Değerli Müslümanlar … !  hiç şüphesiz ki bu dini en sağlıklı bir şekilde anlayan, kavrayan ve onu istenildiği şekilde tatbik eden insanlar selefi salihin idi… Yani, Allah Rasulü sav’in en yakın dost ve arkadaşları idi.

Allah’u Azze ve celle onları insanların içerisinden seçmiş ve  hemen hemen her hususunda kendilerini, sonradan gelenlere örnek bir topluluk yapmıştır.

Çünkü onlar, inançlarını, amellerini ve ahlaki değerlerini risaletin ilk fışkıran kaynağından alıyorlardı… Onlar vahyin inişine şahid olmuşlar, bir takım mucizeler görmüşler ve peygamberlerinin dili ile de açıkça cennetle müjdelenmişlerdir.

Onlar, her hususta doğruya tabi oldukları gibi, doğrulukları sebebiylede binlerce insanın hidayetine vesile kılınmışlardır.

İşte bu değerli selefimizin sünnete ittiba hususunda güzel güzel sözleri … İnşaAllah okuyup, onların değer verdiği gibi sünnete değer veririz ve yine onların sünnete ittiba ettiği gibi de sünnete ittiba ederiz …

1 = ABDULLAH İBN MESUD R.A :

“ … Sizden kim bir sünnet izleyecek olursa, ölmüş olanların sünnetini takip etsin. çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsınız. Sözünü ettiğim bu ölmüş kimseler ise Muhammed sav’in ashabıdır. Onlar bu ümmetin en faziletlileri, en iyi kalplileri, en derin bilgilileri ve yapmacığa saparak kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak olanlarıydı. Bunlar Allah’ın, peygamberine arkadaş olmaları ve dinini dimdik ayakta tutmaları için seçtiği bir topluluktu.Onların faziletlerini bilip kabul ediniz ve onların izlerinden gidiniz.Elinizden geldiği kadar onların ahlakları ile ahlakınız ve onların dinlerine sarıldıkları gibi siz de dininize sarılınız. Çünkü onlar dosdoğru hidayet üzere idiler. 

EBU NUAYM : HİLYE : 1.305 – BEĞAVİ : ŞERHUS SÜNNE – EL ALBANİ EL İRVA : 2445 

“ … Abdullah ibn Mes’ud r.a şöyle dedi : – sünnete – tabi olunuz, bidat çıkarmayınız,bu size kifayet eder. “

DARİMİ SÜNEN : 1.C.211.N  –  TABERANİ.K : 8770.N  –  M.ZECAİD : 1\181-853.N 

“ … Amr b. Yahya haber verip dedi ki ; babamı, babasından şöyle rivayet ederken duydum : Babam dedi ki : Sabah namazından önce Abdullah ibni Mesud’un kapısı önünde otururduk. Çıktığında,onunla beraber mescide giderdik.Yine bir sabah Ebu Musa el-Eşari yanımıza geldi ve ; ebu Abdurrahman – yani ibn mesud – evden çıktı mı ? diye sordu. Hayır, dedik. Oda bizimle beraber oturdu.Nihayer – ibni mesud – çıktı. Bizde gitmek için ayağa kalktık. Sonra – yürürken – ebu  Musa ona şöyle dedi :

Ey ebu Abdurrahman ! biraz önce mescid de yadırgadığım bir durum gördüm, ama yine de Allah’a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah ibni mesud : Nedir o ? diye sordu. O da : Yaşarsan birazdab sen de görürsün,dedi ve şöyle devam etti : mescid de halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm.Her halkada idareci bir adam, halkada ki diğer insanların ellerinde de çakıl taşları var, idareci : yüz defa ALLAH’U EKBER deyin,diyor onlarda yüz defa Allah’u ekber, diyorlar. Sonra yüz defa LA İLAHE İLLALLAH deyin diyor, onlarda yüz defa la ilahe illallah, diyorlar.Yüz defa SUBHANALLAH deyin diyor, onlar da yüz defa subhanallah diyorlar. Abdullah ibni mesud : Peki onlara ne dedin ? Dedi. Ebu Musa : Senin görüşünü ve emrini sormadan bir şey demedim,dedi. Abdullah ibn Mesud dedi ki : Onlara ,kötülüklerinizi sayıp hesap edin, ben sizin iyiliklerinizin zayi olmayacağına güvence veririm, deseydin ya… Sonra beraberce gittik, nihayet bu halkalardan birinin yanına gelip, başlarına dikildi ve onlara : bu yaptığınızı gördüğüm şeyler de nedir ? dedi. Dediler ki : Ey ebu Abdurrahman ! Bunlar çakıl taşları. Onlarla ALLAH’U EKBER, LA İLAHE İLLALLAH ve SUBHANALLAH sözlerini sayıyoruz. Abdullah ibn Mesud dedi ki : Siz kötülüklerinizi sayıp hesap edin, ben sizin iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size ey ümmeti Muhammed ! ne çabuk sapıttınız. Daha Peygamberinizin bir çok sahabesi hayatta. İşte onun elbiseleri  henüz eskimemiş, kabı kacağı henüz kırılmamış. Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki ,sizler ya Muhammedin dininden daha doğru bir din üzeresiniz, ya da yeni bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Onlar ; vallahi ey ebu Abdurrahman, biz başka bir şey için değil, sadece hayrı istedik, dediler. İbn Mesud ise şöyle karşılık verdi : hayrı isteyen niceleri var ki onu – sadece istemekle –  elde edemezler. Rasulullah s.a.v bize haber verdi ki ; bir kavim  Kur’anı okuyacaklar, fakat bu okuyuşları onların köprücük kemiklerini ileriye geçmeyecektir. Vallahi bilmiyorum, belki de onların çoğu sizdendir. Sonra onlardan yüz çevirdi. Ravi Amr b. Selime bundan sonra şöyle dedi : bu halkadaki insanların tamamını, nehrevan savaşında haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük. “

DARİMİ : 1.C.210.N  –  E.NUAYM. HİLYE : 

“ … Salet ibnu Behram’dan, şöyle dedi : elindeki tesbihle zikreden bir kadının yanından geçen ibnu Mesud – tesbihi kadının elinden alarak – parça parça edip attı. Sonra ufak çakıl taşları ile zikreden bir adamın yanından geçti. O adamı da tekmeleyerek ; ne çabuk sapıttınız, böyle kötü kötü bidatlar ihdas ettiniz, siz Muhammed s.a.v’in ashabını ilimde geçtiniz, dedi. “

 İBNU VADDAH : BİD’AT VE ONDAN  NEHY KİTABI : 12.S

2 = İBNU ABBAS R.A :

“ … İbnu Abbas r.a sünnete karşı ebu Bekr ve Ömer ra’nun sözleri ile karşı çıkana şöyle demiştir : Bu gidişle semadan başınıza taş yağmasından korkarım. Ben size Rasulullah dedi diyorum, siz ise bana ebu Bekr dedi, Ömer dedi, diyorsunuz. “

ABDURREZZAK MUSANNEF – CAMİUL BEYANİL İLM : 2\196 – EL FAKİH : 1\145 

“ … İbn Abbas r.a şöyle dedi :  “ Rasulullah şöyle dedi, falan ise şöyle dedi “ demenizden dolayı cezalandırılmaktan veya yere batırılmaktan korkmuyor musunuz.

                                                                                     DARİMİ SÜNEN : 1\437.N 

“ … İbn Abbas r.a şöyle dedi :  Her kim ; ne Allah’ın kitabında ve ne de Rasulünün sünnetinde bulunmayan bir görüş ortaya atarsa, Allah’a kavuştuğunda, bundan dolayı kendisine nasıl muamele yapılacağı bilinmez. “

DARİMİ SÜNEN : 1.C.160.N 

3 = İBN ÖMER R.A :

“ … Salim b. Abdillah b. Ömer’den ; şöyle dedi : ben ibn Ömer ile birlikte mescide otururken, şam’lı bir adam gelerek ; ibn Ömer’e temettü haccından sordu.İbn Ömer şöyle cevap verdi : güzeldir hoştur.Bunun üzerine adam : fakat senin baban bunu yasaklardı, diye karşılık verdi. ibn Ömer ise şöyle devam etti : yazıklar olsun sana ! babam bunu yasaklamış olabilir, fakat Rasulullah böyle yapmış ve böyle emretmiştir, şimdi sen babamın sözünü mü alırsın,yoksa Rasulullah’ın emrine mi uyarsın ? adam : Rasulullah’ın emrine uyarım, dedi. İbn Ömer’de : o zaman kalk git, dedi. 

  EBU YALA MÜSNED : 3\1317 – AHMED.MÜS : 2 / 95-5667.N – TİRMİZİ : 2.C.823.N

“ … Nafi r.h’dan,şöyle dedi : adamın biri, ibn Ömer r.a’nın yanında aksırdı ve el hamdu lilahi ves selamu ala Rasulillah dedi.Bunun üzerine ibn Ömer şöyle dedi : ben aksırdığım zaman elhamdu lillah ves selamu ala rasulillah mı diyorum ?. Rasulullah s.a.v bize senin dediğin gibi öğretmedi.Bize her halukarda el hamdu lillahdememizi öğretti. 

                                                                                 TİRMİZİ : 4.C. 2881.N 

“ … Abdullah ibnu Ömer r.a şöyle buyurdu : insanlar öncekilerin – yani selefin – izlerine uydukları sürece doğru yol üzere kalmaya devam edeceklerdir. “

                                         Şerhu usuli itikadi ehli sünneti vel cemaat

4 = MUAZ İBN CEBEL R.A :

“ … Muaz ibn cebel r.a şöyle demiştir : Ey insanlar ! ilim kaldırılmadan önce, ilim öğrenmeye bakınız. Şunu iyi biliniz ki ilmin kaldırılması, ilim ehli olan kimselerin gitmesiyledir. Bidatlerden,bidat ortaya koymaktan ve aşırılıktan sakının. Siz eski halinize uymaya bakınız.“

                                                      İbn vahhad- el bidau ven nehyu anha

5 = HUZEYFE R.A :

“ … Huzeyfe r.a şöyle buyurdu : Rasulullah s.a.v’ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi siz de yapmayınız. Çünkü önce gelen, sonra gelecek olana söyleyeceği bir şey bırakmamıştır. Ey alimler topluluğu ! Allah’tan korkunuz ve sizden öncekilerin izlediği yolu izleyiniz. 

                                                                                İBN BATTA EL İBANE :

6 = ÖMER R.A :

“ … Ömer ibnul Hattab r.a’dan; şöyle buyurdular : Ey insanlar ! din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyip zemmediniz. Benim kendi görüşümle hareker ederek Rasulullah’ın emrine karşı geldiğim bir gün vardı. Bunu yaparken de haktan ayrılmak niyetiyle yapmadım. Bu gün, Rasulullah sav’in Mekkeli müşriklerle yaptığı bir antlaşmadan dolayı Müslüman olan ebu Cendel’i medine’ye almayıp geri çevirme günü idi. Antlaşma yapılırken şöyle oldu : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : “ yazınız bismillahirrahmanirrahim “ Müşrikler dediler ki  : bizim senin dediğin şeyleri kabul ettiğimizi mi görüyorsun da, böyle yazdırıyorsun : sen bismike allahumme diye yazdır. Rasulullah s.a.v’de buna razı oldu, ben ise karşı geldim. Rasulullah s.a.v buyurdu ki : ben kabul ettikten sonra sen neden karşı geliyorsun, bunun üzerine onu kabul ettim. 

                                               TABERANİ. M.KEBİR : 82 – BUHARİ : 16.C.7191. 

“ … Ömer r.a şöyle buyurdular : Sünnet, Rasulullah s.a.v’in verdiği fetva ve koyduğu hükümlerdir.Şunun bunun yanlış olabilen rey ve görüşlerini kendinize sünnet yapmayın. 

                                                                  CAMİUL BEYANİL İLM : 2\136

“ … Abisa b. Rabia’dan dedi ki : ben Ömer ibnu’l Hattab’ı haceru’l esvedi öperken ve bu arada da şunları söylerken duydum : ben senin ne fayda ve nede zarar veremeyen bir taş olduğunu çok iyi biliyorum.eğer Rasulullah s.a.v’i öperken görmemiş olsaydım, ben de seni öpmezdim. “

BUHARİ : 4.C.1536.S – MÜSLİM : 4.C.1270.N – MUCEMUS SAĞİR : 1.116 

7 = ALİ BİN EBİ TALİB R.A :

“ … Ali ra’dan,şöyle buyurdular : eğer din, şahsi yorum ve görüşle olmuş olsaydı – bana göre – mestlerin altına mesh etmek, üstüne mesh etmekten daha iyi olurdu.Ama ben peygamber s.a.v’i mestleri üzerine mesh ederken gördüm. 

EBU DAVUD : 1 / 162.N 

8 = EBU’D DERDA R.A :

“ … Büyük sahabi Ebu’d Derda r.a şöyle buyurmaktadır : sen öncekilerin yolunu izlediğin sürece asla sapıtmazsın. “

 İBNİ BATTA.EL İBANE

9 = EBU  SAİD  EL- HUDRİ R.A :

“ … Ebu said el-Hudri r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bir gün ashabına namaz kıldırıyordu.Namazda ayakkabılarını çıkarıp onları sol tarafa koydu. Cemaat bunu görünce onlarda ayakkabılarını çıkardılar. Rasulullah s.a.v namazını bitirince ;ayakkabılarınızı çıkarmanıza sizi sevkeden şey nedir ? buyurdu. Onlar : senin ayakkabılarını çıkardığını gördük, biz de onun için çıkardık, dediler. Rasulullah s.a.v şöyle dedi : Bana Cibril geldi ve ayakkabılarımda pislik olduğunu haber verdi, sizden biriniz mescide geldiği vakit ayakkabılarını kontrol etsin, eğer pislik veya tiksindirecek bir şey görürse onu silsin ve ayakkabılarıyla namaz kılsın. “

EBU DAVUD : 1.C.650.N

İşte bu ümmetin ilk halkasını oluşturan ashabı kiramın dinlerine karşı tavırları böyle idi, Allah hepsinden razı olsun.

                   Tacudddin el Bayburdi

Similar Posts