Değerli kardeşlerim … ! çok ilginçtir ki ; 50 tane sahabeden gelen 450 rivayetin karşısında hala namazdaki tekbirlerde ellerini kaldırmayıp da bize zayıf bir rivayeti delil olarak sunmaya çalışırlar… Ben, belki bu konudaki hadisin zayıflığından haberi olmayan kardeşlerim olabilir düşüncesiyle zikri geçen bu rivayetin zayıflığını anlatmayı, ayrıyeten her tekbirde de ellerin kaldırılması gerektiğini sizlerle paylaşmayı düşündüm …

{ … Abdullah ibnu Mesud r.a’dan rivayet edilmiştir. Dedi ki : Size Peygamber s.a.v’in namazını kıldırayım mı ? Müteakiben namaz kıldı ve yalnız başlangıçta ellerini kaldırdı. }

                                          Ebu Davud : 1.c / 748.n – Tirmizi :  1.c / 257.n

Ebu Davud,  Ahmed İbn Hanbel, Yahya İbn Adem , İbn Mübarek, Ebu Hatim, İbn Hibban , İbn Abdil Ber, El Bezzar : Bu Hadis için  “ Zayıftır ”  derler.

{ … Bera bin Azibr.a’dan : Rasulullah s.a.v namaza başladığında ellerini kaldırdığını gördüm. Sonra namazdan çıkana kadar ellerini bir daha kaldırmadı. }

Ebu Davud : 1.c / 752.n 

EBU DAVUD : Bu hadis sahih değildir. Çünkü bazı raviler “ sonra bir daha kaldırmazdı ” cümlesini zikretmemişlerdir, diyor.

EL MENHEL YAZARI  Şöyle diyor : Bera’nın hadisi el kaldırmamaya delalet etmez. Çünkü Buhari, A. İbnu Hanbel, İmam Şafi, İbnu Uyeyne, İbnu Zubeyr, Darimi ve başka imamlar bu hadisi zayıf görmüşlerdir.

Ayrıca hadis lafızları “ sonra bir daha kaldırmazdı “ cümlesinin hadisden olmayıp ravi Yezid bin Ziyad’ın sözü olduğunda ve haberin  “ müdrec “ olduğunda ittifak etmişlerdir. Nitekim Şube. Sevri, Halid el-Tahhan, Zübeyr ve başka hafızların rivayetinde bu cümle yoktur.

Ebu Davud : 1.c .750.n 

EL- HUMEYDİ : Bu ilaveyi   “ yani bir daha kaldırmazdı “ sözünü  Yezid yapmıştır. Yezid ilave yapar demiştir.

EL – BEZZAR : Bu ziyade “ yani bir daha kaldırmazdı sözü “ sahih değildir.

DARE KUTNİ : Bu ilave olmaksızın hadisi Yezid bin Ebi Ziyad yoluyla El-Bera’dan rivayet etmiştir.doğrusu da budur demiştir.

Dari Kutni’nin Ali bin Asım yoluyla Muhammed bin Ebi leyla’dan onunda Yezid bin Ebi Ziyad’dan olan rivayetinde bu ilave mevcuttur.

Ali demiştir ki : Ben Kufe’ye vardığım zaman Yezid’in hayatta olduğu söylendi. Bunun üzerine, ona gittim. Kendisi bana bu hadisi rivayet etti. Rivayetinde bu ilave yoktur. Bunun üzerine ben ona İbn Ebi Leyla’nın bana haber verdiğine göre sen: Sonra bir daha kaldırmazdı demişsin, dedim. Yezid bana : ben bunu hatırlayamayacağım, dedi. Ben tekrar onu ziyaret ettim. Yine : ben bunu hatırlayamıyorum dedi.

{ … İbnu Ömer r.a’dan : Rasulullah s.a.v namaza başlarken ellerini kaldırırdı, sonra bir daha kaldırmazdı. }

Beyhaki  : El-Hilafiyat’ta 

EL- HAKİM : Bu hadis batıl ve Mevzudur.

İBNİ KAYYIM EL- CEVZİ : Şöyle diyor : Hadisin sonundaki “ Bir daha kaldırmazdı ” sözü sahih değildir.

Zad’ül Mead : 1.c / 151.s 

ABDULLAH İBNU MUBAREK : Ez-Zuhri’nin Salim’den,onun da babasından rivayet ettiği hadisi zikrederek şöyle dedi : Ellerini kaldıran kişinin hadisi sabittir. Ve İbnu Mes’ud’un Rasulullah s.a.v yalnız birinci defasında – yani namazın başında – ellerin kaldırırdı hadisi sabit değildir.

Tirmizi : 1.c . 256.n

NAMAZDA  HER  TEKBİRLE  BERABER  ELLER  KALDIRILIR

{ … Malik bin El-Huveyris r.a’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v iftidah tekbirini aldığı zaman kulaklarının yakınına kadar ellerini kaldırırdı. Ruku’ya gittiği zaman aynı şeyi yapardı. Ve ruku’dan başını kaldırdığı zaman da aynı şeyi yapardı … }

Buhari : 2.c / 753.s – İbn Mace : 3.c / 859.n

{ … Katade’den şöyle dedi : Enes ibnu Malik’e Rasulullah s.a.v’in namazı nasıldı bize göster dedim. Kalktı ve namaz kıldı. Ellerini her tekbirde kaldırıyordu.}

                                     Taberani . Evsat  ve Mecmau’z Zevaid de sahih olarak.

{ … Cabir ibn Abdillah r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v namazında ki her tekbirde ellerini kaldırırdı }

Mecmau’z  Zevaid’de Hasen : 2.c / 101 

{ … Vail ibn Hucur r.a dan. Rasulullah s.a.v’i gördüm, tekbirle beraber ellerini kaldırıyordu }

                                                                         Ahmed : 4 / 316 – 18369.n

{ …  Süleyman  bin Yesar r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v tekbir alırken ellerini kaldırırdı. }

Ebu Davud : 1.c.738.n  –  Muvatta  : 1.c.95.s 

{ … Abdullah ibnu Ömer r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v ruku’ya ve secdeye gittiğinde ellerini kaldırırdı. }

                                                                 Buhari  Cüz : 25’de Hasen olarak.

{ … Umeyr b.Habib r.a’dan. Rasulullah s.a.v farz namazlarında her tekbir ile beraber ellerini kaldırırdı  }

                              İbn Mace : 3.c.861.n

{ … Abdullah ibn Abbas r.a dan.Resulullah s.a.v her tekbirle beraber ellerini kaldırırdı. }

İbn Mace : 3.c.865.n 

{ … Enes ibnu Malikr.a’dan : Rasulullah s.a.v ruku’da ve secde de ellerini kaldırırdı. }

                                                                         İbn Ebu Şeybe  :  1.c / 230

Bu ve emsali delilleri çoğaltmak mümkündür… Zikri geçen Hadislerde de anlatıldığı gibi, Namaz kılan bir Müslüman her tekbir alışında ellerini kulakları veya omuzları hizasına kadar kaldırmalıdır…

Bu delillere rağmen, bir takım cahil kimselerin dediği gibi, “ Namazın her tekbirinde elleri kaldırmak Namazın sünnetindendir, dolayısıyla kaldırmasakta Namazımıza bir zarar gelmez “  diyemeyeceğimiz gibi, bilgisizce, ilimsizce  “ Bu hadisler nesh edilmiştir “ sözünü de asla kullanamayız…

Çünkü ne onların dediği gibi bu olayda nesh vardır ve ne de, elleri kaldırmak Namazın sünnetidir… Allah Rasulü s.a.v’in : “ Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılınız “ ifadesi, Namazı tepeden tırnağa farz kılan bir ifadedir.

Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                              Tacuddin el Bayburdi 

Similar Posts