Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi kul her zaman Rabbine muhtaç bir varlıktır. Hidayet için O’na yönelir … Günahının affı için O’na yönelir … Hastalanır  O’na yönelir … Bir ihtiyacı olur O’na yönelir …

Bu yönelme şekli bazen secdeye kapanıp ağlayarak olur … Bazen namazında ellerini kaldırıp kunut yaparak olur … Normal ayakta kıbleye dönerek ellerini açıp isteyerek olur … Yürürken yalvarıp yakarmakla olur … Yattığı yerde sesli veya sessiz yalvararak olur … Oturduğu yerde ellerini kaldırarak olur … Hulasa kul her halinde Allah’a yönelebilir ve O’ndan isteyebilir.

Değerli kardeşlerim … ! kul genelde bu istek ve arzularını Rabbine yöneltirken ellerini açar ve bu şekilde O’na yalvarır.

1 = Genel olarak her dua’da ellerin kaldırılabileceği …

“ … Selman el Farisi r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Allah çok hayalı ve çok cömerttir. Bir kimse O’na el kaldırdığı zaman, o elleri boş ve nasipsiz olarak geri çevirmekten haya eder. “

Tirmizi : 6.c.3789.n

“ … Ebu Hureyre r.a’dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Herhangi bir kul, koltuğunun altı görünecek şekilde ellerini kaldırır ve Allah’tan herhangi bir dilek dilerse – veya herhangi bir istekte bulunursa – acele etmediği takdirde muhakkak ki o istediğini kuluna verir. Bunun üzerine ashab : Ya Rasulallah kulun acele etmesi nasıl olur ? dediler. Allah Rasulü s.a.v : Diledim diledim – istedim istedim de – fakat bir şey verilmedi, demesidir. “

Tirmizi : 6.c.3840.n

“ … Selman el Farisi r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Bir topluluk avuçlarını yukarı kaldırıp Allah’tan bir şey isterlerse, istedikleri şeyi ellerine koymak Allah’ın üzerine bir hak olur. “

Suyuti Camiu’s Sağir : 3.c.7912.n Taberani Kebir’den.

“ … Ebu Hureyre r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : “ … Bir kimse ki yolculuğu uzamış, saçı sakalı dağınık ve toz toprak içinde ellerini semaya kaldırarak ; Ey Rabbim ! Ey Rabbim ! “  diğerek Allah’a dua eder. Halbuki  Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenmiş ; nasıl bunun duasına karşılık verilsin ki ? . ”  

                                                                                               Müslim : 3.c.1015.n

2 = Kunut dua’sında elleri kaldırmak …   

{ … Rasulullah s.a.v namazın son rekatında “ semi allahu limen hamideh Allahumme rabbana lekel hamd “ dediğinde  de kunut yapardı. Ve bunu aşikare yapardı. Bunun için ellerini de kaldırırdı. Arkasındakiler de amin derlerdi. }

Taberani – Ahmed – el-Albani Sıfatu salatu’n Nebi : 129.s 

3 = Yağmur dua’sında elleri kaldırmak … 

“ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duasının dışındaki dualarında ellerini kaldırmıyordu. 0 yağmur duasında ellerini koltuk altının beyazı gözükene kadar kaldırır idi.”

Buhari : 1031-Ter : 981 – Müslim : 895/7 – Ebu Davud : 1171 – Nesei : 1747-1512 – Darimi : 1/361 – Dare kutni : 2/68.69 – Beğavi : 1163 – İbni Huzeyme : 1412 – İbni Hibban : 2863 – Ahmed : 3/181

4 = Yatarken dua etmek için elleri kaldırmak … 

“ … Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor : ” Peygamber s.a.v yatağına girdiği zaman, İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini okur ve ellerine üfleyip onları yüzüne ve vücuduna mesheder ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi. “

Buhari Fedâilu’l-Kur’ân : 14 Tıbb : 39 Da’avât : 12 Müslim Selâm : 50, 2192 Tirmizî Da’avât : 21, 3399 Ebu Dâvud Tıbb : 19

5 = Hutbede ve yağmur duasında elleri kaldırmak …

“ … Enes İbni Malik r.a dan. Bir Cuma günü Rasulullah s.a.v ayakta hutbe irad ederken Daru’l Kaza tarafında vaktiyle mevcut olan kapıdan bir kimse mescide girdi ve Rasulullah’ın karşısına dikildi. Sonra :
– Ya Rasulallah ! Mallar helak oldu, yollar kapandı. Allah’u Taala’ya dua et de imdadımıza yetişsin, dedi. Rasulullah s.a.v hemen ellerini kaldırdı, sonra şöyle dua etti :
– Ya Allah bize yağmur ver, ya Allah bize yağmur ver, ya Allah bize yağmur ver.

Enes der ki : Vallahi o sırada biz gökyüzünde ne kalın ne de ince hiçbir bulut görmüyorduk. Bizim ile Seli dağı arasında o zaman ev, bina hiçbir şey yoktu. Derken Rasulullah’ın ardından kalkan şeklinde bir bulut parçası çıkageldi. Semanın ortasına varınca yayıldı, sonra yağmur yağmaya başladı. Güneşin yüzünü vallahi bir hafta göremedik.

Sonra yine bir Cuma günü Rasulullah s.a.v ayakta hutbe verirken aynı kapıdan birisi girip Peygamberin karşısında dikildi ve :
– Ya Rasulallah ! mallar helak oldu,yollar kesildi. Allah’a dua et de artık bu yağmurları bizden dindirsin, dedi.Enes der ki : Bunun üzerine Rasulullah s.a.v ellerini kaldırdı ve :
– Ya Allah ! etrafımıza, üzerimize değil. Ya Allah ! tepelere, bayırlara, dere içlerine ve otlaklara yağdır , diye dua etti. Bunun üzerine hemen yağmur kesildi. Biz namazdan çıktığımızda güneşte yürüdük. 

                                                                                                      Müslim : 3.c.897.n

“ … Umâratu’bnu Rueybe’den naklen riva­yet etti. Rueybe, Bişru’bnu Mervân’ı minber üzerinde ellerini kaldırır­ken görerek : Allah bu ellerin cezasını versin ! Vallahi ben Rasulullah s.a.v’i gördüm ; ellerini şu kadarcıktan fazla kaldırmıyordu ; dediğini söylemiş ; ve şehâdet parmağı ile ( ne kadar kaldırdığına ) işaret etmiş.

Bu hadiste de anlatıldığı gibi, Allah Rasulü s.a.v hutbede ellerini kaldırmıştır. Burada tenkit edilen şey ise, Mervan’ın ellerini aşırı bir şekilde fazla – ve hiddetli bir şekilde – kaldırmasıdır.

Müslim : 3.c.874.n

        Rabbim cümlemizi, dualarına icabet edilen kullarından eylesin.

                                                                                                Amin
 

                                                                Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts