“ … Ebu Said el-Hudri r.a’den Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen herkese vacibdir.”

Buhari Ter : 895 Müslim 846/5 Ebu Davud 341 Nesei 3/93 Darimi 1/361 İbni Mace 1089 Malik 1/122/4 İbni Huzeyme 1742 Beğavi 331 Beyhaki 1/294 Ahmed 3/60 Albani 143-el-İrva

“ … İbni Ömer r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Herhangi biriniz cumaya gideceği vakit gusül etsin.”

Buhari Ter : 851 Müslim 844/1 Nesei 1375 Malik 1/102/5 Beğavi 332 Albani 458 S. Cami

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Her yedi günde bir gün gusül edip başını ve bütün vücudunu yıkamak her müslüman üzerine Allah‘in bir hakkıdır.”

Müslim 849/9 Buhari 897- 898 Abdurrezzak 5298 İbni Huzeyrne 1761 Beğavi 337

“ … Aişe r.anha şöyle dedi : İnsanlar köylerden ve Medine civarındaki evlerden cumaya iştirak ediyordu. Sırtlarında ki abalara toz toprak isabet etmiş halde gelirlerdi. Bu halde onlardan ter kokusu çıkardı. Rasulullah benim yanımdayken onlardan biri Ona geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem : Keşke bu cuma gününüz için yıkansanız, buyurdu.”

Buhari Ter : 868 Müslim 847/6 Ebu Davud 1055 Nesei 3/93-94 İbni Huzeyme 1745 İbni Hibban 1237

“ … Semure b. Cundeb’den Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Bir kimse cuma günü abdest alırsa o, makbuldür, iyidir. Kim de gusül abdesti alırsa, gusül abdesti daha faziletlidir.”

Ebu Davud 354 Nesei 1379 Tirmizi 497 Darimi 1/362 İbni Huzeyme 1757 İbnu’l- Carud 285 Beğavi 2/164 Beyhaki 1/295 Ahmed 5/88-11-17-22

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle tahdis etti : Bir cuma günü Ömer b. el-Hattap hutbe okurken mescide Osman r.a çıkageldi. Ömer ona tariz ederek : Bazı insanlara ne oluyor ki ezandan sonra gecikiyorlar ! dedi. Osman : Ya emirel mü’minin, ezanı işitince sadece abdest alıp buraya geldim, dedi. Ömer r.a : Sadece abdest aldın öyle mi ? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in : Herhangi biriniz cuma namazına geldiğinde yıkansın, dediğini işitmediniz mi ? dedi. ”

Başka bir rivayette ise : “… Bir de Rasulullah’ın yıkanmayı emrettiğini bilip dururken sadece abdest aldın yıkanmadın öyle mi ? dedi. ”

Buhari : 878 – Müslim : 845 / 4-3


Tacuddin el Bayburdi                                                          

Similar Posts