Eskiden olduğu gibi son günlerde yine gündemi meşkul eden konulardan birisi de ; Kürtaj meselesidir.

Unutmayınız ki bu konu Kur’an’ın ve Sünnetin haram kıldığı bir caniliktir. Ve genelde kadınların başı altından çıkan bir fitnedir.

Ey hanım … ! eğer gerçekten samimi bir Müslüman isen … ! Yüce Allah’ın senin rahminde yarattığı hamilelik hususunda kendisine güvenilen emin bir kimse olmalısın. Bunun içindirki onu sakın ne gizle, ne düşürmenin yollarını ara, ne de onu aldırmaya kalkma… Bak seni yaratan Yüce Allah ne buyurmaktadır :

  وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ      

“ – kadınlar – Eğer Allah’a ve âhiret gününe iman etmişlerse Allah’ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir.”   Bakara : 228.Ay

Dolayısiyle rahmindeki hamileliği düşürmek ve ondan herhangi bir yolla  kurtulmak için sakın bir takım yollara başvurmaya kalkışma. Unutma ki Aile planlaması adı altında bu asırda yaygınlık kazanan düşük yapma ve aldırma operasyonları haram bir uygulamadır.

Eğer karnındaki yavruya ruh üflenmiş ve düşük yapmak sebebiyle ölmüş ise, bu yapmış olduğun iş, Allah’ın haksız yere öldürülmesini haram kıldığı bir canı öldürmek olarak değerlendirilir.

Bu anlamda eğer konu özetlenecek olur ise ;

1 – Şer’i bir gerekçe olmadıkça ve oldukça dar sınırlar çerçevesi dışında değişik aşamalarında hamile kalmış kadının cenini düşürmesi asla caiz değildir.

2 – Eğer hamilelik birinci aşaması olan ilk kırk gün içerisinde ve eğer bu süre zarfında cenini düşürmekten maksat çocukların eğitiminde zorlanmak yahut onların geçim ve öğrenim masraflarını karşılayamamaktan korkmak ya da gelecekleri adına endişe etmek yahut eşlerin sahip oldukları çocuklarla yetinmesi gibi cahilce bir gerekçe ile yapılsa, bu da asla caiz değildir.

3 – Gebelik, embriyo döneminde veya bir çiğnemlik et döneminde olup, hamileliğin devamı halinde ölümünden korkulacak şekilde annesinin tehlikeye düşeceğine dair güvenilir  doktorlar heyetinin kararı bulunmadıkça ; bu cenini düşürmek yine caiz değildir. Caiz olabilmesi için ayrıca annenin sağlığı için tehlike teşkil eden bütün hususları önlemek ve gerekli bütün yolları denemek gerekir.

4 – Ceninin annesinin karnında kalması, ölümüne sebep teşkil edeceğine dair güvenilir uzman doktorlardan bir heyetin kararı bulunmadıkça üçüncü aşamadan ve hamileliğin dört ayını tamamlamasından sonra cenini düşürmek helal olmaz ; doktorların bu kararının uygulanabilmesi için ayrıca ceninin hayatını kurtarmak için gerekli bütün yolların da denenmiş olması gerekir. Bu şartlar çerçevesinde ceninin düşürülmesine ruhsat verilmesinin sebebi ise, iki zarardan büyük olanını önlemek ve iki faydanın büyük olanını gerçekleştirmek içindir.

Faziletli ilim adamı Muhammed b. Useymin’in bu konuda “ Kadınlardan Gelen Tabii Kanlar ” adlı risalesinde şunlar zikretmektedir :

“ Şayet cenini düşürmekten kasıt onu yok etmek ve bu olay da eğer ruhun ona üflenişinden sonra geçekleşmiş ise, bunun haram olduğunda hiç bir şüphe yoktur. Çünkü bu haksızca bir canı öldürmektir. Öldürülmesi haram olan bir canı öldürmek ise Kitap, Sünnet ve icma ile haramdır.”

Kadınlardan Gelen Tabii Kanlar : 60.say.

İmam İbnu’l-Cevzî, Ahkamu’n-nisa adlı eserinde bu konuda şunları söylemektedir : “ Nikâhtan amaç çocuk sahibi  olmak olduğuna göre ve her sudan da çocuk olmadığına göre cenin oluştuktan sonra artık maksat gerçekleşmiş olur. Buna göre onu kasden düşürmeye kalkışmak evlilikten gözetilen hikmet maksadına aykırıdır. Eğer bu iş hamileliğin ilk döneminde olur ise ve ruhun üflenmesinden önce gerçekleşmişse bunda büyük bir günah vardır. Çünkü artık cenin mükemmelliğe doğru ilerlemekte ve tamam olmak yolunu tutturmuş bulunmaktadır. Şu kadar var ki kendisine ruh üflenmiş olana nisbetle günahı daha azdır, eğer kadın ruh taşıyan cenini kasden düşürecek olursa bu da mümin bir kimseyi öldürmek gibidir… Kur’anı kerimde ;

“ Diri diri gömülen kız çocuğuna “ hangi günahtan dolayı öldürüldü “ diye sorulduğu zaman…”   Tekvir : 8-9.Ay  diye buyrulmaktadır. ”

Ahkamu’n Nisa : 108-109.Say.

ANA RAHMİNDE ÇOCUĞUN SAKAT OLDUĞU DAHİ TESBİT EDİLSE … ONU ALDIRMAK HARAM VE KATİLLİKTİR … ÇÜNKÜ ONU O ŞEKİLDE TAKDİR EDEN ALLAH’TIR

Bu konuda yapılan en çirkin işlerden birisi de, ana rahmindeyken sakatlığı veya başka bir özrü tesbit edilen bebeğin rahatlıkla aldırılmasıdır.

Halbu ki gerçekten de tesbitleri doğru da olsa, bu iş haramdır ve katilliktir. Çünkü onu o haliyle takdir eden de Allah’ır. Ve bu bir imtihandır.

Bakınız islam ne diyor bu konu da :

“ …   Ebû Seriha Huzeyfe b. Esîd El-Gıfârî’nin yanına girdim de o şunu söyledi : Resulullah s.a.v’i şu iki kulağımla işittim şöyle diyordu : “ Gerçekten nutfe rahmin içine kırk gecede düşer. Sonra onun üze­rine melek iner.  Ve o Melek :
– Yâ Rabbi ! Erkek mi – olacak – yoksa dişi mi ? diye sorar. Allah onu erkek yahut dişi olarak yaratır. Sonra :
– Yâ Rabbi ! Sağlam mı olacak, yoksa sakat mı ? diye sorar. Allah onu ya sağlam yaratır yahut sakat. Sonra :
– Yâ Rabbi Bunun rızkı, eceli, ahlâkı ne olacak ? diye sorar. Sonra Allah onu ya şakî yahut saîd yaratır. “ 

Müslim : 8.c.2645/4.Say.117

Hulasa, her ne şekilde olursa olsun – ister geçim korkusu … ister bakamayız korkusu, ister sakat doğacak korkusu … ister se zinadan meydana gelen çocuk olsun – İnsan asla böyle bir işe kalkışamaz… Çünkü bu fiil kesinlikle haramdır ve katilliktir…

Bunu işi yapanlar şu konuda Allah’tan korkmazlarmı ki ; çocukları sağlam da doğsa, Allah’u Teala onlara bir musibet veya bir bela vererek sağlam doğan çocuklarını dahi senelerce yatalak kılar ve kendilerini de perişan edebilir …

Öyleyse basiretli müslüman bir hanım, hangi maksatla olursa olsun böyle çirkin bir suçu işlemeğe kalkışmaz. Bu husustaki saptırıcı propagandalara ve dinimize dayanmayan batıl geleneklere de aldanmaz…

                                                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts