1 = “ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Kim Kabeye hacca gider ve beni ziyarət etmezse, bana eziyet etmişdir. “

Hadis uydurmadır.

Ravilerinden olan Muhammed ibn Numan güvenilir bir ravi deyildir. [ 1 ] Bu sebebten dolayı ez Zehebi [ 2 ] rivayetin uydurma olduğunu söylemiştir.

Es Sağani [ 3 ] və Şevkani, [ 4 ] uydurma hadisleri topladıkları kitablarında bu rivayeti anlatmışlardır.

1- İbn Adiy 7/2480, İbn Hibban Duafa : 2/73
2 – Mizan 3/237
3 – el-ahadis el-Məvdua say.6
4 – el-Fəvaid el-Məcmua fil-ehadis el-Məvdua : say.42

el-Albani, Silsiletu’t Daife : 10

2 = “ … Ma’kıl bin Yesar r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v : “ Ölülerinize { Yasin } okuyunuz “ buyurmuştur. 

EBU DAVUD : 4.C.3121.N – İBNİ  MACE :  4.C.1448.N – İBNİ HİBBAN : 5.C.2991. N – AHMED : 5 / 26 . 19790.N – HAKİM : 1 / 565

İBNİ HACER : Ravilerden Ebu Osman mübhem’dir. Yani meçhuldür.

            TEHZİB  : 12 / 370

İBNİ MUNZİR : Ravilerden  “ Ebu Osman ve babası “ tanınmış kimseler değillerdir. 

                                                                                               İBNİ MUNZİR : 5 / 310 / 922

EL – ALBANİ : Bu hadis zayıftır. Bu hususta herhangi sahih bir hadis yoktur.

DAİFU   EBU DAVUD : 3121.N – KİTABU’L  CENAİZ :   11. S – İRVAU ĞALİL  :  688.N – MİŞKAT :  1622 

” من دخل المقابر , فقرأ سورة ( يس ) خفف عنهم يومئذ , و كان له بعدد من فيها  حسنات “

3 = “ …  Rasulullah s.a.v buyurdular ki :” Kim kabristana giripte orada Yasin suresini okursa, Allah onların yüklerini hafifletir ve o kabirde bulunanların sayısı kadar o kimselere hasenat yazar. “

EBU NUAYM . Fİ AHBARUL ESBAHAN : 2.344.345 – SUYUTİ . Fİ  İLAL  : 2 . C . 440 – EL- ALBANİ . SİLSİLETÜ’D DAİFE :  3.C.1246.N

Hadis olarak zikredilen bu rivayet ; Salebi’nin tefsirinde zikredilmektedir. el-Albani – Allah kendisine rahmet eylesin – Silsiletü’d Daife’de zikrettiği gibi : “ Bu hadis Mevzudur “ yani uydurmadır.

İbni Main : Sened de bulunan Ebu Ubeyd Meçhul’dür,der.

İbni Main : Eyyub bin Müderrik için ; “ yalancıdır “ der.

Beyhaki    Sened te bulunan Ahmed er- Riyahi  için “ meçhul “ der.

El-Albani : yine der ki : Sened de bulunan Eyyub bin Müderrik’in zayıflığı ve terki hususunda ittifak edilmiştir.

EL- ALBANİ . S. DAİFE : 3.C.1246.N

         Bu husustaki uydurulan şeylerden bir tanesi de şudur :

4 = “ … Kim kabristanın yanından geçer ve ihlas suresini onbir defa okuyup da bunun ecrini ölülere bağışlarsa, o kimseye ölü sayısınca mukafat verilir. “

Nasiru’d-din El Albani bu rivayetle alakalı şunları söylemektedir :

Bu batıl ve uydurma bir hadis’tir. Bunu Ebu Muhammed el-Hallal,el-kıraati alel Kubur  201 / 2 de.

Deylemi “ Abdullah b. Ahmed b. Amir’in babasından.onun Ali er-Rıza’dan,onun babalarından rivayete dair bir nüsha’da zikretmiştir.

Bu ise batıl ve uydurma bir nüsha’dır. Bu,ya burada sözü geçen Abdullah’ın uydurması  ya da onun babasının uydurmasıdır.

Nitekim ez-Zehebi el-Mizan’da böyle demiş ve Hafız İbn Hacer’de el-Lisan adlı eserinde ona uymuştur.

Daha sonra Suyuti, Zeylu’l Ahadiysi’l Mevdua adlı eserinde aynı şeyleri tekrarlamış ve onun bu hadisini zikretmiştir.

İbn Arrak Tenzihu’ş Şeria el-Merfua fi’l-Ahadiysi’ş-Şeria ve’l-Mevdua adlı eserinde de aynı şeyleri söylemiştir. 

EL-ALBANİ . K.CENAİZ : 142.S

5 = “ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Hangi ölünün başında Yasin suresi okunursa Allah onun işini kolaylaştırır. “

El Albani bu hadisin zayıf olduğu sölemiştir…. S. DAİFE : 5219.N

6 = “ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : ” Her kim baba ve annesinin kabrini her cuma ziyaret eder, o ikisinin veya babasının yanında Yâsin (suresini) okur ise, her âyet ve harfin sayısınca günahları affolunur. “

İbn Adiy : 1/286 – Ebu Nuaym, Ahbâr el-Asbahân : 2/344-345 

Rasulullah’a s.a.v atfedilen bu  Hadis uydurmadır. 

Ravilerinden olan Amr b. Ziyad’ın hadis uydurduğunu Hadis alimi ed-Darekutni ve İbn Adiy zikreder.

İbn Adiy mezkur rivayet hakkında ; ” batıldır , bu isnad ile bir aslı yoktur “ der. İbnu’l-Cevzi el-Mevduat : 3/239 kitabında bu rivâyeti zikreder.

7 = “ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : “ Kim hacca gider ve ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse, o kişi beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir. “

Taberânî 3/203/2 ed-Dârekutnî 279 el-Beyhakî 5/246 

Hadis uydurmadır.

Râvilerinden olan Leys b. Ebi Suleym, şuuru bozulduğu için karıştırmıştır, dolayısıyla zayıf addedilmiştir.

Hafs b. Süleyman ise, Hâfız İbn Hacer’in dediği gibi, hadisleri terkedilmiştir. İbn Ma’în onun yalancı olduğunu söyler.

Şeyhul-İslâm İbn Teymiyye el-Kâidetü’l-Celîle 57 şöyle der : Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in kabrinin ziyaretine dair gelen hadislerin hepsi zayıftır, dinde bu tür rivayetlere güvenilmez. Dolayısıyla bu rivayetleri, sahih hadisleri rivayet edenler ve sünen sahibleri almamışlardır. Bunları ; çokça zayıf hadis rivayetinde bulunan ed-Dârekutni ve el-Bezzâr gibileri kitaplarına almışlardır.

İbn Teymiyye yukarıdaki hadisi zikreder ve sonra da şöyle der : Bu rivayetin yalan olduğu gün gibi açıktır. Müslümanların dinine de terstir. Çünkü mümin olarak onu hayattayken ziyaret eden, Onun sahabelerinden olur, özellikle O’na hicret eden muhacirler ve Onunla cihad eden mucahidlerden ise. Rasul s.a.v den sabit olan bir hadiste, şöyle der :

“ Ashabıma dil uzatmayın, nefsim elinde olana yemin olsun ki, sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin ne bir avucuna ne de yarım avucuna erişir. “

Buhari ve Müslim

Dolayısıyla sahabeden sonra gelen bir kişi, beş vakit namaz, cihâd , hac, salât ve selâm gibi farzları yerine getirse bile, sahâbe gibi olamaz. Dolayısıyla nasıl olurda müslümanların ittifakıyla vacib olmayan Allâh Rasulü s.a.v’in kabrinin ziyareti amelini işleyerek kişi, böyle bir dereceye ulaşmış olsun ?

Aksine o kabir için özel olarak yolculuğa çıkmak meşru olmadığı gibi yasaklanmıştır da. Ancak Allâh Rasulu s.a.v’in mescidinde namaz kılmak için yolculuğa çıkmak müstehabtır.

Konu ile ilgili sahîh hadîsi Buhâri, Müslim ve diğer Sünen sahipleri tahriç etmiştir, lafzı şöyledir : Ancak üç mescid için yolculuğa çıkılır; Mescid-i Haram, Mescid-i Rasûl ve Mescid-i Aksâ. 

Allah’a yaklaşma maksadıyla ancak bu üç mescid için sefere çıkılır. Bu üçünün dışında hiç bir peygamber ve salih kişilerin kabirleri, türbe, yatır, mubârek yer ve mescidler için sefere çıkılmaz. Sahâbe bunu böyle anlamıştır.

Sahih isnadlı bir eserde ; Ebû Basra el-Gifârî Ebû Hureyre ile karşılaşır. Ebû Hureyre’ye ; nereden geliyorsun ? der, o da,Tur’dan orada namaz kıldım, der.

Bunun üzerine Ebû Basra şöyle der : Eğer sana daha önceden yetişseydim gitmezdin, çünkü ben Rasûl s.a.v’i şöyle söylerken işittim : Ancak üç mescid için yolculuğa çıkılır; Mescid-i Haram, bu mescidim ve Mescid-i Aksâ.

Tayâlisî : 1348 Ahmed : 6/6

el-Ezraki’nin Ahbâru Mekke 304 tahriç ettiği sahih bir rivayette, Kaz’a şöyle der : Tur’a doğru çıkmak istedim, bunu İbn Umer’e sordum, o da Nebi s.a.v’in ne dediğini duymadın mı, diyerek yukarıdaki hadisi zikreder. Ardından da; Tur’u bırak oraya gitme, der.
 

          Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts