“ … Ümmü Atiyye r.anha dan. Peygamber s.a.v yanımıza onun kızı  Zeynep’i yıkarken girdi ve şöyle buyurdu : Onu üç yahut beş [ yahut yedi ] yahut eğer gerekli görürseniz bundan daha fazla defa su ve sidr ile yıkayınız. [ Ümmü Atiye dedi ki : Ben tek mi diye sordum. O : evet diye buyurdu. ] Ve son yıkayış ile birlikte kafur yahut bir miktar kafur koyunuz. Bitirdiğiniz vakit bana haber veriniz. Biz işimizi bitirince  ona  haber  verdik.  Bize  kendi  izarını  verd  ve bunu üzerine sarınız, dedi.  [ Ümmü Atiye, Peygamber efendimizin kendi izarını verdiğini kastetmektedir ], [ dedi ki : Saçlarını üç örük halinde taradık ]. – Bir rivayette : Onu çözdüler, sonra yıkadılar  denilmektedir – . [  Sonra  saçlarını üç bölük halinde sağ ve solları ve başının ortasını – birer örük olarak –  taradık [ ve o örükleri arkasına bıraktık ], [ Ümmü Atiye dedi ki : Bize şöyle buyurdu : Yıkamaya sağ tarafından ve abdest yerlerinden başlayınız diye buyurdu. ] “

Buhari III, 99-104, Müslim III, 47-48, Ebu Davud II, 60-61, Nesai I, 266-267, Tirmizi II, 130-131, İbn Mace I, 445, İbnu’l-Carut 258-259, Ahmed V, 84-85, VI, 407- 408

Resulullah s.a.v’in yıkanması

“ … Aişe r.anha dan. Peygamber s.a.v’i yıkamak istediklerinde şöyle dediler : Acaba kendi ölülerimizin elbiselerini çıkardığımız gibi, Rasûlullah s.a.v’in de elbiselerini çıkaralım mı yoksa onu elbiseleri üzerinde olduğu halde mi yıkayalım. Allah’a yemin ederiz ki bilemiyoruz. Onlar bu şekilde anlaşmazlığa düşünce, Allah onlara uykuyu saldı. Çenesi sakalına değmeyen bir adam aralarında kalmadı. Daha sonra evin bir tarafından kim olduğunu bilemedikleri bir kişi onlarla konuştu : Peygamberi elbiseleri üzerinde olduğu halde yıkayınız dedi. Rasûlullah s.a.v’in yanına kalkıp gittiler ve onu gömleği üzerinde olduğu halde yıkadılar. Suyu gömleğinin üzerinden döküyorlar ve elleriyle değil de gömlekle onu ovalıyorlardı. Aişe şöyle diyordu : Şâyet geride bıraktığım bu hususun bir benzeri karşıma çıkacak olsaydı, onu hanımlarından başkası kimse yıkamazdı.”

Ebu Davud II, 60, İbnu’l-Carud, el-Münteka 257, Hakim III, 59-60  Beyhaki III, 387, Tayalisi : 1530, Ahmed VI, 267 -sahih bir sened ile- rivayet etmişlerdir. İbn Mace ise I, 446’da bu hadisten sadece Aişe r.anha’ın hadisin sonunda yer alan : ” Eğer…” bölümünü rivayet etmiştir. Ayrıca İbn Hibban Sahih’inde 2156 rivayet etmiştir.

“ … Ali r.a şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v’i yıkadım. Ölüde görülen değişiklikleri onda görmeye çalıştım. Hiçbir şey göremedim. O hayatta iken de, ölü iken de pek hoştu. Allah’ın salât ve selamı üzerine olsun.”

İbni Mace : I, 447 – Hakim : I, 362 – Beyhaki : III, 388

Kadının kocasını yıkayabileceği

“ … Aişe r.anha’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir : “ … Eğer geride bıraktıklarım gibisi ile gelecekte karşılaşacak olursam, Peygamber s.a.v’i hanımlarından başka kimse yıkamazdı.”

İbni Mace : I, 446  – İbn Hibban Sahih’inde  : 2156 da  rivayet etmiştir. 

Kocanın hanımını yıkayabileceği

“ … Aişe r.anha’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir : Rasûlullah s.a.v baki’de bir cenazeden sonra yanıma döndü. Ben bir başağrısı çekiyor ve vah başım diyordum. Bu sefer o şöyle buyurdu : Asıl ben vah başım demeliyim. Benden önce ölsen de seni yıkasam, kefenlesem, sonra senin namazını kılsam ve seni defnetsem sana ne zararı olur diye buyurdu.”

Ahmed : VI, 228 – Darimi : I, 37-38 – İbni Mace : I, 447 – Ebu Ya’la, Müsned : 4579   Dara kutni : 192 – Beyhaki : III, 396

Ölünün halini gizleme

“ … Ebu Rafi r.a dan. Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur : Her kim bir müslümanı yıkar da onun halini gizlerse, Allah ona kırk kere mağfiret buyurur. Ve her kim onun için bir kabir kazar da onun üstünü örterse o kimseye o ölüyü kıyamet gününe kadar bir meskene yerleştirmiş gibi ecir verilir. Her kim öleni kefenlerse Allah kıyamet gününde ona cennetin ince ve kalın ipeklerinden giydirecektir.”

Hakim : I, 354, 362 – Beyhaki : III, 395 – Asbahani et-Terğib : 235/1

Savaş meydanında öldürülmüş şehid yıkanmaz

“ … Cabir r.a’dan şöyle dedi : Peygamber s.a.v buyurdu ki : Onları – yani şehidleri – kanları ile defnediniz. – Uhud günü – şehidlerini – kastetmektedir – ve onları yıkamadı. – Bir rivayette – dedi ki : Ben bunlara şahidim. Onları kanlarıyla kefenlerine sarınız. Çünkü [Allah yolunda] yaralanan herbir yaralı mutlaka kıyamet gününde yarası kanayarak gelecektir. Yarasının rengi kan renginde, fakat kokusu misk kokusunda olacaktır.”

Buhari : III, 165 – Ebu Davud : II, 60 – Nesai : I, 277-278 – Tirmizi : II, 147 – İbn Mace : I, 461- 462 – Beyhaki : IV, 10

“ … Ebu Berze’den rivayete göre Peygamber s.a.v bir gazada bulunuyordu. Allah ona birtakım ganimetler almayı nasib etti. Ashabına : Görmediğiniz kimse var mı ? diye sordu. Onlar : Evet filanı, filanı ve filanı görmüyoruz dediler. Sonra : Görmediğiniz kimse var mı ? diye sordu. Bu sefer hayır dediler. Peygamber ise : Fakat ben Cüleybibi göremiyorum, onu arayınız diye, buyurdu. Ölenler arasında arandı, onu bizzat kendisinin öldürdüğü, sonra onlar tarafından öldürülen yedi kişinin yanıbaşında buldular. Peygamber s.a.v’e getirildi, Peygamber başında durdu ve şöyle buyurdu : O yedi kişi öldürdü, sonra onlar onu öldürdüler. İşte bu bendendir, ben de ondanım. İşte bu bendendir, ben de ondanım. [ Bu sözünü iki ya da üç defa tekrarladı ], [ sonra kollarını şöylece açtı ]. ( Ebu Berze ) dedi ki : Onu kollarının üzerine koydu. Peygamber s.a.v’in kolları dışında onun ( üzerinde taşınacağı ) bir teneşiri yoktu. ( Ebu Berze ) dedi ki : Ona mezar kazıldı, kabrine konuldu. ( Ebu Berze)  yıkandığını söz konusu etmedi.”

Müslim : VII, 152 – Tayalisi : 924 – Ahmed : IV, 421-422-425 – Beyhaki : IV, 21

“ … Enes r.a dan. O şöyle dedi : Uhud şehidleri yıkanmadılar. Kanlarıyla defne-dildiler ve [ Hamza dışında ] üzerlerine namaz kılınmadı.”

Ebu Davud : II, 59 – Tirmizi : II, 138-139 – Hakim : I, 365 – Beyhaki : IV, 10 -11  Ahmed : III, 128 

“ … Abdullah b. ez-Zübeyr r.a dan. Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : Sizin arka-daşınızı melekler yıkamaktadır. İsterseniz zevcesine sorunuz.” ( Ona sordular ). Şöyle dedi : O dehşetli sesi ( savaş çağrısını ) işitince cünüb olduğu halde dışarı çıktı. Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : İşte bundan dolayı melekler onu yıkadı.”

İbn Hibban ” Sahih ” inde, Hakim : III, 204 – Beyhaki : IV, 15’de, Nevevi’nin el-Mecmu’da : V, 260

“ … İbn Abbas’tan dedi ki : Hamza b. Abdu’l-Muttalib ile Hanzala b. er-Rahib isabet aldılar ( şehid düştüler ). Her ikisi de cünübtü. Rasûlullah s.a.v : Meleklerin onları yıkadıklarını gördüm diye buyurdu. “

Taberani, el-Kebir : III, 148/1 – Heysemi Mecmau’z-Zevaid : III, 23 – Hakim : III, 195 

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts