Değerli Müslümanlar … ! İslam dininin getiridiği güzel öğretileri arasında olan şeylerden birisi de, uğura ve uğursuzluğa inanmamaktır. Yani günleri, ayları veya herhangi bir şeyi, bir kimseyi uğursuz saymak, uğurlu ve uğursuz sayılan o şeylere göre hareket etmek, İslam dininin iptal ettiği cahiliyye adetlerindendir. Ve hatta bu şirk sayılmıştır.

“ … Nebi s.a.v şöyle buyurmuşlardır : ” Advâ – yani, hastalığın kendi kendine bulaşması -, uğursuzluk, – yani bir şeylerin uğurlu olduğu veya uğursuz olduğu – hâmme – yani, ölünün kemiklerinin kuşa dönüşmesi – ve Safer  – ayının haram aylardan olması –  diye bir şey  yoktur…….”

                                                                           Buhari : 12.v.5777.c 

“ … İbni Mes’ud r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Uğursuzluğa inanmak şirktir. Uğursuzluğa inanmak şirktir. Hepimizin içinden böyle bir şey geçer.  Ancak  Allah kendisine güvenmekle bunu giderir.  “

Ebu Davud : 4.c.3910.n – İbni Mace : 9.c.3538.n – Ahmed : 1 / 389 – 3679.n

Kadın’da At’da Ev’de uğursuzluk var mıdır … ?

Değerli Müslümanlar … ! bu konuda noksan olarak zikredilen bazı rivayetlere dayanarak kadın’da, At’da ve Ev’de uğrsuzluğun varlığına inananlar var… Halbu ki temiz şeriatımız da birbirine muhalif bir şey olmaz. Çünkü az önce ki zikredilen hadisi şeriflerde uğursuzluk diye bir şeyin olmadığı ve bu tür bir inancın şirk olduğu anlatılmıştır.

Kadın’da, At da ve Ev de uğursuzluk meselesine gelince bu, az önce de ifade ettiğimiz gibi bazı rivayetlerin noksan zikredilmesi veya yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır.

“ … Bana Mâlik, İbn Şihâb’dan; oda îbn Ömer’in iki oğlu Hamza ile Sâlim’den; onlar da babalarından olmak üzere tahdîs etti ki, Rasulullah s.a.v : ” Uğursuzluk ka­dın’da, ev’de ve at’ta olur ” buyurmuştur. “

Buhari : 11.c.5187.s – Kenzu’l Ummal : 5 / 196. 3942.n

İZAH : Hadîsteki ” Şu’m “ lafzı ” Uğursuzluk, hayırsızlık ” ma’nâsınadır. Bunun zıddı ” Yümn “ dür ki, ” Kutluluk, hayırlılık “ demektir.

Arablar – Yahudiler – Câhiliyet devrinde kadın’da, at’da, ev’de uğursuzluk bulundu­ğuna inanıyorlardı. Onun için Allah Rasulü s.a.v onların bu inancının batıl olduğunu anlattığı bir mecliste bu hadisi yarım duyan ve öylece aktaran kimseler olduğundan dolayı bu rivayeti ziyadesiyle beraber ele almamız gerekir. Aişe r.anha annemizden gelen şu iki rivayete dikkat edelim :

“ … et Tayalisi’nin Müsned’indeki Mekhul’den rivayete göre Aişe r.anha’ya, Ebu Hureyre’nin Rasullullah’ın : Uğursuzluk üç şeydedir : ev de kadın da ve at da, buyurduğunu rivayet ettiği söylenmiştir. Bunun üzerine Aişe, Ebu Hureyre ezberleyemedi. Rasulullah Yahudilerin uğursuz saydığı şeylerden bahsediyor ve bunun için onlara beddua ediyordu. O zaman Allah Rasulü s.a.v şöyle demişti : ” Allah Yahudileri katletsin, çünkü onlar ; “ şüphesiz ki uğursuzluk üç şeydedir. eve de, at da ve kadındadır. “ Bu sırada ebu Hureyre içeriye girdi ve hadisin son kısmını duydu baş tarafını duymadı.   demiştir. “

et Tayalisi Müsned : 215 – 1537.n

“ … ebu Hassan’dan rivayete göre, Benu Amir’den iki erkek Aişe r.anha’ya gelerek, ebu Hureyre’nin Allah Rasulü s.a.v’den : Uğursuzluk ka­dın’da, ev’de ve at’ta olur ” hadisini rivayet ettiğini haber verdiler. Buna pek hiddetlenen Aişe, “ Kur’anı ebu’l Kasım’a indiren Allah’a yemin ederim ki Rasulullah asla böyle bir şey demedi. Fakat o, “ cahiliye devri insanları şöyle derler :  Uğursuzluk ka­dın’da, ev’de ve at’da olur “ buyurdu, demiş ve daha sonra : 

“ Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta ( yazılı ) olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre pek kolaydır. “  Hadid : 22.Ay  
Ayetini okumuştur. “

Aynu’l İsabe : varag / 338/a – Fethu’l Bari : VI / 401

Bununla beraber aynı hadîsin diğer yollardan rivayetlerinde de anlatıldığı gibi, Hadîsin birinci kısmı olan ” Eğer uğursuzluk olsaydı “ şart cümlesi, bu üç şeyde uğursuzluk olmadığını ifâde eder. Dolayısıyla bunlarda uğursuzluk olmayınca, başka şeylerde de olmaz. İşte o hadisi şerifler :

“ … Abdullah ibn Ömer şöyle demiştir : Peygamberin ya­nında uğursuzluğu zikrettiler. Bunun üzerine Peygamber s.a.v : ” Eğer herhangi bir şeyde uğursuzluk hâsıl olsaydı evde, kadında ve atta olurdu “ buyurdu. “   

Buhari : 11.c.5187.s

“ … Bize Mâlik, Ebû Hâzım’dan ; o da Sehl ibn Sa’d’dan haber verdi ki, Rasûlullah s.a.v : ” Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı at ta, kadın da ve ev de olurdu “ bu­yurmuştur. “

Buhari : 11.c.5187.s

         Vel hamdu lillahi rabbil alemin
 

                            Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts