Bize Hasenu’bnu Rabi’ ile Muhammedu’bnu Abdillâh b. Numeyr rivayet ettiler. Dediler ki: Bize Abdullah b. İdrîs, Şeybânî’den, o da Şa’bî’den naklen rivayet etti ki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cenaze defnedildikten sonra bir kabrin üzerine ce­naze namazı kılmış ve dört tekbîr almış. Şeybânî demiş ki: «Şa’bî’ye: — Bu hadîsi sana kim rivayet etti? dedim; — Sika (yâni) Abdullah İbni Abbâs (rivayet etti.) dedi.» Hesen’in rivayet ettiği hadîsin lâfzı budur. İbni Numeyr rivaye­tinde ise: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yeni bir kabrin yanına vararak üzerine namaz kıldı. Cemâat da arka­sına saff oldular. Resûlullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) dört defa tekbir aldı; dedi. Ben, Âmîr’e: — Sana (bu hadisi) kim rivayet etti? dedim; Âmir: — Sika, orada hâzır bulunan îbni Abbâs; cevâbını verdi.» ibâresi vardır. Müslim, Cenaiz, 68 (2211)

…Enes’den; şöyle demiştir: Bir ölü defnedildikten sonra Peygamber (s.a.v.) kabir üzerinde cenaze namazını kıldı.” İbn Mâce, Cenâiz, 32 (1531)

Câbir (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v), bir kadının kabri başında defnedildikten sonra cenaze namazı kıldı.Nesai, Cenâiz, 94 (2027)

Similar Posts