Değerli Müslümanlar … ! şüphesiz ki insanın öldükten sonra tekrar farklı bir hayat yaşayacağı ve bunun da Kabir hayatı olduğu bilinen bir gerçektir… Kıyamet kopana kadar sürecek olan bu kabir hayatı ise, ya sıkıntılı bir hayat, ya da rahat edeceği bir hayat olacaktır…

Eğer insanın dünyadaki yaşantısı düzgün idiyse kabirdeki hayatı kolay, eğer istenildiği gibi değil idiyse, kabir hayatı o kimse için sıkıntılı olacaktır…

” … Osman r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kabir, ahiretin konak yerlerinden ilk konak yeridir.Eğer – insan – ondan kurtulursa gerisi onun için daha kolaydır.Şayet kurtulamazsa gerisi daha ağırdır. Ve tekrar şöyle buyurdu : Her ne korkunç manzara gördüysem, kabir ondan daha korkunçtu.”

                                                                                           Tirmizi  : 4.c.2410.n

Değerli kardeşlerim … ! şüphesizki insanın kabirde azab görmesine vesile olacak bir çok sebebler vardır … Korunmak dileği ile ben bunlardan bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim …

1 – İnsanın Şirk ve Küfür üzere yaşaması ve öylece ölmesi :

“ Allah onu – yani Musa’yı – onların kurdukları tuzakların kötülüğünden korudu ve Fravn ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu gün de, Fravn ailesini azabın en çetin yerine sokun denir.”

Mü’min : 45 – 46

Bu Ayet’i kerimelerde zikredildiği gibi, Fravn ailesi kıyametten önce kabirlerinde sabah akşam azaba sunulmaktadırlar. Kıyamet koptuktan sonra ise ikinci bir azabtan ve bunun da şiddetinden bahsedilmektedir.

İbni Kesir r.h birkaç rivayetle , zikredilen bu Ayet’i kerimelerin kabir azabı ile alakalı olduğunu anlatmaktadır.

                                                                                                İbni Kesir : 13.c. 7000.s

         Allah’u Azze ve Celle yine bir Ayet’i celilesinde şöyle buyurmaktadır :

“ Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşrederiz. ”  Ta ha : 124.Ay

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v : “ … Onun için dar bir geçim vardır…. “ Ayet’i hakkında ; “ Bu kabir azabıdır “ buyurmuşlardır. }

  Ebu Zura kanalıyla : BEZZAR :  İbni Kesir : 10.c.5280.s

{ … Ebu Said el-Hudri r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v : Allah’u Teala’nın “ Onun için dar bir geçim vardır…. “ Ayet’i hakkında ; “ Bu kabir azabıdır “ buyurmuşlardır. }

 Ebu Zura kanalıyla İbn Ebu Hatim :  İbni Kesir : 10.c.5280.s 

         Allah’u Azze ve Celle yine bir Ayet’i celilesinde şöyle buyurmaktadır :

“ Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de o sabit sözde daima sebat ihsan eder. Allah zalimleri ise şaşırtır. Allah dilediğini yapar. ”  İbrahim : 27.Ay

“ … Bera İbni Azib r.a dan : Peygamber s.a.v : “ Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de o sabit sözde daima sebat ihsan eder. Allah zalimleri ise şaşırtır. Allah dilediğini yapar. “ Ayet’i kabir azabı hakkında indi. Kabirde ölüye : Rabbin kimdir ? diye sorulur. O da : “ Rabbim Allah ve Peygamberim Muhammad s.a.v dir “ der. İşte bu, Aziz ve Celil olan Allah’ın : “ Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de o sabit sözde daima sebat ihsan eder“ Ayetindeki sabit kavlin delalet ettiği sözdür “ buyurdu. “ 

Müslim : 8.c.2871.n

         Allah’u Azze ve Celle yine kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

“  Hiç şüphesiz, küfürleri ile kendilerine zulmedenler için başka azaplarda vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmiyorlar. ”  Tur : 47.Ay 

“ … Ebu Eyyub r.a şöyle demiştir : Peygamber s.a.v güneş batmış olduğu halde Medine’den dışarıya çıkmıştı. Bir ses işitti de : “ Yahudi kabilesi, kendi kabirleri içerisinde azap olunuyorlar “ buyurdu. “

                                                                                           Buhari : 3.c.1299.s 

2 – Kişinin sürekli yalan söylemesi :

{ … Rasûlullah’ın zevcesi mü’minlerin annesi Aişe r.anha’dan şöyle haber verdi : Resûlullah s.a.v namaz’ın sonunda :

” Allah’ım !  kabir azabından sana sığınırım. Mesih deccalin fitnesinden sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allahım ! günahtan ve borçlanmaktan sana sığınırım “

diye dua ederdi. Biri kendisine : ” Ya Rasulallah borçtan ne de çok istiaze ediyorsun ” dedi. Bunun üzerine : ” İnsan borçlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur, söz verir de sözünde durmaz ” buyurdu. }

Buhari : 2.c.820.s – Müslim : 2.c.589.n

{ … Rasulullah s.a.v yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular : Ben bu gece rüyamda iki adam gördüm. Bunlar iki melek idi, bana geldiler ve dediler ki :

– Hani şu ağzı parçalanmakta olduğunu gördüğün kimse vardı ya, işte o çok yalan söyleyen bir adam idi. O adam dünyada sürekli yalan söylerdi. Onun söylediği yalanlar, ondan alınıp taşınırdı da her tarafa yayılırdı. İşte bu yalancı, kıyamet gününe kadar bu şekilde azap olunacaktır. }

                                                                                                Buhari : 13.c.6071.s  

 3 – Kişinin idrarından sakınmaması :

Değerli Müslümanlar … ! unutmayalımki kabir azabına vesile olan şeylerden birisi de kişinin idrarından sakınmayıp üzerine sıçıratmasıdır … İnsanın ayakta bevletmesi, üzerine sıçratma konusunda en etkili davranıştır.

“ … Rasulullah s.a.v buyurduki : İdrardan korununuz, çünkü kabir azabının geneli ondandır. ”

Dâre Kutni : 1/127 – El-İrva : 1/310-280 N

4 – Kişinin koğucul veya dedikodu yapması :

“ … Peygamber s.a.v  iki kabrin yanından geçerken şöyle dedi : Bu iki kabrin sahipleri azap olunuyorlar. Halbuki bu azabları büyük bir şeyden dolayı da değildir. Bunlardan biri koğuculuk ederdi, diğeri de idrarından sakınmazdı… “ 

Buhari : 3.C.1300.S – İbni Mace : 1.C.347.N

5 – Kişinin borçlu olarak ölmesi ve ardından bu borcun ödenmemesi :

“ …. Allah Rasulü s.a.v’in haber verdiği gibi : Ölen bir kimsenin borcundan dolayı azap gördüğü ve akrabası tarafından bu borç ödenince “ işte şimdi onun derisi serinlemeye  başladı ve borcu ödendiği içinde azap kaldırılmış oldu. “

 Hakim : 2/58 – K.Cenaiz : 14 – Tayalisi : 1673 – Heysemi : 3/39 – Ahmed : 3/333

         Allah’u Azze ve Celle tüm inananları kabir azabından uzak eylesin.

                                                                                                          Amin …
 

                                                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts