“ … İmâm Ahmed İbn Hanbel der ki : Bize Ali İbn Abdullah… Esved İbn Seri’den nakleder ki ; Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuş : Kıyamet gününde dört kişi hüccet ikâme ederler. Birisi hiç bir şey duymayan sağır kimse. Diğeri ahmak kimse, üçüncüsü bunak kimse, sonuncusu da fetret devrinde ölmüş olan kimse. Sağır der ki : Rabbım, İslâm gel­diği halde ben ondan hiç bir şey duymadım. Ahmak der ki : Rabbım, İslâm geldiği sırada çocuklar benim üzerime pislik atıyorlardı. Bunak der ki : Rabbım, İslâm geldiğinde ben hiç bir şeyi düşünemiyordum. Fetret döneminde ölen de der ki : Rabbım, bana Senin elçin gelmedi. On­lardan itaat etmeleri gerektiğine dâir söz alınır ve onların cehen­neme gönderilmesi haberi verilir. – yani atlayın bakayım şu ateşe denilir – Muhammed’in nefsim elinde bulunan Allah’a yemîn ederim ki ; eğer onlar cehenneme girmiş olsa­lardı, oranın serin ve selamet yurdu olduğunu görürlerdi. – yani bu itaatlerinden dolayı ateş onlara zarar vermeyecekti – “

Bu hadîsin bir benzeri Katâde kanalıyla Ebu Hureyre’den nakledilirse de bunun sonunda « oraya girmeyenler zorla girdirilir » kavli yeralmaktadır. İshâk İbn Rahûyeh de Muâz İbn Hişâm’dan aynı şekilde rivayet eder. Beyhakî i’tikâd bölümünde Hanbel İbn İshâk kanalıyla Ali İbn Abdullah el-Medeni den aynı hadîsi rivayet eder ve ; bunun isnadı sahihtir, der.

Ahmed : 4/24-15866.n – İbni Hibban : 1827 – Taberani : 841 – İbni Kesir : 9.c.4706.s – el Alabani : Silsiletu’s Sahiha : 1434.n

Aynı hadîsi Hammâd İbn Seleme…

“ … Ebu Hureyre’den ri­vayet eder ve Rasûlullah s.a.v’in şöyle buyurduğunu belirtir : “ Dört kişi Al­lah’ın huzurunda bir hüccetle gelirler ve hüccetlerini sergilerler…. “  Son­ra yukarıdaki rivayeti nakleder.

Bu hadîsi İbn Cerîr Taberî de Ma’mer kanalıyla mevkuf olarak Ebu Hureyre’den rivayet eder. Ancak bu  ri­vayetin sonunda Ebu Hureyre şöyle devam eder :  İsterseniz  Allah’u Azze ve Celle’nin  “ Biz, bir peygamber göndermedikçe azâb ediciler değiliz. “    İsra : 15.Ay.

kavlini okuyun.  

İbni Teymiyye r.h der ki :Allah c.c, rasul göndermedikçe hiç kimseye azap etmez. Ancak azap etmemekle birlikte mü’min ve müslim olmadıkça da hiç kimseyi cennetine sokmaz. Yani müşrik olan kimse cennete giremez, yine rabbine ibadet konusunda kibirlenen kimse de cennete giremez. Öyle ki dünyada kendisine hüccet ulaşmayan kimse ahirette imtihana tabi tutulur ve cehenneme ancak şeytana tabi olanlar girecektir, günahı olmayan kimseler ise cehenneme girmez. Allah c.c rasul göndermedikçe hiç kimseye ateşle azap etmez. Küçük çocuk, deli ve fetret döneminde ölen ve rasullerin daveti kendilerine ulaşmayan kimseler ise sahih rivayete göre ahirette imtihan edileceklerdir.

Mecmu’ul-Fetava : 14.c. 477.s 

Yine başka bir yerde şöyle der : Çocuklar, deliler ve fetret ehli gibi her kim dünyada kendisine risalet hücceti ikame edilmemiş ise işte bu kimseler hakkındaki en kuvvetli görüş ve bu görüşü destekleyen delillerin varlığı sebebiyle ; o kimselerin kıyamet gününde imtihana tabi tutulacak olmalarıdır. Onlara, Allah Teala’ya itaat etmeleri için bir rasul gönderilir. Böylece her kim itaat ederse cenneti haketmiş olur, her kim de karşı gelirse azabı haketmiş olur. ”

El-Cevabu’s-Sahih limen Beddele Diyne’l Mesih c: 1 s: 312

İbni Teymiyye r.h’ın ve daha nice ilim ehl’i kimselerin bahsini ettiği bu hüküm, elbetteki az önce zikri geçen sahih delillere dayalı olan bir hükümdür.

        Kullarına karşı annelerinden daha merhametli olan Alemlerin rabbine hamdolsun.

                                                                              Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts