BÜYÜK  KAZAY’I  HACET  ABDESTİ  BOZAR 

         Allah’u eala şöyle buyuruyor :             …ٍ… أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ 

“…Yahut biriniz kazay-ı hacet yerinden gelmiş…ve su da bulamamışsanız temiz toprağa teyemmüm edin….. ”  MAİDE : 6 – NİSA : 43

BEVLETMEK ABDESTİ BOZAR

” … Huzeyfe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v bir kavmin çöplüğüne vardı ve ayakta bevl etti, sonra su istedi. Ben de ona su götürdüm, kendisi onunla abdest aldı. ” Buhari : 224 –Ter : 351 – Müslim : 273/73.N

MENİ  VE  MEZİ  ABDESTİ  BOZAR

{ … Abdullah b.Sa’dul Ensari r.a dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir : Resulullah s.a.v’den guslü gerektiren şeylerden ve sudan sonra gelen sudan sordum. Resulullah s.a.v : O mezi’dir, her şeyin erkeğinde mezi vardır. Mezi geldiği vakit zekerini ve yumurta torbasını yıkar, namaz abdesti gibi abdest alırsın, buyurdu. }  Ebu Davud : 1.c.211.n 

{ … Mikdad r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’e ehline yaklaştığında mezisi gelen kişinin durumunu sordum. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sizden biri meziyi gördüğünde zekerini yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın. }

Ebu Davud : 207.N – Tirmizi : 115.N – İbni Mace : 505.N – Malik : 1/40/53 – Beyhaki :1/115

{ … Ali b. Ebi Talib r.a den şöyle dedi : Ben mezisi çok fazla gelen bir adam idim. Resulullah s.a.v’in kızı – eşim olarak – yanımda olduğu için, bu durumu Ona soramaya utandım. Bir adama bunu sormasını emrettim. 0 da bu durumu Resulullah s.a.v’e sordu. Resulullah s.a.v : Meziden abdest gerekir, buyurdu.}

İbnu Carud : 6.N – Buhari : 269-Ter :381 – Ebu Avane : 1/272-273 – Nesei : 152 – Ahmed : 1/125-129 – Tayalisi : 144 – İbni Huzeyme : 1.C.19.N – İbni Hibban : 242-el-Mevarid – Beğavi : 1 /326 – eş-Şerh

{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : Ben çok mezisi gelen bir kimse idim ve her mezide yıkanıyordum. Bundan da – adeta – sırtım çatladı. Durumu Resulullah s.a.v’e söyledim. – Yahut Ona söylendi – Resulullah s.a.v : Mezi gördüğün vakit zekerini yıka ve namaz abdesti gibi abdest al. Eğer meni çıkarırsan gusül abdesti al, buyurdu. }

Ebu Davud : 1.C.206.n – Nesei : 194 – İbni Hibban : 1102-el-İhsan – Ahmed : 1028 – Albani : 562- S. Cami
 

HAYIZ VE İSTİHAZE KANI ABDESTİ BOZAR 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Fatıma b. Ebi Hubeyş, Nebi s.a.v’e geldi ve şöyle dedi : Ya Resulallah, ben müstehaze olup temiz kalamayan bir kadınım. Namazı terk edeyim mi ? Resulullah s.a.v : Hayır, o ancak bir damar kanıdır, hayız değildir. Sen hayız olduğun günlerde namazdan uzak kal. Sonra guslet ve her namaz için abdest al, buyurdu. }

İbni Mace : 1.C.624.N – Ebu Davud : 1.C.298.N – Nesei : 1.C.363.N – Tirmizi : 1.C.125.N 

YELLENMEK  ABDESTİ  BOZAR 

{ … Ebu Hureyre r.a dan Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : “ Herhangi biriniz hades ettiğinde – abdest alıncaya kadar – namazı kabul edilmez.”

Hadramavt’ten bir adam Ebu Hureyre’ye : Hades nedir ? Ya Eba Hureyre, dedi. Ebu Hureyre : Sessiz veya sesli yellenmektir, dedi. }  Buhari : 135-Ter : 1.c.288.s – Müslim : 1.c.225/2.n

UYKU  ABDESTİ  BOZMAZ  LAKİN  BOZULMASINA  VESİLE  OLUR … 

{ … Ali b. Ebi Talib r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Gözler makadın bağıdır. Herkim uyursa abdest alsın. }

Ebu Davud : 203.n – İbni Mace : 1.c.477.n – Dare kutni : 1/161 : Beğavi :21 6-el-Mesabih Beyhaki : 1/118 – Abmed : 1/111/887 – Albani : 113-el-İrva – Darimi : 2.c.728.n

{ … Ebu Hureyre r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Biriniz uykusundan kalktığı zaman, elini üç kere yıkayana kadar onu abdest suyuna girdirmesin. Çünkü o kimse elinin nerede gecelediğini bilemez. }

İbnu Carud : 9.n – Buhari : 308.s – Müslim : 1.c.278/87.n – Malik :1/21 – Ebu Davud : 1.c.103-105.n – Nesei : 1-161 – Tirmizi : 24.n – İbni Mace : 394.N – Tayalisi 170 – Dare kutni : 1/49 – İbni Huzeyme : 1/52 – Beyhaki : 1/46 – Ahmed : 2/50-241 – Albani : 21-1 64-el-İrva

Zikri geçen bu hadisi şerifler, uykunun abdesti bozacağını anlatan hadisi şeriflerdir… Aşağıda zikredilecek olan hadisi şerifler ise, uykunun abdesti bozmadığını anlatan hadisi şeriflerdir.

Müslim,  oturarak uyuyanın abdestinin bozulmayacağı babı “ diye açtığı bir bölümde şu hadisi zikreder :

{ … Katade dedi ki : Enes’ten işittim,şöyle diyordu : Rasulullah s.a.v’in ashabı uyurlardı da sonra abdest almadan namaz kılarlardı. }

Müslim : 1.c.376/125.n – Tirmizi : 1.c.78.n – Ebu Davud : 1.c.200.n  

{ … Abdullah ibn Ömer r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v bir gece yatsı namazından alıkonuldu. Bu sebeple namazı o kadar geriye bıraktı ki bizler, mescide uyuduk, sonra uyandık, sonra tekrar uyuduk, yine uyandık. Daha sonra Rasulullah s.a.v yanımıza çıktı ve şöyle buyurdu : Bu gece yeryüzü ahalisinde sizden başka bu namazı bekleyen hiç kimse yoktur. }

Buhari : 2.c.631.s – Müslim : 2.c.639/221.n – Ebu Davud : 1.c.199.n

{ …  Enes r.a şöyle dedi : Rasulullah  s.a.v’in  ashabı   yatsı  namazını  beklerken – oturdukları yerde – uyurlar bu sebeple başları önlerine düşerdi. Sonra kalkar abdest almadan namaz kılarlardı. }

Ebu Davud : 200.n – Müslim : 1.c.376/125.n – Beğavi : 216-el-Mesabih

{ … İbni Abbas r.a şöyle demiştir : Teyzem Meymüne’nin yanında – bir gece – yattım. Rasulullah s.a.v geceleyin kalkıp su kırbasından su aldı. Onunla hafif bir abdest aldı. – İbni Abbas, Rasulullah s.a.v’in abdest alışını – hafifletip azaltarak tarif etti. – İbni Abbas şöyle dedi : Ben de kalktım, Rasulullah’ın yaptığı gibi yaptım. Sonra gelip sol tarafına durdum. Rasululiah s.a.v beni sağ tarafına çevirdi. Sonra Allah’ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra yattı, horlayıncaya kadar uyudu. Sonra müezzin kendisine geldi. Bunun üzerine namaza kalktı ve abdest almadı. }  Müslim : 2.c.763 / 186.N

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz. }  Ahmed : 2/251- 438 – İbni Hibban : 2124-el-İhsan – Albani : 3000- S. Cami 

Zikri bu hadisin Aişe r.a’dan şahidi de vardır ve sözleri şöyledir : “… Ya Aişe, gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz.”

Buhari 1147-Ter : 1098-1099 – Müslim : 738/125 – Ebu Davud : 1341 – Nesei : 1696

Aşağıda zikredeceğimiz İbn Abbas hadisi zayıf ta olsa, yukarıda anlatılan hadislerle eş anlamlı olduğu için onu da buraya almaktan çekinmedim …

“ … İbnu Abbas r.a’nun anlattığına göre, Rasulullah s.a.v’i secde halinde uyurken görmüş ve hatta Rasulullah horlayıp solumuş, sonra kalkıp ( abdest almadan ) namaz kılmıştır. İbnu Abbas der ki :

“ Ey Allah’ın Rasulü dedim, siz uyudunuz, ( abdestiniz bozulmuş olmalı değil mi ) ? “ Bana şu açıklamayı yaptı : “ Abdest, yatarak uyuyana gerekir. Zira yatarak uyuyunca mafsalları rahâvet basar.’’

Tirmizi Taharet : 57,77 Ebu Dâvud  Tahâret : 80, 202  Nesâi Ezân : 41,2,30 … Hadis Zayıf.

AÇIKLAMA : Bu meselede anlaşılması gereken, uykunun abdesti bozmadığı fakat bozulmasına vesile olduğudur… Çünkü yukarda ki zikredilen hadisi şerifleri eğer dikkatlice okur ve bunların arasını cem edersek, bunu açıkca göreceğizdir.

Hatta Allah Rasulü s.a.v’in son iki hadisine dikkat ederseniz burada da uykunun abdesti bozmayacağı anlaşılmaktadır… Çünkü hadisi şerifin birinde Allah Rasulü s.a.v ; “ Uykudan uyanıp abdest almadan namaz kıldığı “ diğerinde ise ; “… Ya Aişe, benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz ” sözlerinin zikredildiği geçmektedir. Bu da demektir ki ; Allah Rasulü s.a.v uyuduğunda bile kalbi uyumayıp kendisinden sudur eden bir şeyden haberinin olup olmamasıdır… Diğer bir ifadeyle ; eğer Allah Rasulü s.a.v uyurken kendisinden abdesti bozacak bir hal sudur edecek olsa, onun bundan haberi olurdu, çünkü onun gözleri uyur kalbi uyumaz.

         Meselenin bizlere yönelik boyutunda ise anlaşılması gereken şudur :

“ Hiçbir yere dayanmadan makadını yere yerleştirerek oturan bir kimsenin abdesti bozulmaz… Çünkü bu halde iken insandan abdesti bozacak bir şey sudur etmez… Mescid te oturarak uyuduktan sonra kalkıp namazın kılındığını anlatan hadisler buna delalet eder…

Uykunun abdesti bozduğunu anlatan hadislere gelince bu da ; Yatarak uyumanın veya bir yerlere yaslanarak uyumanın abdesti bozacağına delalet etmektedir. Çünkü insan uyanık olduğu sürece, makadı bir bağ ile bağlanmış gibidir. Ondan bir şey çıkmaz, çıksa bile sahibi onu duyar. Dolayısı ile kişi, makadının üzerine bir yere dayanmadan uyuduğunun dışında uyursa, bu bağ çözülür. Bu sefer ne yaptığının farkında olamaz. “

ARADA ENGEL OLMADAN ERKEK ZEKERİNE … KADIN DA FERCİNE  DOKUNURSA  ABDEST BOZULUR

Bilindiği gibi bu meselede  iki uygulama söz konusu olmuştur. Bunlardan biri, zekere dokunmadan dolayı abdestin alınmayacağı hususu, diğeri ise alınacağı hususudur. Zekere dokunmadan dolayı abdestin alınmayacağını anlatan hadisler şunlardır :

{ … Kays b. Talk babasından rivayet ederek şöyle dedi : Taik b. Ali Nebi s.a.v’e zekere dokunmayı sordu. Nebi s.a.v : onda abdest almayı – gerekli – görmedi. }

İbnu Carud : 20.N – Ebu Davud : 1.C.182.N – İbni Mace : 2.C.483.N  – Dare kutni : 1/148-149  Ahmed : 4/23 – Beyhaki : 1/135

{ … Kays b. Taik babasından rivayet ederek şöyle dedi : Biz Nebi s.a.v’in yanında oturuyor idik. Bedeviye benzer bir adam geldi ve şöyle dedi : Ya Resulallah, namazda iken bir kimsenin zekerine el sürmesi hakkında görüşün nedir ?. Nebi  s.a.v ona : 0 ancak senden bir et parçasıdır – veya senden bir cüzdür – buyurdu. }

İbnu Carud : 21.n – Ebu Davud : 1.c.183.n – Nesei : 1.c.165.n – Tirmizi : 1.c.85.n  İbni Hibban : 207-el-Mevarid – Dare kutni : 1/149 – Beyhaki : 1/134

Bu hadislerde zikredilen zekere dokunmadan dolayı abdestin alınmayacağı hususu, islamın bidayetinde olan bir şeydi. Ama zikredeceğimiz bir çok hadisi şerif, bu hükmün neshedildiğini ve daha sonra arada engel olmadan zekere veya ferce dokunmanın abdesti bozacağı hükmünü ortaya koymaktadır.

HATTABİ DER Kİ :
 Ebu Hureyre ve Busre hadisi, zaman bakımından Talk’ın hadisinden sonradır. Çünkü Talk, hicretin ilk yılında Medine’de mescid inşa edilirken Resulullah s.a.v ile görüşmüştü. Ebu Hureyre ve Busre’nin Müslümanlığı kabullenmeleri ve hadisi rivayetleri sonraki tarihlere dayanır.

İbni Hibban,  Taberani,  İbnu  Arabi   ve  el-Hazimi ;  
Talk  bin  Ali’nin  “ Zekere dokunmada abdest yoktur “ hadisinin mensuh olduğunu söylemişlerdir.

İmam Şafii … İmam Malik … ve … Ahmed ibn Hanbel ; bu konuda “ yani zekere dokunma hususun da “ abdestin bozulacağı hükmündedirler.

İbni Şahin Nasih mensuh : 96.s – Hazimi nasih mensuh : 87- 88.s 

{ … İbni Amr r.a dan.Şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Kim zekere dokunursa abdest alsın. Herhangi bir kadın da fercine dokunursa o da abdest alsın. }

İbni Carud : 19.n – Dare Kutni : 1/147 – Ahmed : 2 / 223 – Beyhaki : 1/132 – El-Albani S.Camiu’s Sağir : 2722.n

{ … Ümmü Habibe r.anha nın rivayeti şöyledir. Rasulullah s.a.v’i işittim şöyle buyuruyordu : “ Her kim fercine el sürerse abdest alsın.” . }

İbni Mace : 481.n – Beyhaki : 1/130 – Albani : 1 17. İrva

{ … Abdullah b. Ebu bekir şöyle dedi : Babam ve Urve, nelerden abdest alıyorlar hususunu müzakere ettiler. Urve bir çok şeyi zikretti, hatta zekere el sürmeden de abdestin gerektiğini söyledi. Babam : Onu işitmemiştim dedi.Urve şöyle devam etti : Bana Mervan, Busre’den rivayet etti. Busre r.a Nebi s.a.v’in : Zekerine el süren kimse abdest alsın, dediğini rivayet etmiştir. Mervan, Busre’ye haberci gönder dedik. 0, Busre’ye muhafiz veya bir adam gönderdi. Haberci bize bu hadis ile geldi. }

İbnu Carud : 16.n – Ebu Davud : 1.c.181.n – Nesei : 1.c.163.n – Tirmizi : 1.c.82.n – Darimi : 1/185 İbni Mace : 1.c.481- 482.n – Tayalisi : 1657.n – Humeydi : 1/171/352 İbni Hibban : 11 12-el – İhsan – 212-el-Mevarid – Tabarani : 24/484-521 – M.Kebir – 2/123     Dare kutni : 1/147-148 – Hakim : 1/138 – Beybaki : 1/128 – AHmed : 2/223 – Albani : 116 – el – İrva

{ … Busre binti Safvan r.a dan.Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Her kim zekerine dokunursa, abdest almadan namaz kılmasın. }

Tirmizi : 1.c.82.n – İbni Mace : 2.c.479.n – Ebu Davud : 1.c.181.n – Nesei : 1.c.163-164 İbni Hibban : 3/400-1116 – Dare Kutni : 1/147-148 – Hakim : 1/37 – Ahmed : 2/223

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Biriniz elini avret mahalline,arada bir engel olmaksızın değdirirse,o kimseye abdest vacip olur. }

Dare Kutni : 1/147 – İbn Hibban Mevarid : 210 – Hakim : 1/138 – Beyhaki : 1/133 – Şafii el-Umm : 1/34 – Şafii Müsned : 1/34-35 – Ahmed : 2/333 – Taberani M.Sağir : 1/42 – el-Albani S.Sahiha : 1235 –S.Camiu’s Sağir : 1/159-359 – Tahricu Mişkat : 321-322

{ …  Taik b. Ali r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v dedi ki : Erkeklik uzvuna eliyle dokunan abdest alsın. }   Taberani :

… Cabir İbn Abdullah r.a dan,şöyle dedi : Rasulullah s.a.v dedi ki : Sizden birisi zekerine dokunursa, ona abdest gerekir. }   İbni Mace : 2.c.480.n

{ … Ebu Eyyub r.a dan,şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’i şöyle derken işittim : Kim fercine dokunursa abdest alsın. }  İbni Mace : 2.c.482.n 

{ … Salim bin Abdullah şöyle anlattı : Bir yolculukta babam Abdullah bin Ömer r.a ile beraberdim. Bir  gün güneş doğduktan sonra abdest alıp namaz kıldığını görünce ona : Böyle bir zamanda namaz kılmazdın ? dedim. O da : Sabah namazı için abdest aldıktan sonra cinsi uzvuma dokunmuştum. Daha sonra yeniden abdest almayı unuttum – ve namaz kıldım – İşte şimdi abdest aldım o namazı tekrar kıldım, dedi. }  Malik Muvatta : 1.c.106.S 

DEVE  ETİ  YEMEKTEN  DOLAYI  ABDEST  ALMA 

{ … Bera bin Azib r.a dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir : Peygamber s.a.v’e abdestli iken deve eti yemekten soruldu, Peygamber s.a.v : Ondan dolayı abdest vardır, buyurdu. Deve ağıllarında namaz kılmaktan soruldu. Buyurdular ki : Deve ağıllarında namaz kılmayın, çünkü develer şeytanlardandır. Koyun ağıllarında namaz nasıldır, denildi. Buyurdularki : Koyun ağıllarında namaz kılın, çünkü koyun berekettir. }  Ebu Davud : 1.c.184.n – Tirmizi : 1.c.81.n – İbni Mace : 2.c.494.n 

{ … Cabir b. Semure r.a şöyle demiştir : Bir kimse, Nebi s.a.v’e koyun eti yedikten sonra abdest alayım mı ? diye sordu. Rasulullah  s.a.v :
– Hayır dedi. 0 kimse :
– Koyun ağıllarında namaz kılabilir miyim ? dedi. Rasulullah :
– Evet dedi. 0 kimse :
– Deve eti yedikten sonra abdest alayım mı ? dedi. Rasulullah :
– Evet, deve etiyedikten sonra abdest al, buyurdu. 0 şahıs :
– Develerin istirahat yerinde namaz kılabilir miyim ? dedi. Rasulullah :
– Hayır dedi. }

Müslim 360/97 İbni Mace 495 Ahmed 5/86-87-92 Albani 118-el-İrva – Ebu Davud 184 Tirmizi 81 İbni Mace 494 İbni Huzeyme 32 İbni Hibban 1128-el-İhsan İbni Ebi Şeybe 1/63 Beyhaki 1/159 Abdurrezzak 1596 Tayalisi 735 Ahmed 4/288 Albani 176-el-İrva  

Sıddık Hasan Han şöyle demiştir : Bu meselede insaf ehli olarak hareket ettiğimizde deve etinin abdesti bozduğunu söyleyebiliriz. Deve etinin abdesti bozmasıyla ilgili hadislerin sıhhatini hadis ehli iyi bilmektedir. Resulullah s.a.v’den bu hadislere muhalif ne bir söz ne de bir amel gelmemiştir.

Bazı kimselerin hadisteki ” abdest al …“ ifadesini elleri yıkamaya hamletmesi doğru değildir. Bize gereken şey şari’nin sözlerini şer’i hakikatler üzere hamletmektir. Dolayısıyla abdest kelimesinin şer’i manası, tarif edilen uzuvların yine tarif edilen şekilde yıkanmasıdır. ” Er- Ravdatun nediyye : 1/78

ATEŞTE  PİŞENLERİ YEDİKTEN SONRA  ABDEST ALMAK VE BU HÜKMÜN NESHİ

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ateşte pişen şeylerden dolayı abdest alınız. }    İbni Mace : 2.c.485.N

{ … Aişe r.anha dan. Şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdu ki : Ateşin değdiği şeylerden dolayı abdest alınız. }   İbni Mace : 2.c.486.n

{ … Ebu Seleme r.a dan. Ona Ebu Süfyan bin Said bin Muğire şöyle haber verdi : Ebu Süfyan ibnu Habibe r.a nun yanına girdi.Ümmü Habibe ona kavrulmuş un ikram etti. Ebu Süfyan su isteyip ağzını yıkadı. Ümmü Habibe ona : Ey kızkardeşimin oğlu abdest almaz mısın, Resulullah s.a.v ateşte pişen veya ateşin dokunduğu şeyleri yemekten dolayı abdest alın buyurdu, dedi. }    Ebu Davud : 1.c.195.n

NESHİ  BİLDİREN  DELİLLER

{ … Abdullah ibn Abbas r.a dan, şöyle dedi : Resulullah s.a.v pişmiş koyun küreyi yedi, sonra abdest almadan namaz kıldırdı. }

Buhari : 1.c.341.s – Ebu Davud : 1.c.187.n – İbni Mace : 2.c.488.n 

{ … Cabir b. Abdullah r.a şöyle dedi : Peygamber s.a.v, Ebu Bekir ve Ömer ekmek ve et yediler de abdest almadılar. }  İbni Mace : 2.c.489.n 

{ … Cabir b. Abdullah r.a şöyle dedi : Ateşin dokunduğu şeylerden dolayı abdesti terk etmek Resulullah s.a.v in son işlerinden idi. }

Ebu Davud : 1.c.192.n – Nesei : 1.c.187.n – Beyhaki : 1/106 

CENAZE  TAŞIMADAN  DOLAYI  ABDEST  ALMAK

  عن أبي هريرة  أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :  من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ                                  { … Ebu Hureyre r.a dan,o şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Kim ölüyü yıkarsa , yıkansın. Kim de onu taşırsa, abdest alsın. }

Ebu Davud : 4.c.3161 – İbni Mace : 4.c.1463 – Tirmizi : 2.c.998 – İbni Hibban : 751 – Ahmed : 2/280- 433- 454 – Tayalisi : 2314 – Albani . Cenaiz : 71.s .ter: 37.s – Tahricu Mişkat : 541 – el-İrva : 144

{ … Ali r.a dan şöyle dediği rivayet edilmiştir : Ebu Talib vefat edince Peygamber s.a.v’e  gidip şöyle dedim : Senin o yaşlı [ sapık ] amcan ölmüş bulunuyor. [ Onu kim gömsün ] Peygamber : Git onu göm ve yanıma gelinceye kadar da başka hiçbir şey yapma, dedi. Ali dedi ki : Ama o müşrik olaraköldü. – Resulullah s.a.v – : Git onu göm, diye buyurdu. Ali dedi ki : Onu gömdüm, sonra ona gittim. Gitguslet, sonra yanıma gelinceye kadar hiçbir şey yapma dedi. Ali devamla dedi ki :Guslettim sonra onun yanına gittim. Bana bazı dualar yaptı ki onlarınkarşılığında kırmızı ve siyah tüylü develere sahib olmak beni sevindirmez. Hadisi Ali r.a’den rivayet eden dedi ki : Ali ölüyü yıkadı mı kendisi de guslederdi. }

Ebu Davud : 4.c.3214 – Nesei : 1.c.192 – Beyhaki : 3/398.1.c.1497.n – Ahmed : 807 ve oğlu Müsned’in zevaid’in de : 1074’de Ebu Abdu’r- Rahman es-Sülemi’den, o Ali’den diye rivayet etmiştir. El-Albani cenaiz : 94.s da der ki : senedi sahihtir.

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Biz ölü yıkıyorduk. Bizden bazı kimseler – bundan dolayı – gusül abdesti alıyor, bazı kimseler de gusül abdesti almıyordu. }

Beyhaki kebir : 1/306 –Albani : 72.s .Cenaiz – Dare kutni : 2/72 – Hatib : 5/424- et-Tarih – İbni Ebi Şeybe : 3/267-268 – Abdurrezzak : 3/407 – İbni Hacer Telhis : 1/239 Sahih der.

{ … Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ölünüzü yıkadığınız zaman, onu yıkamanızdan dolayı sizin gusül abdesti almanız gerekmez. Çünkü ölünüz necis değildir. Ellerinizi yıkamanız size yeterlidir. }

İbni Şahin : 295-296 Nasih ve Mensuh – Hakim Müstedrek : 1/386 – Beyhaki : 3/398  Albani Cenaiz : 72.s

AÇIKLAMA :  Her  ne kadar İbni Abbas tan gelen bir önceki hadisi delil göstererek “ cenaze yıkamadan dolayı gusletmenin “ nesh olduğunu söyleselerde, ehli tahkik alimleri bu hadisin merfuan zayıf olduğunu bildirmişlerdir.Yani, bu ifadeler Resulullah s.a.v’in ifadeleri değildir.

Ama bunun mevkufen sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Yani, bu ifadeler sahabi sözüdür.  Beyhaki süneni übra : 1.c.1504 – 1505.n

 Burada dikkat edilmesi gereken husus ; cenazeyi yıkayanın gusletmesi ile alakalı hüküm ; sahabenin bazılarına göre emir değil muhayyerlik ifade eden bir hükümdür . Çünkü İbni Ömer r.a dan gelen rivayet : Biz ölü yıkıyorduk. Bizden bazı kimseler  gusül abdesti alıyor, bazı kimseler de almıyordu, şeklindedir. Dolayısıyla, bazı kardeşlerimiz cenaze yıkadıklarında bu hususu kendilerine örnek almaya çalışıyorlar.

Ama şunu asla unutmayalım ki, diğer taraftan ;

“ … Rasulullah s.a.v’in : Kim ölüyü yıkarsa , yıkansın. Kim de onu taşırsa, abdest alsın. “ sözü resulün sözü ve bu ifade bir emirdir…

Aslında bu, Allah rasulü s.a.v’in Ali r.a ya ; Git guslet ifadesinden açıkça anlaşıldığı gibi, ayrıyeten Ali r.a’nun da, ondan sonra her cenaze yıkamasında gusletmesi bunun emir olduğunun açık delilidir. Allah en iyisini bilendir.

Diğer taraftan bu konunun abdest konusundan farklı olduğunu, dolayısıyla cenaze taşıyanın abdest alıp almamasını kayıtlayan – yani bunun da muhayyer olduğunu – ifade eden bir rivayetin bulunmaması, abdest emrinin olduğu gibi alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Öyleyse bu konuda söyleyeceğimiz son söz ; kim cenaze taşırsa abdest alması gerekir.

KADINA  DOKUNMANIN  ABDESTİ  BOZMADIĞI

Aslında konumuz abdesti bozan şeylerdir. Ama benim bu hususu dile getirmemdeki gaye ; bilindiği gibi hakkında sahih bir delilin olmamasına rağmen, kadına dokunmanın da abdesti bozduğunu iddia edenlerden dolayıdır.

Şafiiler ve bu konuda onlara uyanlar “ kadının tenine dokunmak abdesti bozar “ derler ve bu hususta :     أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء  “ veya kadınlara dokunmuş iseniz “ Ayet’i kerimesi ile istidlal ederler ve derler  ki :  buradaki   lems “ hakiki manası olan dokunmaktır.

Halbuki bilinen bir kural vardır ki ; eğer karine bulunursa lafız, hakiki manasından mecaza aktarılır. Ve bunun karinesi de gerek Allah’ın kitabında ve gerekse Resulü Muhammed s.a.v’in sünneti seniyesinde vardır.

         Allah’u Azze ve Celle Ahzab suresinde şöyle buyurmaktadır :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ    

“ Ey inananlar ! inanan kadınları nikahlayıp da henüz onlara dokunmadan boşarsanız …. ”   AHZAB : 49.AY.

İşte bu Ayet’I kerimede zikredildiği gibi lems kelimesi hakiki manada dokunmak değil, cimadan kinayedir. Dolayısiyle Maide suresindeki abdest Ayet’inde geçen lems kelimesi de cimadan kinayedir. Bu hususu en güzel izaha kavuşturan deliller ise, Allah resulü s.a.v’in uygulamalarıdır.

{ … Aişe r.anha dan, şöyle dedi : Rasulullah s.a.v ailelerinden birini öptü ve abdest almadan namaza çıktı. Urve diyor ki ; Aişe ye dedim ki : O mutlaka sendin değil mi ? . Bunun üzerine Aişe güldü. }

Tirmizi : 1 / 86 – Ebu Davud : 1.c.178-179 – İbni Mace : 2.c.502 – Nesei : 1.c.170 – Ahmed : 6 / 62

{ … Aişe r.anha dan,şöyle dedi : Bir gece Rasulullah s.a.v’in yanımda olmadığını farkettim. Hemen onu elimle aramaya başladım.Elim onun ayaklarına değdi. Ayakları dikti ve secdede idi. Rasulullah s.a.v – secdesinde – şöyle diyordu : Allah’ım gazabından rızana, cezandan affına,senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla övmeye gücüm yetmez. Sen kendini övdüğün gibisin. }

Müslim : 2.c.486 – Nesei : 1.c.169 – İbni Huzeyme : 655 – Beyhaki : 2 / 116

İşte bu ve emsali hadisi şeriflerde de görüldüğü gibi, kadına dokunmak abdesti bozmaz.

KANIN  ABDESTİ  BOZMADIĞI

Bir önceki bab’ta da ifade ettiğimiz gibi Aslında konumuz abdesti bozan şeylerdir. Ama bu hususu da  dile getirmemizdeki gayemiz ; bir önceki konuda olduğu gibi hakkında sahih bir delilin olmamasına rağmen, kanın abdesti bozduğunu iddia edenlerden dolayıdır.

Kadınlarda Hayız ve istihaze, erkeklerde ise önden ve arkadan çıkan kanın dışında insan vücudunun herhangi bir yerinden çıkan kan kesinlikle abdesti bozmaz.

{ … Cabir r.a dan, şöyle dedi : Peygamber s.a.v Zatu’r Rikaa gazvesinde idi ; derken bir adam – yani Abdullah İbn Bişr – bir ok ile vuruldu. Kendisinden çok kan aktı, bu vaziyette ruku ve secde edip namazına devam etti. }

Ebu Davud : 1.c.198.n – Buhari Talik : 1.c.320.s 

{ … İbni Ömer r.a çükük bir sivilceyi sıktı da ondan kan çıktı. Bundan dolayı abdest almadı – ve namaz kıldı – . }  İbn Ebi Şeybe : 1.c.92 – Buhari Talik : 320.s 

{ … Mahreme oğlu el-Musevvir anlatarak dedi ki : Vurulduğu gece Ömer ibnu’l Hattab’ın yanına gittim,onu sabah namazına kaldırdım. Uyanınca : Evet, namaz kılmayanın slam’dan nasibi yoktur, dedi ve yarasından kanlar akarak namazını kıldı. }

İbni Ebu Şeybe : 10410 – Abdurrezzak : 5010 – Acurri Şeria : 134 – Dare Kutni : 2 / 52

{ … Aişe r.anha dan, şöyle dedi : Kan damlaları hasır üzerine düşse bile namazını kılarsın, hiçbir şey lazım gelmez. }   Nesei : 1.c.171.N

{ … Tavus İbn Keysan, Muhammed İbn Ali – yani Hüseyini’n torunu Muhammed Bakır – Ata ve Hicaz ehli “ kan çıkmaktan dolayı abdest yoktur “ dediler. }  Buhari Talik : 1.c.320.s

{ … Hasani Basri : Müslümanlar yaraları içinde namaz kılmakta devam etmişlerdir, dedi. }  Buhari Talik : 320.s

{ … Abdurrahman el-Eslemi der ki : Said b. Müseyyebi gördüm, burnu kanıyordu. Çıkan kan parmaklarını kızartıyordu. Ama abdest almadan namaz kılıyordu. }  Muvatta : 1.c.51.s

{ … Abdurrahman b.el-Mücebber der ki : Abdullah oğlu Salim’i burnundan kan akarken gördüm. Hatta kan parmaklarını kızartıyordu. Burnunu oğuşturuyor, daha sonra da abdest almadan namaz kılıyordu. }  Muvatta : 1.c.51.s

BU  KONUDA  SAHİH  OLMAYAN  RİVAYETLER

{ … Temimi’d Dari den,şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Her akan kandan dolayı abdest lazım gelir.}  Dare Kutni : 1.c.570.N – Zeylei Nasbu’r Raye : 1 / 37

DARE KUTNİ :  Ravilerden  Ömer b.Abdulaziz  Temimi’d Dari den duymamıştır ve onu görmemiştir. Ve yine Yezid ibn Halid ve Yezid ibn Muhammed meçhuldür, der.

Dare Kutni : 1.c.570.N – Lisanu’l Mizan : 6/379-9357 

ZEYLEİ : de aynı ifadeleri kullanarak ; Ömer b.Abdulaziz  Temimi’d Dari’den duymamıştır ve onu görmemiştir,der. Ve yine Yezid ibn Halid ve Yezid ibn Muhammed meçhuldürler, demektedir.   Zeylei Nasbu’r Raye : 1 / 37

Ayrıca hadisin başka bir illeti daha vardır ki,oda : Ravilerden olan Bakiye b.Velid müdellistir – yani tedlis yapan birisidir – ki bu rivayeti an’ane siğası ile rivayet etmiştir.  el-Albani s.daife : 470.n

{ … Namaz dirhem miktarı kandan dolayı iade edilir. Başka bir lafızda ise ; Elbisede  dirhem miktarı kadar kan varsa, elbise yıkanır namaz iade edilir. }

İbni Hibban Duafa : 1/298 – Dare Kutni : 153 – Beyhaki : 2/404

Albani der ki : İbni Hibban şöyle der : Bu haber şüphesiz uydurmadır. Allah resulü s.a.v bunu söylememiştir. Bunu Küfe ehli uydurmuştur. Ravilerden olan Ravh, sika kimselerden uydurma rivayetlerde bulunur. İbnu Hibban’ın bu sözüne Zeylei de katılır : Nasbu’r Raye : 1/212 . Hatta Buhari  bu hadisin batıl olduğunu söyler.

{  Dirhem mitarı kan yıkanır ve ondan dolayı namaz iade edilir  }

Hatib : 9 / 330 – İbnu’l  Cevzi : 2 / 75

Hadis uydurmadır. Senedinde bulunan ravilerden Nuh bin Meryem yalancıdır. Bu hükme Zeylei de katılır. Ancak bu ve bir önceki rivâyeti es-Suyûtî el-Câmi de zikreder.  el – Albani S.Daife :                          

                                  Vel hamdu lillahi rabbil alemin   


                    

                                                                                   Tacuddin Bayburdi

Similar Posts