Değerli kardeşlerim … ! şüphesiz ki müslüman olarak ölen bir kimsenin hayatta olanların yaptığı bazı şeylerden dolayı fayda görür… Bunlar ;

= Kendisi için verilen sadaka, 
= Kendisine yapılan dua, 
= Geriye bıraktığı faydalı ilim ve …
= Kendisinden sonra ona dua edecek salih bir evlattır…

Bununla beraber Eğer okunması ve amel edilmesi için birilerine Kur’an almış veya o kimselere Kur’an öğretmiş ise, elbetteki bundan da kendisi sevap kazanacaktır… Çünkü bu yaptığı iş, hayırlı bir işe vesile olmaktır…

Ama şurayı asla unutmamamız gerekir ki, bu aynen anlatıldığı şekilde öğrettiği ve okuyana aldığı Kur’anın sevabıdır… O kimseler Kur’anı okudukca bu kişiye sevap yazılacaktır … Neden … ? Çünkü bu çığırı ölen o kimse açtığından dolayıdır…

Değilse cahil toplumun zannettiği ve yaptığı gibi Kur’anı okuyupta onun sevabını ölülere yollama veya da kabir başlarında Kur’an okunması diye bir olay sünneti seniyede yoktur…

Bu konuda zikredilen hadisler ise ya zayıf ya da uydurmadır … Buyrun bu haberlerin zayıflığını veya uydurma oluşlarını anlatan bilgiler .. :

حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكّي المروزي، المعنى قالا: ثنا ابن المبارك           

عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن مِعْقِل بن يسار قال : قال النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم: ”  اقرءوا {يس~} على موتاكم”

 1 – { … Ma’kıl bin Yesar r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v : “ Ölülerinize { Yasin } okuyunuz “ buyurmuştur. }

EBU DAVUD : 4.C.3121.N – İBNİ  MACE :  4.C.1448.N – İBNİ HİBBAN : 5.C.2991. N – AHMED : 5 / 26 . 19790.N – HAKİM : 1 / 565

İBNİ HACER : Ravilerden Ebu Osman mübhem’dir. Yani meçhuıdür…. TEHZİB  : 12 / 370

İBNİ MUNZİR : Ravilerden  “ Ebu Osman ve babası “ tanınmış kimseler değillerdir …  İBNİ MUNZİR : 5 / 310 / 922

EL – ALBANİ : Bu hadis zayıftır. Bu hususta herhangi sahih bir hadis yoktur.

DAİFU   EBU DAVUD : 3121.N – KİTABU’L  CENAİZ :   11. S – İRVAU ĞALİL  :  688.N – MİŞKAT :  1622 

” من دخل المقابر , فقرأ سورة ( يس ) خفف عنهم يومئذ , و كان له بعدد من فيها  حسنات ”        

2 – { ….  Rasulullah s.a.v buyurdular ki :” Kim kabristana giripte orada Yasin suresini okursa, Allah onların yüklerini hafifletir ve o kabirde bulunanların sayısı kadar o kimselere hasenat yazar “ }

EBU NUAYM . Fİ AHBARUL ESBAHAN : 2.344.345 – SUYUTİ . Fİ  İLAL  : 2 . C . 440 – EL- ALBANİ . SİLSİLETÜ’D DAİFE :  3.C.1246.N

Hadis olarak zikredilen bu rivayet ; Salebi’nin tefsirinde zikredilmektedir. el-Albani – Allah kendisine rahmet eylesin – Silsiletü’d Daife’de zikrettiği gibi : “ Bu hadis Mevzudur “ yani uydurmadır.

İbni Main : Sened de bulunan Ebu Ubeyd Meçhul’dür,der.

İbni Main : Eyyub bin Müderrik için ; “ yalancıdır “ der.

Beyhaki    Sened te bulunan Ahmed er- Riyahi  için “ meçhul “ der.

El-Albani : yine der ki : Sened de bulunan Eyyub bin Müderrik’in zayıflığı ve terki hususunda ittifak edilmiştir.

                                                                                           EL- ALBANİ . S. DAİFE : 3.C.1246.N

            Bu husustaki uydurulan şeylerden bir tanesi de şudur :

3 – { Kim kabristanın yanından geçer ve ihlas suresini onbir defa okuyup da bunun ecrini ölülere bağışlarsa, o kimseye ölü sayısınca mukafat verilir. }

Asrımızın muhaddislerinden Nasiru’d-din el Albani bu rivayetle alakalı şunları söylemektedir : Bu batıl ve uydurma bir hadis’tir. Bunu Ebu Muhammed el-Hallal,el-kıraati alel Kubur  201 / 2 de.

Deylemi “ Abdullah b. Ahmed b. Amir’in babasından.onun Ali er-Rıza’dan,onun babalarından rivayete dair bir nüsha’da zikretmiştir.

Bu ise batıl ve uydurma bir nüsha’dır. Bu,ya burada sözü geçen Abdullah’ın uydurması  ya da onun babasının uydurmasıdır. Nitekim ez-Zehebi el-Mizan’da böyle demiş ve Hafız İbn Hacer’de el-Lisan adlı eserinde ona uymuştur.

Daha sonra Suyuti, Zeylu’l Ahadiysi’l Mevdua adlı eserinde aynı şeyleri tekrarlamış ve onun bu hadisini zikretmiştir. İbn Arrak Tenzihu’ş Şeria el-Merfua fi’l-Ahadiysi’ş-Şeria ve’l-Mevdua adlı eserinde de aynı şeyleri söylemiştir.

                                                                                                 EL-ALBANİ . K.CENAİZ : 142.S

4 – { … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Hangi ölünün başında Yasin suresi okunursa Allah onun işini kolaylaştırır. }

el Albani bu hadisin zayıf olduğu sölemiştir…. Silsiletü’d Daife : 5219.n

5 – { … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : ” Her kim baba ve annesinin kabrini her cuma ziyaret eder, o ikisinin veya babasının yanında Yâsin (suresini) okur ise, her âyet ve harfin sayısınca günahları affolunur. ” } 

İbn Adiy : 1/286 – Ebu Nuaym, Ahbâr el-Asbahân : 2/344-345


Rasulullah’a s.a.v atfedilen bu  Hadis uydurmadır. Ravilerinden olan Amr b. Ziyad’ın hadis uydurduğunu Hadis alimi ed-Darekutni ve İbn Adiy zikreder.

İbn Adiy mezkur rivayet hakkında ; ” batıldır , bu isnad ile bir aslı yoktur “ der. İbnu’l-Cevzi el-Mevduat : 3/239 kitabında bu rivâyeti zikreder.

6 – { … Ebu derda r.a dan : Kim hergün ( mushafa ) bakarak yüz ayet okursa kabrinin etrafında yedi kabre ( kur’an ) şefaat eder ve müşrik dahi olsalar ana babasının azabı hafifletilir. “ }

İbn Şahin Tergib 192 İbni Muflih Adabuş Şeriyye 2/299 Zerkeşi El Burhan 1/462 İbni Ebu Davud Mesahif den Suyuti el lealiul masnua 1/224 İbn Arrak Tenzihuş Şeria 1/334 Kenz 2408 Ramuzul ehadis 438/3 isnadı uydurmadır … 

İbn ebi Davud ve ibn Şahin bunu Halef b.Yahya tarikiyle rivayet ettiler İbn Arrak dediki Halef b.Yahya yalancılardan biridir Rivayet metninde kabirlerde kur’an okunmasına veya sevabını ölülere hediye edilmesine delalet eden birşey yoktur.

Değerli kardeşlerim … ! gerek kabir başında gerekse başka mahalde Kur’an okuyup ta ölülere sevap bağışlama ile alakalı tüm rivayetler sahih değildir …

                                          Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts