1 = EBU HANİFE R.H :

“ … Ebu Muti’ Ebu Hanife’ye : Ben Rabbimin semada mı yoksa yerde mi olduğunu bilmiyorum, diyen bir kimsenin durumu hakkında soru sormuş. Ebu Hanife şöyle cevap vermiştir :

“ Bu kimse kâfir olur, çünkü Yüce Allah : “ Rahman Arş’a istiva etti ”  Taha : 5 buyurmaktadır. O’nun Arş’ı ise yedi kat göğün üstündedir.” Ben, Eğer : O Arşın üzerindedir, dediği halde : Bilemiyorum Arş gökte midir, yerde midir ? Diyecek olursa durumu ne olur ? diye sordum.

Yine : “ O kâfirdir, çünkü o Yüce Allah’ın gökte olduğunu inkâr etmiş olur. O’nun gökte olduğunu inkâr eden de kâfir olur ” Dedi.

Zehebi Uluv : 18 – el-Akidetü’t-Tahaviyye ve Şerhi İbn Ebi’l-İzz el-Hanefi sf : 297/298

“ … Kâdi Imam Tacuddin Abdu’l -Halik ibnu Ulvan r.h dan, söyle dedi : el -Mukni nam eserin mülellifi Ebu Muhammed ibnu Ahmed el -Makdesi r.h’ı söyle derken isittim. Diyordu ki : Ebu Hanife r.h’dan, Bize söyle dedigi haberi ulaştı. Her kim ki “Allah’u Azze ve Celle’nin Semada olduğunu inkar ederse muhakkak ki o kişi kafir olmuştur.  “

 Bu Eseri Zehebi Uluv’du 119 zikretmistir.

2 = İMAM ŞAFİİ  R.H :

“ … Şeyhu’l -İslam Ebu’l -Hakkari ve Hafız Ebu Muhammed el -Makdesi, Ebu Sevr ve Ebu Şuayb’a ref ettikleri isnadlariyla ikiside, Sünnet’in yardımcısı İmam’i Şafii r.h’dan, söyle rivayet ettiler.

İmam Şafii dedi ki : İmam’i Malik, Süfyan ve daha onlardan başka Ehli Sünnet önderlerinden gördüğüm ve benim de üzerinde olduğum hak olan kavil şudur :

“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed s.a.v’in Allah’ın resulü olduğuna şehadet edip ve Allah’u Azze ve Celle’nin de Semasında Arşının üzerinde olduğuna, istediği gibi kullarına yaklaşıp ve istediği gibi de Dünya semasına indiğini ikrar etmektir. “

         Bu Eseri Zehebi Uluv’da : 196 tahric etmistir.

3 = İMAM MALİK R.H :  

“ … Abdullah ibnu Ahmed ibnu Hanbel r.h’dan, er-Reddu ale’l -Cehmiyyeti isimli kitabında, babasi Ahmed’den, oda Abdullah ibnu Nafl’den oda Malik ibnu Enes r.h dan söyle dedigini rivayet ediyor :

“ İmam’ı Malik r.h söyle dedi : Allah’u Azze ve Celle semadadır, ilmi ise her yerdedir. O’nun ilminden hiçbir şey gizli kalmaz. “

Bu Eseri Ebu Davud Mesail’de : 263 – Abdullah er-Reddu Ale’l Cehmiyye 5 de  ve Acurri Şeria 289 da  rivayet etmislerdir.

“ … Ca’fer ibnu Meymun dan, söyle dedi Mâlik ibnu Enes r.h’a : ” Rahman olan Allah Arşa istiva etti “ Ayeti kerimesindeki “ İstiva “ nasıldır diye ? soruldu. Mâlik ibnu Enes r.h şöyle cevab verdi : İstiva ma’lumdur, nasıl demek ise ma’kul değildir. Allah’u Azze ve Celle’nin Arşının üzerine istiva ettiğine inanmak ise vaciptir. Seni ise dalalette olan birisi olarak görüyorum, der ve o kimsenin meclisten çıkarılmasını emreder.”

Bu Eseri İsmail ibnu Abdur rahman : 18 – Ebu Said ed Darimi er-Reddu Ale’l –Cehmiye 28 de  ve Beyhaki Esma’da : 408 rivayet etmişlerdir.

4 = AHMED İBN HANBEL R.H : 

“ … Ebu Bekr el -Hallâl’in seyhi, Yusuf ibnu Musa’l – Kattan söyle dedi : Ebu Abdullah’a ya’ni Ahmed ibnu Hanbel ” denildi ki : Allah’u Azze ve Celle, yarattıklarından ayri olarak Kudreti ve ilmi ile her yerde olduğu halde yedi kat semanın üzerinde midir ? 

Ahmed ibnu Hanbel’de cevaben söyle dedi : Evet, Allah’u Azze ve Celle Arşının üzerindedir, hiç bir sey de ilminden gizli değildir.

Bu Eseri Hallal es -Sünen’de : 198 rivayet etmistir.

“ … Ebu Talib Ahmed ibnu Humeyd söyle dedi : Ahmed ibnu Hanbel’e ; Allah bizimledir, deyip şu Ayet’i “ Herhangi bir üç sırdaşın, bir fısıltısı oluyor mu, mutlak “Allah dördüncüleridir “ okuyan bir adamdan sordum. Dedi ki muhakkak o ” Cehmi “ olmustur. Ayetin evvelini birakarak sonunu aliyorlar dedi. Ben de Ayet’i evveliyle beraber okudum.

” Bilmiyor musun ? Allah hem göklerdekini hem yerdekini hep bilir. Herhangi üç sırdaşın bir fısıltısı olsa, Allah muhakkak onların dördüncüleridir.  Beş kişi fısıldaşsa, Allah muhakkak ki onların altıncılarıdır. Bunlardan daha az, veya daha çok ta olsalar, hatta nerde olurlarsa olsunlar, muhakkak ki Allah onlarla beraberdir. Sonra bütün yaptıklarını kıyamet günü onlara haber verecektir. Haberiniz olsun ki Allah her şeyi bilir. “

Ahmed ibnu Hanbel söyle dedi : İlmi onlarla beraberdir. Ve şu Ayet’i okudu : ” Nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız “ Kaf : 16

Ve sonra dedi ki : “ İlmi onlarla beraberdir “

 Bu Eseri Hallal es -Sünen : 199 da rivayet etmistir.

“ … Mervezi r.h söyle haber verdi : Ebu Abdullah’a – ya’ni Ahmed ibnu Hanbel’e – dedim ki :  Bir insan ki, ben Allah’ın Kur’an da dedigi gibi diyorum. Allah’da diyor ki :  “ Herhangi üç sırdaşın bir fısıltısı olsa, Allah muhakkak onların dördüncüleridir. “

Mücadele : 7.Ay

Bunu derim bundan baska birsey demem diyor, ne dersiniz bu adama ? Dedi ki :  bu Cehmilerin sözüdür. Bilakis “Allah’ın ilmi onlarla beraberdir. “

Bu Eseri İbnu Buta İnabe’de rivayet edip Zehebi’de Uluv’da 228 tahric etmistir.

                          Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts