{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi buyurdu ki : Dul kadın kendisinden açıkça emri alınmadan nikah olunmaz. Kız da kendisinden izin almadan nikahlanamaz. Orada hazır bulununlar : Ya Rasulallah, kızın izni nasıl olur ? dediler. Rasulullah : Onun izin vermesi sukut etmesidir, buyurdu. }

Buhari 5136-Ter: 5229 Müslim 1419/64 Ebu Davud 2092 Nesei 3265 Tirmizi 1107 Darimi 2/138 İbni Mace 1871 İbn Carud 707 Dare kutni 2/238 Beyhaki 7/119

 { … Aişe r.a şöyle dedi : Ben : Ya Rasulellah ! kadınlar nikahlanma hususunda kendileriyle istişare edilirler mi ? dedim. Rasulullah s.a.v “ Evet “ buyurdu. Ben : Kız, evleneceği kimse hakkında istişare edilirse utanır ve susar dedim. Rasulullah : Onun susması onun iznidir, buyurdu. }

Buhari : 6815 – Müslim : 1420/65 – İbni Hibban : 4080 – Beyhaki : 7/119 – Beğavi : 2255 Ahmed : 6/165

{ … Yahya b. Said el-Kasım şöyle tahdis etti : Cafer oğullarından olan bir kadın, velisinin kendisi istemediği halde evlendireceğinden korktuğunda Ensar’dan iki yaşlı kişiye – Yani Cariyenin iki oğlu Abdurrahman ve Mücemmi isimli kişilere – haber gönderdi de sordu. Bu iki yaşlı şeyh ona : Sakın korkma, çünkü Ensar’dan Hansa binti Hizam’ı babası kendisi istemediği halde evlendirmişti de – onun talebi üzerine – Nebi s.a.v bu nikahı iptal etmişti , dediler. }

Buhari : 15.c.6838.s – Malik 2/535/25 Ebu Davud 2101 Nesei 3268 Darimi 2/139 İbni Mace 1873) İbn Carud 710 Beyhaki 7/119 Ahmed 6/328 Albani 1830

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi buyurdu ki : Yetim kızın nefsi hakkında müsadesi alınır. Sukut ederse, sukut onun iznidir. Eğer izin vermez ise onun nikahına cevaz yoktur. “

Ebu Davud : 3/2093.n – Tirmizi : – Nesai

{ … Hansa binti Hizam r.a şöyle rivayet etti : Hansa’yı babası iznini almadan evlendirmişti. Halbuki Hansa dul idi ve bu evliliğe razı olmadı. Akabinde Rasulullah’a gidip durumu şikayet etti. Rasulullah s.a.v de onun nikahını iptal etti. }

Buhari : 5230 Malik : 2/535/25 Ebu Davud : 2101 Nesei : 3268 Darimi : 2/139 İbni Mace : 1873 İbn Carud : 710 Beyhaki 7/119 Ahmed : 6/328
 

                                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts