{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Müminlerin iman yönünden en mükemmeli, onların ahlaki en güzel olanıdır. Müminlerin en hayırlısı, kadınlarına karşı hayırlı olanıdır. }

Ahmed : 7406 – Tirmizi : 1162 – İbni Hibban : 4176 – İbni Ebi Şeybe : 6/88 Beğavi : 2341 Albani : 284. S.Sahiha

{ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : “… Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Sizin en hayırlınız ehli için hayırlı olan kimsedir. Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızımdır. }

 Tahavi : 3/211 Hakim : 4/73 Albani : Adabu’z Zifaf : 173.s

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Çünkü kadın eğe kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemikten en eğri şey üst tarafıdır. Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya çalışırsan onu kırarsın. Onu kendi haline bırakırsan, daima eğri olmaya devam eder. Onun için kadınlar hakkında hayri tavsiye edici olmanızı isterim. }

Buhari : 3110 Müslim : 1478/60 Nesei : 258-İşretinnisa – İbn Ebi Şeybe : 4/184/4 Beyhaki : 7/295 Beğavi : 2332

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Kadın bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Dilediğin bir tarz üzere doğru olamaz. Eğer ondan istifade etmek istersen, onda bu eğrilik olduğu halde ondan istifade edersin. İsteğine göre onu doğrultmak istersen onu kırarsın. Onun kırılması ise boşanmasıdır. }

Müslim : 1468/59 – Ebu Avane : 4501 – Humeydi : 1168 – İbni Hibban : 4179 – Beyhaki :  14723 – Beğavi : 2416

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Mümin bir erkek mümin bir kadından nefret etmesin. Eğer erkek onun bir huyundan hoşnut değilse diğer  bir huyundan hoşnut olabilir. }

 Müslim : 1469/61 – Ebu Avane : 4493 – Begavi : 2417-Mesabih

EV  İŞLERİNDE  EHLİNİZE  YARDIM  EDİN

 { … el-Esved şöyle dedi : Ben Aişe’ye : Nebi  s.a.v evinde ne yapardı dedim. Aişe :Kendi ailesinin işinde, yani kendi evinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı dedi. }

Buhari : 704

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Aişe  ye Rasulullah s.a.v evinde ne yapar ? diye soruldu. Aişe : Rasulullah da bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi işlerini kendi yapardı dedi. }

Tirmizi : 293.Şemail – Buhari : 541- Edebü’l-Müfted – İbni Hibban 2/36 Ebu Nuaym : 8/331.Hilye

HER KONUDA HANIMLARINIZA  NASİHAT YOLUNU  SEÇİN

{ … Cabir b. Abdullah şöyle dedi : Bayram günü Rasulullah s.a.v ile namazda beraberdim. Hutbe okumadan önce ezansız ve kametsiz namaza başladı. Sonra Bilala yaslanarak ayak üstü durup Allah’a karşı takvalı olmayı emir, Ona itaatli olmaya teşvik ederek halka vaaz ve nasihatte bulundu. Sonra kadınların olduğu yere geldi. Onlara da vaaz ve nasihat etti ve : Sadaka verin, zira siz kadınların çoğu cehennem kütüğüdür,buyurdu. Kadınların en hayırlılarından yanaklan kırmızı olan bir kadın ayağa kalkıp : Ya Rasulallah, niçin dedi. Rasulullah : Çünkü siz halinizden çok şikayet eder, kocalarınızın ihsanına karşı nankörlük edersiniz,buyurdu. Bunun üzerine kadınlar kendi ziynet eşyalarını tasadduk etmeye başladılar. Bilal’in el bisesinin içine küpelerini ve yüzüklerini atıyorlardı. }

Müslim : 885/4 Darekutni : 2/47/16 Ahmed : 3/314 Albani : 3/99-İrva

{ … Suleyman b. Amr b. el-Ahvas şöyle dedi : Babam kendisinin Rasulullah ile Veda Haccında beraber olduğunu bana tahdis etti. Rasulullah s.a.v Veda Haccında bir ara Allah’a hamd edip güzel senada bulundu. İnsanlara bazı hükümleri zikredip nasihat etti. Sonra : Kadınlara karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar sizin yanınızda esirlerdir. Kadınlardan bundan gayrına malik değilsiniz. Ancak kadınlar haddi aşmak gibi açık bir edepsizlik yaparlarsa onların yataklarını terk edin – yani bu şekilde onları cezalandırın – Yahut haddi aşmayacak şekilde onları dövünüz. Eğer onlar size itaat ederlerse, onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz sizin kadınlar üzerinde hakkınız vardır. Ve kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız ; kerih görüp istemediğiniz kimselere minderlerinizi çiğnetmemeleri ve evlerinize girmelerine izin vermemeleridir. Dikkat edin ! Onların sizin üzerinizdeki hakları ; onların giyim ve kuşamında ve yiyip içmesinde ihsanda bulunup güzel davranmanızdır.

Nesei : 287- İşretünnisa Tirmizi : 1163 İbni Mace : 1851 Ahmed : 5/72-73 Albani : 7/54-İrva ve Adabu’z Zifaf : 270.s

İNFAKTA ÖNCE  EHLİNİZİ VE ÇOLUK ÇOCUĞUNUZU DÜŞÜNÜN

{ … Abdullah b. Yezid şöyle dedi : Ben Ebu Mes’ud’a sen bunu Rasulullah s.a.v’den mi rivayet ediyorsun – yoksa kendi görüşünümü haber veriyorsun ? – dedim. Ebu Mes’ud r.a : Ben bunu sadece Rasulullah s.a.v’den rivayet ediyorum. Rasulullah :Herhangi bir müslüman kendi ev halkına – Allah‘ın rızasını kast ederek – infak ederse, bu infak onun için bir sadaka olur, buyurdu. }

Buhari : 5450 – Müslim : 1002/48 – Nesei : 2544 ve 323 İşretünnisa – Tirmizi : 1965 – Darimi : 2/284-285 – İbni Hibban : 4239 – Tabarani : 17/522-523 – M. Kebir – Ahmed : 4/120 – Albani : 729-Sahiha

{ … Sevban r.a şöyle tahdis etti : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Kişinin harcayacağı en faziletli para, önce ailesine ve sonra ailesinin içindeki kimselere harcayacağı paradır…}

Müslim : 994/38 – Nesei : 300-İşretü’n nisa – İbni Mace : 2760 – Tayalisi : 987 – İbni Hibban : 4242 – Beyhaki : 7/467 – Ahmed : 5/279

{ … Heyseme şöyle dedi : Biz Abdullah b. Amr r.a ile beraber oturuyorduk. Bir ara onun işlerinin vekili geldi ve içeri girdi. Abdullah ona : Kölelere azıklarını verdin mi ? dedi. 0 hayır dedi. Bunun üzerine Abdullah : Öyle ise hemen git ve onların azıklarını ver. Çünkü Rasulullah s.a.v : Kişiye günah olarak, malik olduğu kimselerin azıklarını hapsetmesi kifayet eder, buyurdu dedi. }

 Müslim :  996/40 – İbni Hibban : 4241 – Ebu Nuaym : 4/22 

                                    Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts