Değerli kardeşlerim … ! insanı mutlu ve huzurlu kılan en önemli vesilelerden birisi de ; kişinin iyi dost ve arkadaşlar edinmesi ve onlarla oturup kalkmasıdır.

Basiretli bir Müslümanın iyi bir çevre edinmesi ve onlarla oturup kalkması, onun için çok güzel bir nimettir… Zira iyi arkadaş insana sürekli nasihatçi olur, onun elinden tutar ve ona yardımcı  olur.

Doğruyu unuttuğu zaman ona hatırlatır. Aciz kaldığı konularda ona yardımcı olur ve sürekli hayırlı olan yolu ona gösterir.

Hayırlı bir dost arkadaşına her zaman hakkı, sabrı ve iyilik yapmasını tavsiye ettiği gibi, kötü yola gitmesine ve kötülük yapmasına da mani olur.

İşte bundan dolayıdırki Allah Rasulü s.a.v bir çok hadisi şerifte, insanın edineceği arkadaşlarının – veya çevresinin – bu anlamda kendisine çok büyük faydası veya zararının olacağını anlatmaktadır.

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurur : Unutmayın ki kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse kim kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın. “

Ebu Davud : 5.c.4833.n – Tirmizi : 4.c.2484.n

“ … Yine bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır : “ … İyi arkadaşın misali, güzel koku satan kokucunun misali gibidir. Eğer o sana bir şey vermese bile, en azından sattığı o şeylerin kokusu sana sirayet eder. Kötü arkadaşın misali de, demirci körükcüsünün misali gibidir. Onun karasından, hisinden, pasından bir şey bulaşmasa bile, en azından kokusu sana sirayet eder. “

Müslim : 8.c.2628.n – Ebu Davud : 5.c.4829.n

Görüldüğü gibi iyi arkadaşın misali misk taşıyıcısı bir kimse gibidir. Böyle bir arkadaş ya sana karşılıksız olarak miskten ikram edecektir, ya ondan misk satın alacaksın, ya da onunla yan yana olduğun için güzel kokusu sana sirayet edecektir.

Yani hayırlı bir arkadaşla oturup kalkan kimse, daima ondan hayır görecek ve vaktini de faydalı ve hoş şeylerle geçirmiş olacaktır.

İşte bu şekilde hayırlı dostu ve arkadaşları olan bir kimse, mutlu ve huzurlu olmanın en güzel vesilelerinden birisini elde etmiş demektir.

Rabbimiz bu konuda da bizlere hayırlı dost ve arkadaşlar edinmemizi nasibeylesin.

9 – İNSANLARA KARŞI MERHAMETLİ OLMAK … ONLARA İYİLİK VE İHSANDA BULUNMAK 

Değerli kardeşlerim … ! unutmayalımki insanı mutlu ve huzurlu kılan en önemli vesilelerden birisi de, insanlara merhametli davranmak, onlara iyilik ve ihsanda bulunmaktır.

İnsanlara karşı merhametli olmak, onlara gerek sözlü ve gerekse fiili olarak iyilik ve ihsanda bulunmak, – facir olsun takvalı olsun – insanların dertlerine çare bulmak, onların sıkıntılarını gidermek, onlara yardımcı olmak, gerçekten insana huzur ve mutluluk veren önemli bir vesiledir…

Çünkü Allah’u Teala insanın fıtratına, iyilik yaptığında sevineceği, kötülük yaptığında ise sıkıntı duyacağı ve üzüleceği bir haslet koymuştur.

        Rabbimiz  bir Ayeti celilesinde şöyle buyurmaktadır :

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

“ Biz insana takvasını da fucurunu da ilham etmeşizdir – yani öğretmişizdir – “   Şems : 8.Ay

Unutmayın ki insan, – fıtratının gereği – bu güzel işleri Allah rızası için yaptığında huzurlu olur, mutlu olur… Yani iyi olsun kötü olsun her insan, başkalarına yardımcı olup onların elinden tuttuğu zaman kendini iyi hisseder, huzurlu hisseder… Ve bu da onu mutlu eder… Kötü  şeyler yaptığında ise, kendisi bundan rahatsız olur, huzursuz olur.  

Hulasa değerli kardeşlerim … ! iyilik yapan kimselerin dünya hayatları huzur ve mutluluk içinde olacağı gibi, ahirette de kendilerine   büyük ecirler verilecektir. 

”  … Rasulullah s.a.v buyurdularki : İğilik, yapıldığında nefsin rahata erdiği ve kalbin huzur duyduğu şeydir……“

 Ahmed : 4 / 194 – 228 – Darimi Büyü : 2 – C.Sağir : 2 / 1737.n

“ … Rasulullah s.a.v buyurdularki :  İyilikler seni sevindirir, kötülükler de seni üzerse sen mü’minsin. “

Ahmed : / 18 – 26 – Camiu’s Sağir : 1 / 379.n

“ … Rasulullah s.a.v buyurdular ki :  Güzel ve hoş söz sadakadır.  “

Buhari : 13.c. 6013.s

“ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : İnsanlardan her yumuşak huylu, ince kalpli, hoş geçimli ve cana yakın kimse cehennem ateşine haram kılınmıştır.  “

Camiu’s Sağir : 2.c.1957.n – Ahmed : 1.415

“ … Rasulullah s.a.v şöyle dedi : Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. “    Müslim : 7.C.2318.N

“ … Diğer bir rivayette , “  İnsanlara merhamet etmeyene Allah c.c de merhamet etmez. “

Buhari : 16.c.7251.s – Müslim : 7.c.2319.n – Tirmizi : 3.c.1987.n

“ … Abdullah İbn Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Şüphesiz ki, merhamet edenlere, Rahman olan Allah ta merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, gökte olan – Allah – da size merhamet etsin. “

Ebu Davud : 5.c.4941.n – Tirmizi  : 3 .c . 1989 . n

“ … Abdullah İbn Amr r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize de saygı göstermeyen kimse bizden değildir. “

Ebu Davud : 5.c.4943.n – Tirmizi :  3 . c . 1985 . n – Ahmed  : 2 . 222 .7033. n

Demek ki insanlara merhamet etmek, onlara güzel ve hoş sözlerle hitabetmek, Onlara yardımcı olmak, yumuşak huylu olup onlara nazik davranmak, Onlarla  hoş geçinmek ve cana yakın olmak gibi güzel vasıflar, insanın bu dünyada huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamasına vesile olacağı gibi, kişiyi cehennem ateşinden de uzak tutacak mükemmel birer vesilelerdir.

Rabbimden niyazım ; bizlere, insanlara iyilik yapan, onlara her konuda güzel muamelede bulunan hayırlı kullar olmamızı nasibetsin. 

10 – BAŞKALARININ  DURUMUNA  BAKARAK  KENDİ  HALİMİZE  ŞÜKRETMEK 

Değerli kardeşlerim … ! insanı mutlu ve huzurlu kılan en önemli vesilelerden birisi de ; başkalarının daha beter ve düşük hallerini göz önünde bulundurarak, içinde bulunduğu değerlerin kıymetini bilmesi ve haline şükretmesidir.

Unutmayalım ki insanın bu güzel düşüncesi ve bu güzel tavrı, onun üzüntülerinin ve kederlerinin gitmesine, huzur ve mutluluğu da  yakalamasına sebep olacaktır.

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Sizden biriniz gerek yaratılış ve gerekse mal ve evlat hususunda kendisinden üstün olanlara bakıpta üzülmesin – veya onlara  imrenmesin – O kimse, kendisinden daha aşağıda olanlara baksın. “

Buhari : 14.c.6413.s

Ey Müslüman … ! unutmaki bu güzel ve anlamlı mesaj doğrultusunda hareket eden kimseler huzurlu ve mutlu olurlar… Onlar ;

= Eğer fakirseler, kendilerinden daha fakir ve miskinlere bakarak ellerinde olana şükrederler…
= Tek gözü olmayan kimseler iseler, iki gözü olmayanlara bakarak rablerine hamdederler…
= Tek ayağı olmayan kimseler iseler, iki ayağı olmayan kimselere bakarak bu hallarine hamdederler ..
= Onlar ; evlat yönünden kimsesi olmayan kişiler iseler, evladı olupta kendilerine zulmedilen anne ve babalara bakarak  – belki bizim için böylesi daha hayırlıdır diyerek  – hallerine şükrederve rıza gösterirler.

Hulasa değerli kardeşlerim … ! onlar ; gerek dünya ziynetleri hususunda ve gerekse kendi bedenleri hususundaki noksanlarına, kendilerinden daha noksan kişilere bakarak rıza gösterirler, sabrederler ve “ beterin de beteri vardır “ diyerek hallerine şükrederler.

İşte basiretli bir müslümanın bu hali, onun mutlu olmasına vesile olan hasletlerden bir tanesidir…

Rabbimden niyazım ; bizlere her haline şükreden, elindeki nimetlerin kıymetini bilen ve başkalarının elindekine de imrenmeyen hayırlı kullar olmamızı nasibetsin… Amin 

11 – SALİHA  BİR  EŞE  SAHİBİ  OLMAK 

Değerli kardeşlerim … ! şunu asla unutmayınız ki, insanı mutlu ve huzurlu kılan en önemli vesilelerden birisi de erkek için Saliha bir hanıma sahip olmaktır.

Bu vesile gerçektende bir yuvada huzur ve mutluluğu yakalamak için en ciddi ve en güzel bir vesiledir… İslam bu konuda erkek için şunları anlatır ;

“ … Enes r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdu ki “ Herkim evlenirse dininin yarısını ikmal etmiştir. Diğer yarısını da Allah‘tan korksun ve takvaya sarılsın “

                                                  Taberani Evsat : 976.n – Hakim : 1 / 161

Bu hadiste anlatıldığı gibi ; erkek için evlilik, dininin yarısını tamamlamak demektir. Ama bilindiği gibi her evlenen dininin yarısını tamamlayamıyor.

Şöyle ki ; kişinin evlendiği kadın eğer saliha değil ve dinle, imanla alakası yoksa, o kadın evde kocasına din işlerinde yardım etmeyeceği gibi, kocasına dini yükümlülüklerini yerine getirmesi için teşvikte de bulunmayacaktır. Hatta bunun tam tersi, belki de kocasını dinden imandan uzaklaşmasına ve onun mükellef olduğu şeylerden soğumasına vesile olacaktır. 

Öyleyse bu hadisi daha güzel anlamak için, zikredeceğimiz şu hadisi şeriflerle beraber ele almamız gerekir. 

{ … Abdullah b. Amr r.a şöyle dedi : Rasulullah : Dünya metaı’nın en hayırlısı saliha bir kadındır, buyurdu. }

Müslim : 1467/64 Nesei : 3232 İbni Mace : 1855 Beğavi : 2288-Mesabih

{ … Sa’d bin ebi Vakkas r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Dört şey mutluluktandır : Saliha kadın, geniş bir ev, güzel bir binek ve hayırlı bir komşu. }

İbni Hibban : 1232- Mevarid – S.Sahiha : 1/282.n

{ … Enes r.a şöyle tahdis etti : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Allah her hangi bir kimseye saliha bir eş takdir ederek rızıklandırmış ise, şüphesiz ki dininin yarısı – nı yaşamak – üzere o kimseye yardım etmiştir. Dininin diğer yarısı hususunda da o kimse Allah‘tan korksun, takvaya sarılsın. }

Tabarani Evsat : 976 Hakim : 2/161 Beyhaki : 4/382  Albani Sahiha : 625- C.Sağir : 3/3647

Demek ki konunun başında zikredilen Hadisi şerifteki ; “ evlenen bir kimse dininin yarısını tamamlamıştır “ dan kasıt ; saliha bir kadınla evlenen kimse ancak dininin yarısını tamamlamıştır demektir.

Çünkü Saliha bir hanım ancak, erkeğin dinini yaşama konusunda   kendisine yarı yarıya yardımcı olabilir.

PEKİ SALİHA  BİR KADININ  ÖZELLİKLERİ  NELERDİR … ?

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’e hangi kadın daha hayırlıdır diye sorulduğunda o şöyle buyurdu : Eşi kendisine baktığında ona neşe ve sürur verir, kendisine bir şey emrettiğinde eşine itaat eder, kendi nefsinde ve malında eşinin kerih gördüğü hususlarda ona muhalefet etmez. }

Ahmed : 7425 Nesei : 3231 Beyhaki : 7/82 Hakim : 2/161 Albani : 1786-İrva

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle tahdis etti : Nebi s.a.v : Kadınların en hayırlıları, deveye binen Arap kadınlarıdır. Kureyş kadınlarının en hayırlıları ise küçük çocuğu üzerine şefkat gösteren ve kocasına karşı da onun malını koruyup gözeten kadınlardır, buyurdu. }

Buhari : 5082-Ter : 5173 Müslim : 2527/201 Humeydi : 1047 İbni Hibban : 6268 İbn Ebi Asım : 1533-Sünne – Beyhaki : 7/293 Beğavi : 3965 Abdurrezzak : 20603 Ahmed : 2/269

“ … Enes r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu :  “ Dikkat edin ! Size kadınlarınızdan cennetlik olanlarını haber vereyim mi ? ” “ Evet ya Rasulullah ! ” dediler. Buyurdu ki ; “ Sevecen ve doğurgan kadındır ki, hata ettiği zaman elini, senin elinin üzerine koyar ve der ki ; “ Ya affet, yada neyi uygun görüyorsan öyle yap ”

Taberani Evsat : 2/206 Taberani Sağir : 1/89 Mecmauz Zevaid : 4/312 Tergib Ve Terhib :  3/37  Zehebi Kebair : s.176  hasendir.

“ … Allah resulü s.a.v şöyle buyurdu : Saliha bir kadının diğer kadınlara göre misali, siyah kargalar içindeki beyaz karga gibidir. Kötü kadının misali ise, dışı süslü, içi harap olan ev gibidir.”

Taberani : 8/201,238 Müsnedi Şamiyyin : 1171 Metalibu Aliye : 1636 Deylemi : 6452   Nesai İşratun Nisa : s.316 no ; 390 Nesai bunu muttasıl senedle rivayet etmiş, Hakim sahih olduğunu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Heysemi de Ahmed ve Taberani’den nakledip sahih olduğunu belirtmiştir. Mecmauz Zevaid : 4/274 Feyzul Kadir : 5/515 Keşful Hafa : 2/406

Bu ve emsali delillerde anlatıldığı gibi, saliha bir hanımın en belirgin özellikleri ;

=  Eşi kendisine baktığında ona neşe ve sürur veren…
= Gidişinde güler yüzle onu yola koyan, gelişinde onu güler yüzle karşılayan…
=  Kendisine bir şey emrettiğinde eşine itaat eden…
= Kendi nefsinde ve malında eşinin çirkin gördüğü hususlarda ona muhalefet etmeyen…
= Hata ettiği zaman elini, eşinin eli üzerine koyan ve ; “ Ya bu kusurumu affet, yada artık neyi uygun görüyorsan öyle yap, diyen…                               
=  Çoluk çocuğuna karşı şevkat ve merhamet gösteren … kimsedir.

İşte bir erkek için yuvada huzur ve mutluluğu yakalamanın en güzel vesilelerinden birisi de budur.

Allah’u Teala bütün Müslüman bekar erkek kardeşlerime saliha eşler nasibetsin. Evli olan kardeşlerimin de eşlerini Salihalardan eylesin.

11 – HANIM  İÇİN  DE  SALİH BİR  EŞE  SAHİB  OLMAK 

Ey Müslüman hanım … ! buraya kadar anlatmış olduğumuz vesilelerin yanı sıra, seni mutlu ve huzurlu kılan en önemli vesilelerden birisi de Salih bir erkeğe sahip olmandır.

Dünya ve ahiret  mutluluğun için bu vesile, unutmaki en ciddi ve en güzel bir vesiledir…  

Böyle bir eş, senin dinini yaşama konusunda sana tam anlamıyla yarı yarıya yardımcı olacak bir nimettir. Onun için senin, davetini kabul edeceğin kimse, Salih kimse olmalıdır. Yani dindar, ahlaklı ve edepli biri olmalıdır.

Ve bu konuda sakın seni Aile baskısı, yakışıklılık, zenginlik, asalet aldatmasın. Senin bu anlamda dikkat edeceğin ve arayacağın değerler şunlar olmalıdır :  

A – SEÇECEĞİN ERKEK, HER ŞEYDEN ÖNCE SAHİH BİR AKİDEYE, SALİH BİR AMELE VE GÜZEL BİR AHLAKA SAHİP OLMALIDIR

“ … Ebu Hureyre r.a dedi ki : Resulullah s.a.v : Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa onu evlendirin ! Yoksa yeryüzünde fitneler ve çok büyük fesat olacaktır, buyurdu. “

Tirmizi : 1084 İbni Mace : 1967 Hakim : 2/164 Beyhaki : 7/82 Albani : 1868-İrva

“ … Ebu Hureyre r.a dan, şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdu ki : ” Kadın şu dört şeyden dolayı nikahlanır ; malı için, soyu sopu için, güzelliği için ve bir de dindarlığı için. Sen dindar olanını ele geçirmeye bak …..”

Buhari : 11.c.5183.s – Müslim : 4.c.1466.n

Unutmaki bu hadis aynen senin için de geçerlidir. Yani sen de eş seçerken veya teklifine olumlu bakacağın kimse, bu vasıflarda olan bir kimse olmalıdır. 

B – SALİH BİR ERKEK, HANIMININ KENDİSİNE EMANET OLDUĞUNU UNUTMAYAN VE ONUN HAKKINDA ALLAH’TAN KORKAN KİMSE OLMALIDIR

“ … Cabir İbn Abdullah r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : ”… Kadınlar hakkında Allah’tan korkunuz. Çünkü sizler onları Allah’ın emanı ile aldınız ve ferçlerini Allah’ın kelimesiyle helal kıldınız …. “

Müslim : 4.c.1218.n – Ebu Davud : 2.c.1905.n – İbni Mace : 8.c.3074.n

C – HANIMA YEDİĞİNDEN YEDİREN, GİYDİĞİNDEN GİYDİREN, ONA KABA DAVRANMAYAN, YÜZÜNE VURMAYAN  VE  ONU  TERKETMEYEN BİRİ OLMALIDIR

“ … Hakim bin Mu’âviye el Kuşeyri r.a dan. O da babasından şöyle anlatıyor : Dedim ki : ” Ey Allah’ın Resülü ! bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir ? ” Resulullah s.a.v buyurdular ki : ” Kendi yediğinden ona yedirmen, giydiğinden ona giydirmen, yüzüne vurmaman, sen çirkinsin diye onu takbîh etmemen ve evinin içi hariç onu terk etmemen. “

Ebu Davud : 3.c.2142.n

Ç – SALİH ERKEK, HER ZAMAN HANIMINA HAYIRLI DAVRANAN BİRİ OLMALIDIR

“ … Süleyman b.Amr b.el-Ahvas şöyle dedi : Babam kendisinin Resulullah s.a.v ile veda haccında beraber olduğunu bana tahdis etti ve dedi ki : Resulullah s.a.v veda haccında bir ara Allah’a hamd edip güzel senada bulunduktan sonra insanlara bazı hükümleri zikredip nasihat etti. Sonra buyurdular ki : ” Kadınlara karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar size emanettirler. Kadınlardan bundan başkasına malik değilsinizdir. Ancak kadınlar haddi aşmak gibi açık bir edepsizlik yaparlarsa onların yataklarını terk ediniz. Yahut haddi aşmayacak şekilde onları dövünüz. Eğer onlar size itaat ederlerse, onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız ; kerih görüp istemediğiniz kimselere minderlerinizi çiğnetmemeleri ve evlerinize girmelerine izin vermemeleridir. Dikkat edin ! onların sizin üzerinizdeki hakları ise ; onların giyim ve kuşamında, yiyip içmesinde ihsanda bulunup güzel davranmanızdır. “ 

İbni Mace : 5.c.1851.n – Tirmizi : 2.c. 1172.n – Ahmed : 5 / 72-73

D – SALİH BİR ERKEK, HANIMINA KARŞI EN HAYIRLI OLAN KİMSEDİR

“ … İbn Abbas r.a’dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sizin en hayırlınız, ehli için en hayırlı olanınızdır. Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızım. ” 

Hakim : 4.73 – Tahavi : 3.211.n

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v buyurdular ki : Mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır. En hayırlısı ise, kadınlarına karşı en hayırlı olanıdır. “

Tirmizi : 2.c. 1171.n – Ahmed :  2.472.9706.n – Albani S . Sahiha : 284.n

E – SALİH BİR ERKEK, HANIMININ HATASINI ARAŞTIRMAYAN VE UFAK TEFEK HATALARINA DA GÖZ YUMAN KİMSE OLMALIDIR

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Kadın eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İstediğin şekilde doğru olamaz. Eğer ondan istifade etmek istersen, onda bu eğrilik olduğu halde ondan istifade edersin. İsteğine göre onu doğrultmak istersen onu kırarsın. Onun kırılması ise boşanmasıdır .” 

Müslim : 4.c.1468.n – Beğavi Mesabih : 2416.n – Beyhaki : 14723 Humeydi : 1168.n – Ebu Avane : 4501 – İbni Hibban : 4179.n

F – SALİH BİR ERKEK, HANIMLAR HAKKINDA BİRBİRLERİNE HER ZAMAN HAYIRLI ŞEYLER TAVSİYE EDEN KİMSE OLMALIDIR

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdularki : “…… Sizler kadınlar hakkında bir birinize hayırlı olmanızı tavsiye edin. Çünkü kadın kısmı eğe kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemiğin en eğri tarafı üstüdür. Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya çalışırsan onu kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri olmakta devam eder. Binaenaleyh sizler, kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. ”

Buhari : 7.c. 3110.s – Müslim : 4.c.1468-60.n

G – SALİH OLGUN BİR ERKEK, İMAN EDEN HANIMINDAN NEFRET ETMEMELİDİR

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v buyurdularki : “ Mü’min bir erkek mü’mine bir kadından sakın nefret edip ona kin beslemesin. Eğer onun bir huyunu beğenmediyse diğer bir huyundan hoşnut olabilir. ”

Müslim : 4.c. 1469.n – Ebu Avane : 4493.n

H – SALİH BİR ERKEK, YERİ GELİR EV İŞLERİNDE EHLİNE YARDIM EDEN BİRİ OLMALIDIR

“ … el-Esved şöyle dedi : Ben Aişe’ye : Nebi s.a.v evinde ne yapardı dedim. Aişe : Kendi ailesinin işinde, yani kendi evinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı dedi. “

Buhari : 704

“ … Aişe r.a şöyle dedi : Aişe ye Rasulullah s.a.v evinde ne yapar ? diye soruldu. Aişe : Rasulullah da bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi işlerini kendi yapardı dedi. “

Tirmizi : 293.Şemail Buhari : 541- Buhari Edebü’l-Müfted – İbni Hibban : 2/36 Ebu Nuaym 8/331.Hilye

Ey müslüman bacım … ! işte senin dikkat edeceğin, tekliflerine olumlu bakacağın, arayacağın ve bulmaya çalışacağın kimse böyle kimse olmalıdır.

Unutma ki her ne kadar velinin senin üzerinde etkisi fazla da olsa, söz yine sende bitecektir. Çünkü senin rızan olmadan asla kimse seni bir başkasına zorla evlendiremez… 

Rabbimden niyazım ; bizleri Salihlerden, eşlerimizi, kızlarımızı ve bütün müslüman kardeşlerimin eşlerini ve kızlarını da salihalardan eylesin …

                                                                                    Amin

                                       Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts