E) rene descartes

 

214 rönesans sürecinde iki türlü grup vardı bunlar hangileridir.

a)Hümanistler(insancılar)- bilimciler

 

215 hümanistler’in başlıca amacı nedir?

Helenik kültürü yeniden diriltmeye çalışmak

 

216 bilimcilerin başlıca amacı nedir?

b)Gözlem ve akli buluş yöntemlerini geliştirmek

 

217 hümanist filozoflar arsında Han.yoktur?

Leonardo da vinci, Pica della mirandola

Niccola machiavelli, Martin lutherGalileo

 

218 hümanist filozoflar arsında Han.yoktur?

Paracelsus, Philip melanchton, John calvin

Giordino bruno, Tommaso campenella

Jacob boehme, Hugo grotius

 

219 bilimci filozoflar arasında Han.yoktur?

Galileo galilei, Francis Bacon, Hugo grotius, Thomas hobbes, Isaac newton

Paracelsus

 

220  rönesansla birlikte felsefe hangi dille yazılmaya başlamıştır.               d) Ulusal

 

222 rönesans eskinin ……yeninin……. başla dığı dönemdir.          b)Çözülüp-oluşmaya

 

223rönesansta ana eğilim olarak görülen ne?

 1. c) Otoritelerden bağımsız olmayı istemek

 

224 rönesans neye tepki olarak gelişmiştir.

c)Kiliseye

 

227 imparator napoli papanın denetiminde olan bologna üniversitesine denge olsun diye hangi üniversiteyi açmıştır.

b)Napoli üniveristesi

 

228 italyada yunan dil ve edebiyatı alanında bir halk öğretmeni olan ilk yunan kimdir?                  a)Manuel chrysoloras

 

229 vatikan kütüphanesini kuran kimdir

c)Nicolas

 

230 st.Peter kilisesini yeniden ayağa kaldıran kimdir.                          d) Julius

231 yalnız müşrik zihniyetini taşıyan ve istanbula cosimo medici’nin sarayına gelip platon akademisi kurulmasını isteyen kim?

 1. A) georgios gemistos plethon

232 rönesans’ın etkisiyle ikiye ayrılan aristocular hangi filozofların peşinden gitmişlerdir.          c)İbni rüşd-iskender

 

233 dinde yenileşme hareketi sonucunda başlayan reformasyon hareketini başlatan filozof kimdir.            A) martin luther

 

234tarih ve eleştiri sözlüğü eserinin yazarı kimdir.                              C) pierre bayle

 

235  katı kurallara sahip olan katolik hristiyanlığın karşısına daha ılımlı olan protestan hristiyanlık yorumunu getiren filzof kimdir.                    A) martin luther

237 ‘’din tanrının bir vahyi değil doğanın ürünüdür’’ diyen felsefe akımı hangisidir.

a)Stoacılık

 

239 ı-tanrının bir olduğu   ıı-ahlak bilinci

ııı-özgürlüğe ve ölümsüzlüğe

ıııı- öte dünyada bir misillemeye

Bu görüşler her insanda doğal olarak bulunur diyen akım hangisidir.

 1. e) Doğal din akımı

 

240  akıl din alanında bağımsızdır vahiy aklın bulup gösterdiğine itaat etmelidir. diyen doğal din akımına mensup olan filozof kimdir.         b) Herbert of cherbury

 

241“yedilerin konuşması” adlı eserinde her biri başka dinden olan yedi kişiyi konuşturup onları dinlerden her biri ancak göreceli doğrudur, kurtuluş ile mutluluğa ulaşmak için yalnız akıl ve doğa yasasının yeticeği kanısına ulaştıran filozof kimdir.

 1. a) Jean bodin

 

242  hiç bir insanın doğuştan köle olamayacağını savunan filozof kimdir.

 1. e) Franciscok de vitoria

 

243 ahlaka aykırı ve makyavelizci bir siyaset teorisi ortaya koyan filozof kimdir.

 1. c) Niccolo machiavelli

 

244”siyasette maksada erişmek için her türlü vasıtayı meşru sayan görüş”

c)Makyavelizm

 

245 rönesans filozofları arasında ilk öldürülen ve “ütopya” adlı eserin de yazarı olan filozof kimdir.            a)Thomas more

 

246 “güneş ülkesi” adlı eser’in yazarı kim.

e)Thomas campanella

 

247 ortaçağla ilişkinin kesilmesi hangi ilim sahasında gerçekleşmiştir.

d)Doğa ilmi

 

248 ressam, heykeltraş, mimar, astronomi, kemancı, anatomici, mühendis, ve mekani kçi bu meslek alanlarının hepsinde yol gös terici ve kaşif olarak bilinen filozof kim.

 1. E) leonardo de vinci

 

249 bilginin değeri, konusuna ait değil, sağladığı kesinlik derecesine aittir diyen filozof kimdir.            E) leonardo de vinci

250 gökbilimini ilk kez sistemli bir hale getiren gökbilimci filozof kimdir.

 1. A) kopernik(batlamyus)

251 koperniğin hangi görüşü kilise ve incille çelişiyordu

b)Yeryüzünün güneşin etrafında döndüğü

 

252  teleskopun keşfinden önce en büyük ve en doğru ölçümleri yapan ve elindeki malzemeleri keplere veren filozof kimdir.

 1. A) tycho brahe

 

253  engizisyon mahkemsi tarafından gizli ve aşikare yargılandıktan sonra mahkum edilen suçu ise iki taraflıydı. 1-dünyanın ekseni tarafında döndüğü  2-dünyanın güneş etrafında döndüğünü iddia etmek.

 1. B) galileo

 

254  teleskopun onun bulduğu tartşılan fakat teleskopla yıldızlara bakan ilk kişi olduğunda şüphe olmayan filozof kimdir.

 1. B) galileo

 

255 termometreyi icat eden filozof kimdir.

 1. B) galileo

 

256 “principia” adlı eserin yazarı ve gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı olarak kabul edilen filozof kimdir.

 1. D) ısaac newton

 

257 sarkaç: ilkesini keşfederek hem saatlerin dakikliği hemde saat imalatının başlamasına sebep olan filozof kimdir.

 1. B) galileo

 

258   ı-yeni bir tarih felsefesi olması        ıı- modern bilimden yoğun şekilde etkilenmiş   ııı-özerk ve müstakil bir felsefe olarak ortaya çıkmış ıııı-doğal dünyanın olgularını araştırırken ne vahye dayalı dinle nede otoriteden bağımsız şekilde araştımaları. ıııı-ortaçağ felsefesine karşı bir düşünce gelneğidir.

 1. d) Modern felsefe

 

259 ı-bilim ilerlemenin tek ve en büyük motoru modernliğin özüdür. ıı- bilime kendisi için değil sağladığı fayda için değer verilmiştir. Iıı-doğa birdir ve özünde bir makine yada mekanizma vardır, doğanın dilini ve birliğini, evrenselliğini sağlayan matematiktir. Iııı-etikte özneden hareketle yeniden inşa olmuştur Iıııı-insanı merkeze alan insanın iradesine vurgu yap an siyasi anlayış.ve insanı bir kul olarak değil özgür ve yaratıcı bir nesne olarak görür. Iııııı-teolojiden bağımsızlaşmış salt insan ürünü olan özerk bir felsefedir.

 1. c) Modern(yeni) felsefe

 

260  modern felsefe batıda ……….y.y da başlayıp…..y.y da aydınlanma felsefesiyle büyük bir ivme kazanan……y.y dan itiba ren kıta felsefesinden gelen yoğun tepkilerle karşılaşan felsefeyi ifade etmektedir.

 1. a) 17-18-19

 

261 17 y.y. felsefesinin önde gelen filozof ları arasında yer almaz.

Francis Bacon, Descartes, Blaise pascal

Thomas hobbes, Aziz thomas

 

262 17 y.y. felsefesinin önde gelen filozof ları arasında yer almaz

Baruch spinoza, Gottfried wilhelm leibniz

Nicole malebrance, Descartes

Ockhamlı william

 

263 19.y.y.a kadar modern felsefeye damgasını vuran eğilim ve tavır nedir.

c)Rasyonalist eğilim

 

265 modern felsefede hangi ilim metafizi ğin(ontoloji) yerine ve felsefenin merkezi ne yerleşmiştir.     c)Bilgi teorisi(epistemoloji

 

266 felsefenin merkezine geçen bilgi teorisinde iki ayrı bilgi görüşü hakimdir?

 1. C) Ampirik (deneysel) -dedüktif (tümdengelimsel)

 

267  modern felsefede etiğin çıkış yeri ne?

a)İnsanın yapısı, arzuları ve hazzıdır.

 

268 araştırma bilim dalının programını tasarlayan ve tasarladığı program ingiliz akademisinin kurulmasına esin kaynağı olan filozof kimdir.            a) francis bacon

 

269 bacon tarafından ortaya konan bilimsel devrim kaç öge üzerinde yoğunlaşmıştır.                c) 6

 

270 alfabedeki harfleri sadece ‘a’ ve ‘b’ den oluşan iki birimle gösteren bir sisteme dönüştürmeyi önerdiği için günümüzün bilgisayar dillerine öncülük eden filozof kimdir.                          a) francis bacon

 

271 hangisi Baconun ileri sürdüğü dört çeşit idola(hayalet,put) lardan biri değildir.

Soy idola’sı, Mağara idola’sı, Doğa idola’sı, Çarşı idola’sı, Tiyatro idola’sı

 

272  dekartçılığın ana fikri nedir.

e)Kesin bir bilim yapmak amacıyla geometrik metodu metafiziğe uygulamak.

 

273 skolastikler: anlamak için inanıyorum

Buna karşılık ……… İse ‘’anlamak için şüphe ediyorum’’ diyor.

 1. B) rene des cartes

 

274 ı-felsefesi genelleştirilmiş bir matema tik ortaya koymaktır. Iı-matematik metodu evrensel bilime uygulamaktır bunuda felsefe metodu yapmaktır.  Iıı-metafizik yapan bir geometri ve cebir ustasıdır.

Iııı-ona göre: şüphe etmek düşünmektir. Düşünmek var olmaktır o halde benim var olduğum şüphesizdir.  Iıııı-felsefesinin büyük kısmını bu formüle borçludur. “cogito ergo sum” (düşünüyorum öyleyse varım)                     B) rene des cartes

 

276  descartes tarafından varlığı ispatlanan üç realite hangileridir.

a)Tanrı- ben(ruh)- cisim

 

277 descartes felsefesinin doğduğu ve yayıldığı başlıca iki ülke hangisidir.

 1. e) Fransa- hollanda

 

278 descartın eserlerinin kilisenin yasak ettiği kitaplar arasına alınmasını sağlayan lar, eserlerinin okutulmasını bazı üniver sitelerde yasak edenler vede onun en zorlu ve tehlikeli düşmanları kimler olmuştur?
e) Cizvitler (jesuit)

 

279 descartes felsefesi cizvitlere karşı tutum içinde olan jansenistlerce benimsen miş ve port royal manastırnda bir piskopos tarafından işlenip yeni düşüncelere kaynaklık yapmıştr. Bu piskopos kimdir.

 1. b) Cornelis jansenius

 

280  janseistler tarafından yetiştitrilmiş en büyük en ünlü, fransız dilinin en büyük yazarlarından ve dahi matematikçi ve matematikle ilgili bir çok buluşu olan filozof                         a) Blaise pascal

281 gönül bilgisine aklın bilgisiyle erişil mez diyen filozof ?          a)Blaise pascal

 

282 latince ve yunancayı 6 yaşında öğre nen erken yaşta oxford üniversitesinde okumya başlayan 88 yaşında “homeri” ingilizçeye çeviren en tanınmış eseri “leviathan” ve “vatandaş üzerine,beden üzerine.insan doğası üzerine” eserleri kaleme almış olan ingiliz filozof ?

c)Thomas hobbes

 

283 güç hakkı doğurur ve insanında hayvanlar gibi öldürmeye ve öldürülmeye hakkı olduğunu savunan filozof kimdir.

c)Thomas hobbes

284 bilimle kiliseyi barıştırmaya çalışan, aristo ile thomas yerine augustinus ile platonu inceleyen “oratiore” kongresine dahil olan filzof kimdir.

d)Nicola malebrance

 

285 ı-portekiz kökenli yahudi ailesinn çoçugudur.  Iı-felsefesinin oluşmasında toplumunun ve ailesinin başından geçenle rin etkisi vardır.  Iıı- kişiliğnde yalnızlığın ezikliğin çekinikliğin bütün görünümleri ne rastlamak mümkün Iııı-felsefesi yadudi özellikleri taşımasına rağmen tüm öğretile ri yahudi inançlarıyla ters düşer. yahudi cemaatinden kovulmuş 3yıl sonrada doğdu ğu kent amsterdamdan sürgün edilmiş. Iıııı-17 y.y. ın heptanrıcı (panteizm) felsefesini kurmuş ve geliştirmiş.

 1. e) Baruch spinoza(bendictus despinoza)

 

286 baruch spinoza etika adlı eseri (geom etrik düzene göre kanıtlanmış olan ve beş bölüme ayrılmış olan etik)nin aşğ. hang. maddeler beş bölümün içinde yer almaz.

Siyaset felsefesi, Tanrı, İnsan zihnine

İnsanlığın kökenine, Tutkuların hakimiye tine  Anlığın hakimiyetine

 

287 güçlü toplum, mutlu toplumsal düzen kafasını kullanan kişilerin bilge kişilerin çoğalmasına bağlıdır.diyen filozof kimdir.

e)Spinoza

 

288 17 y.y.Felsefesini kurmuş ve geliştir miş fakat -panteizmciler-‘herşey tanrıdır’ derken O ‘’herşey tanrıdadır’’ ifadesini kulanarak panteizmcilerden farklı çizgide olan filozof kimdir.

e)Baruch spinoza

 

289 ı-yeniçağda dünya değerinde ün kazanmış ilk alman filozof.

Iı-tek başına canlı bir ansiklopedi ilmine sahip   Iıı- dört işlem yapabilen hesap makinesi icat etmiş    Iııı-metafizikçi ve din filozofu ve aynı zamanda monadlar ilminin kurucusudur.                 e) Wilhelm leibniz

 

290 cevherler maddesi olmayan atomlardır onlar tanrı tarafından yaratılmış içsel bir devinim kaynağıyla (çabalama) donatılmış olan bireysel ve ruhsal monadlardır. zihinsel varlık olarak bölünemezler uzamsız ve bitimsizdirler diyen filozof

 1. e) Wilhelm leibniz

291 theodizee (tanrı araştırması) terimini ilk kez kullanan filozof kimdir.

e)Wilhelm leibniz

292  tanrı tüm kötüden arınmış mutlak olarak eksiksiz ve yetkin olanı yaratmak isteseydi kendisine eş olan sureti yaratması gerekirdi diyen filozof kimdir.

 1. e) Wilhelm leibniz

 

293  woltairenin “candide” adlı eserinde hangi filozofla acımasızca alay edilmiştir.

 1. e) Wilhelm leibniz

 

294 1.metafiziksel kötü=genelde bir dünya nın yaratılmasını mümkün kılma için

 1. Fiziksel kötü=devingen bir dünyada kaçınılmaz olduğu için. 3.ahlaki kötü= insanın özgürlüğüne verilen bir ödül olduğu o olmadan bir insanın sağduyusuyla ’küçük bir tanrı gibi davranması imkanı olmadığı için. kötüyü üçe ayıran filozof?
 2. e) Wilhelm leibniz

 

295 –  I-İnsanın özgürlük ve mutluluğunun sürekli artacağı II- Gelişip ilerleyen entelek tüel kültür üzerinde insanların birleşeceğine inanır III-Bilginin ilerleme sine dayanan entelektüel bir kültürdür. 18. yüzyıl felsefesi hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?                        d-I-II-III

 

296 – …….. yüzyılda felsefe bir kültür felsefesidir, ……… yüzyılda ise felsefe evrensel bir bilimdir.              e- 18 -17

 

297 18.yy “aydınlanma” yanında aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmıştır?

c- felsefe y.y

 

298 I-Bilimin kesin anlatım şeklini pek kullanmaz  II- Her türlü yazı bicimine müracat eder  IV- felsefe soruları üzerinde uzun uzun durulmuştur.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 18. yy felsefesine aittir?                   e-I-II-IV

 

299 18.yy felsefesinin temel özelliği?

a-Laik bir dünya görüşünü temel yapması

 

300 Aydınlanma İngiltere’de daha çok  ……,Fransa’da daha çok ……. Almanya ’da daha çok ……..

b- deneyci -rasyonalist -mistik rasyonalist

 

301 İngiliz iç savaşında parlementocularla birlikte Krala karşı savaşan, batılı bir avu katın oğlu olan filozof kimdir?

c- john Locke

 

302 I-Arapca ve İbraniceyi öğrendi

II- felsefeyle tanışacağı ve tıp alanında uzmanlaşaçağı Oxford üniversitesine gecti. III-Descartes üzerine çalıştı ve çağın büyük zekalarından bazılarıyla ilişkiler kurdu.                     c- john Locke

 

303 JOHN LOCKE nin ilk önemli siyasi eseri hangisidir?

b- hoşgörü üstüne mektup

 

304 Verilen eserlenden hangisi JOHN LOCKE ye ait değildir?

a- insan anlığı üzerine denemesi

b- hoşgörü üstüne mektup

c-insan bilgisinin prensipleri hakkında

d- eğitim üzerine bazı düşünceler

e-hükümet üzerine iki inceleme

 

305 Locke nin ön saflarında yer aldığı iki farklı saha hangileridir?

d- bilgi kuramı – siyaset felsefesi

 

306 LOCKE nin şaheseri olarak ifade edilen eseri  hangisidir?

a- insan anlığı üzerine denemesi

 

307 LOCKE nin düşünceden kastettiği?

c- dolaysız olarak bilince verilen her şey

 

308 Dış dünya ile ilgili LOCKE ye göre ham veriler ve temel girdiler bize nasıl ulaşır?                       d- duyularımızla

 

310 Deneyciliğin özü olarak ifede edilen LOCKE nin vardığı netice hangisidir?

a-gercekten var olan şeyler hakkındaki kavramlarımız dolayısıyla gerceklik , dünya anlayışımız daima duyulardan gecerek gelen şeylerden türemiştir.

 

311 I- Düşüncenin doğuştan var olduğu düşüncesine karşıydı, II-Doğduğumuzda zihnimizi boş bir sayfaya benzetir. hangisi LOCKE nin düşünceyle ilgili görüşleridir?

e-I-II

 

312Maddi nesnelerin biliminin(elbette kendi döneminin biliminin) hesaba katılabileçeği yönleriyle katamayacağı yönleri arasındaki ayrımı (Galieo nun getirdiği ayrımı) formule eden filozof kimdir?                    c- john Locke

 

313 uzunluk –genişlik – yükseklik –ağırlık v.b nitelikleri LOCKE nasıl tanımlamıştır?

a- birincil nitelikler

 

314 tat- koku –renk v.b nitelikleri LOCKE nasıl ifade etmiştir?       b- ikincil nitelikler

 

315 LOCKE hakkındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a- birleşik devletler anayasasını hazırlayan lar ondan esinlenmişlerdir

b-Fransız ansiklopedicileri gerekli temeli onda bulmuştur

c- Amerikan ve Fransız devrimlerinde düşünsel olarak kilit bir etkiye sahiptir

d- Modern idealizmin kurucusu olmuştur

e-otoritelerin kendi inançlarını dayatmalarını hatalı bulur

 

316 Aristo ile Karl Marx arasında onun kadar büyük bir tesir yaratmış bir başka düşünür yoktur?         c- john Locke

 

317 “Bir bütün olarak doğa, sonsuz, her şeyi kapsayan bir zihin olan tanrı için bir algılama nesnesi olarak var olmalıdır”

Yukarıdaki ifade hangi filozofa aittir?

c- john Locke

 

318 *1734 yılında Clayne piskoposu oldu

*Dublin de Trinity kolejinde okudu

* “İnsan bilgisinin prensipleri hakkında kitap“ eserlerinden biridir.        d- berkeley

 

321 I-Olmak, algınlaşmış olmak anlamına gelmektedir. II-Algıladığımız şeyler biz onları algıladığımız sürece vardır. III- Bir bütün olarak, sonsuz, her şeyi kapsayan tanrı için bir algılama nesnesi olarak var olmalıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi Berkley’e aittir?                         D-I-II-III

 

322 Berkeley’e göre FİKİR … anlamına gelmektedir?             a-algılanan şey

 

323 Aşşağıdaki ifadelerden hangisi Berkeley’e ait değildir?   a- fikirler yahut algıladığımız şeyler esas itibari ile pasiftir

b- bir fikrin bir şeyi meydana getirmesi ,bir şeyin olması imkansızdır

c- fikirleri meydana getiren sebep , ancak ruh, düşünen cevherdir.

d- Bizim ruh ,irade, nefis hakkında tam anlamıyla bir fikrimiz olamaz.

e- fikirler yahut algıladığımız şeyler esas itibari ile aktiftir.

 

324 ruh, fikirleri algılamak bakımından …, onları meydana getirmek bakımından  …… denilen  basit , bölünmez aktif bir varlıktır..                         d-zeka- irade

 

325 Berkeley’e göre eşyayı meydana getiren şey nedir?                          d- ruh

 

326 algıladığımız şeylerin irademize aynı derece tâbi olmadıklarını görüyoruz. Hatta hiçbir suretle ona tâbi olamayan birçokları vardır. Tam öğle üzeri gözlerimizi açtığımız vakit, şu veya bu şeyleri görmek veya görmemek bizim keyfimize bağlı değildir. Bundan, onları meydana getiren bizimkin den farklı bir iradenin bulunduğu, onları bize kabul ettiren bizden daha kudretli bir ruhun var olduğu neticesini çıkarıyoruz.

BERKELEY hangisini kanıtlamaktadır?

b- tanrının varlığı

 

327ı-zamanını bir felsefeden çok misyoner likle geçirmiştir, ıı-piskoposluğa kadar yükselmiş bir din adamıdır. ııı-tüm maddi varlığı yadsımış yalnızca ruhların varlığına inanmıştır.  hangileri Berkeleyi ifade eden tanımlardır                          E-I-II-III

 

328 Berkeley’in felsefe temelinde hangisi vardır?                 a- düşünce

 

329 Berkeley FİKRİ üç madde olarak tanımlamıştır. Bu üç madde hangisidir?

a- duyulardan gelen – ruhsallıktan gelen – karmaşık fikirler

 

330 BERKELEY’E göre bilimin nesnesi  hangisidir?                   c- fikirler

 

332  maddenin ruhtan ayrı cevher olarak inkarı, ümitsizliğe düşürecek kadar karanlık bir çok problemi ortadan kaldırır. Berkeley’ in bu ifadesiyle, bilimlerin bölümlere ayrılm ası basitleşir ve insan bilgisi iki büyük sınıfa ayrılmış olur… bu sınıflar hangileridir?

c- fikirler –ruhlar bilgisi

 

333 David Hume’nin ŞAHESER olarak bilinen eseri hangisidir, kaç yaşında yazdı

a- insan doğası üzerine inceleme – 28

335 David Hume ne zaman filozof olarak ün kazanmıştır?         b- ölümünden sonra

 

336 *David Hume gizli gizli üzerinde çalıştı  *tanrının varlığıyla alakalı akli ispatlamaların temellerini koydu. *ölümün den üç yıl sonra yayımlandı, bahsedilen eser hangisidir?                  e- din üstüne

 

337 *insani bilimlerin NEWTON u olmayı arzulamıştır. *felsefenin bile gözlem ve deney  üzerinde temellenen yöntemselliğe uymak meçburiyeti olduğu. *matık ve matematik gibi sistemli disiplinlerin dışında kalan bütün bilimlerin gözlem ve deney  üzerinde temellenen yöntemselliğe uymak meçburiyeti olduğu           b- david Hume

338 “Bütün imgelerin kaynağı sonuçta dışsal ve içsel duyu algılamasının bıraktığı izlenimler ve bunlardan geriye kalan hatırlamadır” diyen HUME bir ……….

c- ampirist

 

339 “bilimin üç türü üç çağrışım prensibi tarafından yaratılmıştır” Buna göre hangisinde bu üç tür doğru verilmiştir?

a- benzeme ilkesi matematiği, uzam-zaman yakınlığı doğa bilmini nedensellik prensibi-  eleştirel metafiziği

 

339 -Tarih araştırmaları bağlamında Hume kendisine hangi soruyu yöneltir?

b-insanın eylemi özgür müdür yoksa zorunlu mudur

 

340 ı- eylemi yapanın kararının belirlenme miş olması,  ıı-tarihçilerin nedenselliğe dayanarak yaptığı açıklama,  “insanın eylemi özgür müdür yoksa zorunlumudur” sorusuna HUME’ nin verdiği cevapalar hangileridir?                          c-I-II

 

341 Hume’nin bilgi eleştirisinin çekirdeği ni aşağıdakilerden hangisi teşkil etmekte?

a- yeni bir nedensellik teorisi

 

342 Hume hangi filozofların etkisi altında

c-antikçağın şüpheci filozofları

 

343 Hume’nin karşı argümanı hangisidir?

e-yaşam- pragmatist

 

344“felsefe yöntemsel ve bazen de günlük hayatı düzelten bir düşünceden başka bir  şey değildir” diyen filozof  kimdir?

d- david hume

345David Hıme’ye en büyük edebi başarıyı sağlayan eseri hangisidir?

d- bilimsel makaleler

 

346 Hume’nin ahlak felsefesinde en çok dikkat çeken nokta hangisidir?

c-aklın tutkuların kölesi olması

 

348 Humenin motivasyon ve değer kuram ları konusunda tesirinde kaldığı filozof?

e-hutcheson

 

349 Hume hangi düşüncenin öncülerinden kabul edilir?          a-utilitarism (yararcılık)

 

350 Hume göre hangisi adaletin güdüsü olamaz? a-eşitlik  b-çıkar- kamu kararı

c-kişisel haklar    d-vadandaş olma hakkı

e-birey olma hakkı

 

351 Hume’ye göre adalet duygusu nasıl oluşmaktadır?

e- eğitimden ve insan sözleşmelerinden yapay olarak

 

352 VOLTAİRE’nin İngiliz siyaset felsefesinin radikal liberal fikirlerini yaymakta etkili olan eseri hangisidir?

e- İngiliz ulusu üzerine mektuplar

 

353 VOLTAİRE’nin felsefeye en önemli katkısı hangi konuda olmuştur?

d- din konusunda

 

354 Voltaire doğayı kimin eseri olarak görür?                               c- tanrının

 

355 Voltaire insanı kimin ürünü olarak görür?                             b- doğanın

 

356 Voltaire nin “yaşadığı sokağın ahlak değerlerini bile etkileyememiş felsefenin faydasız olacağını ileri sürdüğü eseri?

d- bilgisiz filozof

 

358 Voltaire hangi sınıfın ateist olmasında bir sorun görmez?             a-entelektüeller

 

359 Voltaire maddi dünyayı ve kendisini  nasıl tanımlar?                  b- mümkün

 

360 Voltaire dinle ahlakı özdeşleştirirken , dinin zayıf ve cahil insanların ………., ahlakında bilge ve güçlü insanların ……  olduğunu ifade eder.           b-ahlakı – dini

 

361 kant’ın ailesinin bağlı olduğu mezheb hangisidir?         A-protestan(pietizm kolu)

 

363 kant’ın yaşamının dikkat çekiçi yönü hangisidir?

B-hiç dikkate değer bir şey yaşamaması

 

364 bir eşim olabileceği vakit onu gecindi remezdim ,bir eşi gecindiremediğim zaman da artık herhangi bir işe ihtiyacım yoktur

Kant bu ifedeyi hangisi için söylemiştir?

D- evlilik

 

365 hangisi kanta ait bir eser değildir?

A-saf aklın eleştirisi

B-gelecekte bilim olarak ortaya cıkabilecek her metafiziğe prolegomena

C-ahlak metafiziğinin temellendirilmesi

D-pratik aklın eleştirisi

E-yargı gücünün eleştirisi

F-salt aklın sınırları içinde din

G-doğaya dair

366 kant’ın “şimdiye kadar yazılmış en çetin eseridir” diye ifade edilen eseri?

A-saf aklın eleştirisi

 

367 kant’ın en büyük korkusu hangisidir?

C- anlaşılmamak

 

368 hangisi kanta ait olan bir özellikdeğil?

A-ortacağdan sonra meslekten akademis yen olan ilk büyük filozoftur

B- hiç evlenmemesi

C-hayatında hiç dağ, deniz görmeden öldü

D-anlaşılamamaktan korkmaktaydı

E-reddedilmekten korkması

 

370 kant kendinde şeyler dünyası için hangi ifadeyi kullanmıştır?

D-numenler dünyası

 

371 kant duygularımızın şekilleri olarak hangilerini ifade etmektedir?

B-zaman-mekan

 

372 kant’a göre hangileri olmasaydı dünya da hiçbirşeyi anlayamaz ve kavrayamazdık

C- zaman- mekan

373 kant’ a göre deney dünyasının bilgisinin elde edilmesinde ve bu dünyanın anlaşılma sında anahtarı bize hangisi sunmaktadır?

D-bilim

 

374 yalnızca sözcüklere açıklık kazandıran terimi ifade eder, örneğin”bilardo topları küreseldir”… bu terim aşşağıdakilerden hangisidir?                       C-analitik

375 analitik  önermelerin önüne gecen bir terimdir, örneğin “beyaz bilardo topu şu şekilde vurulursa, siyah top şu şekilde gidecektir” bu terim hangisidir?

B-sentetik

 

376 hangisi kant’ın sentetik ve analitik terim lerinde ayrı olarak kullandığı terimleridir?

A-  a priori (önsel) – a posteriori(sonsal)

 

377 kant’a göre bilginin güvenilebilecek tek temeli hangisidir?

D-doğuştan sahip olduğumuz fikirler

 

378 kant’a göre bilgi hangilerinin sentezinin neticesidir?            C-deneyim- kavramlar

 

379 kant’a göre “kendi varlığımın bilincin de olmam nesnelerin benim dışımdaki uzamda …….?     E- var olduğunu kanıtlar

 

380 kant’a göre aklın dünyayı bilme işinde ki doğru kullanımı ancak hangisiyle olur?

B-pratik sahada

381 kant’a göre descartes’in temel yanlışı nasıl başlar?

B-bilimsel yöntemi yanlış anlamakla

 

382 kant’a göre deneyciler hangi nedenle yanlışa düşmüşlerdir?

A- aklın önemini hiçe sayarak

 

383 kant’a göre günlük yaşantının dış dünyanın ve benlik bilgisinin var olduğunu hangisi gösterir?

A-günlük deneyimler ve yaşantılar

 

384 kant’a göre bilgilerimizi hangileri şekillendirir?

C-deneyimlerimiz –zihnimizin muhakeme melekesi

 

385 kant’a göre deneysel düşünceler  nasıl test edilir?      D-duyusal veriler tarafından

 

386 kant’a göre üç tür aşkınsal idea var

B- ruh – evren –tanrı

 

387 kant’göre bütün piskolojik faliyetleri mizi birlik halinde birleştiren hangisidir?

C-saf akıl

 

388 kant hangi ideanın bertaraf edilmesini imkansız görür?                        E-tanrı

 

389 kant hangisi sayesinde özdeşliğinin farkına varır?                        D-zaman

 

390 kant aklın işlevini ikiye ayırır bunlar hangileridir?              A-teorik – pratik

 

391 kant’a göre ahlaklılık hangisinin bir işlevidir?                        C-aklın

 

392 kant ahlak evrenini, ahlaklı olan tüm varlıkların evrenini ve gercek bir değere sahip bütün yaratıkların evrenini tanımla mak için kullandığı ifade hangisidir?

B-amaçlar krallığı

 

393 kant’a göre gercek bir değere sahip olmamızın sebebi hangisidir?

c-akıl yürütebildiğimiz için???

 

394 19.Yy felsefesinin ilk döneminde egemen olan idealizm hangisidir?

c-alman

 

395 19 y.y felsefesi politik olarak nasıl başlar, ne zaman sona erer

D-napolyon’un fetihleriyle başlar- kralice viktorya’nın tahtta 59. yılı kutlandığı zaman sona erer.

397 aşşağıdakilerden hangisi fiche için söylenebilecek bir ifade değildir?

A- alman milliyetciliğinin kurumsal kurucusu

B-almanların diğer milletlere olan üstünlüğünü açığa vuruyordu

C-karakter sahibi olmak için alman olmak gerekir der

D-insanın ben bilincini en temel metafizsel olarak görür.

E-fransız devriminin temelini oluşturur

 

398 fichte ………ın öznelciliğini, …..‘nın kozmik monizmini ve ……:ın moral yoğunluğunu dikkate değer bir birlik ya da sentezde bir araya toplar.

A-descartes – spinoza – kant

 

399 fichte en temel metafiziksel olgu olarak hangisini görür?

D-insanın ben bilincini

 

400 fichte göre felsefenin yegane görevi?

C-bilincin açımlanması

401  fichte’ye göre ben bilincinin en yüksek derecesine hangisi ulaşabilir?

D-filozoflar

402 gercekliğin temel ilkesinin zihin yada ben olduğunu anlayan tek kişi hangisidir?

B-fichte

403 schelling’in çeşitli felsefeleri arasında en tanınmış olanı hangisidir?

B-tabiat felsefesi

 

404 romantik hareketin aile filozofu haline gelen filozof hangisidir?        C-schelling

 

405 scleiermacher’e göre tanrı nedir?

E-düşünce ve varlığın özdeşliği

 

406 bir felsefeci olark hegel aşağıdakiler den hangisi için uğraş vermiştir?

C-evrensel bir sistem geliştirmek için

 

408 hegel’in düşünce yapısına göre  felsefenin görevi hangisidir?

A-varlığın özünü kavramak

 

409 hegel’e göre kavram aşağıdakilerdan hangisidir?

C-bilginin en uygun formudur

 

410 hegel’in dinamik bir model etrafında örülmüş olan eseri (tezi) hangisidir?

A-tinin fenomolojisi

 

411 hegel’in tinin fenomolojisi nasıl tanımlanabilir?

C-felsefi bir seyahat denemesi olarak

412  ruhun geçtiği farklı aşamalarla, yavaş yavaş kendi farklı bilinçlilik seviyelerini ve onlara dayanarak düşündüğümüz ve davran dığımız çeşitli, tarihsel anlamda göreceli aşkın varsayımların eksikliklerini fark ettiği bir tür ‘manevî yol’ olduğunu söyler. Hegel yukarıdaki ifadeyi hangisi için kullanmıştır?

D-fenomoloji

 

413 hegel aşşağıdakilerin hangisini son derece önemli bir hadise olarak görür?

A-fransız devrimini

 

414 aşağıdakilerden hangisi hegel’in aile ile ilgili görüşünü yansıtmaz?

A-erkeği bir aile reisi olarak görür

B-cinsiyet eşitliğini savunur

C-kadın tüm görevleri açısından aile hayatına bağlanmıştır

D-kadın ve erkeği farklı olarak ele alır

E-cinsiyet eşitliğini savunmaz

 

415 alman idealizmi filozofları gibi schopen hauerde çıkış noktası …… olan gelişmenin içinde yer alır?                            d-kant

 

417 kant’ın yolunda yürüyenlerden ancak kendisinin kant’a layık tek takipci olabileceğini iddia eden filozof kimdir?

B-schopenhauer

 

418 schopenhauer felsefesine hangi filozo fun tam karşıtı olan bir anlayışla girer?

A-hegel

 

419 schopenhauer’in kendisi felsefe için doğru olabilecek tek çıkış noktasını “……….”da bulur.               c-tasarım

 

420 schopenhauer’e göre ahlâkın temel fenomeni “……”tır.              d-acımak

 

421 I-ahlak,hukuk,siyaset sorunu üzerine ciltler dolusu eserler yazdı. II-her türlü cezanın kötü olmasını söylemsine karşın cezaevleri tasarlamıştı. III-kurulmasına yardımcı olduğu okulun girişine ölümün den sonra cesedinin mumyalanarak cam çerçeve içinde konulmasını vasiyet etmişti IIII-1792 de yeni fransız cumhuriyeti vatandaşı yapılmış ve kıta avrupası ile birleşik devletler’de belli bir nufüza sahip olmuştu                        c) jeremy bentham

 

422 I-bir takipçisinin 1802 de pariste bir kitabını fransızcaya çevirmesiyle yaygın bir şekilde tanınmaya başladıII-döneminde özgür düşünürlerin oxford ve cambridge üniversitelerinde çalışmalarına izin veril mediğinden ingilterenin ilk yeni üniversi tesi olan university college londonu kurdular. III-eserlerinin çoğu, dostlarının müdahelesiyle ancak çoğu ölümünden sonra yayımlandı. IIII-ileri fikirler için son derece etkin bir forum işlevi görecek olan “westminster review”u kurdu.

 1. C) jeremy bentham

 

423yönetim üzerine bir çalışma-tefeciliğin savunması-ahlakın ve yaşamın ilkelerine giriş-anayasa hukuku.. bu eserlerin yazarı

 1. c) jeremy bentham

 

424 ingiliz faydacılık felsfesine yol gösteren ‘’en iyi eylem en fazla sayıda insana en büyük mutululuğu sağlayan erdemdir’’ sözünü söyleyen filozof?

 1. d) Franchis hutcheson

 

425 benthamın felsefi radikallerini  örgütlemek ve onlara önderlik etmekte herkesten çok çalışmış, benthamın ingiliz siyasal alanında bu denli güçlü bir tesir yaratabilmesi onun sayesin de mümkün olmuştur?                          b) James mil

 

426 tümüyle babası tarafından eğitimi verilen ……, ne bir okula nede üniversitye gitti babası onu küçük yaşlardan itibaren zorla eğitti, bunun sonucunda o üç yaşında yunanca, yedisinden itibaren Latince, aritmetik ve tarih, onikisine gelmeden de yüksek matematiğin çeşitli kollarını öğrendi?                   c)John stuart mil

 

427 liberal insan ve toplum görüşünün 19.y.y. daki en etkin savunucusu ve sözcüsü olan ‘’liberalizmin azizi’’ …….  bilimci, doğalcı pozitivist bir filozof olarak aydınlanma çizgisinde olan filozof?                     c)John stuart mil

 

428 eğer insanlar kendilerine dair sağlam bir kavrayışa sahip olup insanın durumuy la ilgili yanlış önyargıların kölesi olmasay dılar hakiki bir ahlaki ilerleme ve sosyal mutluluk önünde ciddi hiçbir engel kalmayacağını savunan filozof kimdir.

c)John stuart mil

 

429 liberalliği ve bireysel özgürlüğün ingil terede en iyi savunucusu olan demokratik tiranlığın her türlü despotluktan, zorbalık tan daha tehlikeli olduğunu savunanfilozof

 1. c) John stuart mil

 

430 ilk eseri olan iki ciltlik mantık kitabı dünya çapında ün ve nufüz kazandırmış ve “özgürlük üzerine,kadınların bağımsızlığı” adlı eserlerin yazarı kimdir.

c)John stuart mil

 

431 kız çoçuklarınında erkek çoçuklar gibi eşit şartlarda yetişmesini savunduğundan feministler bugün bile ona saygı duymakta

 1. c) John stuart mil

 

432 I- dilbilimci, yazar, şair, besteci ve filozof aynı zamanda şaman ve yoldan çıkarıcı bir enetelektüeldir. II- psikomatik kronik hasta olduğu, herkezle tartışan, ve zamanla giderek artan yalnızlık içinde avrupada dolaştı,1889yılında çok tartışılan sebeplerden delirdi III-bon ve leipzig üniversitelerini 24 yaşında bitirdi ve basel üniversitesinde 24 yaşında klasik metinler profesörü olarak çalışmaya başladı. IIII-üstün insanı hayatın amacı olarak, hatta mit olarak görüyordu.?

 1. d) Friedrich nietzsche

 

433 “böyle buyurdu Zerdüşt” adlı eserinde “erkekler savaş için eğitilecek,kadınlar ise savaşçıları eğlendirmek için eğitilecektir. geri kalan herşey aptallıktır”diyen filozof?

 1. d) Friedrich nietzsche

 

434 akla dayanan bir ahlakın yanılsama dan başka bir şey olmadığını söyleyen filozof?               d)Friedrich nietzsche

 

435 “insanca-çok insanca-deccal-ahlakın soykütüğü-şafak-şen bilim-defterler” adlı eserler kime aittir.

 1. c) Friedrich nietzsche

 

436 ……………’in bütün amacı: insanı kurtarmak, onu kuru akılcı medeniyetten uzaklaştırıp kendisinin ne olduğu üzerinde düşündürmektedir. Boşluğu doldurunuz.

a)Friedrich nietzsche

 

437 a) tragedya= insana ne olduğunu onu geleneklerle kurulmuş türlü bağlardan kurtararak bildirir. b)tragedyanın temelinde iki tanrının simge olduğu iki prensip vardır 1-dionysos = değişmelerin ve ışığa kavuşmak isteyenlerin tanrısıdır. 2- apollon= güneş güzellik ölçü ve denge tanrısı

 

438 bir ulus ancak altı yedi büyük adamın yüzü suyu hürmetine kendi ayakları üzerinde durur, bundan dolayı tarihe şekil verende büyük adamlardır diyen filozof ?

 1. b) Friedrich nietzsche

 

439 hıristiyanlığın bütün değerlerine başkaldıran filozof kimdir.

e)Friedrich nietzsche

 

440 darwinin tekamül ve yaşama savaşı öğretisini kendisine temel alan ahlak anlayı şınıda bu temel üzerine oturtan filozof?

 1. a) Friedrich nietzsche

 

441 yeryüzünün ereği ve anlamı üstün insandır. insan hayvanla üstün insan arasına bağlanmış bir köprüdür. insanın yönü bir amaç değil bir köprüdür, üstün insana ulaşması için insanın kendisini yok etmesi gerekir diyen filozof kimdir.

 1. d) Friedrich nietzsche

 

442 ……………’in asıl büyük tarafı yaratıcı bir yazar, eleştirmen, denemeci ve ozan olmasıdır. 1900 yılında öldüğünde delirmiş fakat gitgide ünü artan bir filozoftur?

 1. c) Friedrich nietzsche

 

Hazırlyanlar =hüseyin kılıç ve fatih yavuz

Tarih 15 mart 2011–7 haziran 2011

Düzenleme =Ahmet Ercan 21.05.2014

 

Hocamızın hazırlamış olduğu ünite sonundaki çalışma soruları (1-14)

1.hafta 1. Felsefeyi “varlık olmak bakımından varlığın ilmi” olarak tarif eden filozof kimdir?  c) Aristo

 

 1. Hikmet ne demektir? a) Bilgelik

 

 1. Hakîm kime denir? b) filozof

 

 1. Sıradan ve düzensiz (sistematik ve bilimsel yönü olmayan) halk bilgisi ne tür bir bilgidir? b) gündelik bilgi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi felsefî bakış tarzının niteliklerinden değildir?
 2. a) rasyonel olma b) şümullu ve kapsayı cı olma c)tutarlı olma d) objektif olma
 3. e) ferdi ve şahsî olma

 

2.hafta1. Farklı dillerin ve dinlerin kaynaştığı, aynı zamanda Batı bilim ve felsefesinin doğduğu şehir hangisidir?  a) Milet

 

 1. Sokrat öncesi doğa filozoflarından Anaksimenes’e göre ana madde nedir? a) hava

 

3 Antik Yunan felsefesinin kaynaklık yaptığı Doğu felsefesini aşağıdakilerden hangisi kapsamaz? a) Çin b) Hind c) İran (Sasani) d) İbrani e) İslâm

 1. Çin’de birbirinden farklı iki felsefe okulu kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu iki felsefe okuludur? c)Konfüçyüs-Tao

 

 1. Yunan halkı, temel olarak üç kabile den meydana gelmiştir.Bu kabilelerden hangisi Antik Yunan dünyasını bilim ve düşünce merkezi haline getirmiştir? a) İyonyalılar

 

3.hafta 1.İlk doğa filozoflarının dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğuna inandıkları ilk maddeye ne ad verilmiştir?             a) arkhe

 

 1. Herakleitos’a göre evrenin temel maddesi nedir? d) ateş
 2. Elea Okulu’nun kurulduğu şehir hangi ülkededir? b) İtalya

 

4.Tanrı ile dünyanın bir ve aynı olduğu nu savunan düşünceye ne ad verilir? b)Panteizm

 1. Antik Yunan’da dinî, felsefî ve siyasî bir tarikat olan felsefî cemiyetin adı? c) Pythagorasçılar

 

4.hafta 1.“Bilgelik öğreten” “bilgelik satanlar” “Para karşılığı ders veren gezgin öğretmenler” olarak bilinen Yunanlılar kimlerdir?         a) Sofistler

 

 1. “İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözünün sahibi filozof hangisidir?
 2. d) Protogoras

 

 1. annesinin ebe olmasından etkilene rek Sokrat “gerçeği başkalarıyla karşı lıklı konuşmada bulan” yönteme ne ad vermiştir? c) Doğurma ustalığı

 

 1. “Haz insanı köle yapar” diyen, “köpek gibi olan, köpek tutumunda olan, köpeksi” anlamına gelen Sokratçı okula ne ad verilir? b)Kynikler

 

 1. Platon için eşya evreninin ideler evreni ile olan ilişkisini aynen bir şeyin gölgesi ile olan ilişkisi gibidir. Platon bu görüşünü neyle anlatır?
 2. e) mağara

 

5.hafta 1.Aristo’nun Atina’da kendi kurduğu okulun adı nedir?    b)Lyceum

 

 1. Aristo, 158 farklı şehir devletinin nelerini toplayıp bir araya getirdi?
 2. d) anayasasını

 

3.Platon ve Aristo’nun en çok ilgi gösterdikleri bilimler hangisidir?

 1. b) matematik, biyoloji

 

 1. Maddenin şekil almasına ne ad verilir? a) suret

 

 1. Aristo bütün evrene hareket veren “ilk hareket ettirici” olarak neyi kabul etmekte? d)Tanrı

 

6.hafta 1.Yunan uygarlığı, kültürü ve ilmi,akdeniz etrafındaki bütün kavimle rin ortak malı haline geldi. bu döneme ne ad verilir?              b) Hellenismus

 

2.Aşağıdakilerden hangisi şüphecilik dönemlerinden biri değildir?

 1. a) ilk şüphecilik b)akademi şüpheciliği c)yeni şüphecilik dMüslümanşüpheciliği

 

3.Kıbrıslı Zenon’a göre bilge kişi kimdir                    a)erdemli kişi

 

4.Neron’un hükümdarlığı sırasında Roma’da bir köle olan filozof kimdir?  e) Epiktetos

 

 1. “Ekmek ve suyla yaşadığımda, zevkle titrer bedenim; lüks zevklerden kendi adlarına değil, onları inceleyen uygunsuz lar adına nefret ediyorum” diyen ve yiyecek içeceği çoğunlukla ekmek ve su olan filozof? a) Epiküros

 

7.hafta 1.Ölümünden sonra öğrencisi Porphyrios, hocası Plotinus’un yazdığı kitapçıklardan 54’ünü, kendi seçimi ve arzusuyla dokuzlara bölerek yayınladı ğı eserin adı nedir?          b) Enneadler

 

2.Atıldığı zindanda Felsefeyle Avunmak adlı çalışmayı yazan ve Got kralı Theodench’ın emriyle idam edilen Son Romalı ve ilk Skolastik düşünür kabul edilen kişi kimdir?         c) Boethius

 

 1. Yunan kültüründe Tanrı ile insan arasındaki alanda yer aldıkları kabul edilen ruhsal varlıklara ne ad verilir? b)Daimon

 

 1. (M.Ö.25- M.S.50) yılları arasında yaşamış ve Yahudilikle Platonun felsefe sini uzlaştırmaya çalışan filozof kimdir? d) Philon

 

5.İslâm dünyasında yüzyıllardır okutulan İsaguci adlı mantık kitabı eserin sahibi kimdir.                     c)Porphyrios

 

8.hafta 1.Ortaçağda felsefe din adamla rının denetiminde nerede yapılmıştır?

 1. b) kilise ve manastır

 

2.Otuz iki yaşında Hıristiyanlığa dönen, İtiraflar adlı eserde, çocukluğu, dokunak lı bir anne portresi ve gençken yaşadığı cinsellik tutsaklığından kurtulmak için Tanrı’ya “Tanrım beni iffetli kıl, ama henüz değil” diye dua eden filozof?

 1. b) Augustinus

 

 1. Hristiyan felsefesinin ilk dönemine ne ad verilir? a) Patristik

 

 1. 2.-6. yüzyıllar arasında yaşayan Hristiyan öğretisinin temellerini kurmaya çalışmış bilginler, ilk büyük öğretmenler ve din adamlarına ne isim verilmiştir? e) kilise babaları

 

9.hafta 1.Halife Me’mun’un felsefe ve diğer bilimlerle ilgili tercüme faaliyeti için 830 yılında Bağdat’ta kurduğu kurumun adı nedir?  a) Beytü’l-Hikme

 

2.Din ile felsefe ilişkisinde “Din ile felsefe aynı anneden emmiş süt kardeş lerdir” diyen İslâm filozofu kimdir? c)İbn Rüşd

 

3.Fârâbînin İdeal erdemli devleti anlat tığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? b) el-Medînetü’l-Fâzıla

 

 1. Onuncu yüzyılda Bağdat’ta ortaya çıkmış, yaklaşık yüzyıl süren gizli felsefe cemiyetinin adı nedir? e)İhvân-ı Safâ

 

 1. Tıp alanındaki el-Kânûn fi’t-Tıb eseriyle hem İslâm hem de Batı dünya sındaki otorite kabul edilmiş ve bu eseri modern zamanlara kadar bir başvuru kitabı olmuş filozof kimdir? d)İbn Sînâ

 

10.hafta 1.Anselmus’un Tanrı’nın ispat lanmasında (ontolojik delil) “Kendisin den daha büyük şeyin düşünülemediği bir varlık vardır ki, o da …” sözlerini tamamlayan kelime hangisidir? d)Tanrı’dır

 

 1. Ortaçağ’da büyük ünvanın almış, felsefesi Hıristiyan felsefesi olmuş olan doğa bilimci, düşünür, tanrıbilim ci ve kilise hocası filozofun adı nedir? e)Albert Magnus

 

 1. Doğal din, …….. dinidir. c) akıl

 

 1. Dominiken tarikatına bağlı olan ve düşüncelerinden dolayı Engisizyon tarafından mahkum edilip 1600’da yakılarak öldürülen filozof kimdir? a) Bruno

 

11.hafta 1.Modern felsefede bilimsel yöntem ne şekildedir?       d) emprik

 

 1. Descartes’in “Düşünüyorum, öyley se ……” sözlerindeki boşluğa uygun olan kelime hangisidir? b)varım

 

3.İngiliz aydınlanması….?d)deneycidir

 

4.Spinoza’nın Tanrı anlayışı “her şey ….” sözlerine dayanır.     c) Tanrı’dır

 

12.hafta 2.“Aklını kendin kullanma cesaretini göster” parolası hangi döneme ait bir sözdür?  a)Aydınlanma

 

 1. “Eğer herkes dünyaya boş bir sayfaya benzeyen bir zihinle geliyorsa, kimsenin bu açıdan doğuştan gelen bir üstünlüğü yok demektir.”c) tabula rasa

 

4.“Var olmak algılanmış olmak demek tir” sözü  filozoflardan hangisine aittir? b)Berkeley

 

 1. Hume’un Tanrı’nın varlığı ile ilgili aklî kanıtlamaların temellerinikoyduğu ve ölümünden üç yıl sonra yayımlanan eseri hangisidir? a) Din Üstüne

 

13.hafta 1.Kant’ın “bize göründüğü gibi bir şeyler dünyası vardır” diye ifade ettiği dünyası aşağıdakilerden hangisidir?                b)fenomenler

 

 1. Kant’ın ifade ettiği “apriori bilgi, deneyim den bağımsız olarak, yalnızca ……. kendisinden gelir. c) aklın

 

 1. Alman ulusculuğunun kuramsal kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? d) Ficthe

 

4.Schleiermacherin Tanrı’yı ne olarak kabul eder?

b)düşünce ile varlığın özdeşleği

 

5.“Objelerin düşünce ile görülmesidir” şeklindeki felsefe tanımı hangi filozofa aittir?                            a) Hegel

 

14.hafta 1Her türlü cezanın kötüolduğu nu söylemesine karşın cezaevleri tasar layan İngiliz faydacı filozofu kimdir?        e)Jeremy Bentham

 

2.John Stuart Mill için söylenen ifade nedir?               b) liberalizmin azizi

 

 1. John Stuart Mill en yüksek değer olarak neyi kabul eder? b) özgürlük

 

DİĞER ÇALIŞMA SORULARI

 

S-2) Platon’un Akademisinin 529’da kapatılması neye yol açmıştır?

C-2) Montecassino Manastırının açılmasına

 

S-8) Ortaçağ düşüncesi …………. ilgi gösterirken, Rönesans felsefesi …………. /…………öne çıkarmaktadır.

C-8) teolojiye- bilim ve insanı

 

S-9) Ortaçağ felsefesindeki teoloji ve felsefe konu ve problemlerini ilk olarak ………… ……görmek mümkündür.

C-9) Aziz Augustinus’ta

 

S-10) …………….bilginin inançla olan münasebetini fark ederek ve ettirerek, inancın bilgiyi mümkün kıldığını onaylar.        C-10) Ortaçağ felsefesi

 

S-13) Problemlere çözüm sunmada kendisinde iki farklı kişiliği birleştiren bu çerçevede  hem filozof hem de bir teolog olan kimdir ?      C-13) Boethius

 

S-14) Bouethius teolojik eserlerini kaleme almasının ardından inancından uzaklaşarak bir …….haline geldi      C-14) pagan filozof

 

S-15) Hem filozof hem de teolog olma hangi çağ’a özgü niteliklerden birisidir ?

C-15) Ortaçağ

 

S-22) Ortaçağ felsefesinin amacı, ……… sorusunu …… sorusuna dönüştürerek sormak ve bu soruyu her şeyi yaratan Tanrı aracılığıyla izah etmektedir.

C-22)“varlık nedir?” “varlığın özü nedir”

 

S-23) Ortaçağ felsefesinin ana sorusu ?

C-23) “bir şeyi o şey yapan nedir?”

 

S-36) Origines’den günümüze ………… isimli eserinden fragmentler ulaşmıştır. Eser, Hıristiyan inancı ile ilgili öğretileri bir araya getirmeyi deneyen…… çalışmasıdır

C-36) İlkeler Üzerine- ilk derleme

 

S-41) Augustinusçu düşüncenin temelin de ……/……gizemci ve çileci anlayışları nın belirgin bir yeri bulunmaktadır.

C-41) Platon ve Plotinos’un

 

S-43) “Tanrı’nın parmağı olmadan insan ın başında tek kıl düşmez” diyen kimdir?

C-43) Aziz  Augustinus

 

S-31) ————Aristoya itiraz ederek hiçbir insanın doğuştan köle olmayacağını savunmuştur.     c-31)Franciscok de victoria

 

S-33) Niccola Machiavelli’nin  ünlendiği eserin adı nedir ?                 C-33) Prens

 

***

 

2014 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SORULARI

FELSEFE TARİHİ

1- Platon Devlet adlı diyalogunda, her sınıfa tekabül eden bir erdemin bulunduğundan ve bu erdemlerin de “ilk üçü arasındaki doğru nispetleri muhafaza etmektir” ya da “herkesin kendi işini yapması ve diğerinin işine karışmaması” şeklinde anlaşılan bir diğer erdemle desteklemek suretiyle dört çeşit erdemden bahsetmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Platon’un iddia ettiği şekliyle bu üç sınıf ve erdemleri ile dördüncüsü doğru bir biçimde bir arada verilmektedir?

 1. Yöneticilerin erdemi “Hikmet (Bilgelik)” -Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Sadakat”tir. b. Yöneticilerin erdemi “Basiret (Ölçülülük)” -Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Hikmet (Bilgelik)”, dördüncüsü ise “Sadakat”tir. c. Yöneticilerin erdemi “Hikmet (Bilgelik)”- Bekçilerinki “Cesaret” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir. d. Yöneticilerin erdemi “Adalet”-Bekçilerinki “Basiret (Ölçülülük)” -İşçilerinki “Hikmet (Bilgelik)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir. e. Yöneticilerin erdemi “Cesaret” -Bekçilerinki “Hikmet (Bilgelik)” -İşçilerinki “Basiret (Ölçülülük)”, dördüncü erdem ise “Adalet”tir

2- Platon’un epistemolojisine dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. İdeler, nesnede madde ve form şeklinde kendini gösterir. b. Platon’a göre duyularla elde edilen bilgi gerçek değil, sanıdır (doksa). c. Gerçek bilgi düşüncededir; duyusal ve tek-tek nesnelerde değildir. d. İdeaların bilgisi epistemedir, onlar ruhun akıl yoluyla kavradığı bilgilerdir. e. Episteme-doksa ayrımı, esasen akıl-duyu ayrımına dayanır

3- “Var olan, vardır; var olmayan var değildir. Varlık; bir, bölünemez ve süreklidir. Varlık bölünemez olduğu için, o aynı zamanda daimî olan, benzer, aynı cinsten bir bütündür. Varlık ya da gerçeklik, sınırsız değil de, yetkin olması, hiçbir şeye ihtiyaç duymaması anlamında, sonlu ya da sınırlıdır. Varlık alanında, onu sınırlayan, ondan başka bir varlık olmadığı için, o aynı zamanda birdir. Şu halde bir şey hem var hem de yok olmaz” diyen filozof kimdi a. Sokrates b. Empedokles c. Herakleitos d. Demokritos e. Parmenides

4- Aristoteles açısından oluşu anlamak nedenleri kavramayı gerektirir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in üzerinde durduğu “nedenler”den biri değildir? a. Maddi neden b. Formel neden

 1. Yeter neden d. Gâî (ereksel) neden e. Hareket Ettirici neden

5- Plotinos’un “sudur nazariyesine” dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Bütün varlıklar Tanrı’dan (Bir’den) zorunlu olarak taşmıştır. b. Bütün varlıklar Tanrı’dan bir parçadır. c. İnsanın manevî durumu, onun ruhunun rasyonel kısmının, eş deyişle orta kısmının ruhuna aşağı ya da yukarı kısmı tarafından çekimlenmesine bağlıdır. d. Bu nazariyesine göre Tanrı’nın özgür irade, yaratma, kelam, ilim gibi sıfatlarının olduğu söylenebilir. e. Bir’den ilk olarak Akıl (Nous), ikinci olarak Nefs, üçüncü olarak Madde sudur etmiştir.

6- .Atina demokrasisi tarafından gençlerin ahlakını bozduğu ve Yunan halkının dini inançlarını sarstığı gerekçesiyle baldıran zehri içirilmek suretiyle öldürülen filozof kimdir? a. Platon b. Sokrates c. Demokritos d. Herakleitos e. Aristoteles

7- 25. Felsefe, genel olarak “hikmet (bilgelik) sevgisi” olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un bilgeliğe ve bilge kişiliğe atfettiği özelliklerden birisi değildir? a. İdeallerin bilgisi vasıtasıyla nasıl yaşanılacağını bilme b. Bilgiyi para ve şöhret aracı olarak kullanma c. Nedenleri kavrama d. Eleştirel sorgulama e. Diyalektik yöntemi kullanma

8- Aşağıdakilerden hangisi Hint felsefesini yansıtmaz? a. Brahma’da üç güç bir araya gelir. Brahma evrenin yaratıcısıdır; Vişno, evrenin koruyucu ve düzenleyicisi; Şiva ise yok edici güçtür. b. Hint teoloji sisteminde her şeyden önce, ezelî ve ebedî ilk cevher, yegâne Bir ve sonsuz Brahm vardır. c. Atma sayesinde nesneler dünyasının, gerçeğin kendisi olamayacağı, yanıltıcı bir görüntü, düş, yani bir “maya” olduğu keşfedilir. d. Tüm bunlardan kıyas yoluyla Logos’a yani hakikate varılır. e. Hint düşüncesinin özel karakteri dünyadan uzaklaşmak ve hayattan vazgeçmektir

9-David Hume’un ilkesi hangisidir? Cevap: Nedensellik ilkesi

10- ‘Liberalizmin azizi’ … kimdir? Cevap: John Stuart Mill

11- Evrende bir değişim vardır.Bu değişim olduğunu söyleyen filozof ve ilkesi? Cevap: heraklitos , logos???????

12- Hangisi bilim adamı değildir ?

a.kepler b. koperng c.galileo d.newton e.Schellig

13-‘ Akıl almaz olduğu için inanıyorum’ diyen filozof kimdir ve hangi akıma aittir?

a.Tertullianus-gnostikler

b.Clemens-gnostikler

c.Tertullianus-Patristikler

14- “Duyuları hor görmek insan için deliliktir, duyular olmadan insan hiçbir bilgiye, hiçbir düşünceye ulaşamaz. Duyularla dışarıdan elde edilen fikirleri önceleyecek her düşünce ya da içgözlem saçmadır.’-‘Var olmak algılanmış olmaktır’ diyen filozof kimdir? Cevap: George Berkeley

15-Tek sonsuz töz anlayışını benimseyen,her şey Tanrı’dır diyen filozof kimdir? Cevap:Spinoza

16-Hangisi Kant’ın zaman-mekan formuyla ilgili düşüncelerinden değildir? Cevap:Zaman-mekan nomenal dünyaya aittir ???

17- Geometri ve matematiği evrensel bilime uygulayan,’şüphe ettiğim şeyden şüphe edemiyorum’ diyen metodik şüpheci? Cevap: Descartes

18-Ockham’ın Usturası ile ilgili hangisi yanlıştır ? Cevap:Felsefe basit teoriler üzerine kurulmalıdır vs.

19- Hangisi Kant’ın görüşlerinden biri değildir ?

a.Kant sentetik aprioların mümkün olduğunda ısrar etmiştir.

b.Fenomenler özgürlük alemi iken numenler zorunluluk alanıdır.(doğrusu: fenomenler zorunluluk,numenler özgürlük)

20-Hangisi modern felsefenin özelliği değildir? Cevap: Modern felsefe ontoloji temellidir.(Modern felsefe epistemoloji temelli)

 

Çalışma notu Bölüm Soruları

 1. Felsefeyi “varlık olmak bakımından varlığın ilmi” olarak tarif eden filozof kimdir?
 2. a) Thales b) Pytagoras c) Aristo d) Kant e) Descartes
 3. Hikmet ne demektir?
 4. a) Bilgelik b) cesaret c) adalet d) merhamet e) vefa
 5. Hakîm kime denir?
 6. a) müdür b) filozof c) danışman d) vezir e) savaşçı
 7. Sıradan ve düzensiz (sistematik ve bilimsel yönü olmayan) halk bilgisi ne tür bir bilgidir?
 8. a) dinsel bilgi b) gündelik bilgi c) teknik bilgi d) felsefî bilgi e) sanat bilgisi
 9. Aşağıdakilerden hangisi felsefî bakış tarzının niteliklerinden değildir?
 10. a) rasyonel olma b) şümullu ve kapsayıcı olma c) tutarlı olma d) objektif olma
 11. e) ferdi ve şahsî olma
 12. Farklı dillerin ve dinlerin kaynaştığı, aynı zamanda Batı bilim ve felsefesinin doğduğu şehir hangisidir?
 13. a) Milet b) İskenderiye c) Bizans d) Roma e) Sicilya
 14. Sokrat öncesi doğa filozoflarından Anaksimenes’e göre ana madde nedir?
 15. a) hava b) ağaç c) bulut d) toprak e) demir

3 Antik Yunan felsefesinin kaynaklık yaptığı Doğu felsefesini aşağıdakilerden hangisi kapsamaz?

 1. a) Çin b) Hind c) İran (Sasani) d) İbrani e) İslâm
 2. Çin’de birbirinden farklı iki felsefe okulu kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu iki felsefe okuludur?
 3. a) Peripatos-Akademi b) Ezher-Nizamiye c)Konfüçyüs-Tao d) Frankfurt-Viyana
 4. e) Cundişapur-Bağdat
 5. Yunan halkı, temel olarak üç kabileden meydana gelmiştir. Bu kabilelerden hangisi Antik Yunan dünyasını bilim ve düşünce merkezi haline getirmiştir?
 6. a) İyonyalılar b) Eoliler c) Dorialılar d) Spartalılar e) Giritliler
 7. İlk doğa filozoflarının dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğuna inandıkları ilk maddeye ne ad verilmiştir?
 8. a) arkhe b) suret c) cevher d) araz e) Akademi
 9. Herakleitos’a göre evrenin temel maddesi nedir?
 10. a) su b) demir c) taş d) ateş e) ağaç
 11. Elea Okulu’nun kurulduğu şehir hangi ülkededir?
 12. a) İspanya b) İtalya c) Mısır d) Hindistan e) Çin
 13. Tanrı ile dünyanın bir ve aynı olduğunu savunan düşünceye ne ad verilir?
 14. a) Rasyonalizm b) Panteizm c) Pozitivizm d) Realizm e) Kritisizm
 15. Antik Yunan’da dinî, felsefî ve siyasî bir tarikat olan felsefî cemiyetin adı nedir?
 16. a) Materyalistler b) Feministler c) Pythagorasçılar d) İbn Sînâcılar e) Gazâlîciler
 17. “Bilgelik öğreten” “bilgelik satanlar” “Para karşılığı ders veren gezgin öğretmenler” olarak bilinen Yunanlılar kimlerdir?
 18. a) Sofistler b) Eylemciler c) Sanatçılar d) Akılcılar e) Şüpheciler
 19. “İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözünün sahibi filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 20. a) Herakleitos b) Platon c) Gazâlî d) Protogoras e) Demokritos
 21. Annesinin ebe olmasından etkilenerek Sokrat “gerçeği başkalarıyla karşılıklı konuşmada bulan” yönteme ne ad vermiştir?
 22. a) Konuşma ustalığı b) Tartışma ustalığı c) Doğurma ustalığı d) Savaşma ustalığı
 23. e) Eleştirme ustalığı
 24. “Haz insanı köle yapar” diyen, “köpek gibi olan, köpek tutumunda olan, köpeksi” anlamına gelen Sokratçı okula ne ad verilmiştir?
 25. a) Megara b)Kynikler c) Elis-Eretria d) Kyrene e) İskenderiye
 26. Platon için eşya evreninin ideler evreni ile olan ilişkisini aynen bir şeyin gölgesi ile olan ilişkisi gibidir. Platon bu görüşünü neyle anlatır?
 27. a) evren b) gökler c) yerküre d) okyanus e) mağara
 28. Aristo’nun Atina’da kendi kurduğu okulun adı nedir?
 29. a) Akademi b) Lyceum c) Manastır d) Nizamiye e) Ezher
 30. Aristo, 158 farklı şehir devletinin nelerini toplayıp bir araya getirdi?
 31. a) bürokrasisini b) ahlâkını c) adetlerini d) anayasasını e) efsanelerini
 32. Platon ve Aristo’nun en çok ilgi gösterdikleri bilimler hangisidir?
 33. a) müzik-sanat b) matematik-biyoloji c) fizik-tarih d) sosyoloji-psikoloji
 34. e) şiir-edebiyat
 35. Maddenin şekil almasına ne ad verilir?
 36. a) suret b) cisim c) cosmos d) ruh e) heyula
 37. Aristo bütün evrene hareket veren “ilk hareket ettirici” olarak neyi kabul etmektedir?
 38. a) evren b) ruh c) madde d) Tanrı e) ateş
 39. Yunan uygarlığı, kültürü ve ilmi, Akdeniz etrafındaki bütün kavimlerin ortak malı haline geldi. Bu döneme ne ad verilir?
 40. a) Bizans b) Hellenismus c) Atina d) Sparta e) Polis
 41. Aşağıdakilerden hangisi şüphecilik dönemlerinden biri değildir?
 42. a) ilk şüphecilik b) akademi şüpheciliği c) yeni şüphecilik d) yeni şüphecilik
 43. e) Müslüman şüpheciliği
 44. Kıbrıslı Zenon’a göre bilge kişi kimdir?
 45. a) erdemli kişi b) erdemsiz kişi c) ahlâksız kişi d) faziletsiz kişi e) varlıklı kişi
 46. Neron’un hükümdarlığı sırasında Roma’da bir köle olan filozof kimdir?
 47. a) Kıbrıslı Zenon b) Herakleitos c) Sokrat d) İbn Bacce e) Epiktetos
 48. “ Ekmek ve suyla yaşadığımda, zevkle titrer bedenim; lüks zevklerden kendi adlarına değil, onları inceleyen uygunsuzlar adına nefret ediyorum” diyen ve yiyecek içeceği çoğunlukla ekmek ve su olan filozof kimdir?
 49. a) Epiküros b) Demokritos c) Platon d) İbn Sînâ e) Gazâlî
 50. Ölümünden sonra öğrencisi Porphyrios, hocası Plotinus’un yazdığı kitapçıklardan 54’ünü, kendi seçimi ve arzusuyla dokuzlara bölerek yayınladığı eserin adı nedir?
 51. a) Doğa Üzerine b) Enneadler c) Metafizik d) Ruh e) Etik
 52. Atıldığı zindanda Felsefeyle Avunmak adlı çalışmayı yazan ve Got kralı Theodench’ın emriyle idam edilen Son Romalı ve ilk Skolastik düşünür kabul edilen kişi kimdir?
 53. a) Galileo b) Plotinos c) Boethius d) Kopernik e) Aristo
 54. Yunan kültüründe Tanrı ile insan arasındaki alanda yer aldıkları kabul ruhsal varlıklara ne ad verilir?
 55. a) Nomos b) Daimon c) Logos d) eros e) hiçbiri
 56. (M.Ö.25- M.S.50) yılları arasında yaşamış ve Yahudilikle Platon’un felsefesini uzlaştırmaya çalışan filozof kimdir?
 57. a) Maiomonides b) Spinoza c) Kant d) Philon e) Plotinos
 58. İslâm dünyasında yüzyıllardır okutulan İsaguci adlı mantık kitabı eserin sahibi kimdir.
 59. a) Platon b) Hegel c) Kant d) Porphyrios e) Pascal
 60. Ortaçağ’da felsefe din adamlarının denetiminde nerede yapılmıştır?
 61. a) üniversite b) kilise ve manastır c) okul d) havra e) saray
 62. Otuz iki yaşında Hıristiyanlığa dönen, İtiraflar adlı eserde, çocukluğu dokunaklı bir anne portresi ve gençken yaşadığı cinsellik tutsaklığından kurtulmak için Tanrı’ya “Tanrım beni iffetli kıl, ama henüz değil” diye dua eden filozof kimdir?
 63. a) Platon b) Augustinus c) Abelard d) Hume e) Berkeley
 64. Hıristiyan felsefesinin ilk dönemine ne ad verilir?
 65. a) Patristik b) Skolastik c) metafizik d) emprik e) sosyolojik
 66. 2.-6. yüzyıllar arasında yaşayan Hıristiyan öğretisinin temellerini kurmaya çalışmış bilginler, ilk büyük öğretmenler ve din adamlarına ne isim verilmiştir?
 67. a) papazlar b) kardinal c) papa d) patrik e) kilise babaları
 68. Ortaçağda bilimlerin sınıflandırılmasında sayıya ait bilimler Qudrivium (dörtlü) bilimler olarak isimlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
 69. a) Aritmetik b) jeoloji c) Geometri d) astronomi e) müzik
 70. Halife Me’mun’un felsefe ve diğer bilimlerle ilgili tercüme faaliyeti için 830 yılında Bağdat’ta kurduğu kurumun adı nedir?
 71. a) Beytü’l-Hikme b) Enderun c) Nizamiye d) Ezher e) Akademi
 72. Din ile felsefe ilişkisinde “Din ile felsefe aynı anneden emmiş sütkardeşlerdir” diyen İslâm filozofu kimdir?
 73. a) Fârâbî b) İbn Sînâ c) İbn Rüşd d) İbn Bacce e) Gazâlî
 74. Fârâbî’nin İdeal erdemli devleti anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
 75. a) Tehzîbü’l-Ahlâk b) el-Medînetü’l-Fâzıla c) Mukaddime d) İhyau Ulumu’d-Din
 76. e) Ahlâk-ı Nâsırî
 77. Onuncu yüzyılda Bağdat’ta ortaya çıkmış, yaklaşık yüzyıl süren gizli felsefe cemiyetinin adı nedir?
 78. a) Pythagorascılar b) Haricîler c) Fâtımîler d) Ashab-ı Suffe e) İhvân-ı Safâ
 79. Tıp alanındaki el-Kânûn fi’t-Tıb eseriyle hem İslâm hem de Batı dünyasındaki otorite kabul edilmiş ve bu eseri modern zamanlara kadar bir başvuru kitabı olmuş filozof adı nedir?
 80. a) Kindî b) Gazâlî c) Fârâbî d) İbn Sînâ e) Ebu Bekr Râzî
 81. Anselmus’un Tanrı’nın ispatlanmasında (ontolojik delil) “Kendisinden daha büyük şeyin düşünülemediği bir varlık vardır ki, o da ………” sözlerini tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 82. a) melektir b) peygamberdir c) azizdir d) Tanrı’dır e) velidir
 83. Ortaçağ’da büyük ünvanını almış, felsefesi Hıristiyan felsefesi olmuş olan doğa bilimci, düşünür, tanrıbilimci ve kilise hocası filozofun adı nedir?
 84. a) Thomas Aquinas b) Bergson c) Berkeley d) Hegel e) Albert Magnus
 85. Rönesans felsefe akımları içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
 86. a) Hümanizm b) Platonculuk c) Aristoculuk d) atomculuk e) ruhçuluk
 87. Doğal din, …….. dinidir. Boş olan yere uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 88. a) Ahlâk b) ruh c) akıl d) skolastik e) pagan
 89. Dominiken tarikatına bağlı olan ve düşüncelerinden dolayı Engizisyon tarafından mahkûm edilip 1600’da yakılarak öldürülen filozof kimdir?
 90. a) Bruno b) Galile c) Kopernik d) Kepler e) Newton
 91. Modern felsefede bilimsel yöntem ne şekildedir?
 92. a) tarihsel b) psikolojik c) dinsel d) empirik e) mistik
 93. Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse ……” sözlerindeki boşluğa uygun olan kelime hangisidir?
 94. a) severim b) varım c) yokum d) vurun e) emin değilim
 95. İngiliz aydınlanması …… . Boşluğa uygun ifade hangisidir?
 96. a) rasyonalisttir b) mistiktir c) dinidir d) deneycidir e) ruhçudur
 97. Kant’ın “bize göründüğü gibi bir şeyler dünyası vardır” dediği dünya nedir?
 98. a) numenler b) fenomenler c) denizler d) gökler e) ruhlar
 99. Spinoza’nın Tanrı anlayışı “her şey ….” sözlerine dayanır. Boşluğa hangi ifadenin gelmesi uygundur?
 100. a) tabiattır b) göktedir c) Tanrı’dır d) ruhtur e) evrendir
 101. İngiliz aydınlanması …… . Boşluğa uygun ifade hangisidir?
 102. a) rasyonalisttir b) mistiktir c) dinidir d) deneycidir e) ruhçudur
 103. “Aklını kendin kullanma cesaretini göster” parolası hangi döneme ait bir sözdür?
 104. a) Aydınlanma b) İlkçağ c) Yenicağ d) Ortaçağ e) Yakınçağ
 105. “Eğer herkes dünyaya boş bir sayfa benzeyen bir zihinle geliyorsa, kimsenin bu açıdan doğuştan gelen bir üstünlüğü yok demektir.” İfadeleri
 106. a) Logos b) Nomos c) tabula rasa d) rasyonalite e) hiçbiri
 107. “Var olmak algılanmış olmak demektir” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
 108. a) Hegel b) Berkeley c) Kant d) St. Thomas e) St. Anselm
 109. Hume’un Tanrı’nın varlığı ile ilgili aklî kanıtlamaların temellerini koyduğu ve ölümünden üç yıl sonra yayımlanan eseri hangisidir?
 110. a) Din Üstüne b) Saf Aklın Eleştirisi c) Aforizmalar d) Candide

 

 1. Kant’ın “bize göründüğü gibi bir şeyler dünyası vardır” diye ifade ettiği dünyası aşağıdakilerden hangisidir?
 2. a) numenler b) fenomenler c) öte dünya d) yer altı dünyası e) hiçbiri
 3. Kant’ın ifade ettiği “apriori bilgi, deneyimden bağımsız olarak, yalnızca ……. kendisinden gelir. Boşluk olan yere gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?
 4. a) sezginin b) hissin c) aklın d) gözlemin e) deneyin
 5. Alman ulusculuğunun kuramsal kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
 6. a) Schelling b) Kant c) Hume d) Ficthe e) Berkeley
 7. Schleiermacher’in Tanrı’yı ne olarak kabul eder?
 8. a) deney ile akıl b) düşünce ile varlığın özdeşleği c) din ile felsefenin uzlaşması d) hayat ile varlığın birlikteliği e) zihin ile duyuların birliği
 9. “Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir” şeklindeki tanım hangi filozofa aittir?
 10. a) Hegel b) Kant c) Aristo d) Augustinus e) St. Anselm

 

 1. “Her türlü cezanın kötü olduğunu söylemesine karşın cezaevleri tasarlayan İngiliz faydacı filozofu kimdir?
 2. a) Hegel b) Kant c) Hume d) Pascal e) Jeremy Bentham
 3. John Stuart Mill için söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
 4. a) duyguların azizi b) liberalizmin azizi c) pozitivizmin azizi d) zihinlerin hükümdarı e) hakikat ustası
 5. “Sanatçı, şaman ve yoldan çıkarıcı” olarak ifade edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 6. a) Hegel b) Kant c) Voltaire d) Nietzsche e) Russel
 7. Nietzsche’nin Böyle Buyurdu ….. adlı eserinin tamamlayan kelime hangisidir?
 8. a) şeytan b) Zerdüşt c) peygamber d) İsa e) Mesih
 9. John Stuart Mill en yüksek değer olarak neyi kabul eder?
 10. a) ahlak b) özgürlük c) cömertlik d) sabır e) basiret

 

Dinler tarihi:

https://www.ilmedavetdernegi.org/?p=2276

 

Ahlak Felsefesi

https://www.ilmedavetdernegi.org/?p=2016

 

toplu dersler adresi:

https://yadi.sk/d/wgNpA55z3Puaqa/4.SINIF%202.D%C3%96NEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts