Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki bir insanın Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu yolun başlangıcında  takip edeceği en önemli husus ; Kur’anı ve Sünneti öğrenmesidir.

Kendisi olmaksızın sağlıklı bir dinin asla yaşanamayacağı ve yine o olmadan ne dünya da ne de ahiret’te kurtuluş ve mutluluğu kazanmanın imkansız olduğu bu hak dini tanıma yolunda ilim öğrenmek şarttır… Bu, bir Müslüman için evvel emirde uğruna yorulacağı en önemli uğraşlardan birisidir.

Çünkü, dinini sağlıklı bir şekilde öğrenemeyen bir kimse, Rabbinin istediği ve razı olacağı bir kulluğu kesinlikle gerçekleştiremez.

Diğer bir ifadeyle, neyin hak neyin batıl, neyin iman neyin küfür, neyin tevhid neyin şirk, neyin helal, neyin haram olduğunu birbirinden kesinlikle ayırt edemez.

Öyleyse, içerisinde bulunduğumuz şu cahiliye ortamını da göz önünde bulundurarak, bir müslümanın bu alanda olanca gücüyle mücadele ederek Kitabı ve Sünneti öğrenmesi gerekir.

Çünkü kendisini yaradan Rabbi, ondan öncelikle dinini sağlıklı bir şekilde yaşaması için ilim öğrenmesini istemektedir.

Zaten şeriatın tek amacı da budur… Çünkü İslam’ın gayesi Allah’a kulluğu temin etmektir. Dolayısiyle kişinin Allah’u Teala’ya sağlıklı bir kulluk edebilmesi için de öncelikle dinini, imanını öğrenmesi gerekir.

İşte bundan dolayıdır ki İslam, ilim öğrenmeği  her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farz kılmıştır.

{ … Enes İbni Malik r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : İlim öğrenmek – kadın erkek – bütün Müslümanlar üzerine farzdır. }

                                                               İbni Mace : 1.c.224.n – Camiu’s Sahih :  3808.n

{ … Ebu’d Derda r.a dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Ey insanlar ! öğreniniz. İlim ancak öğrenmek ile kazanılır…… }

                                     Buhari Talik  : 1.c. 228.s – Camiu’s Sağir : 2.c.1417.n

{ … Muaz İbni Cebel r.a şöyel buyurur : Ey insanlar ! ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşyeti kazandırır. İlim taleb etmek ibadettir. Müzakeresi tesbih, ondan bahsetmek cihad, bilmeyenlere öğretilmesi ise sadakadır. İlim, yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde bir kılavuz, darlık ve genişlikte bir yardımcı, işler karıştığında güzel bir danışman ve Cennet yolunun ışığıdır…… Unutmayın ki , Allah’a kulluk ancak ilimle olur. Onunla Allah tevhid edilir ve onunla Allah yüceltilir. Onun sayesinde takva sahibi olunur ve onun sayasinde akraba hukuku gözetilir. Helal ve haram onunla tanınır. – Ve yine unutmayın ki – Önce ilim peşinden amel gelir. Bahtiyar olanlar ona sahip olanlar, bedbaht olanlar ise ondan mahrum kalanlardır. }

Camiu’l Beyani’l İlm : 1 / 70 – Ebu Nuaym Hilye :  1 / 239

Değerli kardeşlerim … ! eğer dinimizi öğrenmek üzerimize farz olan bir görev ise, artık bu konuda duyarlı davranıp – bilgisiz ve cahilce hareketlerden uzak durarak – Rabbimizin bizler için indirmiş olduğu Kur’an’ı ve Sünnet’i hakkıyla öğrenme yoluna girmeliyiz.

Ve bu yoldaki mücadelemizde karşımıza çıkacak olan şeytani engellere, fısıltılara asla kulak asmamamız ve kınayıcıların da kınamalarına aldırış etmememiz gerekir.

Çünkü bu yolun yolcuları mutlaka kınanacak, tenkit edilecek ve yeri geldiğinde de azarlanacaklardır.

DİNİNİ ÖĞRENME YOLUNDA HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMA

Değerli kardeşlerim … ! kınama ve tenkitlere sabır göstermemiz yanında yine yapmamız gereken önemli şeylerden bir diğeri de, dinimizi öğrenmeğe vesile olacak her türlü fedakarlıklardan da kaçınmamamızdır.

Yani, gerek nasihat ortamlarına iştirak etme hususunda olsun, gerekse dinimizi kendisinden okuyup öğreneceğimiz bir kitap veya bir risale temin etme hususunda olsun, hiçbir maddi ve manevi harcamalardan da uzak kalmamalıyız… Unutmayın ki bunların hepsi üzerimize vacip olan şeylerdir. 

İLİM ÖĞRENMEK NASIL ÜZERİMİZE VACİP SE, ONU ELDE ETMEK İÇİN  KULLANILACAK VESİLELERDE ÜZERİMİZE VACİPTİR

Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki bu konuda islamın özlü bir kuralı vardır. O da ;  ” vacibi tamamlayan şey de vaciptir “

Yani ; üzerimize farz olan bir şeyi eğer başka faktörler tamamlıyor ise, bu sefer onlar da üzerimize vacip’tir, farzdır.

Hazır yeri gelmişken kısaca da olsa bu vesilelerden bahsedecek olursak faydalı olacaktır inşaAllah.

İlmi elde etme vesileleri derken aklımıza neler gelmelidir ? . Öyle ya madem ki bu vesileler de üzerimize farz, öyleyse onları bilme mecburiyetindeyiz.

Değerli kardeşlerim … ! bunlar hemen hemen hepimizin bildiği, ama ne yazık ki uygulama konusunda gevşek davrandığımız şeylerdir desek mubalağa etmiş olmayız. Bunların en önemlisi :

Nasihat ortamlarına iştirak etmektir. Bunun en güzel vesilelerden birisi olmasından dolayıdır ki, Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur : 

 “  Din sahihattır, Din sahihattır, Din sahihattır …… “

                                                                                         Müslim : 1.c. 55 . n

Bu vesile, gerçektende ilmin elde edilmesinde en yararlı bir vesiledir. Toplum olarak kendilerini örnek aldığımız sahabeyi kiram dönemine şöyle bir nazar edecek olursanız, onların bu güzel vesileyi sık sık kullandıklarına şahit olursunuz.

Onlar, bir çok imkansızlıklara ve sıkıntılara rağmen bu ortamları asla ihmal etmemişlerdir. Hatta uzak beldelerde oturmalarına rağmen işi sıraya koyarak nasihat ortamlarından faydalanmaya çalışmışlardır.

Çünkü onlar bu meclislerin cennet bahçelerinden birer bahçe olduğunu ve bu yoldaki mücadelenin de cennete varan bir yol olduğunu çok iyi biliyorlardı.

{ … Enes İbni Malik r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oralarda yayılınız. – yani oralardan faydalanınız – . Ashab :

– Cennet bahçeleri nerelerdir ? diye sordular. Resulullah s.a.v :

– Oralar, “ zikir meclisleridir “ buyurdular. }

                                                                                              Tirmizi : 6.c.3739.n

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki :  Rasulullah s.a.v’in şöyle dediğini işittim : Her kim ilim aramak için bir yola girerse, Allah o kimseye cennete varan yolu kolaylaştırır. }

                                                                     Müslim : 8.c.2699.n – Tirmizi : 4.c.2784.n

Değerli kardeşlerim … ! unutmayınızki ilmi elde etme hususunda kendisinden faydalanacağımız en güzel vesilelerden bir tanesi de boş zamandır.

Boş vakit, Allah Rasulü s.a.v’in de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi insanların en fazla aldandıkları şeylerden birisidir… Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmaktadır :

“ İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunlarda aldanmışlardır. Bunlar ; sağlık ve boş zamandır. “

                                                                                          Tirmizi : 4.c.2405.n

Öyleyse bu hususta da gafillerden olmayıp, zamanı değerlendiren ve onu ilim elde etmek için vesile olarak kullanan basiretli kimselerden olmalıyız.

{ … Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde yine şöyle buyurmaktadır : Beş şey gelmezden önce beş şeyi ganimet bilin :

– İhtiyarlık gelmeden önce gençliği ganimet bilin.
– Hastalık   gelmeden önce  sağlığı ganimet bilin.
– Fakirlik  gelmeden önce  zenginliği ganimet bilin.
– Meşkuliyet zamanı gelmeden önce  boş vakti ganimet bilin.
– Ölüm gelmeden önce  hayatı ganimet bilin. }

                           Camiu’s Sağir : 1.c. 698.n – Kitabu’z Zühd : 1.c.17,S.2.n

Bunlarla beraber yine çok ciddi vesilelerden bir kaçı da ; elimizden faydalanarak yazmak, çizmek. Kitap, risale, sesli anlatımlar içeren bant, cd almak ve onlardan faydalanmaktır.

Hulasa değerli kardeşlerim … ! Kitap ve Sünnetten derleyerek sunduğumuz  bu ve emsali deliller açıkça gösteriyor ki, bir müslümanın bu yolun başında mücadelesini vereceği en önemli husus, ilim öğrenmesi ve bu YOLDA her türlü meşru vesilelere sarılmasıdır… Çünkü ilimsiz bu yolda atılacak her adım, boş bir uğraş olacaktır.

Rabbim bizlere hayırlı ilimler nasibeylesin…

                            Amin

                                                        Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts