Ey müslüman … ! şunu asla unutmayasın ki ; insana fayda sağlayacak ilim, ancak kendisiyle amel edilen ilimdir… Dolayısiyle şuurlu ve basiretli bir Müslüman ilmi sadece ve sadece bunun için öğrenmelidir…

Onu ne cedelleşmek için, ne başkalarına üstünlük taslamak için, ne övünmek için ve ne de oturup kalktığı meclislerin teveccühünü kazanmak için öğrenmemelidir… Kim böyle yaparsa ona ateş vardır… 

Çünkü örnek ve önderimiz olan Allah Rasulü s.a.v bakınız ne buyurmaktadır. 

{ … Ebu Hureyre r.a dan.O şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kim kendisi ile Allah’ın rızası aranan ilimlerden bir ilmi, dünya malından bir şey elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu bulamaz. }

Ahmed : 2 / 338 – Ebu Davud : 4.c.3664.n – İbni Mace  : 1.c.252.n

“ … Nebi s.a.v şöyle buyurmuştur : Bu ümmete uzun bir ömür, ülkelerde güç ve iktidar, din hususunda zafer ve yükseklik müjdesini ver. Her kim onlardan ahirete ait olan bir ameli dünya için işleyecek olursa, o kimseye ahirette – o amelinden dolayı – herhangi bir pay yoktur.”

Bu hadisi Ahmed ve oğlu ” Müsned ” in zevaidinde  5/134, İbn Hibban Sahih’inde Mevarid ve Hakim 4/311’de ” senedi sahihtir ” diyerek rivayet etmiş, Zehebi de bu hususta ona muvafakat etmişlerdir. el-Münziri de I/31 böyle olduğunu kabul etmiştir.

{ … Cabir İbni Abdullah r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır,ona ateş vardır.}

                                                                                 İbni Mace : 1.c.254.n

{ … Ka’b İbni Malik r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kim ilmi alimlerle çekişmek, sefihlerle cedelleşmek ve insanların teveccühünü kazanmak için talebederse, Allah onu ateşe sokar. ” 

Tirmizi : 4.c.2792.n

Yine aynı şekilde, şu sınıftan olan insanların halleri de bu konu hakkında açık delillerdendir.

{ … Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır  : Kıyamet gününde aleyhinde hüküm olunacak insanlardan bir kısmı da şunlardır :

” …… ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur’an okumuş olan kimsedir. O da getirilir. Allah c.c ona da kendisine verdiği nimetleri anlatır. Bu kimse de nimetleri tanıyıp itiraf eder. Allah c.c ona da: – Bunca nimetlere karşı sen ne yaptın? diye sorar. O kul : – İlim öğrendim, onu başkalarına da öğrettim ve senin rızan için Kur’an okudum der. A!lah-u Azze ve Celle ona da: – Sen yalan söyledin! Bilakis sana Alim desinler diye bu ilmi öğrendin. Ne güzel Kur’an okuyor” desinler diye Kur’an okudun ve bunlar da sana söylendi, (artık ne istiyorsun). Ve Allah c.c emir verir de o kul yüzünün üstüne sürüklenerek cehenneme atılır …………. }

Müslim : 6.c.1905.n

İşte bu ve emsali deliller, ilmin sadece Allah’a kulluk etmek için öğrenileceğini ve bu gayeden başka bir amaçla taleb edilen ilmin ise, insanın başına bela olacağını açıkça anlatan delillerdir.

Çünkü şeriatın tek amacı, Allah’a kulluğu temin etmektir. Dolayısiyle Allah’u Teala şer’i hükümlerini sadece bunun için indirmiştir.

        Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

{  Rabbinizden size indirilene uyun …… }   A’raf : 3.Ay.

Dolayısiyle, Rabbimizin indirmiş olduğu Kitab ve Sünnet,sadece kendisine uyulması için öğrenilir. Bundan başka gayeleri olanlara da yazıklar olsun.

{ … Abdullah İbni Amr r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Başkalarına acıyın ki, size de acınsın. Affedin ki, sizin de günahlarınız affedilsin.Yazıklar olsun doğru sözü ve nasihatı işitip de kabul etmeyenlere ve gereyini yapmayanlara ! Yazıklar olsun doğruyu bildikleri halde onunla amel etmeyenlere ve ihmalkar olanlara. }

Terhib ve Terğib : 4.c.464.s – Suyuti Camiu’s Sağir : 1.c.538.n – Ahmed Müsned : 2 / 165.219. 6505.

Rabbimden niyazım bizlere ; sadece ve sadece kendi rızası için ilim öğrenmemizi ve öğrendiğimiz ilmin mucibince de amel etmemizi nasib eylesin.

                                                                                                      Amin
 

                                                                         Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts