“ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bir seriyyede gönderdi : Falan ve Falan kişileri bulursanız, onları ateşle yakınız, buyurdu. Sonra bizler yola çıkmak istediğimiz anda bizlere : Ben size, falan vefalan kişileri bulursanız onları ateşle yakanız diye emretmiştim. Oysa ateşle ancak Allah azap eder. Bu sebeple onları bulursanız – normal şekilde – öldürün, buyurdu.”

Buhari : 3016-Ter : 2812-2954

“ … İkrime şöyle dedi : Ali b. Ebi Talib r.a’ya birkaç tane zındık getirildi o da onları yaktı. Bu olay İbni Abbas’a ulaştığında İbni Abbas şöyle dedi : Ben, Rasulullah s.a.v’in : Allah’ın azabı ile azap vermeyin, şeklindeki yasağından dolayı onları yakmazdım. Aksine ben onları Rasulullah s.a.v’in : Dinini değiştiren kimseyi öldürün, hükmünden dolayı öldürürdüm, dedi. ”

Buhari : 6922-Ter : 6788 İbni Hibban : 5606 Ebu Ya’la : 2532 Alımed : 1/282

“ … Halid Bin Velid r.a Mürtedlerden Bazılarını yakarak cezalandırmıştı. Bunu duyan Ömer r.a : “ Ebû Bekir’r.a’ya gelip Allah’tan başkasının yakarak ceza vermeyeceğini söyleyerek onu görevden almasını önermiştir. “

İbn Sa’d Tabakatu’l-Kübra : 7/396

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts