Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki sabrın insan hayatında yeri ve değeri çok büyüktür… Sabırlı insan olgun insandır… Sabırlı insan bela ve musibetlerden en fazla beri olan insandır… Sabırlı insan Allah’ın yardımına en fazla mazhar olan insandır. Sabırlı insan ilim elde etmede başarılı insandır.

Hulasa bu değerli meziyet, gerçekten de insanın yaşantısında huzurlu ve mutlu olması için çok önemli ber değerdir.

1 – İnsana sabırdan daha değerli ve geniş bir nimet verilmemiştir …

“ … Ebu Said r.a dan. Dedi ki : Ensardan bazı kişiler, Rasulullah s.a.v’den bir şeyler istediler ve Allah Rasulü s.a.v’de onlara verdi. Sonra tekrar istediler Allah Rasulü s.a.v yine onlara verdi. Sonra şöyle buyurdu : Yanımda bulunan herhangi bir hayrı sizden esirgeyecek değilim. Her kim tok gözlülük gösterirse Allah onu zengin kılar. Her kim iffetlilik gösterirse Allah onu iffetli kılar. Her kim sabır ve tahammül gösterirse, Allah onu sabırlı kılar. Unutmayınız ki hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir şey – nimet – verilmemiştir. “

Tirmizi : 3.c.2093.n 

2 – Makbul olan sabır, musibetin ilk anındaki sabırdır …

“ … Enes r.a’dan. Resulullah s.a.v ölen çocuğu için ağlamakta olan bir kadına rastlamış ve ona : “ …” Allah’tan kork ve sabret ! …. Unutmaki Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andaki sabırdır ” buyurdu. “

Buhari Cenâiz : 43,7, 32, Ahkâm 11 Müslim Cenâiz : 14, 626 Ebu Dâvud Cenâiz : 27, 3124 Tirmizi Cenâiz : 13, 987 Nesâi Cenâiz : 22, 4, 22

3 – Allah sabredenlerle beraberdir …

“ Ey iman edenler ! sabır ve namazla – Allah’tan – yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir. “

Bakara : 153 – 249 – Enfal : 46 – 66 

4 – Allah sabredenleri sever …

“ ……………….  Allah, sabredenleri sever. “   Ali İmran : 146.Ay

5 – Allah’tan daha sabırlı kimse yoktur …

“ … Ebu Musa r.a anlatıyor : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : İşittiği şeyin verdiği ezaya aziz ve celil olan Allah’tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü O’na şirk koşulur, evladlar nisbet edilir. O, yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder. “

Buhari Edeb : 71, Tevhid , 3 – Müslim Sıfatu’l-Münafıkin : 49, 2803

6 – Allah’tan sabırlı olmayı istemek …  

“ ……………. Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. ”   A’raf : 126.Ay

7 – Musibet ve bela gibi imtihan vesileleri karşısında sabır göstermek

“ Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. “  Bakara : 155.Ay 

“ Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme. “   İnsan : 24.Ay

“ Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların ‘ hileli düzenleri ‘ size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır. “   Ali İmran : 120.Ay 

“ Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir ; kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak kendilerine verdiklerimizden infak edenlerdir. “   Hac : 35.Ay

8 – Sabır, savaşta zafer sebebidir …

“ Şimdi, Allah sizden ( yükünüzü ) hafifletti ve sizde bir za’f olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı ( kişi ) bulunursa, ( onların ) iki yüzünü bozguna uğratır ; eğer sizden bin ( kişi ) olursa, Allah’ın izniyle (onların) iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir. “    Enfal : 66.Ay

“ Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki : ” Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse, artık o benden değildir ve kim de – eliyle bir avuç alanlar hariç – onu tadmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (ırmağı) geçince onlar (geride kalanlar) : ” Bugün bizim Calut’a ve ordusuna karşı ( koyacak ) gücümüz yok” dediler. (O zaman) Muhakkak Allah’a kavuşacaklarını umanlar ( şöyle ) dediler : ” Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah’ın izniyle galib gelmiştir ; Allah sabredenlerle beraberdir. ”  Bakara : 249.Ay 

“ Eğer sabreder ve sakınırsanız, onlar da aniden üzerinize saldırırlarsa, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır. “  Ali İmran : 125.Ay

9 – Sabır, doğru yolda olan muttakilerin en önemli vasfıdır …  

“ Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden ; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere ( özgürlükleri için ) veren ; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler ( in tutum ve davranışlarıdır ) . İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. “   Bakara : 177.Ay

10 – Sabır, Cenneti kazanma vesilesidir …

“ Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri belirtip-ayırdetmeden ve sabredenleri de belirtip-ayırdetmeden cennete gireceğinizi mi sandınız ? “  Ali İmran : 142.Ay

11 – Kafir ve Müşriklerden işitilen sözler karşısında sabır göstermek …

“ Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız ( bu ) emirlere olan azimdendir. “  Ali İmran : 186.Ay 

“ Öyleyse sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et . “   Kaf : 39.Ay

12 – Evliliğe güç yetiremeyenler için sabrın önemi …

“ İçinizden özgür mü’min kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler, o zaman sağ  ellerinizin malik olduğu inanmış cariyelerinizden (alsın.) Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Öyleyse onları, fuhuşta bulunmayan, iffetli ve gizlice dostlar edinmemişler olarak velilerinin izniyle nikahlayın. Onlara ücretlerini (mehirlerini) maruf (güzel ve örfe uygun) bir şekilde verin. Evlendikten sonra, fuhuş yapacak olurlarsa, özgür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı ( nı uygulayın.) Bu, sizden günaha sapmaktan endişe edip korkanlar içindir. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. “  Nisa : 25.Ay 

13 – Allah’tan yardım istemede sabrın önemi …

“ Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır ( bir yük) dır. “   Bakara : 45.Ay

14 – Sabırda yarışmak …  

 Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. “  Ali İmran : 200.Ay

15 – Sizi ve davanızı yalanladıklarında sabır göstermek …

“ Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı ; onlara, yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları ve eziyete uğratıldıkları şeye sabrettiler. Allah’ın sözlerini (va’dlerini) değiştirebilecek yoktur. Andolsun, gönderilenlerin haberlerinden bir bölümü sana da geldi. “  En’am : 34.Ay

“ Musa kavmine : ” Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki, arz Allah’ındır ; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir.” dedi. “  A’raf : 128.Ay

16 – Sabırlı davranma bağışlanma vesilesidir …

“ Sabredenler ve salih amellerde bulunanlar başka. İşte, bağışlanma ve büyük ecir bunlarındır. “   Hud : 11.Ay 

“ Şüphesiz, müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokca zikreden erkekler ve (Allah’ı çokca) zikreden kadınlar ; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. “   Ahzab : 35.Ay

17 – Sabır en güzel iyiliktir ve sabredenler mutlaka bunun karşılığını alacaklardır …  

“ Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez. “   Hud : 115.Ay

” Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi ? ” dediler. ” Ben Yusuf’um” dedi. ” Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufda bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz. ”   Yusuf : 90.Ay

“ Sizin yanınızda olan tükenir, Allah’ın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. “  Nahl : 6.Ay 

” Bugün ben, gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Şüphesiz onlar, ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erenlerdir.”  Mu’minun : 111.Ay

18 – Sabır sadece Allah rızası için olmalı …  

“ Rabbin için sabret. “   Müddesir : 7.Ay

“ Onlar Rablerinin yüzünü ( hoşnutluğunu ve rızasını ) isteyerek sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir. “   Ra’d : 22.Ay

 19 – Sabır Peygamberlerin en güzel vasıflarıydı …

“ Artık sen sabret ; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi..“  Ahkaf : 35.Ay

“ İsmail, İdris ve Zü’l-Kifl, hepsi sabredenlerdendi. “   Enbiya : 85.Ay 

“ Sen onların söylediklerine karşı sabret ve bizim güç sahibi kulumuz Davud’u hatırla; çünkü o, (her tutum ve davranışında Allah’a) yönelen biriydi. “   Sa’d : 17.Ay 

” Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve andını bozma.” Gerçekten, Biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah’a) yönelip-dönen biriydi. “ Sa’d : 44.Ay

20 – Sabrın karşılığı Cennettir …

“ İşte onlar, sabretmelerine karşılık ( cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. “  Furkan : 75.Ay 

“ Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir – sabredenleri – . “  İnsan : 12.Ay

21 – Sabredenler hem dünya da hem de ahirette bunun karşılığını görürler

“ İşte onlar ; sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa kendilerine verilir. Onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırırlar. Ve yine onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. “  Kasas : 54.Ay 

“ De ki : ” Ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah’ın arz’ı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir. ”   Zümer : 10.Ay

22 – Sabır, peygamberlerin en güzel nasihatlarındandır …

“ – Lokman oğluna : ey oğlum … ! – Namazı dosdoğru kıl, ma’rufu emret, münkerden sakındır ve sana isabet eden (musibetler)e karşı sabret. Çünkü bunlar, azmedilmesi gereken işlerdendir. “   Lokman : 17.Ay

23 – İmtihanı kazanıp kaybetmede sabrın önemi …  

“ Andolsun biz sizi, Cihada çıkanlarla sabredenleri bilinceye kadar imtihan edeceğiz ve imanınızı deneyeceğiz. “  Muhammed : 31.Ay

24 – Sabır, iman edenlerin birbilerine tavsiyesi olmalı …

“ Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. “  Beled : 17.Ay 

“ Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. “  Asr : 3.Ay

25 – Müslümanın sevdikleri elinden alındığında veya azaları ile alakalı bir musibet veya belaya uğradığında göstereceği sabrın önemi …  

“ Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. “  Bakara : 155.Ay

“ … Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Allah’u Teâla şöyle demiştir : ” Ben kimin iki sevdiğini almışsam ve o da sevabını umarak sabretmişse, ona cennet dışında bir mükafaat vermeye razı olmam.” 

Tirmizi Zühd : 58-2403 

“ … Abdullah İbnu Amr İbni Âs r.a anlatıyor : Resulullah  s.a.v buyurdular ki : Mü’min kul, arz ahalisi içindeki has sevdiği (evladı) elinden alındığı zaman sabreder ve mükâfaat umarsa Allah o kulu için cennetten aşağı bir mükâfaata razı olmaz. “

Nesai Cenaiz : 23, 4, 23

“ … Atâ İbnu Ebi Rabâh r.h dan. İbnu Abbâs r.a bana : “ Sana cennet ehlinden bir kadın göstermeyeyim mi ? ” dedi. Ben de : ” Evet göster ! ” dedim. ” İşte dedi, şu siyah kadın var ya, o, Resulullah’a gelip : ” Ben saralıyım, ( nöbet gelince ) üstümü başımı açıyorum, Allah’a benim için dua ediver ( hastalıktan kurtulayım ) ” dedi. Resulullah s.a.v de :  ” Dilersen sabret, sana cennet verilsin, dilersen sana şifa vermesi için Allah’a dua edivereyim” dedi. Kadın : ” Öyleyse sabredeceğim, ancak üstümü başımı açmamam için dua ediver ” dedi. Resulullah da ona öyle dua etti. 

Buhari Marzâ : 6 Müslim Birr : 54-2576

“ … Üsâme İbnu Zeyd r.a anlatıyor : Resulullah s.a.v’in kızı ( Zeyneb ), babasına birisini göndererek : ” Oğlum ölmek üzere, son nefesini verirken yanında hazır ol ” diye rica etti. Resulullah s.a.v adamı geri çevirirken ona : ” Selamımı söyle ve kızıma şunu hatırlat : Alan da Allah’tır, veren de Allah’tır. Her şeyin O’nun yanında muayyen bir eceli vardır. Sabretsin ve Allah’ın ( sabredenlere vereceği ) mükâfaatı düşünsün!”

Buhari Cenâiz : 33, Marzâ 9, Kader 4, Eymân 9, Tevhid 2, 25 Müslim Cenâiz : 11, 923 Ebu Dâvud Cenâiz : 28, 3125 Nesâi Cenâiz : 22, 4, 21, 22

26 – Müslümanın eşi öldüğünde göstermesi gereken sabır ve bunun karşılığı 

Ey müslüman … ! unutmaki her nefsin Allah indinde bir eceli vardır. O an gelince artık o nefis – o can – ne bir an ileri ve ne de bir an geri bırakılır.

Bu kimse ya en yakınınız olan babanız olabilir, ya anneniz olabilir, ya evladınız olabilir, ya akrabanız olabilir, ya da aynı yatağı paylaştığınız eşiniz olabilir… bu fark etmez.

İşte o an geldiğinde size düşen sabretmenizdir, kadere rıza göstermeniz ve Dua etmenizdir.

İşte Ümmü Seleme … kocası öldüğünde yaptığı dua ve gördüğü karşılık… Okuyun da Allah’ın sabrederek edilen dualara nasıl güzel karşılık verdiğini bir görün :

“ … Ümmü Seleme r.anha’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v’i şunları söylerken işittim : ” Kendisine bir musibet gelen müslüman Allah’ın emrettiği :

” İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci’ün, Allah’ümme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minhâ. “

“ Biz Allah’ınız ve ancak O’na döneceğiz. Bana bu musibetim için ücret ver. Ve bana bunun arkasından daha hayırlısını ver ”

derse, Allah o musibeti alır ve mutlaka daha hayırlısını verir.”

Ümm-ü Seleme der ki : ” Ebu Seleme – yani kocam – vefat ettiği zaman ben : ” Ebu Seleme’den daha hayırlı olan hangi müslüman var ki ? Çünkü Rasulullah s.a.v’e ilk hicret eden hâne, onun hânesiydi ” dedim.

Ben bunu söyledikten sonra Allah, onun yerine bana Resulullah s.a.v’i verdi. Şöyle ki : Rasulullah, bana Hâtib İbnu Ebi Belte’a’yı göndererek kendisi için beni istetti. Ben : ” Benim ( küçük ) bir kız çocuğum var, ayrıca ben kıskanç bir kadınım. ( Çünkü Rasulullah’ın birçok hanımı var )  diye cevap verdim. Resulullah s.a.v buyurdular ki :

Kız çocuğun için Allah’a dua ederiz, onu kendisinden müstağni kılar, kıskançlığı için de Allah’a gidermesini dua ederim ” buyurdular.

Müslim : 3.c. 918.n Muvatta Cenâiz : 42, 1,236 Ebu Dâvud Cenâiz : 22, 3119 Tirmizi Da’avât : 88,3506

        Rabbim bizleri sabreden kullarından eylesin …

                                                                         Amin

                                                                    Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts