SORU … : Hocam Müslümanların Kur’ana karşı sorumlulukları nelerdir, bunları deliller çerçevesinde bizlere anlatır mısınız … ?

CEVAP … :
  Değerli kardeşim … ! Elbetteki bu ümmetin Kitapları olan Kur’ana karşı bir çok sorumlulukları vardır … Birçok cahil insanın zannetiği gibi sadece ; bu kitabın adı Kur’an ve bu Allah tarafından indirilmiştir, sözü ve inancı yeterli değildir. 

1 – Kur’anın, bütün noksanlıklardan munezzeh olah Allah tarafından indirilmiş bir kitab olduğuna şeksiz şüphesiz iman etmeleri.

“ Ha mim. Bu kitap Rahman ve Rahim olan – Allah – tarafından indirilmiştir. “

FUSSİLET : 1-2.AY.

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً

“ Onlar Kur’anı hiç düşünmüyorlar mı ? Eğer o Allah’tan başkası tara-fından gelmiş olsaydı, onda birbirine muhalif çok şeyler olurdu. “

                                                                                                                NİSA : 82.AY.

2 – Bu kitabın, ihtilaf ve tezat şeyler içermekten, noksaklıktan ve içerisinde ihmal edilmiş bir şeylerin varlığından uzak olan bir kitap olduğuna iman etmeleri.

Basiretli bir müslümanın Kitabına karşı sorumluluklarından birisi de ; bu kitabın ihtilaf ve tezat şeyler içermekten, noksaklıktan ve içerisinde ihmal edilmiş bir şeylerin varlığından uzak bir kitap olduğunu bilmesi ve ona bu şekilde iman etmesidir… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً

“ Onlar Kur’anı hiç düşünmüyorlar mı ? Eğer o Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birbirine muhalif çok şeyler olurdu. “

                                                                                                            NİSA : 82.AY.

“ … İbnu’l As r.a dan ; Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kur’an , bir kısmı diğer bir kısmını yalanlamak için indirilmemiştir… “

İBNİ MERDEVEYH  : TEFSİR DE – İBNİ KESİR : 3.C.1171.SAY.

3 – Kur’anın korunmuş ve kıyamete kadar da korunacak bir kitab olduğuna iman etmeleri.

Değerli kardeşlerim … ! Müslümanın kitabına karşı sorumlu olduğu bir diğer önemli husus da ;  Bu Kitabın kıyamete kadar Allah’ın koruması altında olacağıdır. Rabbimiz kerim kitabında bu teminatı şöyle zikreder :

“ Muhakkakki bu zikri biz indirdik biz. Ve onu koruyacak olanda elbette yine biziz “  

HİCR : 9.AY.

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Size, sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Biri, Allah’ın Kitabı, diğeri ise benim sünnetim. Bunlar havz’ın başında yanıma gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. }

HAKİM : 1.C.193.S – DARE KUTNİ : 3.C.4525.N – EL ALBANİ SİLSİLETÜ’S SAHİHA : 4.C.1761.N

Allah’u Azze ve Celle bu Ayeti celilesinde indirdiği zikrini koruyacağına kefil olmuştur. Rabbimizin koruyacağına kefil olduğu bir şey de, kesinlikle içerisinden hiçbir şeyin zayi olmayacağına, ortadan kaybolmayacağına ve kıyamete kadar da ondan bir şeyin tahrif edilmeyeceğine delalet eder.

Eğer bundan başkası caiz olmuş olsaydı,haşa Allah’ın bu kelamı yalan, verdiği teminat da geçersiz olurdu. Bu ise kamil bir akla sahip olan hiç kimsenin düşünemeyeceği bir şeydir.

4 – Kur’anı tilavet ederek ezberlemek, başkalarına öğretmek ve gereğince amel etmek.

“ Allah’ın Kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan Allah için gizli ve açık sarf edenler, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. “

FATIR : 29.AY.

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kur’anı okuyun ve onunla amel edin. Onu geçim kaynağı yapmayın. “

                                                                                   Ahmed Müsned : 3 / 428

“ … Osman r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir. “

Buhari : 11.c.5120.s

5 – Kur’an Ayetlerini tefekkür ve tedebbür etmek.

Müslümanın kitabına karşı sorumluluklarından bir diğeri de ; onun Ayet’leri üzerinde dikkatli bir şekilde durarak tefekkür ve tedebbür etmesidir… Rabbimiz bu konuda da şöyle buyurmaktadır :

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ  

“ Onlar Kur’anı hiç tedebbür etmiyorlar mı ? – yani o kitabın Ayetleri üzerinde hiç düşünmüyorlar mı ? Onu idrak etmek, anlamak ve kavramak  için hiç çaba sarfetmiyorlar mı ? – … “

                                                                                                            NİSA : 82.AY.

“ Şüphesiz bunda tefekkür eden bir toplum için Ayet’ler vardır. “

 RA’D : 3.AY.

6 – Helallerini helal, haramlarını da haram kabul etmek.

“ Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden dolayı şu heIal şu haramdır demeyin, sonra Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz…. “

NAHL : 116.AY.

“ Ey iman edenler, Allah’ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin… “

MAİDE : 87.AY.

“ Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Rasulünün haram kıldığını haram saymayanlarla….. savaşın. “

TEVBE : 29.AY.

7 – Emirlerine uymak ve yasaklarından da kaçınmak.

“ İman edenler Rab’lerinden gelen hakka uymuşlardır …… “ 

MUHAMMED : 3.AY.

“ Eğer siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere sokarız… “

NİSA : 31.AY.

“ Kim Allah’ın yasaklarına saygı gösterirse bu, Rabb’inin katında kendisi için iyidir….. “

HACC : 30.AY.

“ …… İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Sakın bunları çiğnemeyin. Kim Allah’ın sınırlarını çiğnerse işte onlar zalimlerdir. “       

BAKARA : 187 – 229.AY.

8 – Kur’anın verdiği Misal ve geçmiş ümmetlerle ilgili kıssalarından ibret almak.

Müslümanın kitabına karşı sorumluluklarından bir diğeri de; onun misallerinden ve geçmiş ümmetlerle ilgili kısaslarından ibret almaktır…Rabbimiz bu konuda da şöyle buyurmaktadır :

“ Bu misalleri, düşünsünler diye insanlara veriyoruz… “

HAŞR : 21.AY.

“ Bu kıssayı – onlara – anlat, belki onlar tefekkür ederler… “

A’RAF : 176.AY.

“ And olsun onların – yani Rasullerin – kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır… “

YUSUF : 111.AY.

9 – Muhkem Ayet’leriyle amel etmek ve müteşabih olanlarına da olduğu gibi iman edip teslim olmak.

“ Müminler : – savaş hakkında – keşke bir sure indirilseydi ya dediler . Fakat muhkem  – yani hükmü açık – bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık bulunan münafıkların sana ölümden bayılıp düşen kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. “ 

MUHAMMED : 20.AY.

“ Kitabı sana 0 indirdi. Onun bazı Ayet’leri muhkemdir, bunlar Kitabın anasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fıtne çıkarmak ve kendilerine göre onları tevil etmek için onun müteşabih olan Ayetlerine uyarlar. Oysa onların tevilini Allah’tan başka kimse bilemez. İlimde yüksek payeye erişenler ise : Ona iman ettik, hepsi Rabb’imizin katındandır, derler… “ 

ALİ İMRAN : 7.AY

“ … Aişe r.anha şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v :  “ Kitabı sana 0 indirdi. Onun bazı Ayetleri muhkemdir, bunlar Kitabın anasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fıtne çıkarmak ve kendilerine göre onları tevil etmek için onun müteşabih olan Ayetlerine uyarlar. Oysa onların tevilini Allah’tan başka kimse bilemez. İlimde yüksek payeye erişenler ise : Ona iman ettik, hepsi Rabb’imizin katındandır, derler… “ Ali İmran : 7 Ayetini okudu ve dedi ki : Ey Aişe ! Sen Kur’anın yalnız müteşabih Ayetlerine uyan dalalet ehli kimseleri gördüğünde, işte onlar Allah’ın bu Ayette isim ve sıfatlarını söylediği kimselerdir, artık hepiniz onlardan sakınınız. “

Buhari : 4547-Ter : 4246 – Ebu Davud : 4598.n

10 – Kur’anın koyduğu sınırları aşmamak, hududunu çiğnememek.

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi Rabbimiz kerim kitabında bir takım sınırlar çizmiş ve bunları ihlal etmemelerini de kullarına vazetmiştir… Allah c.c şöyle buyurmaktadır.

“ Bunlar Allah’ın – koyduğu kanunlar ve çizdiği –  hudutlarıdır. Bunlara sakın yaklaşmayın. “

 BAKARA : 187.AY

“ İşte bunlar Allah’ın hudutlarıdır, onları çiğnemeyin. Kim Allah’ın hudutlarını çiğnerse işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. “ 

BAKARA : 229.AY

“ Kim Allah’a ve Onun Rasulüne karşı gelir ve O’nun hududunu çiğnerse, Allah onu ebedi kalacağı ateşe sokar ve onun için de alçaltıcı bir azap vardır. “

NİSA : 14.AY.

11 – İnsanları, hidayet rehberi olan bu kitaba davet etmek.

Müslümanların kitaplarına karşı sorumluluklarından bir diğeri de ; insanları ona davet etmek… Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır :

{  Kafirlere boyun eğme ve bununla – yani Kur’an ile – onlara karşı büyük bir cihad et . }

FURKAN : 52.AY.

“ Sen hikmet ve güzel öğütle Rabb’inin yoluna davet et, onlarla en güzel şekilde mücadele et ….. “

NAHL : 125.AY

“ İçinizde hayra davet eden, iyiliği emreden ve kötülüğü men eden bir topluluk olsun ; işte onlar felaha eren kimselerdir. “

ALİ İMRAN : 104.AY

Rabbim bizleri, indirmiş olduğu kitabına hakkıyla uyan ve onun görevlerini hakkıyla yerine getiren basiretli kullarından eylesin.

                                                                     Amin
 

                                                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts