{ … Cudame binti Vehb şöyle dedi : Bazı insanların arasında Rasulullah s.a.v’in yanında bulundum. 0 şöyle buyuruyordu : Hamile – yahut emzikli – kadınla münasebette bulunmayı yasaklamaya kesin azmetmiştim Sonra Rumlara ve Farslılara baktım onlar çocukları emzikli iken eşleriyle münasebette bulunuyorlar ve bu fiil onların çocuklarına hiçbir şekilde zarar vermiyor. Sonra Rasulullah’a azli sordular ? Rasulullah s.a.v : 0 çocuğu diri olarak gömmenin gizlisidir, buyurdu. }

Müslim 1442/141 Malik 2/607/16 Ebu Davud 3882 Nesei 3326 Tirmizi 2076 Darimi 2/146-147 İbni Mace 2011 İbni Hibban 4196 Tabarani 24/534-M. Kebir Beyhaki 7/465 Beğavi 2298 Ahmed 6/361

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Bir kimse : Ya Rasulellah, benim bir cariyem var ; ben ondan azil yapıyorum ve onun hamile olmasını istemiyorum. Bununla beraber ben erkeklerin arzu ettiği şeyi de – onunla –  yapmak istiyorum. Yahudiler ise : Şüphesiz ki azil mevüdetu’s-Sugra – yani, kız çocuğunu diri olarak gömmenin küçüğü – dür diyorlar, dedi. Rasulullah s.a.v : Yahudiler yalan söylemiştir. Eğer Allah onu yaratmayı dileseydi senin ona mani olmaya gücün yetmezdi, buyurdu. }

Ebu Davud : 2171

AÇIKLAMA : Şemsulhak İbni Kayyım’dan naklen bu hadisin şerhinde şöyle demektedir : Rasulullah s.a.v’in yahudileri yalanlaması ; onlar azille beraber hamileliğin asla tahakkuk etmeyeceğini iddia ediyorlar, azli nesli kesme konumunda Ve’du’s-Sagir yani, kız çocuğunu diri olarak gömmenin küçüğü olarak niteliyorlardı. Bundan dolayı Rasulullah s.a.v onları tekzip etti ve : Allah çocuğu yaratmayı dilediği zaman, azlin hamileliğe mani olamayacağını ; Allah onu yaratmayı dilemediğinde ise bu filin, kız çocuğunu diri olarak gömmenin küçüğü olamayacağını haber verdi. Ancak Rasulullah s.a.v Cüdame’nin rivayet ettiği hadiste azli, bir kimsenin eşinin hamile olmasından kaçarak azil yapmasını ve bu fiili işlerken ki kastini Ve’dü’l-Hafi – yani kız çocuğunu diri olarak gömmenin gizlisi – olarak isimlendirdi. Ancak bu ikisi – yani ; kız çocuğunu gerçek olarak diri diri gömmekle, azil – arasındaki fark şöyledir ; Kız çocuğunu diri olarak gömmede, hem bu fiile kast etmek var hem de bizzat o fiili işlemek vardır. Azil’de ise sadece ona kast etmek vardır, bizzat o fiili işlemek yoktur. Bundan dolayı Rasulullah s.a.v azli Ve’dü’l-Hafi diye adlandırdı.

Avnu’l- Ma’bud : 6/152

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Bizler Nebi s.a.v’nin zamanında – Kur’an inip dururken – azil yapıyorduk. }

Buhari : 5291 Müslim : 1440/136-137 – Tirmizi : 1137 – İbni Mace : 1927 – Albani S:130-Zifaf

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Bizler Rasulullah s.a.v’in zamanında azil yapıyorduk. Bu fiilimiz Nebiye ulaştı ancak o bizi bundan yasaklamadı. }

Müslim : 1440 / 138 – Ebu Avane : 4256-4357 – Ebu Yağla : 2255 – İbni Hibban : 4195 Beyhaki : 14304

{ … İbni Muhayriz şöyle dedi : Mescide girdim, orada Ebu Said’i görüp yanına oturdum ve ona azil meselesini sordum. Ebu Said şöyle cevap verdi : Biz Mustalik oğulları savaşında Rasulullah s.a.v ile beraber yola çıktık. Neticede Arap esirlerden bir çok kadın esir elde ettik. Kadınlara karşı arzumuz artmış bekarlık bize çok şiddetli olmuştu. – kadınlara yaklaşmak, bununla beraber – azil hoşumuza gidiyor ve azil yapmak istiyorduk. Ancak Rasulullah aramızda iken, ona sormadan nasıl azil yaparız dedik ve bu meseleyi Rasulullah’a sorduk. Rasulullah s.a.v : Bu fiili yapmamanız üzerinize gerekli değildir – yahut : Bunu yapmanızda üzerine bir beis yoktur – Kıyamet gününe kadar meydana gelecek her can muhakkak dünyaya gelecektir, buyurdu. }

Buhari : 3868 – Müslim : 1438/125 –  Ebu Davud : 2172 – Said b. Mensur : 2220 – Beğavi : 2370

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Biz bir çok esir elde ettik ve kadınlardan azil yapıyorduk. Sonra Rasulullah s.a.v’den bunun hükmünü sorduk. Rasulullah s.a.v’de bize : Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz ? Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz ? Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz ? Kıyamet gününe kadar bu dünyada vücut bulacak her hayat sahibi, şüphesiz meydana gelecektir, buyurdu. }

 Müslim : 4.C.1438.N – Ebu Avane : 4342 – Beyhaki : 14309

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’nin yanında azil hususu zikredildi. Bunun üzerine Nebi : 0 nedir ? buyurdu. Sahabeler : Bir kimsenin emzikli karısı olur, kendisi bu kadın ile münasebet yapar. Fakat kadının bu münasebetten hamile kalmasını istemez. Başka birinin de cariyesi olur onunla münasebette bulunur, fakat cariyenin bu münasebetten hamile kalmasını istemez, bu sebeple azil yapar dediler. Nebi s.a.v : Bu fiili yapmamanızda üzerinize bir beis yoktur. Çünkü o kaderden başka bir şey değildir, buyurdu….. }

Müslim : 4.C.1438/131 – Ebu Avane : 4336 – Nesei : 3327 – İbni Mace : 1926 – Beyhaki 14312

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’in yanında azil hususu zikredildi. Rasulullah s.a.v : Herhangi biriniz bunu yapmasın demedi de herhangi biriniz bunu niçin yapar ? Şüphesiz yaratılması takdir olunan her canı Allah mutlaka yaratacaktır, buyurdu. }

Müslim : 1438/132 – Ebu Avane : 4338 – Ebu Davud : 2170 – Said b. Mensur : 2218 Beyhaki : 14307

{ … Ebu Said el-Hudri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’e azil hususu soruldu ? Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : Her sudan çocuk meydana gelmez. Allah bir şey yaratmayı irade edince ona hiçbir şey mani olamaz, buyurdu. }

Müslim : 4.C.1438/133 – Beyhaki : 14311 – Beğavi : 2371- Mesabih

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Bir kimse Rasulullah’a geldi ve : Benim bir cariyem var, o cariye bizim hem hizmetçimiz hem de suyumuzu taşıyandır. Ben bu cariye ile münasebette bulunuyorum, ancak ben onun hamile olmasını da istemiyorum ondan azil yapıyorum dedi. Rasulullah s.a.v : Sen istersen ondan azil yap. Lakin, kuşkusuz onun için takdir edilen şey muhakkak ona gelecektir. – yani bu tedbirin Allah’ın irade ettiği şeye asla mani olamayacaktır, buyurdu. Ravi dedi ki : Bir müddet geçtikten sonra o kimse yine Rasulullah’a geldi ve : –  Ya Rasulallah, sana zikrettiğim o cariye hamile oldu dedi. Rasulullah s.a.v : Cariyeye takdir edilen şeyin mutlaka ona geleceğini sana haber vermiştim. – Çünkü ben Allah’ın kulu ve Rasulüyüm – buyurdu. }

Müslim : 1438/134-135 – Ebu Avane : 4351-4353 – Ebu Davud  : 2173 : İbni Mace : 89 Beyhaki : 14306 – Abdurrezzak  : 12551 – Beğavi : 2369-Mesabih – Ahmed  : 14352

                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts