Kabir Başında Fatiha İle İlgili Hadis

“Ölünün Baş Ucunda Fatiha Ayak Ucunda Bakara Okuyun” Rivayeti Sahih Mi?

Abdurrahman bin Alâi ibn Leclac tarikiyle o babasının kendisine şöyle dediğini haber vermiştir: “Oğulcuğum! Ben öldüğüm zaman beni mezara göm! Beni mezarıma koyduğun zaman şöyle: Bismillah ve âlâ milleti Rasulullah. Sonra da üzerime toprak atarak onu düzle. Daha sonra da başucumda Bakara Suresi’nin baş tarafını ve son kısmını oku. Zira ben Rasulullah’ın böyle dediğini duydum.”

Bu rivayeti Taberani ‘Mu’cemul Kebir’ (491) adlı kitabında, biraz daha farklı lafızlarla Beyhaki (7068), Hallal ‘Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil-Munkeri’ (s:87) ve Ed-dinuri ‘’Mecalise’ (757) adlı kitaplarında nakletmektedirler hadisi.

Bu isnat, Abdurrahman bin Alâi ibn Leclac’ın meçhul olmasından dolayı zayıftır.

Zehebi şöyle demiştir: ‘’ O’ndan sadece Mübeşşir bin İsmail nakletmiştir.’’ (Mizan 2/579)

Bu nakil üzerinden amel edenler İbni Hibban’ın Leclac’ı sika raviler arasında zikretmesini delil olarak getirmektedirler. Ancak İbni Hibbân raviler tevsik etme konusunda mütesahil olduğunu, tevsikte sadece ravi hakkında cerhinin olmamasını yeterli gördüğünü bilmemektedirler ya da bunu görmezden gelmektedirler.

Yine başka bir rivayette;

Allah Rasulu şöyle demiştir “İçinizden birisi öldüğü zaman, onu durdurmayınız ve onu kabrine koyma hususunda acele ediniz. (Sizden birisi de) Ölünün başucunda Fatiha suresini, ayakucunda da Bakara suresinin sonunu okusun

Taberani ’Mu’cemul Kebir’ (13613), Beyhaki ‘Şuabul İman’ (8854)

Bu rivayetin senedi ise vahtır (şiddetli zayıftır). Ebu Hatim ve başkaları senette ki Eyyub bin Nahik’i zayıf ravi olduğunu söylemektedir.

El-Ezdi: Metruk demiştir. (Mizanul İtidal 1/294)

İbnu Ebi Hatim şöyle demiştir: Sika ravilerden sorunlu şeyleri onlardan naklediyormuş gibi nakleder. Teferrüt ettiği rivayetlerde hüccet değildir.

İbnu Adiy: Zayıf bir eserdir. Ondan olan bir hadis olduğu açıktır. ( Tehzibut Tehzib 11/211)

Heysemi bu rivayet için: Taberi bu rivayeti kebirde nakletmektedir. Senette ki Yahya bin Abdullah El-babelut zayıf ravidir. (Mucem 3/44)

Zehebi: Eyyub bin Nehiyk El-Halebi (Yahya bin Abdullah El-babelut’un hocası) metruk bir ravidir. (Muğni)

Ebu Hatim Er-Razi, Eyyub için hadisi zayıftır demiştir.

Ebu Zura’, Eyyub için hadisi terk edilmiştir demiştir.

Allahualem.

Kabir Başında Fatiha İle İlgili Hadis

Muhammed Karasu 2022

Daha fazlası için bizi Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Similar Posts