Abdullah ibn Umer (R): Peygamber (S) saça ekleme yapan, ekleme yaptıran, döğme yapan ve döğme yaptıran kadınlara la’net etti, demiştir. Buhari, Libâs, 87

Bize Abdurrahmân ibn Mehdî, Sufyân es-Sevrî’den; o da Mansûr ibnu’l-Mu’temir’den; o da îbrâhîm en-Nahaî’den; o da Alkame’den tahdîs etti ki, Abdullah ibn Mes’ûd (R): — Allah,döğme yapan, döğme yaptıran; yüzlerinin tüylerini yol­durtan, güzellik için dişlerinin aralarını yontturup seyrekleştiren, Al­lah’ın yarattığını değiştiren kadınlara la’net etti. Bana ne var ki, ben Rasûlullah’ın la’net ettiği kimselere la’net etmeyeceğim? O, Allah’ın Kitâbı’nda var! demiştir.Buhari 5948

İbrâhîm en-Nahaî’den; o da Alkame’den; o da Ab­dullah ibn Mes’ûd(R)’dan tahdîs etti(ki o şöyle demiştir): Allah şu kadınlara la’net etmiştir: döğme yapanlar, vücûdlarına döğme yaptı­ranlar, yüzlerinin tüylerini yolduranlar, seyrek dişli güzel görünmek için ön dişlerinin aralarını yontan sırıtkanlar, Yüce Allah’ın yarattı­ğını değiştirenler. Bana ne var ki, ben Peygamber(s)’in la’net ettiği kimselere la’net etmeyeyim? Bu Allah’ın Kitâbı’nda var: “O Rasûl size ne verdiyse onu alın, size ne yasak ettiyse ondan da sakının”  Buhari 5931

Ebu Davud da 4170 nolu hadis numarasıyla aynı minvalde sahih hadis mevcud.

Similar Posts