Allah’ım Receb Ve Şa’banı Bize Mübarek Kıl Ve Bizleri Ramazana Ulaştır

Rivayetin Sıhhat Durumu: Receb ayı girdiğinde Rasulullah (sav): “Allah’ım Receb ve Şa’ban ayını
bize mübarek kıl ve bizleri Ramazana ulaştır
” derdi.

Allah'ım Receb Ve Şa’banı Bize Mübarek Kıl

Rivayetin Tahric Ve Tahkiki

Bu rivayeti İmam Ahmed’in oğlu Abdullah, “Zevâidu’l-Musned”de,
2346.
Taberânî, “el-Mu’cemu’l-Evsat”, hadis no: 3939.
Beyhakî, “Şuabu’l-Îmân“, hadis no: 3534.
Ebu Nuaym, “Hilyetu’l-Evliyâ ve Tabekâru’l-Asfiyâ”, 6, 269 tahric
etmişlerdir.

İmam Ahmed, Müsned 1/259 da Abdullah bize Ubeydullah ibn
Umer’den tahdis etti o da Zaide ibn Ebi Rakkad’dan o da Ziyad enNemiri’den o da Enes ibn Malik’den dedi ki: “…”

İbn Sunni /Amelu’l Yevmi ve’l Ley 659 da İbn Mun’i tariki ile bize
Ubeydullah ibn Umer el-Kavariri’den “…”
Beyhaki Şuabu’l İman 3/375 de Ebu Ubeydullah el-Hafız ondan Ebu
Bekr Muhammed ibn Muemmel ondan da Fuayl ibn Muhammed esŞa’rani ondan da Kavariri “…”

Ebu Nuaym / Hilye 6/269 da Habib b. Hasan ve Ali ibn Harun dediler
ki bize Yusuf el-Kadı bize Muhammed ibn Ebi Bekr ondan da Zaid ibn
Ebi Rakkad “…”
Bezzar Müsned (Muhstasar Zevaidi Bezzar 1/285,402) Ahmed ibnMelik
el-Kuşeyri o da Zaid’den “…”

Bu Rivayette İki Tane İllet Vardır

  • 1- Zaid ibn Ebi Rakkad

Buhari onun hakkında “Munkeru’l Hadis” demiştir.
Ebu Davud “Onun haberini bilmiyorum” demiştir
Nesei “Onun kim olduğunu bilmiyorum” demiştir.
Zehebi / Divanu’d Duafa’da “Kendisiyle ihticac edilmez, hüccet
değildir” demiştir.
İbn Hacer : “Munkerul Hadis” demiştir.

  • 2- Ziyad İbn Abdullah en-Numeyri el-Basri

Yahya ibn Ma’in : “Daiful Hadis” demiştir.
Ebu Hatim : “Hadisleri yazılır ama ihticac edilmez” demiştir.
Ebu Ubeyde el-Ecri “Ben onu Ebu Davud’a sordum, Ebu Davud onu
zayıfladı” demiştir.
İbn Hibban / Mecruhin’de: “Munkerul Hadis” demiştir.
Dare Kutni :“ Kavi değildir” demiştir.
İbn Hacer : “Daif” demiştir.

Ulemanın Rivayet Hakkındaki Kavilleri

Beyhaki: “Ziyad en-Numeyri teferrüd etmiştir ve ondan Zaide ibn Ebi
Rakkad rivayet etmiştir. Buhari, Zaide ibn ebi Rakkad ondan da Ziyad
en-Numeyri için “Munkerul Hadis” demiştir.
Nevei / Ezkar s.274 de bu rivayet için “Hilye’de, bize zayıf isnadla
rivayet edildi.” Demiştir.
Zehebi / Mizanu’l İ’tidal 3/96 da Zaid’in tercemei halini zikrederken bu
rivayeti zikredip zayıf olduğunu belirtmiştir.
Heysemi Mucmu’z Zevaid 2/165 de “Bezzar onu rivayet etti. Senedinde
Zaid ibn Ebi Rakkad vardır, ‘Buhari onun için ‘munkerul hadis’ demiş,
demiştir.
İmam Ahmed’in Müsned’inin muhakkiklerinden olan Ahmed
Muhammed Şakir
bu rivayetin senedinin zayıf olduğunu söylemiştir.

Müsned’in bir diğer muhakkiki Şuayb el-Arnavud da rivayetin zayıf
olduğunu bildirmiştir.
Allame Şeyh Muhammed Nasıru’d Din el-Elbani’de Mişkatu’l
Mesabih’e yaptığı tahric çalışmasında1359 da bu adisin zayıf
olduğunu beyan etmiştir
.

PDF OLARAK İNDİR

Allah’ım Receb Ve Şa’banı Bize Mübarek Kıl Ve Bizleri Ramazana Ulaştır

Terceme Ebu Yasir Cihan Elmas
09.05.2020

Similar Posts