Bilindiği gibi cennet, iman edip salih amel işleyen kimselere Allah’u Teala’nın ikram edeceği bağlı, bahçeli, Hurili, kilmanlı, toprağı miskten ve piriketleri Altından – gümüşten olan ve mü’minin her istediğinin karşılandığı köşklü bir mekandır…

Rabbimiz kullarına bu hayırlı mekanı kazanmaları için çaba göstermelerini emretmektedir. O şöyle buyurmaktadır :

“ – Ey insanlar ! – Rabbinizden bir mağfirete ve cennete ( kavuşmak için) çaba gösterip yarışın. – o cennet ki –  genişliği gök ile yer gibi olup Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın fazlıdır ki, onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. “  Hadid : 21.Ay

“ … Allah Rasulü s.a.v bir hadislerinde şöyle buyurur : İki büyüğü sakın untmayın ! Denildi ki : iki büyük nedir ya Rasulallah !Resulullah s.a.v : Cennet ve cehennemdir, buyurdular. “

Ebu Nuaym es – sıfat vel-Cenneh : 66 – Dulabi el kuna : 2 / 164 – İbn Kesir en Nihaye : 2 / 502

1 – CENNETE  GİRECEK OLANLAR VE VASIFLARI

1 –  İman edip salih amel işleyenler.  Nisâ : 57 – Yûnus : 9.Ay

2 – Allah’a ve Rasulüne itaat edenler.   Nisâ : 13.Ay

3 –  Zekatı verenler.  Mü’minûn : 4.Ay  

4 – Muttakiler  – yani takva sahipleri –  Âl-i İmrân : 133 – Râd : 35.Ay

5 – Görmediği halde Rahmân’dan korkanlar.  Kâf : 33.Ay 

6 – Allah’a yönelmiş – mutmain olmuş – bir kalp ile gelenler.  Kâf : 33.Ay  

7 – Namazlarında huşû içerisinde devamlı olanlar.  Mü’minûn : 2-9.Ay 

8 – Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirenler. Mü’minûn : 3.Ay

9 – İffetini koruyanlar.   Mü’minûn : 5.Ay

10 – Emanet ve ahidlerine riayet edenler.  Mü’minûn : 8.Ay   

11 – Günahlarından sonra tevbe edip salih ameller işleyenler. Meryem : 60.Ay 

12 – Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler.  Saff : 11.Ay 

13 – “ Rabbimiz Allah’tır.” deyip sonra dosdoğru olanlar.  Fussilet : 30.Ay 

14 – Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri  – yani akrabalık bağlarını –  gözetenler.  Ra’d : 21.Ay

15 –  Rablerinden ve kötü hesaptan korkanlar.  Ra’d : 21.Ay 

16 – Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık infak edenler.  Ra’d : 22.Ay  

17 – Kötülüğü iyilikle savuşturanlar.  Ra’d : 22.Ay 

18 – İhlas sahibi  – muhlis –  kimseler.  Sâffât : 40 – 43.Ay  

19 – Hesap gününe inanıp onu tasdik edenler.  Meâric : 26.Ay  

20 – Şahitliklerini dosdoğru yapanlar.  Meâric : 33.Ay 

21 – Verdikleri sözü yerine getirenler.  İnsân : 7.Ay 

22 – Kendi canları istemesine rağmen yoksula, yetime ve esire yedirenler.  İnsân : 8.Ay

23 – Zayıf ve hakir görülenler

“ … Harise bin Vehb El-Huzai radiyallahu anh den; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : “ Dikkat edin ! Ben size cennetlik olanları haber veriyorum : Zayıf olup zayıf görülen her kimse…”

Buhârî : 4902 – Müslim : 2853 / 46 – Tirmîzî : 2732 –  İbni Mâce : 4116

24 – Fakirlerin çoğunluğu

“ … İmran b. Husayn r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cennete muttali oldum, ahalisinin çoğunu fakirler olduğunu gördüm … “

 Buhari : 14.c.6456.s – Müslim : 2737 / 94

2 – CENNET ŞU AN HAZIR VE KONUKLARINI BEKLEMEKTEDİR

Ey Müslüman … ! unutmaki cennet şu an hazır ve kendisine girecek olan o bahtiyar konuklarını beklemektedir… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyur-maktadır : 

“ Rabbinizden gelecek olan mağfirete ve takva sahipleri için hazırlanan, genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşun. “  Ali İmran : 133.Ay

“ … İmran b. Husayn r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cennete muttali oldum, ahalisinin çoğunu fakirler olduğunu gördüm. Cehenneme de muttali oldum, onun ahalisinin çoğunu da kadınlar olarak gördüm. “

 Buhari : 14.c.6456.s – Müslim : 2737 / 94 

3 – CENNET DERECE DERECEDİR

“ … Muaz bin Cebel radiyallahu anh den ; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu : Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz o derecelerin en yücesi Firdevs’tir, en faziletlisi de Firdevs’tir. Arş, muhakkak Firdevs’in üstündedir. Cennetin ırmakları da  Firdevs’ten çıkıp akar. Bu itibarla siz Allah’tan dilemek istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin.”

İbni Mâce : 4331- Tirmîzî : 2651

4 – CENNET’TE ÖLÜM YOK EBEDİ BİR HAYAT VARDIR

“ … Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuştur. Allah onlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. “

Tevbe : 100 – Hicr : 48 – Hud : 108 – Vakia : 33 

“ Onda ebedi olarak kalıcıdırlar, ondan ayrılmak istemezler.“  Kehf : 108.Ay

“ Allah onlar için, süresiz kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. “  Tevbe : 89.Ay

“ Böylelikle Allah, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik yapanların karşılığıdır.“

Maide : 85.Ay 

“ – Ey Muhammed – iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır… Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır. “ 

Bakara : 25.Ay 

“ O gün, mü’min erkekler ile mü’min kadınları, nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. ” Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kalıcılar ( olduğunuz ), altından ırmaklar akan cennetlerdir.” İşte ‘büyük kurtuluş ve mutluluk’ budur. “ Hadid : 12.Ay

“ … İbni Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cennet ehli cennete cehennem ehli de cehenneme doğru ayrılıp gidince, ölüm getirilir. Cennet ve cehennem arasında boğazlanır. Sonra bir nidacı der ki : Ey cennet ehli, artık ölüm yoktur ; ey cehennem ehli, artık ölüm yoktur. Cennet ehlinin sevincine bir sevinç daha eklenir. Cehennem ehlinin gam ve kederine de bir gam ve keder daha eklenir. “ 

Müslim’deki rivayette ise Hadis şu ziyade ile rivayet edilmiştir : “ … Her kes nerenin ehli ise o orada ebedi kalacaktır….. “

 Buhari : 6548 – Ter : 6457 – Müslim : 2850 / 42 – 43

“ … Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre r.a’dan ; Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Bir münadi – cennet ehline – : “ Daima sıhhatli kalmanız ve ebediyyen hasta olmamanız hakkınızdır. Daima yaşamanız ve ebediyyen ölmemeniz hakkınızdır. Daima genç kalmanız ve ebediyyen ihtiyarlamamanız hakkınızdır. Daima nimetler içinde hoş bir halde olmanız ve ebediyyen sıkıntı ve çetinliğe maruz kalmamanız hakkınızdır “ , diye nida edecektir.”

Müslim : 2837 / 22

5 – CENNET’TE  ALLAH’U TEALAYI GÖRMEK VARDIR

Allah’u Tealanın Salih insanlara orada hazırladığı bir çok nimetler vardır. Onlara yapacağı en büyük ikram ise, kendisini göstermesidir… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

“ 0 gün öyle yüzler var ki parıl parıl, parlarlar ve Rablerine bakarlar.”

Kıyame : 22-23.Ay 

“ İyilik yapanlara daha iyi ve güzel bir de ziyade vardır… “ Yunus : 26.Ay

Müfessirlerden Çoğu bu Ayette ki  { … bir de ziyade vardır… } kısmından murat, cennette Allah’u tealayı görmektir, demişler sonra da Müslim deki Nebi s.a.v’in şu hadisini delil getirmişlerdir.

“ … Resulullah s.a.v buyurdular ki : Cennet ehli cennete girdiği zaman, Allah’u Teala kullarına : Bir şey istiyor musunuz ?, diye buyurur. Cennet ehli de : Yüzlerimizi ağartmadın mı, bizleri ateşten kurtarıp cennete girdirmedin mi ?, derler. Müteakiben Allah hicabı kaldırır, artık onlar için Rab’lerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir. Sonra : “ İyilik yapanlara daha iyi ve güzeli, bir de ziyade vardır….. “ Ayetini okudu. “

Müslim : 181 / 297- 298 – Fethu’l-Bari : 8 / 198 

“ … Suheyb r.a dan; Nebi s.a.v “ Amelini güzel yapanlar için güzel mükafat ve dahası vardır. “  Yûnus 26  Ayeti hakkında şöyle buyurdu:

“ Cennet ehli cennete girdikleri vakit bir münadi : “ Sizin için Allah katında bir vaad vardır “  diye nida eder. Onlar da : “ Allah bizim yüzlerimizi ak etmedi mi ? , Bizi ateşten kurtarmadı mı ? Bizi cennete girdirmedi mi ? “  derler. Melekler : “ Evet “ diye cevap verirler. Müteakiben Allah ile cennet ehli arasında perde kaldırılır. Allah’a yemin ederim ki, Allah, cennet ehline kendisine bakmasından daha sevgili hiç bir şey vermemiştir.”

Tirmîzî : 2676

6 – CENNET  NİMETLER YURDUDUR 

“ …. Ebû Hureyre radiyallahu anh den ; Nebi sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu : Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu :  “ Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer aklına gelmedik bir takım nimetler hazırladım.” Allah’ın sizleri ( bu sözlerle ) muttali kıldığı şeyleri bir yana bırak. Bir de bunlardan başka onun sizleri muttali kılmadığı bir şey vardır ki, o en büyüktür. ”

Buhari : 3053 – Müslim : 2824/3

“ Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali şudur : İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç  böyle mükafaatlanan bir kişi , ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu ? “  

Muhammed : 15.Ay 

7 – CENNETTE PİRİKETLERİ ALTINDAN VE GÜMÜŞTEN OLAN GÜZEL KÖŞKLER VARDIR

“ Ancak Rablerinden sakınanlar için cennet te altında ırmaklar akan kat kat inşa edilmiş odalar ve köşkler vardır. “  Zümer : 20.Ay

“ Bizim katımızda sizi ( bize ) yaklaştıracak olan ne mallarınız, ne de evlatlarınızdır ; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. İşte onlar için, yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafaat vardır. Onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. “  Sebe : 37.Ay 

“ … Ebû Musa el-Eş’ari r.a’dan ; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : “ İki cennet vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan şeyler hep gümüştendir. Diğer iki cennet daha vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan şeyler de altındandır. Adn cennetindeki kimselerle Rablerine bakmaları arasında Allah’ın vechi üzerindeki büyüklük ridasından başka bir şey bulunmayacaktır.”

Buhârî : 4828 – Tirmîzî : 2648 

“ … Ebû Hureyre radiyallahu anh den ; “…Ya Rasûlellah ! Cennetin yapısı nedir ? diye sordum. Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem  buyurdu ki : Bir kerpici gümüşten, bir kerpici altından, harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, toprağı za’ferandır….”

Tirmîzî : 2646 

8 – CENNETTE  ALTINDAN GÖVDESİ BULUNAN AĞAÇLAR VARDIR

“ … Ebû Said el- Hudri r.a dan ; Nebi s.a.v şöyle buyurdu “ Şüphesiz cennette öyle bir ağaç vardır ki, ( onun altında ) bir süvari, yürüyüşü çok sür’atli, talimli, iyi cins bir at ile yüz sene yürürse yine onu bitiremez.”

Müslim : 2828 / 8 – Buhârî : 6459 –  Tirmîzî : 2643 –  İbni Mâce : 4335 

“ … Ebû Hureyre radiyallahu anh den; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Cennette , gövdesi altından olmayan hiçbir ağaç yoktur. ”

Tirmîzî : 2645

9 – CENNET TİN PINARLARI VARDIR

“ İman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır…“  Bakara : 25.Ay

“ … Onların altında ırmaklar akmaktadır. Bu  Allah’ın va’didir. Allah, va’dinden dönmez. “  Zümer : 20.Ay

“ İman edip salih amellerde bulunanları, içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. “  Ankebut : 58.Ay 

“ Dilediği takdirde, sana bundan daha hayırlısı olarak altından ırmaklar akan cennetler veren … ( Allah ) ne yücedir. “ Furkan : 10.Ay

10 – CENNET TE  YAKAN  KAVURAN SICAK YOK, SERİN  GÖLGELER VARDIR

“ – Yayılıp – uzanmış gölgeler, “  Vakıa : 29.Ay

11 – CENNET TE  İRİ İRİ GÖZLÜ HURİLER VE KADINLAR VARDIR

“ Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. “  Saffat : 47.Ay 

“ Ve iri gözlü huriler “  Vakıa : 21.Ay

“ … Enes bin Malik radiyallahu anh den ; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : “… Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın arza – yani dünyaya –  çıkmış olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. O kadının başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. ” 

Buhârî : 6467

12 – CENNETTE  LEZZETLİ  VE  BAŞ DÖNDÜRMEYEN İÇKİLER VARDIR

 “  Bembeyaz ; içenlere lezzet veren bir içki. “ Saffat : 47.Ay

 “ O ne bir baş ağrısı verir, ne de ondan sarhoş olurlar. “  Saffat : 47.Ay 

“ Çevrelerinde gümüşten billur kablar,kupalar dolaştırılır.“ İnsan : 17.Ay

 ” Orada onlara bir kadeh içirilir ki, karışımı zencefildir. “ İnsan : 17.Ay 

“ Bir pınar ki orada “selsebil” olarak adlandırılır. “ İnsan : 17.Ay

13 – CENNET TE  KUŞ ETLERİ  VARDIR

“ Canlarının çektiği kuş eti. “ Vakıa : 21.Ay

14 – CENNETTE  GÜZEL  ELBİSELER  VE  GÜZEL  TAKILAR  VARDIR

“ Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarab içirmiştir. “  İnsan : 21.Ay

“ Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler ; ordaki elbiseleri ipek ( ten ) tir. “  Hac : 23.Ay 

“ Ve sabretmeleri dolayısıyla – Allah mü’minleri – cennetle ve ipek elbiselerle ödüllendirmiştir. “  İnsan : 12.Ay 

“ Adn cennetleri – Allah’a hakkıyla iman edenlerindir. Onlar –  ; oraya girerler, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri de ipektendir. “ Fatır : 33.Ay

15 – CENNET TE  HER TÜRLÜ  MEYVE  VARDIR

“ İçlerinde ( her türden ) meyve, eşsiz – hurma ve eşsiz – nar vardır. “

Rahman : 68.Ay 

“ … Orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır…… “ Muhammed : 15.Ay 

“ Orada kesilip  eksilmeyen ve yasaklanmayan ( meyveler ). “ Vakıa : 33.Ay 

“ Üstüste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları “  Vakıa : 29.Ay

“ – Arzulayıp – seçecekleri meyveler, “  Vakıa : 21.Ay 

“ – Çeşitli – meyveler. Onlar ikram görenlerdir. “  Saffat : 42.Ay 

“ Nice bahçeler ve üzüm bağları. “  Nebe : 32.Ay

16 – CENNETTE GÜZEL SEDİRLER VE YAYGILAR VARDIR

“ – Orada – yükseklere  kurulmuş döşekler ve sedirler vardır. “  Vakıa : 34.Ay

“ Ve serilmiş yaygılar – var – “ Ğaşiye : 15 – 16.Ay

“ – Cennet’te – Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.”  Rahman : 76.Ay 

” Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar……. “

Rahman : 54.Ay

17 – CENNETTE  BIKMAK YORULMAK YOKTUR

“ Orda – yani cennette – onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler. “  Hicr : 48.Ay 

“ Ki O – Allah – , bizi kendi fazlından ( ebedi olarak ) kalınacak bir yurda yerleştirdi ; burada bize ne bir yorgunluk dokunur ve ne de burada bize bir bıkkınlık gelir .”  Fatır : 35.Ay

“ … Ebû Hureyre r.a dan; Nebi s.a.v  şöyle buyurdu : “ Her kim cennete girerse naz ve nimet içinde hoş halde olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve çetinlik isabet etmez. Elbiseleri eskimez, gençliği de bitmez.”

Müslim : 2836 / 21 – Tirmîzî : 2646  

18 – CENNET EHLİ GENÇ VE YAŞITTIRLAR

“ Eşlerine sevgiyle tutkun  ( ve ) hep aynı yaşıt “  Vakıa : 36-37.Ay

“ – Cennetlik olan kimselerin – Çevrelerinde ( gençlikleri ve dinçlikleri ) ebedi kılınmış civanlar dolaşır durur ; sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. “  İnsan : 19.Ay 

“ …. Muaz ibni Cebel r.a dan. Dedi ki : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaratılıştan sürmeli, otuz veya otuzüç yaşla-rında gireceklerdir. “

Tirmizi : 4.c.2669.n 

19 – CENNETİN GÜZELLİK ÇARŞISI VARDIR, MÜ’MİNLER HER ORAYA GİTTİKLERİNDE GÜZELLİKLERİNE GÜZELLİK KATARLAR

“ … Enes bin Malik r.a dan ; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu : “ Şüphesiz cennette bir çarşı vardır ki, cennet ahalisi her  Cuma günü oraya gelirler. Müteakiben şemal rüzgarı eser de onların yüzlerine ve elbiselerine en güzel koku nevilerini serper. Bundan da cennet ehlinin güzellikleri artar da artar. Güzellikleri artmış olarak kendi aileleri yanına dönerler. Aileleri onlara : “ Vallahi sizlerin bizden sonra güzelliğiniz daha da artmıştır “, derler. Onlar da ailelerine :  “ Vallahi sizler de öylesiniz.  Andolsun bizden sonra sizin de güzelliğiniz ziyadelenmiştir “ , derler.”

Müslim : 2833 / 13

20 – CENNETTE  KORKU  VE  HÜZÜN  YOKTUR

“ ……. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. “ Bakara : 62.Ay

“ Allah’ın kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki onlara hiç bir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir. “ Ali İmran : 170.Ay 

“ Derler ki : ” Bizden hüznü giderip yok eden Allah’a hamdolsun ; şüphesiz Rabbimiz, gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir.” Fatır : 34.Ay

21 – CENNETTE  KİN  VE  NEFRET  YOKTUR 

“ Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışızdır. – Onları yerleştirdiğimiz cennetlerin – Altlarından ırmaklar akar. Derler ki : ” Bizi buna ulaştıran Allah’a hamd olsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya ermeyecektik. Andolsun, Rabbimizin elçileri hak ile geldiler.” Onlara : ” İşte bu, yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir ” diye seslenilecek. “  A’raf : 43.Ay

“ Onların göğüslerinde kinden ( ne varsa tümünü ) sıyırıp çektik aldık, onlara orada ardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. “  Hicr : 47.Ay

22 – CENNET EHLİ TÜKÜRMEZ, SÜMKÜRMEZ VE TUVALET İHTİYACI HİSSETMEZ

“ …. Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cennete girecek olan ilk grubun sureti, Ay’ın dolunay gecesindeki sureti üzeredir. Onlar orada tükürmeyecekler, sümkürmeyecekler ve tuvalete cıkmayacaklardır. Onların cennetteki kullandıkları kapları altından, tarakları altın ve gümüşten buhurdanlıkları öd ağacından ve terleri de misk kokusu gibidir. Onlardan her birinin iki hanımı vardır ki, güzelliklerinden ötürü etlerinin ardından baldırlarının iliği görünür. Aralarında anlaşmazlık yok, bir birlerine karşı kin ve nefret yok. Kalpleri bir insanın kalbi gibidir. Sabah akşam Allah’ı tesbih ederler. “

Tirmizi : 4.c.2660.n 

23 – CENNETTE  İNCİDEN ÇADIRLAR VE ONLARIN İÇERİSİNDE BİRBİRİNDEN GÜZEL EŞLER VARDIR

“ … Abdullah bin Kays r.a’dan; Nebi s.a.v şöyle buyurdu : “ Muhakkak cennette mü’min için içi boşaltılmış bir tek inciden bir çadır vardır. Onun boyu altmış mildir ( yani yaklaşık yüz kilometre ). Onun her köşesinde mü’mine mahsus bir çok ehiller vardır ki, diğerleri onları görmezler. Mü’min kişi onları dolaşıp ziyaret eder.”

Buhârî : 4830 – Müslim : 2838 / 23-24-25

24 – CENNET TE  SON DERECE CİNSİ MÜNASEBET ARZUSU VE KUVVETİ VARDIR

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v’e ; Ey Allah’ın Rasulü ! cennette kadınlarımızla ilişki kurabilecek miyiz ? diye soruldu. Allah resulü s.a.v : Kişi günde yüz bakire ile ilişki kurabilecektir, dedi. “

Bezzar : Keşful Estar : 4.c.3525.n – Taberani Mu’cemu’s Sağir : 795.n – Heysemi Mecmau’z Zevaid : 10/417 – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 1/367

“ …. Lakıyd bin Amr r.a dan. Rasulullah s.a.v’e ; Ya rasulallah ! cennette nelere muttali olacağız ? diye soru soruldu. Resulullah s.a.v : 
– Süzme baldan ırmaklara, baş ağrısı ve pişmanlığa neden olmayan şaraptan nehirlere, tadında değişme olmayan sütten ırmaklara, bozulmayan sulara, bildiğimiz meyvelere ve onlardan daha da iyilerine ve tertemir eşlere sahip olacaksınız, dedi. Ben tekrar sordum ; Ya rasulallah ! Cennette bizim için Saliha eşler var mı ?. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : 
– Salah ehli erkeklere Saliha kadınlar verilecektir. Dünya da nasıl haz ve lezzet alıyorsanız – orada da – onlardan lezzet duyacaksınız. Onlar da sizinle lezzetlenecekler, ancak doğum olmayacak. “

Ahmed Müsned : 4 / 13 – Sünne : 1120.n – İbni Ebi Asım es Sünne : 636.n – İbni Huzeyme Tevhid : 186.s – Heysemi Mecmau’z Zevaid : 10/338 – 340

“ …. Enes r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Cennette mü’mine şu kadar ve şu kadar cinsi münasebet arzu ve isteği verilecek. Bunun üzerine dediler ki : Ya rasulalah ! insan buna güç yetirebilecek mi ? . Resulullah s.a.v buyurdular ki : O kimseye yüz kişinin kuvveti verilecektir. “

Tirmizi : 4.c.2659.n

25 – CENNETTE  EN SON GİRECEK OLANIN BİLE, DÜNYANIN ON MİSLİ KADAR YERİ OLACAKTIR

“ … İbni Mes’ud r.a dan ; Nebi s.a.v şöyle buyurdu : “ Ben ateş ehlinin cehennemden son çıkacak ve cennet ehlinin cennete son girecek olanını bilip duruyorum. Bu bir kimsedir ki, cehennemden emekleye emekleye çıkar. Yüce Allah ona: “ Git, cennete gir ! “  buyurur. O kimse cennete varır, ona öyle bir hayal gelir ki, cennet dopdoludur. Dönüp : “ Ya Rab ! Ben cenneti dopdolu buldum “, der. Allah yine : “ Git, cennete gir ! “, buyurur. O kimse cennete varır. Cennet ona yine dopdolu gibi hayal ettirilir. Dönüp : “ Ya Rab ! Ben cenneti dopdolu buldum “ der. Allah ona : “ Git, cennete gir ! “, Dünya kadar ve dünyanın on misli kadar yer senindir “, buyurur. O kul : “ Sen yegane Melik olduğun halde benimle alay mı ediyorsun, yahut bana gülüyor musun ? “, der. 

İbni Mes’ud diyor ki : – Vallahi – bunu anlatırken – Rasûlullah’ın azı dişleri görününceye kadar güldüğünü gördüm. Sahabiler arasında : “ Cennet ehlinin en aşağı menzil sahibi işte o kimsedir “, denilirdi.

Buhârî : 6469 – İbni Mâce : 10.c.4339.n  

Va’dedilen, anlatılan ve güzellikleri tahmin edilemeyecek derecede mükemmel olan bu cennetlere rağmen, şaşarım bunun peşinden koşmayanlara…

Şaşarım … Eni gökler ve yer kadar olan cenneti satıpta, yerine içerisinde salgın hastalıklar ve belalar bulunan zindanları satın alanlara … 

Şaşarım … Altlarından ırmaklar akan Firdevs ve Adın cennetlerini bırakıpta, yerine, sonu harab ve helak olacak mekanlar edinenlere … 

Şaşarım … Yakut ve mercan gibi şen, şakrak, sıcak, sevecen, her biri genc ve güzel, hiçbir elin değmediği tertemiz bakireleri bırakıpta, yerine kirli, pasaklı, kötü huylu ve fuhuş yapan şirkefleri tercih edenlere …

Şaşarım … İçenler için lezzet veren, baş döndürmeyen ve saçma sapan sözler söyletmeyen içkileri bırakıpta, yerine aklı gideren, insana saçma sapan sözler söyleten murdar içkileri satın alanlara …

Şaşarım … Rahmanın kelamını dinlemeyi bırakıpta, şarkılar, türküler ve insanı içmeden sarhoş eden şeytani nameler dinleyenlere…

Şaşarım … Değersiz ve fani nasipleri, pek nefis ve baki olan nasiplere tercih edenlere …

Ey insan …. !  Allah’a yemin olsun ki ; ebedi olan bu güzelliklere yapılan çağrı, senin hayat sermayen henüz elinde iken yapılan çağrıdır…

                         Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts