1 = “ … Abdullah ibn Mes’ud r.a dan. Peygamber s.a.v bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor : Sizden birinizin çölde devesi kaçarsa şöyle desin : “ Ya ibadellah ! ( Ey Allah’ın kulları ) benim devemi tutun ! Zira Cenab-ı Hakk’ın yerde hazır kulları vardır. Onun devesini ona tutarlar.”

Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir : 10/267.

Bu rivayetin senedinde ravi Ma’ruf bin hassan vardır … Bu ravi hakkında ;

Ebu Hatim Et-Razi : “ bu ravi mechuldur, derken, İbn Adiy’nin bu ravinin münker olduğunu söylemiştir. Alimlerce bu ravi mechul ve münker olduğundan rivayetin çok zayıf ve uydurma oldularını söylemişlerdir…

ibn ebi Hatim er-razi : el cerh ve tadil :  8 / 323  ibn Adiy : el-Kamil fi Duafair-Rical : 6 / 2326  imam Zehebi : Mizanul-İtidal : 4 / 143-144 s. ibn Hacer : Lisanul-Mizan : 6 / 231

Ebû Ya’lâ : 5269 – Taberânî Mu’cemu’l-Kebîr 10/10518 – İbnu’s-Sünnî Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle : 508 Abdullah b. Mes‘ûd r.a’dan.

 İsnadinda maruf b. hassan es-semerkandi adlı ravi var…… ibn bureyde ile ibn mesud arasinda da kopukluk var.

                                                         el – Albani : S.Daife : 655.n

2 = “ Sen Olmasaydın ( Sen Olmasaydın ) Alemleri Yaratmazdım ” 

Bu sözün iki rivayeti vardır. Birinde levlake lafzı iki kere kullanılmıştır. İkisi de uydurmadır.

Şevkani Fevaid : 326.s.n : 18 – Acluni Keşfül hafa : 214.s.hd.no : 2124 – Aliyyul Kari Mevduat : 150.s.255.n – Sağani Risaletul Mevduat : 7.s

Sağanı : Bu söz uydurmadır, demiştir ( Halk arasında meşhur hadislerden biri olan bu sözün uydurma olduğu konusunda âlimler arasında görüş birliği bulunmaktadır.

İmam Sağanî, eî-Ehadîsü’hMevzûa … kitabında s.7 ” Bu hadis uydurmadır “, demiştir.  

İmam İbn Asakir bu hadisi benzer bir ifade ile merfû olarak rivayet etmiş ; İbn Asakir’in naklettiği bu rivayeti, İbnü’l-Cevzî el-Mevzûatü’I-Kübra’da 1/288 ” Bu hadis, hiç şüphesiz uydurma bir hadistir. Sene­dinde meçhul ve zayıf raviler bulunmaktadır”, diye reddetmiş ve hadisin senedindeki raviler hakkındaki muhaddis imam­ların görüşlerini nakletmiştir.

Dara kutni : Bu raviler arasında yer alan ( Yahya el-Basrî ) hakkında Metruk ( yani terk edilmiştir ) ifadesini kullanmış ; Amr el-Fellas ; Bu kişi yalancı idi, uydurma hadisler naklediyordu, demiştir.

Ahmed b. Hanbel ise Biz, Yahya el’Basrî’nin hadislerini yaktık, demiştir.

İmam Süyûtî de el-Leâli’l Masnûa kitabında 1/272 Ibnü’l Cevzî’nin bu ha­dis hakkındaki görüşüne katılmıştır.

Aliyyü’l-Karî el Esrar’ul’ Merfûa kitabında s.288 Hadis No :  385 de İmam Saganî’nin bu ifadesini aynen nakletmiş ve bu uydurma hadis hakkında ” Fa­kat manası doğrudur “, demiştir.

Aclûnî, bunu Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs amma İştehere mine’l-Ehâdîsi ala Elsineti’n-Nâs isimli eserinde zikretmiş ve şöyle demiştir : “es-Sağânî şöyle der : Bu rivâyet uydurmadır.”  

el-Aclûnî daha sonra şöyle der : “ Ancak – isterse hadîs olmasın- anlamı sahîhtir.”

Keşfu’l-Hafa’ da 2/214 Hadis No : 2123

Deriz ki : Bilakis bu rivâyet hem lafzen hem de ma‘nâ yönüyle bâtıldır. Çünkü Yüce Allah yaratılmışları ancak kendisine ibâdet etmeleri için yaratmıştır. Nitekim Rabbimiz  şöyle buyurur : “ Ben Cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibâdet etsinler diye yarattım. “ Zariyat : 56. Ay. 

Muhammed b. Alî eş-Şevkânî de bu hadisi el-Fevâidu’l-Mecmûa‘ fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa‘ isimli eserinde – uydurma hadîsler arasında – zikretmiştir. 

3 = “ … Said İbnu’l-Museyyeb, Ömer r.a’dan naklediyor : Demisti ki : ” Ben Rasulullah s.a.v’i dinledim, buyurdu ki : ” Ben, Rabbimden Ashabımın benden sonra düşecegi ihtilaf hakkında sordum. Bunun üzerine şöyle vahyetti :  

” Ey Muhammed ! Senin Ashabın benim nezdimde, gökteki yildizlar gibidir. Bazilari digerlerinden daha kavidirler. Her biri için bir nur vardir. Öyleyse, kim onlarin ihtilaf ettikleri meselelerden birini alırsa, o kimse benim nazarımda hidayet uzeredir.”

Ömer der ki : ” Rasulullah s.a.v devamla ilave etti :

” Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsaniz hidayeti bulursunuz.”

Rezin tahric etmistir. ( Hadisin birinci kismini Cami’u’us-Sagir’de Suyuti kaydeder. Feyzu’l-Kadir 4, 76 İkinci kısmı da İbnu Abdi’l-Berr, Cami’u’l-İlm’de kaydetmistir : 2, 91

İBNİ HACER : Bu hadis batıldır…….. Mizanu’l itidal

EL- ALBANİ R .H : Diyor ki : Bu söz  “… Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir… “  “ … Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz…” sözleri ile de rivayet edilmiştir. Her ikisi de sahih değildir. Birinaisi son derece zayıf,ikincisi ise uydurmadır.

Silsiletül ehadisi daife : 58.61

4 = “ … Aişe r.anha dan nakledilen rivayette şöyle anlatılmaktadır : Veda Haccında Rasulullah s.a.v bizimle hacc etti. Sonra mahzun, mükedder ve ağlayarak Hacun mevkiine gitti. Bir müddet sonra sevinçle tebessüm ederek geri döndü. Kendisine bu durumu sordum. O zaman şöyle buyurdu : Annemin mezarına gittim. Allah’tan onu diriltmesini istedim. Böylece annem bana iman etti. Sonra  onu eski haline çevirdi. “

Hadis uydurmadır …. Suyûtî, el-Hasâis’ul-kübrâ, II, 66 ; A.g.e. Cilt IX/1, s. 125-160

5 = “ … Rasulullah s.a.v buyurdular ki : İkindiden sonra, uyuyup da aklını kaybeden kimse, yalnız kendini kınasın.

Bu hadisin isnadında bulunan Halid b. Kasım hakkında İbn Raheveyh ve Sa’dânî “ yalancı ”, İmam Buhari ve Nesai, “ metrûk ”, İbn Hibbân ise “ onun hadisini yazmak helal değildir ” demişlerdir.

Hadisin başka bir rivayetinde ise Abdullah İbn Lehîa bulunmasından dolayı hadisçiler tarafından bu da zayıf kabul edilmiştir.

Mecmauz’zevaid’de bu hadisin zayıf olduğuna işaret edilmiştir.bk. Mecmau’z-zevaid 5/116 Kenzu’l-Ummal h. No.41362 İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevdûât, Thk. Tevfik Hamdân, 2. baskı, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, c: 2, s: 263; Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b.Arrâk el-Kinânî,Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ahbâri’ş-Şenîati’l-Mevdûa, Thk : Abdul vehhâb b. Abdullatîf, Abdullah Muhammed es-Sıddîk, 2. Baskı, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1981, c : 2, s : 290, hadis no : 30 ; Muhammed b. Ali eş-Şevkâni, el-Fevâidu’l-Mecmûa, Thk. Abdurrahman el-Muallimî, 2. Baskı., Beyrut, 1392 h., s. 216 ; hadis no: 649.

6 = “ … Enes r.a‘danRasulullah s.a.v buyurdu ki :  “ Beni rüyasında gören cehenneme girmez. ”

İbni Asakir 23/385 Nablusi Ta’tirul Enam s.662 Zehebi Mizanul İtidal 3/233 İbni Hacer Lisanul Mizan 3/45 Kenzul Ummal 41487 İbni Adiy Kamil 3/387 İsnadında Said Bin Meyseretül Bekri vardır ki zayıftır….

7 = “ …  Ömer r.a’dan. Rasulullah s.a.v buyurdu ki :  “ Adem a.s hatayı işlediğinde ; “ Ya Rabbi ! Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum ” dedi.

Allah Teala ; “ Ey Adem ! Henüz yaratmadığım halde Muhammed’i sen nasıl tanıdın ? ” diye sordu.

Adem ; “ Ya Rabb ! Sen beni elinle yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım. Arşın sütunları üzerinde “ Lailahe illallah Muhammed rasulullah ” cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen, ismine ancak mahlukatın en sevimlisini izafe edersin ” dedi.

Bunun üzerine Allah ; “ Doğru söyledin ey Adem ! Hakikaten o bana mahlukatın en sevgili olanıdır. Onun hakkı için bana dua et. Ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım.” buyurdu. “

Bu hadis uydurmadır :

Çünkü bu rivayetin isnadında cumhurun zayıf kabul ettiği ravi Abdurrahman Bin Zeyd Bin Eslem vardır.

Hakim : 1/672 Tarihut Taberi 1/160  Taberani Evsat 6/313, no ; 6502 Taberani Sağir 2/182 no ; 684 Beyhaki Delail 5/488 Kastalani Mevahib 1/28 Suyuti Hasais 1/21 İbni Cevzi Vefa no;4 Zürkani Şerhul Mevahib 1/62  Mecmauz Zevaid 8/253 Hafaci Nesimur Rıyaz 3/444  

8 = “ … Abbas radıyallahu anh’dan. Rasulullah s.a.v dedi ki :  “ Davud aleyhis selam dedi ki ; “ Allah’ım ! Babalarım İbrahim, İshak ve Ya’kub hakkı için senden istiyorum…

Bezzar 4/133 no ; 1307 Kurtubi 9/159 Heysemi Mecmauz Zevaid 8/202  Zürkani Şerhul Mevahib 1/97 İbni Asakir Tarihu Dımeşk 6/222 Harisi Muhasibi er-risale:  s.451 Elbani Daife 335 İbni Kesir 4/17 İbni Teymiye Mecmuul Fetava(tercemesi ; 1 / 424

9 = “ … Haddesene ebu Nuaym, gale haddesene Sufyan, an ebi İshag, an Abdirrahman bin Sa’din dedi ki : İbni Ömer’in ayağı uyuştu. Bunun üzerine bir adam ona :
– İnsanlardan en çok sevdiğin kimseyi hatırla, dedi. O da :
– Muhammed ! dedi. “

Buhari edebu’l Müfred : 964.n … el Albani Zayıf der .

10 = “ … Ümmetimin alimleri beni israilin Peygamberleri gibidir. “

  Alimlerin ittifakıyla aslı yoktur Elbani : ed daife 1 679 – 466.n

 Değerli kardeşlerim … ! ne yazık ki zikredilen bu uydurma hadisler, bugün inananların arasında sıkca kullanılan rivayetlerdir… Sizlerden ricam ; bu hadis zannedilen sözleri, tahkikli bir şekilde saklayın ve arkadaşlarınızla da paylaşın… Çünkü konunun başında da dediğimiz gibi bu sözler, Tevhide zıddına olan ve akideyi zedeleyen çirkin sözlerdir …

Rabbim bütün Müslümanlara, sahih hadisler çerçevesinde inanç ve amel sahibi olan kullarından olmalarını nasibetsin

                                                   Amin

                                                                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts