Allah’ım Receb Ve Şa’banı Bize Mübarek Kıl Hadisi

Allah’ım Receb Ve Şa’banı Bize Mübarek Kıl Ve Bizi Ramazana Ulaştır Rivayetinin Sıhhat Durumu 

كان إذا دخل رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان و بلغنا رمضان
Receb ayı girdiğinde Rasulullah (sav): “Allah’ım Receb ve Şa’ban ayını bize mübarek kıl ve bizleri Ramazana ulaştır derdi.

Rivayetin Tahric ve Tahkiki

Bu rivayeti İmam Ahmed’in oğlu Abdullah, “Zevâidu’l-Musned”de, 2346.
Taberânî, “el-Mu’cemu’l-Evsat”, hadis no: 3939.
Beyhakî, “Şuabu’l-Îmân”, hadis no: 3534.
Ebu Nuaym, “Hilyetu’l-Evliyâ ve Tabekâru’l-Asfiyâ”, 6, 269 tahric etmişlerdir.
İmam Ahmed, Müsned 1/259 da Abdullah bize Ubeydullah ibn Umer’den tahdis etti o da Zaide ibn Ebi Rakkad’dan o da Ziyad en-Nemiri’den o da Enes ibn Malik’den dedi ki: “…”
İbn Sunni /Amelu’l Yevmi ve’l Ley 659 da İbn Mun’i tariki ile bize Ubeydullah ibn Umer el-Kavariri’den “…”
Beyhaki Şuabu’l İman 3/375 de Ebu Ubeydullah el-Hafız ondan Ebu Bekr Muhammed ibn Muemmel ondan da Fuayl ibn Muhammed es-Şa’rani ondan da Kavariri “…”
Ebu Nuaym / Hilye 6/269 da Habib b. Hasan ve Ali ibn Harun dediler ki bize Yusuf el-Kadı bize Muhammed ibn Ebi Bekr ondan da Zaid ibn Ebi Rakkad “…”
Bezzar Müsned (Muhstasar Zevaidi Bezzar 1/285,402) Ahmed ibnMelik el-Kuşeyri o da Zaid’den “…”

Bu Rivayette İki Tane İllet Vardır

 1.  Zaid ibn Ebi Rakkad
  Buhari onun hakkında “Munkeru’l Hadis” demiştir.
  Ebu Davud “Onun haberini bilmiyorum” demiştir
  Nesei “Onun kim olduğunu bilmiyorum” demiştir.
  Zehebi / Divanu’d Duafa’da “Kendisiyle ihticac edilmez, hüccet değildir” demiştir.
  İbn Hacer : “Munkerul Hadis” demiştir.
 2.  Ziyad İbn Abdullah en-Numeyri el-Basri
  Yahya ibn Ma’in : “Daiful Hadis” demiştir.
  Ebu Hatim : “Hadisleri yazılır ama ihticac edilmez” demiştir.
  Ebu Ubeyde el-Ecri “Ben onu Ebu Davud’a sordum, Ebu Davud onu zayıfladı” demiştir.
  İbn Hibban / Mecruhin’de: “Munkerul Hadis” demiştir.
  Dare Kutni :“ Kavi değildir” demiştir.
  İbn Hacer : “Daif” demiştir.

Ulemanın Rivayet Hakkındaki Kavilleri

Beyhaki: “Ziyad en-Numeyri teferrüd etmiştir ve ondan Zaide ibn Ebi Rakkad rivayet etmiştir. Buhari, Zaide ibn ebi Rakkad ondan da Ziyad en-Numeyri için “Munkerul Hadis” demiştir.
Nevei / Ezkar s.274 de bu rivayet için “Hilye’de, bize zayıf isnadla rivayet edildi.” Demiştir.
Zehebi / Mizanu’l İ’tidal 3/96 da Zaid’in tercemei halini zikrederken bu rivayeti zikredip zayıf olduğunu belirtmiştir.
Heysemi Mucmu’z Zevaid 2/165 de “Bezzar onu rivayet etti. Senedinde Zaid ibn Ebi Rakkad vardır, ‘Buhari onun için ‘munkerul hadis’ demiş, demiştir.
İmam Ahmed’in Müsned’inin muhakkiklerinden olan Ahmed Muhammed Şakir bu rivayetin senedinin zayıf olduğunu söylemiştir.
Müsned’in bir diğer muhakkiki Şuayb el-Arnavud da rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir.
Allame Şeyh Muhammed Nasıru’d Din el-Elbani’de Mişkatu’l Mesabih’e yaptığı tahric çalışmasında 1359 da bu hadisin zayıf olduğunu beyan etmiştir.
 
TERCEME
CİHAN ELMAS
09.05.2020
 
Allah’ım Receb Ve Şa’banı Bize Mübarek Kıl Hadisi  cihanelmass.blogspot.com dan alınmıştır.

Similar Posts