Allah resulu s.a.v : eline alıp okuyacağını çok iyi bildiği halde Hıristiyan olan Herakliyus’a içerisinde :

” Bismillâhirrahmanirrahim. Ey Kitap ehli ! Hepiniz bizimle sizin aranızda müsâvi olan bir kelimeye gelin. Allah’tan başkasına tapmayalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabb’ler edinmeyelim “ Ayet’i bulunan bir mektup göndermiştir.                  BUHARİ : 1.C.403.S

2.Bölüm

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Ben ancak namaz kılacağım zaman abdest almakla emrolundum. Müslim(374) Tirmizi(1847)

İmam Buhari ve başkalarının Aişe radıyallahu anha’dan rivayetine göre “Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem her durumda Allah’ı zikrederdi” demiştir.

Hz.Peygamber idrar etti, abdest almadan Kur’an’dan bir seyler okudu. (Kaynak:Ibn Hanbel,Musned,4/237)

Cünüp olarak Kur’an’a dokunulmayacağını söyleyen alimler de: “Doğrusu bu Kitap, sadece temiz olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap’da (Levhi mahfuz’da) mevcutken alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuran-ı Kerim’dir.”(Vakıa 77-80) ayetini delil getirirler. Lakin bu ayetteki zamir, ayetlerin siyakından da anlaşılacağı üzere Levh-i Mahfuz’a aittir ve temiz olanlar ile kastedilen de meleklerdir. İbn Abbas, Enes, Mücâhid, İkrime, Saîd İbn Cübeyr, Dahhâk, Câbir İbn Zeyd, Ebu Nehîk, Süddî, Abdurrahmân İbn Zeyd İbn Eslem ve diğerleri de böyle demişlerdir

Bazı âlimler üzerinde ayet yazılı olan kâğıt ile Mushaf arasında ayrım yaparak ayet yazılı olan kâğıda veya tefsirlere cünüp yahut Hayızlı olanın dokunabilse de Mushaf’a dokunamayacağını söylemişlerdir. Ancak bu yorumun delili yoktur. Zira Kur’anın Mushaf olarak cem edilmesi de Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında gerçekleştirilmiştir. Bu da Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in böyle bir ayırım yapmış olmasının imkânsız olduğunu gösterir. Sahabelerden de bu şekilde bir yorum nakledilmemiştir. Allahu a’lem.

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ)’dan rivayet edildiğine göre O, cünüb kimsenin Kur’an okumasında bir beis görmezdi.. Buhâri(1/78, Hayz 7) İbn Münzir bunu isnadıyla, İbn Abbas radıyallahu anhuma’nın fiili olarak rivayet etmiştir.

Ebu Davud’un rivayet ettiği, Ali (r.a.) hacetten çıktıktan sonra abdest almadan kuran okuduğuna dair delili alırsak abdestsiz de okunacağı anlaşılır.

Abdestsiz kuran okumak: Buhari; 1c. 324, Müslim; 373, Ebu Davud; 18, Tirmizi; 3384

Similar Posts