Ey müslüman bacım … ! şunu asla unutmaki baş örtüsü ile saç örtüsü birbirinden çok farklıdır… İslam senden başını örtmeni ister – baş ise ; boğazından tepene kadar olan kısımdır – sen sadece saçını örterek, başını örttüğünü ve bu konuda gerekeni yaptığını sakın sanma …ve aşağıda da okuyacağın gibi ” el ve yüz kapanmanın dışındadır ” sözlerine de sakın kanma … Çünkü ; 

EL  VE  YÜZ  MÜSTESNA  ANLAYIŞI  VE  HADİSİ  SAHİH  DEĞİLDİR

Yüzün örtünmesi ile alakalı sahih delillerin karşısında meseleyi hala sağa sola çekerek, “ kadının yüzünün kapanması güzel ama, bu illa da farz olan bir görev değildir “ şeklinde konuşanlar olmuştur.

Ve tabi ki ileri sürdükleri de bir takım  gerekçeler vardır… Bunlardan bir tanesi :

“ … Abdullah İbn Abbas r.a’nun Nur suresi : 31.Ayet’i celilesinde geçen “ … kendiliğinden görünenlerden … “kasdın yüz, el ve yüzük olduğunu söylemesidir.

İbni Kesir Tefsir : 11.c.5861.S 

Bu anlayışa karşı diyoruz ki : 

Birinci husus : Her şeyden önce kaynak Kur’an ve Sünnet, delil ise bu iki kaynağın ortaya koyduğu şeylerdir. Allah kendilerinden razı olsun, sahabeden herhangi birinin söz ve davranışı Kur’ân’a ve Sünnet’e muhalif olduğu müddetçe delil olarak kabul edilmez. Aynen İbni Abbas’ın muta nikahı hususunda vermiş olduğu fetvasının kabul edilmediği gibi.

İkinci husus ise :İbni Abbas’ın kendilerinin iddia ettiği görüşte olduğunu kabul etsek bile, aynı konuda başka bir sahabenin de farklı bir görüşü söz konusudur. 

Çünkü İbni Mes’ud r.a da, bu Ayet’te bahsi edilen “ … kendiliğinden görünenlerden … “  kasdın, dış elbiseler ve görünmesi zorunlu olanlar, olduğunu tefsir etmiştir.

İbni Kesir Tefsir : 11.c.5861.s

Bu sefer sormamız gerekiyor : Peki sahabe sözüne göre hareket edecek olursak, burada hangi sahabinin sözünü almamız gerekir. ? … Çünkü konu ile alakalı farklı iki görüş sözkonusudur.

Hulasa sahabe bile ihtilaf anında Allah’a ve Rasulüne – yani Kur’ana  ve Sünnete – nasıl gidiyor idiyseler, bizlerde her konuda olduğu gibi bu konuda da Kitaba ve Sünnete gitmek zorundayız. 

Konuyla ilgili delillerde de anlatıltığı gibi, bu konuda sahih olan, doğru olan kadının yüzünü kapamasıdır. El ve yüz müstesna anlayışı ve hadisi ise sahih değildir.

{ … Aişe r.anha dan şöyle nakleder : Esma binti Ebu Bekr – Aişe nin kız kardeşidir – üzerinde ince bir elbise olduğu halde Muhammed s.a.v’in yanına gelmişti. Muhammed s.a.v de yüzünü başka bir tarafa çevirerek şöyle dedi : “ Ya Esma ! Buluğ çağına ermiş bir kadının şu ve şundan  – elini ve yüzünü işaret ederek – başkasını göstermesi uygun değildir. ” }

Ebu Davud : 4.c.4104.n

Aişe r.anha’nın rivayet etiği bu hadise gelince… Bu hadis iki nedenden dolayı zayıf kabul edilmiştir : 

Birinci olarak :  Hadisin senedinde Aişe  ile Halid b. Dureyk arasında kopukluk vardır….. Hadisi tahriç eden Ebu Davud der ki : Bu hadis mürseldir. Çünkü Halid İbni Dureyk , Aişe’ye yetişmemiştir. – yani ondan bir şey duymamıştır –

Ebu Davud : 4.c.4104.n

Ebu Hatim Er Razi de bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir.

İkinci olarak : Hadis’in senedinde Şam’da oturan Said b. Beşir En Nasri vardır. İbn Mehdi bu adı hiç anmamış ; Ahmed b. Muin, İbn El Medeni ve Nesai bu şahsın zayıf olduğunu belirtmişlerdir. 

Bundan dolayıdır ki bu hadis zayıf olduğu gibi, örtünmenin vacib olduğunu ifade eden sahih hadislere de karşı koyamaz. 

Kaldı ki Muhammed s.a.v hicret ettiği vakit Esma binti Ebu bekir 27 yaşındaydı. Bu yaştaki birinin yüz ve elleri dışındaki vucut hatlarını ortaya koyabilecek nitelikteki ince bir elbise giyip Muhammed s.a.v’in yanına gelmesi de düşünülemez. 

Hadisin tahkiki ile alakalı ifadeler … M.Salih el-Useymin : Risaletu’l fi’l hicab 32.s

Üçüncü husus ise : Bizler, kendiliğinden görünenler ifadesi ile, kendimizin gösterdiği ifadesini karıştırmaktayız. Çünkü bu iki ifade birbirinden çok farklıdır. Yüzümüzü kendimiz açıpta ardından buna, “ kendiliğinden görünen “ dersek bu çok garip tezat olur.

Bu konuda en güzel izahı Allah kendisinden razı olsun İbn Hacer yapmıştır. O der ki :  kendiliğinden görünenlerden kasdın, Aişe annemizin savaşta yaralananlara su yetiştirmek için koşarken baldırının gözükmesidir. İşte bu tür olaylar ancak kendiliğinden görünenler olarak tefsir edilir. 

Bununla beraber İbni Mes’ud r.a da, Ayet’te bahsi edilen “ … kendiliğinden görünenlerden … “  kasdın, dış elbiseler ve görünmesi zorunlu olanlardır dediği gibi.. Çünkü burada da dış elbiseler kendiliğinden görünen şeylerdendir…

İbni Kesir Tefsir : 11.c.5861.s

MÜSLÜMAN  KADININ  ELİ  YÜZÜ  KAPALI  OLMALIDIR 

Bunun en açık ve en güzel delillerinden birisi, Aişe annemizin ıfk hadisesinde kullanmış olduğu şu ifadelerdir :

“ … Ben Zekvan’ın “ inna lillahi ve inna ileyhi raciun “ sözlerini işitince, hemen fereceme bürünüp yüzümü örttüm, halbu ki bu zat beni hicabtan önce tanırdı. “

Buhari : 10.c.4598.s – Müslim : 8.c.2770.n 

İşte bu açık ve net ifadeler, hicaptan önce kadının yüzünün açık olduğunu ve hicap emrinin ise kadının yüzünü örtmesi hususunda indiğini bildirmektedir.

{ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular : ” İhramlı olan kadın yüzüne peçe takmasın eline de eldiven giymesin “

Buhari : 4.c.1730.s – Ebu Davud : 5.c.1826.n

Şeyhül islam İbni Teymiye r.h ” Nur suresinin tefsiri ” adlı eserinin 56. sayfasında şöyle diyor :

” Bu da gösteriyor ki peçe ve eldiven o gün ihramlı olmayan kadınların giyimleri arasındaydı. Ve herkesçe maruftur. Böylece kadınların yüzlerini ve ellerini örtmeleri gerekir. “

{ … Enes r.a’dan.Dedi ki : ” … Peygamberimiz s.a.v Safiyyeyi Terkisine bindirdi şalını Safiye’nin yüzüne ve beline sardı. Sonra ayağının altından bağlayıverdi. Ve beraberinde eve götürerek hanımları arasına onu da girdirdi.” }

İbn-i Sa’d Tabakat : 8.c.87.s

{ … Aişe r.anha dan. Buyurdular ki : ” Biz Rasulullah’la birlikte ihramlı olduğumuz zaman süvariler yanımızdan gelip geçiyorlardı. Tam hizamıza geldikleri vakit her birimiz abalarımızı başımıza ve yüzümüze örterek yan tarafa sarkıtıyorduk. Bizi geçtikleri vakit tekrar açıyorduk.” }

Ahmed : 6/30 – Ebu Davud ve Beyhaki Hac mevzuunda zikretmişlerdir.

{ … Ebu Bekir kızı Esma’dan : Diyor ki : ” Biz erkeklerden yüzümüzü örter, ihramlı iken örtmeden önce de taranırdık.” }

Hakim 1/454 de zikreder ve sahih olduğunu söyler. Zehebi de bu konuda ona muvafakat etmiştir.

“ … İbn Abbas radıyallahu anhuma dan : isnadıyla rivayet ediyor :  ” Allah, müminlerin kadınlarına, bir ihtiyaçları için evlerinden çıktıklarında, başlarının üzerinden örtecekleri örtüleriyle yüzlerini örtmelerini ve sadece bir gözlerini açmalarını emretmektedir. “

Taberi : 20/325 – İbn Ebi Hatim : 10/3154 – Cessas : 3/458 – Suyuti Durru’l-Mensur :  8/209 – İbni Kesir :  6/482 – Begavi Tefsiri : 6/376

“ … İbn Abbas radıyallahu anhuma dan : isnadıyla rivayet ediyor :  ” Allah, müminlerin kadınlarına, bir ihtiyaçları için evlerinden çıktıklarında, başlarının üzerinden örtecekleri örtüleriyle yüzlerini örtmelerini ve sadece bir gözlerini açmalarını emretmektedir.”

Taberi : 20/325 İbn Ebi Hatim : 10/3154 Cessas : 3/458 Suyuti Durru’l-Mensur : 8/209 İbni Kesir : 6/482 Begavi Tefsiri : 6/376

…. Anlayana azın faydası çoktur.
……. Anlamayana çokun da faydası yoktur …  

                                                                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts