Ve bu örtünmesinin yanı sıra yine kendisinin yararına olan bir çok güzel hükümler vazetmiştir İslam. Bunlardan bir tanesi de : Evinden dışarıya çıkarken koku sürünmemesidir.

İslam, seddu’z zerai – yani kötülüklere engel olma veya set çekme – kabilinden koyduğu bu kaideyle, kadının evinin dışına çıkarken erkeklerin nazar-ı dikkatlerini celbetmemek için güzel koku sürünmesini yasaklamıştır.

{ … Ebu Musa el-Eş’ari r.a Rasulullah s.a.v’den şöyle naklediyor : “ Her göz zinacıdır. Kadın güzel koku sürünüp bir topluluğun yanından geçerse işte o da böyle böyledir ” yani zina etmiş gibidir. }

Ahmed : 4/398

{ … Zeyneb es-Sakafi r.a da, Rasulullah s.a.v’in :  “ Siz kadınlardan kim camiye çıkarsa sakın güzel koku sürmesin ” buyurduğunu nakletti. }

Müslim : 4/163 – Nesai : 8/133.

{ … Ebu Hureyre r.a.da, Rasulullah s.a.v’in : “ Hangi kadın üstüne buhur sürerse ; bizimle birlikte yatsı namazına gelmesin ”  buyurduğunu rivayet etmiştir. }

Müslim : 4/163 – Ebu Davud : 4175.N

{ … Ebû Raham’ın azatlı kölesi Ubeyd şöyle rivâyet etmiştir : Ebû Hureyre r.a koku sürünmüş olarak mescide doğru giden bir kadınla karşılaşır. Ona şöyle der : Ey el-Cebbâr’ın câriye kulu, böyle nereye gidiyorsun ?. O da : “ Mescide ! ” der. Ebû Hureyre : “ Bunun için mi koku süründün ? ” Kadın : “ Evet ! ” der. O da der ki : “ Ben Peygamber s.a.v’in :  “ Eğer herhangi bir kadın koku sürünür de mescide böyle giderse, Allah Teâlâ, gusül abdesti alana kadar o kadının namazını kabul etmeyecektir ” dediğini duydum. }

Ebû Dâvûd : Teraccul : 7 – İbn Mâce : Fiten : 19

{ … İbn Huzeyme’nin rivâyeti ise şöyledir : Ebû Hureyre’nin yanından, kendisinden parfüm kokusu yayılan bir kadın geçti. Dedi ki : el-Cebbâr’ın câriyesi, nereye ? ” Kadın dedi ki : “ Mescide.” “ Parfüm mü süründün ? ” “ Evet.” Dedi. – Bunun üzerine Ebû Hureyre şöyle dedi – : “ Dön ve guslet. Zira ben, Resulullah s.a.v’in şöyle dediğini işittim : Allah, kendisinden koku – parfüm – yayılır bir hâlde mescide giden hiçbir kadının namazını, geri dönüp gusledinceye kadar kabul etmez.” }

İbn Huzeyme, Sahîh, hadîs nr.1682

İşte bu hadisler, kadının koku sürünerek dışarı çıkmasını yasaklar. Zira bu fiiliyle ondan güzel koku yayılacaktır. Bu ise, erkeklerin ona yönelip bakmasına, ondan hazlanmasına ve ona meyletmesine sebep olacaktır. 

Değerli Müslüman … ! unutmaki hoş koku, şehevi duyguları kamçılayan çok etkili  bir vesiledir. Bu yasak şu ilahi kelamın şumulü dahilindedir ;

“ … Kapalı olan süs  güzelliğinizi bilsinler diye ayaklarınızı yere vurmayın …“ 

Çünkü bu Ayet, kadın için erkeği uyaracak ve kendisiyle meşgul edecek olan her türlü davranış, eylem ve görüntüyü yasaklamaktadır.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts