Değerli Müslümanlar … ! şunu asla unutmayınız ki ; bu ümmetin en sapkın, en akidesi bozuk, en ahlakı bozuk ve en yalancı taifesi Şii Rafizilerdir.

Bu iğrenç insanların Akidelerini, amellerini, ahlaklarını daha iyi bilesiniz ve onlardan uzak durasınız diye sizlere bu kısa çalışmamla yardımcı olmaya çalışacağım inşaAllah.

1 = Şİİ RAFİZİLERİN  ALLAH  HAKKINDAKİ  İNANCI …

= Bu sapık insanlar Allah hakkında Beda ( yani ilimden önce cahil olma ) sahibi olduğunu söylerler… Bu sözü – Abdul aziz Bayındır – gibi insanların dahi ağzından bu ortamda duymuşunuzdur.

        Halbuki Allah’u Teala ezeli ve ebedi ilmiyle olmuşu ve olacağı bilir.

= Bu kimseler, Allah’u Teala’nın gelme, gitme, nuzul – yani inme – ve   ahirette dahi asla görünmeyeceğine inanırlar.

Oysa Allah’u Teala, gerek kitabında ve gerekse Rasulünün sünnetinde bu sıfatlara sahip olduğunu ve Ahirette de iman eden mü’minlerin kendisini göreceğini haber vermiştir.

2 = Şİİ RAFİZİLERİN KUR’AN İNANCI …

= Kur’anın Mahluk olduğuna inanırlar. Yani yaratılmıştır, derler. Halbu ki Kur’an Allah’ın kelamıdır. O’nun konuşmasıdır.

= Bu sapık insanlar Kur’anın tahrif edildiğine inanırlar … Yani Sahâbe tarafından Kur’ana ekleme ve artırma yapıldığını iddia ederler.

        Halbu ki Rabbimiz kitabını kıyamete kadar koruyacağını vaat etmiştir.

= Şiiler, Kur’an’da “ Velayet Suresi “ olduğunu ve bunu sahabenin çıkardığını iddia ederler.

= Cebrail a.s’ın getirdiği Kur’anın 17000 ( on yedi bin ) Ayet olduğunu iddia ederler.  

Öteden beri Şia inancında anlatılan şudur ; Fatıma r.anha’ya Cibril a.s 75 gün boyunca vahiy getirmiştir… Hatta bunu Humeyni de 2.Mart 1986 günü Fatıma r.anha’nın doğum günü münasebeti ile verdiği bir konferansta usulü Kafi 228 nolu sahifeden naklederek anlatmıştır…

İslam çağrısı dergisi nisan 86.sayı 34

= Kur’an’ı Allah’ın indirdiği şekliyle yalnızca Ali ve vasileri olan imamlar cem eder ve bilirler, derler…

= Kur’an’ın şu an ki tertibi Allah ve Rasûlü’nün razı olacağı şekilde değildir, derler…

= Kur’an’da geçen tağut kelimesi ile kastedilen Ebu Bekir ve Ömer’dir, derler.

= Nahl Suresi 90. Ayette geçen “ fahşa “ Ebu Bekir, “ münker “  Ömer ve “ bağy “ ise Osman’dır, derler…

3 = Şİİ RAFİZİLERİN  SAHÂBE HAKKINDAKİ  İNANCI :

= Şii Rafizilerin sahabe hakkındaki ahlaksızca inançları ; Onlara Sövme, hakaret ve tekfir  etmek üzere kuruludur… Yani birkaç sahabi dışında hepsinin kafir olduğunu söylerler …

= Bu insanlara göre Peygamber s.a.v’den sonra  Mikdam bin Esved, Ebu Zerr ve Selman-ı Farisi  haricindeki sahâbe dinden dönmüştür…

= Onlara göre Ebu Bekir ve Ömer kafir olduğu gibi o ikisini sevenler de kafirdirler…

= Bu ahlaksız insanlar, Ebu Bekir ve Ömer ile kızları Aişe ve Hafsa’ya lanet okurlar… Hatta Allah Rasulü s.a.v’in en çok sevdiği Mü’ninlerin annesi Aişe r.anha’nın zaniye – yani zina ettiğini – olduğuna inanırlar …

= Bunlar, Allah Rasulü s.a.v’in kıyamete kadar haram kıldığı Mut’a nikahını helal sayarlar… Ve şu an bile İran’da para karşılı korkunç bir şekilde Muta nikahı yapılmaktadır…

= Bunlar, Ömer r.a’nun katledildiği günde düğün yaparlar ve onun katili olan Mecusi Ebu Lu’lu’ya Dinin Kahramanı derler… Hatta bu Mecusi şahsın İran’da türbesi vardır ve orayı kutsal sayarlar…

4 = Şİİ RAFİZİLERİN YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARLA BENZER YÖNLERİ …

= Yahudiler “ Mesih Deccal ve kılıç inene kadar cihad yoktur “ , Rafiziler ise “ Mehdi gelip bir münadi de gökten seslenene kadar cihad yoktur “ derler…

= Yahudiler “ Krallığa ancak Davud’un soyu layıktır. “ , Rafiziler ise “ İmamlık ancak Ali’nin evladına layıktır “ derler…

= Yahudiler namazı yıldızlar görününceye kadar tehir ederler, Rafiziler de akşam namazını aynı vakte geciktirirler.

= Yahudiler insanları “ Yahudiler ve diğerleri “ diye ikiye ayırır ve kendi dışındakileri putperest olarak görürler. Rafiziler de “ Velayet’i kabul etmedikleri için kendileri dışındakileri kafir sayarlar “ …

= Yahudiler Tevrat’ı tahrif ettiler, Rafiziler ise Kur’an’ın tahrif edildiğini iddia ederler… Hatta İran’da, Kur’anın tahrifinin isbatı diye kitaplar basılıp yayınlanmıştır…

= Yahudiler de Rafiziler de mestlere meshetmezler… Onlar çıplak ayağa meshederler …

= Yahudiler Cebrail a.s’a düşmanlık ederler, Rafizilerden Gurrabiyye fırkası ise vahyi Ali yerine Muhammed s.a.v’e getirdiği için Cibrilin hata ettiğini söylerler…

= Hıristiyanlar hanımlara mehir ödemezler, mal gibi onlardan faydalanırlar. Rafizilerde ise mut’a nikahını helal sayarak – bir nevi ücretle – onlarla evlenirler…

= Yahudilere, “ Dininizin en hayırlıları kimdir ? “ diye sorulduğunda “ Musa ve ashâbı “ derler … Hıristiyanlara sorulduğunda “ İsa’nın havarileri “ diye cevap verirler. Rafizilerde ise “ Dininizin en şerlileri kimdir ? “ denildiğinde, “ Muhammed’in ashâbıdır “ derler…

5 = Şİİ  RAFİZİLERİN  İMAMLARI  HAKKINDAKİ  İNANÇLARI …

Caferi, Şii rafizilerin imamları hakkında da çok çirkin inançları vardır. Onlar imamları için şunları söylerler ;

= İlahi koruma sonucunda masumdurlar ( günah işlemezler ).

= Allah tarafından desteklenirler.

= Kulların amelleri bilgileri dahilindedir.

= İmamlar Meleki Mukarreb, nebi ve Rasûllerden üstündürler, derler. Ki bu sözü seleflerinden alan Humeyni “ Hukumetu’l islamiye “ isimli eserinde söyler.  

“ Mezhebimizin gereği bizim imamların öyle mertebeleri vardır ki o mertebeye ne meleki mukarrep ne de nebiyi mürsel erişemez. “    Hukumetu’l islamiye : 91.S.

= İmamların Sözleri ve emirleri Allah’tan indirilmiş gibidir.

= Göğün ve yerin ilmi, olmuş ve olacakların ilmi onların yanındadır.

= Varlıkların yaratılmasında vasıta ve sebeptirler.

= Ne zaman öleceklerini bilirler ve istedikleri zaman ölürler.

= Dua, ancak onların isimleri ve aracılıkları ile kabul edilir.

= Onlar Ali r.a’nun sulbünden Allah’ın çocuklarıdır.

= İmamlara bu şekilde inanmayanlar kafirdirler.

= İmam bilmek istediği zaman Allah ona bildirir.

Usulü Kafi : K.Hücce : 258.s

6 = Şİİ RAFİZİLERİN RİCAT AKİDESİ …

= Şii’ler, 12. İmamları olan Kaim, ahir zamanda ortay çıkacak, siyasi düşmanlarını boğazlayacak ve diğer fırkaların gasbettiği hakları Şia’ya iade edecektir, inancındadırlar. Onlar ;

= Ebu Bekir ve Ömer onun zamanında asılacaktır, derler.

= Beklenen imam, Aişe r.anha’yı diriltecek ve ona had cezası uygulayacaktır, derler…

= İmam, Zimmet ehli olan Yahudi ve Hıristiyanlarla barış yapacak ve onlardan cizye alacaktır, derler…

7 = Şİİ  RAFİZİLERİN  TAKİYYE  İNANCI :

Değerli kardeşlerim … ! takiyye, yeri geldiğinde insanın inandığının tersine hareket etmesi, amel etmesi ve yalan söylemesidir… Ve onlarda takiyye üç kısımdır.

Birincisi …… ;  Takiyyeyi a’m. Yani herkese karşı yapılan takiyye.

İkincisi ……  ;  Takiyyeyi has,Yani sünnilere karşı yapılan takiyye.

Üçüncüsü … ;  Kendi aralarında, birbirlerine karşı yaptıkları takiyyedir.

= Onlara göre takiyye en faziletli ameldir.

= Yapmayanın imanı yoktur.

= Dinin onda dokuzu takiyyedir, yapmayanın dini yoktur.

= Takiyyeyi terk edenin bu günahı ebediyyen bağışlanmaz.

= Takiyye ile bir münafığın arkasında kılınan namaz, imamlarının arkasında namaz kılmak gibidir.

= Mecbur kalınırsa takiyye olarak her türlü yemin edilebilir.

8 = Şİİ RAFİZİLERİN ÇAMUR AKİDESİ …

= Hüseyin bin Ali r.a’nun kabrinin çamuru her derde şifadır… inancıdadırlar…

= O çamurla çocuklara tahnik yapılır… Yani yeni doğan bebeğin ağzına o çamurdan sürülür…

= Şiiler seçkin bir topraktan, Sünniler ise başka kötü bir topraktan yaratılmıştır, inancına sahiptirler …  

= Namazlarında secde yerine kerbela toprağından yapılmış bir mühür koyarlar ve ona secde ederler…

9 = Şİİ RAFİZİLERİN EHLİ SÜNNET HAKKINDAKİ İNANÇLARI …

= Kıyamet günü Şia’nın günah ve cezası Sünnilere, Sünnilerin hasenatları ise Şia’ya verilecektir, inancına sahiptirler…

= Sünnilerin Malları ve kanları mübahtır…

= Şia dışındakiler pis olarak doğarlar…

= Şeytan parmağını her doğan çocuğun vücuduna sokarak zarar verir, çocuk da bu sebeple ağlar. Doğan çocuk Şii ise şeytan ondan uzaklaşır ve ona zarar vermez, derler.

= Bu ahlaksız insanlara göre Şia dışındakiler veled-i zinadırlar…

= Yahudi ve Hıristiyanlar aslen kafir, Ehli Sünnet ise mürtedir. Dolayısıyla onlara göre ; Dinden mürted olan Ehli Sünnetin küfrü, aslen kafir olanınkinden daha şiddetlidir…

DİKKAT … ! İşte bu sebeple tarih boyunca Ehli Sünnet’in aleyhine her zaman onlarla yardımlaşmışlardır… Özellikle Tatarların Müslümanları katletmesinde onların tarafında bulunmuşlar ve yardımlarını onlardan esirgememişlerdir…

10 = Şİİ RAFİZİLERİN  MUT’A  NİKAHI  İNANCI …

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi Mut’a nikahı, para veya mal vererek geçici süreyle bir kadınla birlikte olma şeklindeki batıl bir nikahın adıdır…

= Onlara göre, Onunla amel edenler dinleriyle amel etmiş, inkar edenler ise dinlerini inkar etmiş olurlar…

= Mut’ayı inkar eden kafir olur…

= Mut’a çocuğu, şer’i nikah çocuğundan faziletlidir…

= Mut’ayı bir kere yapan Hüseyin’in, iki kere yapan Hasan’ın, üç kere yapan Ali’nin ve dört kere yapan da Nebi s.a.v’in derecesinde olur…

= Mü’min bir kadınla mut’a yapan Kabe’yi 70 kere ziyaret etmiş gibi olur…

= Mut’anın bir sınırı yoktur, 1000 kere de yapılabilir…

= Kadına arkadan – yani makatından –  yanaşmak  caizdir…

11 = Şİİ RAFİZİLER KENDİLERİNDEN BAŞKASINI BAĞİ VE ZİNA ÇOCUĞU OLARAK GÖRÜR …

“ İnsanlarının hepsi,  Şia’mız müstesna evladu beğaya’dır veya evladı zinadırlar. ”

el-Kuleyni er-Ravda : c.8,s.135 Vesailu’ş-Şia : c.18,s.463 el-Meclisî Biharu’l-Envar : c.27,s.231

12 = Şİİ RAFİZİLERİN  NECEF  VE  KERBELA  İNANCI …

= Allah’ın haremi Mekke, Rasûlü’nün haremi Medine, Ali’nin haremi Kufe ve şii rafizilerin haremi ise Kum şehirleridir…

= Kerbela toprağı eklenmeseydi Kabe yaratılmaz ve faziletli kılınmazdı…

= Hüseyin’in kabrinin ziyaret sevabı, makbul 20 hac ve 20 umreye ve Nebi s.a.v ile yapılmış 20 savaşa denktir.

= Hüseyin’in kabrini özürsüz olarak ziyaret etmeyi terk eden cehennem ehlindendir.

= Hüseyin’in kabrini ziyaret, Arşı üzerinde Allah’ı ziyaret gibidir.

= İmamların türbelerinde kılınan namaz mescitlerde kılınandan üstündür.

= Ali r.a’nun kabrinin yanında kılınan namaz, başka yerde kılınandan yüz bin kat üstündür.

= Kerbela’dan daha kutsal bir yer yoktur.

= Kufe Mescidi’nde kılınan farz namaz hac yerine, nafile namaz ise umre yerine geçer.

13 = Şİİ RAFİZİLERİN AŞURA ( MUHARREM’İN ONUNCU ) GÜNÜ İNANCI …

= Muharrem Ayı’nın ilk on günü Allah’a yakınlaştırıcı bir amel olarak siyah elbise giyerler…

= Aşura günü ise yanaklar, göğüsler ve sırtlarını döverler, bazen bunun için zincir ve kılıç kullanırlar…

= Yakalarını parçalayarak ağıtlar yakarlar…

= Aşura günü törenlerinde ; Ömer ismini verdikleri bir köpeği ortaya getirerek bastonla döverler ve onu taşlayarak öldürürler…

= Ve yine bu törenlerinde ; Aişe ismini verdikleri bir oğlağı ortaya getirerek tüylerini yolarlar ve öldürünceye kadar onu döverler…

14 = Şİİ RAFİZİLERİN BEY’AT  ( EMİRE TABİ OLMA ) İNANCI …

= Onlara göre Kaim dışındaki her sancak sahibi emir tağuttur…

= Diğer emir ve hakimlere itaat, takiyye olarak caizdir…

= Üç raşit halife gaspçı, zalim ve mürteddirler…

= O üç halifeyle beraber olup anlara yardım edenler de tağut ve zalimdirler.

Değerli kardeşlerim … ! bu küçücük çalışmamda sizlere sunduğum bilgiler, bu taifenin kendi kitaplarından okuduğumuz sapıklıklardır… İnanın eğer onların sapıklıklarını burada saymaya ve sıralamaya kalksaydık, ne zamanımız ve ne de sayfamız yeterli olurdu…

Allah’u Teala bu insanların şerrinden bütün Müslümanları korusun.

                                                                                            Amin

                           Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                        Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts