1  = CEMAATLE KILINAN NAMAZ TEK BAŞINA KILINAN NAMAZDAN DAHA HAYIRLIDIR

{ … İbni Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cemaatle kılınan namaz, münferiden kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir. }

Buhari Ter : 685 – Müslim 650/249 – Malik 1/129 – Ebu Avane 2/3 – Nesei 836 – Tirmizi 215 – İbni Mace 789 – İbni Hibban 2052 – Beyhaki 3/59 – Beğavi 785

{ … Ebû Hureyre r.a dan. Resûlullah s.a.v : Cemaatla kılınan namaz, sizden birinizin yalnız başına kıldığı na­mazdan yirmi beş cüz daha faziletlidir, buyurdular. }  Müslim : 2.c.649.n 

2 = YATSI  VE  SABAH  NAMAZLARINI  CEMAATLE  KILMANIN  FAZİLETİ

{ … Abdurrahman b. Amrete şöyle dedi : Osman b. Affan akşam namazından sonra mescide girdi ve tek başına oturdu. Ben de onun yanına varıp oturdum. Osman şöyle dedi : Ey kardeşimin Oğlu, ben Resulullah s.a.v’i şöyle derken işittim : Her kim yatsı namazını bir cemaat içerisinde kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş olur. Her kim de sabah namazını bir cemaat içerisinde kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş olur. }

 Müslim : 656/260 Ebu Avane : 2/4 Ahmed : 1/58-68 

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah  s.a.v şöyle buyurmuştur : “….. İnsanlar yatsı ve sabah namazlarında olan sevabı eğer bilmiş olsalardı, emekleyerek de olsa ona gelirlerdi. }

Müslim : 437/129 – Buhari Ter : 666 Malik 1/1313/6 Ebu Avane 2137 Nesei 539-670 İbni Hibban 1659 Beyhaki 1/428 Beğavi 2/230 Abdurrezzak 2007 Ahmed 7230-7742- 8881

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Münafıklara – cemaatle – sabah ve yatsı namazlarından daha ağır hiçbir namaz yoktur. Oysa onlar bu iki namazda bulunan şeyleri bilselerdi emekleye emekleye de olsa ona mutlaka gelirlerdi……}  

Buhari Ter: 691 Müslim 651/252 Ebu Davud : 548 İbni Mace : 797 Ahmed 9491

3 = CEMAATLE  NAMAZI  TERKETMENİN  ÇİRKİNLİĞİ

{ … Abdullah r.a dan. Dedi ki : Peygamber s.a.v Cuma’ya gelmeyen bir zümre için şöyle buyurdu : Vallahi içimden öyle geldi ki, bir adama emredeyim de cemaata namazı kıldırsın ! Sonra şu Cum’aya gelmeyen bir takım adamların üzerlerine evlerini cayır cayır yakayım ! . }

Müslim : 2.c.652.n

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Münafıklara – cemaatle – sabah ve yatsı namazlarından daha ağır hiçbir namaz yoktur. Oysa onlar bu iki namazda bulunan şeyleri bilselerdi emekleye emekleye de olsa ona mutlaka gelirlerden İçimden öyle geçti ki, müezzine emredeyim namaz için kamet getirsin sonra bir adama emredeyim o da insanlara namazda imamlık etsin sonra ateşli fitilleri alayım, ezandan sonra namaza çıkmayanların evlerini başlarına yakayım. }

Buhari Ter : 691 Müslim 651/252 Ebu Davud : 548 İbni Mace : 797 Ahmed 9491 Albani 486-el-İrva

{ … Ebû Hureyre’den naklen rivayet etti ki, Resûlullah s.a.v bir namazda bâzı kimseleri görememiş bunun üzerine şöyle buyurmuş : Vallahi içimden öyle geldi ki bîr adama cemaata namaz kıldırma­sını emredeyim  sonra o cemaata gelmeyen bir takım adamlara gideyim ; onlar hakkında emir vereyim de odun demetleri ile evlerin ! üzerlerine ca­yır cayır yaksınlar !.. Bunlardan biri yağlı bîr kemik bulacağını bilse ona mutlaka gelirdi. }

Müslim : 2.c.651.n 

4 = KADINLARI  MESCİDLERDEN  ALIKOYMAMAK

{ … Abdullah b. Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’i işittim : Kadınlarınız sizden mescide gitmek için izin istedikleri vakit onları oraya gitmekten men etmeyin, buyuruyordu. }

Müslim 442/135 Buhari 873-Ter : 848 Ebu Avane 2158 Ebu Davud 566 Nesei 705 Tirmizi 570 Darimi 1/294 İbni Mace 16 İbni Hibban 2208 İbni Huzeyme 1677 Beyhaki 3/132 Beğavi 862 Tayalisi 616 Ebu Ya’la 5426 Ahmed 217

5 = EZANI  İŞETEN  KİMSENİN  NAMAZA  İŞTİRAK  ETMESİ 

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’e kör bir adam gelerek : Ya Resulallah, beni mescide kadar götürecek bir yardımcım yoktur, dedi ve Resulullah s.a.v den namazları evinde kılması için ruhsat istedi. Resulullah s.a.v de ona ruhsat verdi. 0 kimse  gitmek  için arkasını dönünce, onu çağırdı ve : Namaz için ezanı işitiyor musun ?  buyurdu. 0 kimse evet dedi. Bunun üzerine Resulullah s.a.v : Öyleyse ezana icabet et, buyurdu. }

Müslim : 2.c.653.n – Ebu Avane : 2/6 – Nesei : 849 – Beyhaki : 3/57 – Albani : 487-el-İrva

“ … Abdullah b. Mesud r.a diyor ki : “ Kim yarın Allah ile Müslüman olarak karşılaşmaktan mutluluk duyarsa ezan okunduğunda şu beş vakit namaza devam etsin. Zira o hidayet sünnetlerindendir. Şüphesiz Allah peygamberiniz için hidayet sünnetleri koymuştur. Şayet hepiniz namazı evlerinizde kılsanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ettiğiniz zaman da mutlaka saparsınız. Herhangi bir kimse güzelce temizlenir, sonra şu mescitlerden birine doğru çıkarsa mutlaka Allah onun her adımına bir iyilik yazar, bir derecesini yükseltir ve bir de kötülüğünü siler. Biz cemaatle namazdan geri kalanların, ancak nifakı bilinen münafıklardan olduğunu görürdük. Vallahi insan iki kişi arasında; bacakları yerde sürünerek getirilir de safa durdurulurdu. ”

Müslim : Kitabu’l Mesacid

6 = CEMAATİ  TERK  İÇİN  RUHSAT  OLAN  ŞEYLER

a – HASTALIK :

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v hastalandı, sahabelerden bir grup insanlar ziyaret için yanına girdiler. Muteakiben Resulullah s.a.v oturdugu halde namaz kıldı…… }

Müslim : 412/82 Buhari 688-Ter:716 Malik 1/135 Ebu Avane 2/105 Ebu Davud 605 İbni Mace 1237 Ahmed 6/51

b – TADİLİ  ERKANA VE  NAMAZIN  VAKİTLERİNE  RİAYETSİZLİK : 
 

{ … Abdullah b. Sâmit’den, o da Ebû Zerr’den naklen rivayet etti. Ebû Zerr şöyle demiş : Bana Resûlullah s.a.v : Sana namazı vaktinden geri bırakan yahut vaktinden – çıkararak – na­mazı öldüren emirler, âmir olunca acaba hâlin nice olacak ? , buyurdu­lar. Ben :

– Bana ne emir buyurursun, dedim. Resûlullah s.a.v : Namazı vaktinde kıl ! Eğer ona o emirlerle birlikde yetişirsen tekrar kıl, Çünkü bu senin için nafile olur, buyurdu. }

Müslim : 2.c.648.n

{ …  Ebû’l – Aliye El – Berrâ’dan, naklen ri­vayet etti. Demiş ki : İbni Ziyâd namazı te’hir etti. Bunun üzerine Abdul­lah b. Sâmit bana geldi. Kendisine bir sandalye takdim ettim. Üzerine oturdu. Müteakiben İbni Ziyâd’ın yaptığını ona anlattım. Dudağını ısırarak uyluğuma vurdu ; Ve şunları söyledi : Senin bana sorduğun gibi, ben de Ebû Zere sordum. Senin uyluğuna vurduğum gibi, o da benim uyluğuma vurdu ve : Senin bana sorduğun gibi, ben de Resûlullah  s.a.v’e sordum, o da senin uyluğuna vurduğum gibi benim uy­luğuma vurdu ve : Namazı vaktinde kıl ! Eğer sen cemaatla beraberken namaz vakti gelirse yine kıl Ben bu namazı kıldım tekrar kılmam deme ! , buyurdular. }

 Müslim : 2.c.648 / 242

{ … Ebu Eyyub el Ensari r.a Mervan bin Hakem’e şöyle der : “ …… Sen eğer pergamber s.a.v’in kıldığı gibi namaz kılarsan ben senin arkanda namaz kılarım, yoksa tek başıma kılar evime giderim. }

Heysemi M. Zevaid : 2 / 68.2346.n – Taberani Kebir : Ricaluhu sıka, der.

c – A’MA  OLAN  KİMSEYE  RUHSAT : 

“ … Mahmud b. Er-Rebii el-Ensari tahdis ederek şöyle dedi : Itban b. Malik gözleri görmediği halde kendi kavmine imamlık ederdi. 0, bir defasında Resulullah’a : Ya Resulallah ! gece karanlık oluyor, sel oluyor, ben se gözleri görmeyen bir adamım. Dolayısıyla ya Resulullah, evimde bir yerde namaz kıl’da ben orayı namazgah edineyim’ dedi. – Bu talep üzere – Resulullah  s.a.v ona gitti ve : Nerede namaz kılmamı istersin, buyurdu. İtban evde bir yeri işaret etti. Resulullah s.a.v de orda namaz kıldı “

Buhari Ter : 699 Müslim : 8657/263 Ebu Avane : 2/12 Nesei : 787-843-1326 İbni Mace : 754 İbni Huzeyme : 1653 İbni Mende : 50- İman  Tabarani : 18/50-51- M. Kebir Tayalisi 1241 Dare kutni : 2/80 Beğavi : 498 Abdurrezzak : 1929 Ahmed : 5/450

ç – SIKIŞIK  OLAN  KİMSENİN  CEMAATİ  TERKETMESİ : 

“ … Abdullah b. Erkam r.a beraberinde insanlar olduğu halde hac – veya ömre – için yola çıkmıştı. 0 beraberindeki insanlara imamlık yapıyordu. Bir gün sabah namazı için kamet etti sonra biriniz imamlık için öne geçsin dedi ve kendisi tuvalete gitti. Daha sonra şöyle dedi : Ben Resulullah  s.a.v’i işittim şöyle buyuruyordu : Biriniz tuvalete gitmek ister ve o anda da namaz için kamet getirilirse önce tuvalete gitsin.”

Ebu Davud 88 Nesei 851 Tirmizi 142 Darimi 1/332 İbni Mace 616 Malik 1/159/49 Hakim 597 Ahmed 15959

“ … Ebu Hureyre r.a dan Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Allah‘a ve ahiret gününe iman eden bir kimseye, sıkışık olarak hafiflemeden namaz kılması  helal olmaz.”

Ebu Davud : 91 Tirmizi 357 İbni  Mace : 618

d – SOĞUK  VE  YAĞMURLU  HAVALARDA  RUHSAT : 

“ … Nafi şöyle dedi : İbni Ömer r.a soğuk ve rüzgarlı bir gecede ezan okudu. Sonra da : Dikkat, namazınızı olduğunuz yerde kılınız dedi. Sonra şöyle ekledi : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzine gece soğuk ve yağmurlu olduğu vakit : Dikkat, herkes namazını olduğu yerde kılsın, demesini emrederdi.”

Buhari Ter : 699 Müslim 697/22 Ebu Avane 2/17 Ebu Davud 1062 İbni Hibban 2080 İbni Huzeyıne 1655 Beyhaki 3/70

                                                                                            Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts