Ey Müslüman bacım … ! Şunu asla unutma ki ; sağlıklı bir yuvanın kurulması ve devamı için ilk görevin, salih bir eş seçimidir… Her ne kadar velinin izni-rızası olmadan nikah olmasa da, bu konuda senin de rızan ve tercihin çok önemlidir … Yani son söz yine sende biter… Onun içindir ki seçimini güzel yapmalısın …

Güzel bir yuva, sıcak bir ilişki, dindar bir yaşantı ve huzur için hanım, kocasına karşı saygılı, sevgili, kendisine bir şey emredildiğinde ona itaat eden ve yüzüne baktığında neşe ve sürur veren bir eş olmadır…

Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır : { … Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır… }   Bakara : 228.Ay.

1 – ERKEĞİN KADIN ÜZERİNDEKİ HAKKI DAHA FAZLA VE EV DE SÖZ SAHİBİ DE ODUR

{  Allah, insanları  birbirinden  üstün  kıldığı sebeple ve mallarından – kadınların ihtiyaçlarına harcayıp – infak ettiklerinden dolayı erkekler kadınlar üzerinde idarecidirler…. }  Nisa : 34.Ay.  buyuruyor.

{ … İbni Ömer r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v buyurduki : Dikkat ediniz hepiniz idarecidir ve hepiniz elinin altındakilerden sorumludur. İnsanlar üzere seçilmiş olan en büyük imam bir idarecidir ve idaresi altında bulunanlardan sorumludur. Erkek kendi ev halkı üzerinde idarecidir o da ev halkından sorumludur. Kadın da kocasının ev halkı ve çocukları üzerinde bir idarecidir ve o da onlardan sorumludur. İnsanın hizmetçisi de efendisinin malı üzerinde bir idarecidir ve o da malların korunmasından mesuldür. Dikkat edin hepiniz idarecisiniz, hepiniz idare ettiğinizden mesulsünüz. }

Buhari : 7138-Ter : 6987 Müslim : 1829-20 Ebu Avane : 7031-7032 Ebu Davud : 2928 Tirmizi : 1705 İbni Hibban : 4489 Ebu Yağla : 5831 Beyhaki : 6/287 Begavi : 2469 Ahmed : 2/111

2 – ERKEK, KADININ YA CENNETİ YA DA ATEŞİDİR 

{ … Abdullah b. Mıhsan halasından şöyle dediğini tahdis etti : Rasulullah s.a.v’in yanına girdim, Rasulullah bazı ihtiyaçlar için kalktı ve o ihtiyaçları yerine getirdi. Sonra Rasulullah s.a.v bana : Sen koca sahibi bir kimse misin ? buyurdu. Ben : Evet dedim. Rasulullah : Ona nasıl – davranmakta – sın ? buyurdu. Ben : Aciz olup yerine getiremediğim işler hariç onun isteklerini yerine getirmekten imtina etmiyorum dedim. Rasulullah s.a.v : Ondan nerede olduğuna iyi bak ! Çünkü kocan senin ya cennetin yahut da ateşindir, buyurdu. }

İbni Ebi Şeybe : 7/47 Ahmed : 4/341 Nesei : 76 İşretu’n Nisa Albani S : 285-Zifaf

( … Ebu  Hureyre  r.a  dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Bir  kadın  beş vakit namazını kılar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse istediği kapıdan cennete girer. )

Taberani Evsat : 2.169 – Ahmed Müsned : 1.191.1664.n – el Albani Adabu’z Zifaf : 95.s

3 – KADIN  KOCASINDAN  İZİNSİZ  NAFİLE  ORUÇ  TUTMAMALIDIR 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v kocalarının izni olmadan kadınların – nafile – oruç tutmalarını yasaldadı. }

İbni Mace : 1762 Ebu Davud : 2459 İbni Hibban : 956-Mevarid Hakim Müstedrek : 1594 Ahmed Müsned : 11759 el Albani : 7/64-65-İrvau Ğalil

( … Ebu Hureyre r.a anlatıyor : ” Rasulullah  s.a.v buyurdular ki : Şayet  ben  bir  insanın  başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. ) 

Tirmizi : 2.c.1168.n – Ahmed : 6/76

4 – KADIN KOCASININ CİNSEL DAVETİNE İCABET ETMELİDİR

Müslüman bir hanım şer’i bir mazereti olmadığı sürece kocasının yatağını asla terketmemesi gerekir… Yani Hayz, nifas, hastalık ve Ramazan orocu gibi mazeretler olmadığı sürece hanım kocasının davetine icabet etmelidir. Bu, erkeğin hanımı üzerindeki en ciddi haklarından biridir.

“ … Abdullah bin Ebi Evfa r.a’dan.Şöyle demiştir : Muaz Şam’dan dönünce Peygamber s.a.v’e secde etti. Rasulullah s.a.v :
–   Bu ne ya Muaz ? buyurdu. Muaz :
– Ben Şam’a vardım, onların reislerine ve emirlerine secde ettiklerini gördüm. Ben bu işin size yapılmasını arzuladım, diye cevap verdi. Rasulullah s.a.v :
– Sakın böyle yapmayın ! Eğer ben Allah’tan başkasına secde etmesini her hangi bir kimseye emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Muhammed’in nefsi elinde olan Zata yemin ederim ki, bir kadın, kocasının hakkını eda etmedikçe Rabbinin hakkını da eda edemez. Kadın (deve sırtındaki ) semere binmiş iken kocası nefsini talep edecek olsa, kadın bu isteğe mani olamaz. “

İbni Mace : 5.c.1853.n – Ahmed  : 4.381.18913.n

( … Ebu  Hureyre r.a  anlatıyor : ” Rasulullah  s.a.v buyurdular ki : ” Nefsim   elinde  olan Zât-ı Zülcelâl’e  yemin  ederim ki, bir erkek hanımını  yatağa  davet  ettiğinde  kadın  imtina  edip  gelmezse, kocası  ondan râzı oluncaya kadar semada olan melekler ona ğadab ederler. ” )

Bir başka rivâyette şöyle denmiştir : ” Erkek, kadınını yatağına çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler  sabaha  kadar – bir rivayette yatağa gelinceye kadar – kadına lânet okurlar.”

Bir  başka  rivâyette ise : ” Kadın küskünlükle kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lânet ederler “ denmiştir. )

Buhari Nikâh : 85 Bed’ü’l- Halk : 6 – Müslim Nikâh : 120 – 122 /1436 – Ebu  Dâvud : Nikah 41/2141

5 – MÜSLÜMAN BİR HANIM KOCASINA – LAFIYLA – SÖZÜYLE – TAVIRLARIYLA – EZİYET ETMEMELİDİR 

( … Muaz İbni Cebel r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Dünya’da herhangi bir kadın kocasına eziyet verdiğinde, o koca için cennette bulunan hurisi şöyle çağrıda bulunur :

– Ey kadın ! Allah seni öldürsün, ona eziyet etme. O senin yanında misafirdir. Nerede ise yakında senden ayrılıp bize gelecektir. )

İbni Mace : Tirmizi : 

6 – MÜSLÜMAN BİR HANIM KOCASININ HOŞUNA GİTMEYEN İŞLERDEN UZAK DURAN VE ONA  KARŞI GÜLER YÜZ VE SICAK TAVIRLAR SERGİLEYEN BİRİ OLMALIDIR 

( … Ebu Hureyre r.a anlatıyor : ” Allah Rasulü s.a.v’e sorulduki : Ey Allah’ın Rasulü ! hangi kadın daha hayırlıdır ? . Rasulullah s.a.v : Kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden, nefis ve malında kocasının  hoşuna  gitmeyen  şeyle  ona muhalefet etmeyen kadın !  diye cevap verdi. )

                                                                                          Nesai Nikâh : 14/6/68

7 – MÜSLÜMAN BİR HANIM KOCASININ İZNİ OLMADAN DIŞARIYA ÇIKMAYAN, ONUN İZNİ OLMADAN EVİNDEN BAŞKALARINA BİR ŞEYLER VERMEYEN BİRİ OLMALIDIR

( … İbni Abbas r.a dan. Dedi ki : Haysem kabilesinden bir kadın Allah Rasulü s.a.v’in yanına gelip dedi ki : 
– Ben kocası olmayan bir kadınım. Evlenmek istiyorum. Acaba eşinin boynunda kocasının hakkı nedir ?. Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki :
– Kocanın eşinin üzerindeki haklarından birisi ; kocası onun nefsini istediği zaman, o devenin sırtında olsa dahi kocasının isteğine cevap vermesidir. Kocanın eşinin üzerindeki haklarından birisi de ; kocanın izni olmaksızın onun evinden herhangi bir şeyi başkasına vermemesidir. Eğer kocanın izni alınmadan onun evinden başkasına bir şey verirse günahı onun boynuna, ecir ise kocaya yazılır. Kocanın haklarından birisi de ; kocanın izni olmaksızın eşinin nafile oruc tutmamasıdır. Eğer kocanın izni olmadan nafile oruc tutarsa boşu boşuna acıkmış ve susamış olur. Ve kendisinden de o oruc kabul edilmez. Ve birde kadın kocasının izni olmadan evinden dışarıya çıkarsa, geriye dönünceye ve tevbe edinceye kadar melekler ona lanet okurlar. )

                                                                            Beyhaki … İbni Ömer r.a dan. 

Ey iman eden hanımlar … ! bazen nefislerinize hoş gelmese de, İnanın bahsi geçen İslamın bu güzel değerleri mutlu ve huzurlu bir evlilik için çok önemli vesilelerdir …
 

                                                                   Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts