Değerli müslümanlar … ! Namaz kılan bir kimse, kıyamdan secdeye gideceği zaman önce ellerini daha sonra da dizlerini yere koyması gerekir… Bu konuda sahih olan uygulama budur… Bunun zıddı olan önce dizleri sonra elleri yere koyma rivayetleri ise sahih değildir … 

  عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ”  إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه “.

1 = “ … Ebu Hureyre r.a’dan,şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Sizden biriniz secde ettiği vakit, devenin çöktüğü gibi çökmesin. Önce ellerini, sonra dizlerini koysun.”

Ahmed : 2/381 – Ebu Davud : 840 – Nesei : 2/207 – Darimi : 1327 – Dare Kutni : 1/345 – Tahavi : 1/245 – Beyhaki : 2/99 ve Buhari Tarihinde : 1/139 sahih bir senedle rivayetetmişlerdir.

Ebu Davud, Temmam ” el-Fevaid ” : 1/108 Nesai Sünen-i Suğra ve Kübra : 1/47  Abdulhak da “el-Ahkam’ul-Kubra : 1/47 hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

2 = “ … Rasûlullah s.a.v. secdeye giderken dizlerini koymadan önce ellerini koyardı. ” 

İbn Huzeyme : 1/76/1 Darekutni, Hakim. Hakim sahih demiş, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Buna muarız olan hadisler sahih değildir. Malik de bu görüştedir. İmam Ahmed’den de buna yakın bir görüş nakledilmiştir. İbn’ul-Cevzi ” Tahkik ” 2/108. Mervezi Mesail’inde : 1/147 sahih bir senedle İmam Evzai’den şöyle dediğini nakleder : ” Karşılaştığım insanlar ( namazda ) dizlerinden önce ellerini koyarlardı.”
3 = “ … İbnu Ömer dan.şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v secde ettiği vakit ellerini dizlerinden önce koyardı. “

Buhari Ta’likan  : 803 – İbnu Huzeyme : 627 – Dari Kutni : 1/344 – Tahavi : 1/254 ve Hakim sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.

DİZLERİ  ELLERDEN  ÖNCE  KOYMA  HADİSİNİN  ZAYIF OLDUĞU 

“ … Vail İbnu Hucr r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v secdeye gittiği vakit, dizlerini ellerinden önce koyardı. ( Secdeden kıyama ) kalktığı zamanda ellerini dizlerinden önce kaldırırdı. “

 Ebu Davud : 2.c.838.n – Tirmizi : 268 ve İbnu Mace : 3.c.882.n

Ebu İsa Tirmizi bu hadis hasen garib’dir. ” Şerik “den bu hadisi başka birinin rivayet ettiğini bilmiyoruz dedi.

Dare Kutni’d
e Sünenin’de “Şerik” rivayetinde teferrüd ettiği zaman onun rivayeti zayıf’tır dedi.

Yukarıda görüldüğü gibi Vail’in hadisi seneden zayıfdır. Ma’lum olduğu gibi zayıf hadis’le amel etmek caiz değildir. Sahih olan Ebu Hureyre ve İbnu Ömer hadisidir.

el Albani … : ” Kitabu’t-Teheccüd ” : 1/56 de de şöyle demektedir : Bu hadis,  bundan önceki sahih hadislere muhalif olmasıyla beraber isnadı itibariyle de sahih değildir. Bu manada olanlar da böyledir. Nitekim bunu Silsilet’ul-ahadis ed-Daifa : 929 ve İrva’ul-Ğalil’de : 357 beyan ettim…

                                                                      Tacuddin  el Bayburdi
 

Similar Posts