{ … Amır b. Sa’d babası Sa’d b. Ebi Vakkas r.a dan rivayet ederek şöyle demiştir : Sa’d İbni Ömer’in yanında oturuyor iken, oraya maksure sahibi Habbab  r.a geldi ve şöyle ded i: Ey Ömer’in oğlu Abdullah Ebu Hureyre’nin dediği şeyi işitiyor musun, Ebu Hureyre Resulullah s.a.v’in : “ Her kim cenaze ile beraber ölü evinden çıkar ve onun üzerine cenaze namazını kılar sonra da defnedilene kadar cenazeyi takip ederse ona her biri Uhud dağı büyüklüğünde iki kırat ecir vardır, Kim de cenaze namazını kılar sonra dönerse ona da Uhud dağı büyüklüğünde  bir kırat ecir vardır “ dediğini zikrediyor.

Bunun üzerine İbni Ömer, Ebu Hureyre’nin bu badisini sormak ve Aişe’nin ne dediğini öğrendikten sonra gelip kendisine haber vermek üzere Habbab’ı Aişe’ye gönderdi. Sonra İbni Ömer mescidin Çakıl taşlarından alıp elinin içinde evirip çevirmeye başladı. Nihayet Habbab geldi ve İbni Ömer’e Aişe’nin : Ebu Hureyre doğru söylemiştir, dediğini bildirdi. Bunun üzerine İbni Ömer elindeki çakılları yere attı sonra da : Vallahi biz bir çok kırat’ı kaçırdık dedi. }

Müslim : 945/56.n – Buhari : l323- 1324-ter : 1248 – Ebu Davud : 3169.n – Nesei : 1996.n – Beyhaki : 3/412-413 – Tayalisi : 2581.n – Ahmed : 2/387 – İbni Hibban el- İhsan : 3079.n

Ölümden sonra cenazeyi techiz edip mezara götürmek için acele etmek

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Cenazeyi süratli bir şekilde naklediniz. – yani acele ediniz – ………”

Buhari : 3.C.1241.S

Cenazeyi öldüğü beldeden başka bir beldeye taşımamak

“ … Aişe r.anha Vadi’l-Habeşe denilen yerde bir kardeşi ölüp de öldüğü yerden taşınıp getirilince şöyle demiştir : Benim rahatsız olduğum yahutta içten içe beni üzen husus sadece onun öldüğü yerde defnedilmiş olmasını arzu etmemdir.”

 Beyhaki sahih bir senedle kaydetmiştir.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts