LA İLAHE  İLLALLAH’IN  İKİNCİ ŞARTI … YAKİN …

Değerli kardeşlerim … ! La ilahe illallah’ın kemalinden olan ikinci şart Yakin’dir… Yakin, şek ve şüpheyi yok edici tereddütsüz bir iman demektir.

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

“ Mü’minler ancak Allah’a ve Rasulüne iman edip, sonra da imanlarında şüpheye düşmeden Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte sadık olanlar bunlardır. “   Hucurat : 15

“ Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten – kaçınmak için – senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilendir. Senden, yalnızca Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri kuşkuya kapılıp, kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister. “   
Tevbe : 44 – 45

“ … Ebu Hureyre r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : “ … Ben Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah’ın elçisi olduğuma şehadet ederim. Bu hususta şüphe etmeyerek Allah’a bu iki şehadetle kavuşan her kul muhakkak cennete gire. “   
Müslim : 1.c.27.n

Öyleyse Allah’tan başka hak bir ilahın olmadığına şeksiz şüphesiz iman etmemiz, bu kelimenin bizden istediği en önemli şeylerden birisidir.


LA İLAHE  İLLALLAH’IN  ÜÇÜNCÜ ŞARTI … İHLAS …


Değerli kardeşlerim … ! La ilahe illallah’ın kemalinden olan üçüncü şart ihlas’tır… Kulun bu konudaki görevi ise,  ihlaslı bir şekilde Allah’tan başka ilahın olmadığına itikat etmesi ve ibadetlerinide samimi bir şekilde Allah’a has kılmasıdır.


Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ  ”………….

                                                                                                                                                  Halis din ancak Allah’ındır ……… “  Zümer : 3 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ” ………..

“ Onlar dini Allah’a has kılarak ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı ……. “

Beyine : 5

  Ebu Hureyre r.a’dan. : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : “ …… Kıyamet günü halk içinde şefaatime en ziyade  mazhar olacak kişi, kalbinden ihlaslı olarak la ilahe illallah  diyen kimsedir. “                                                        Buhari : 1.c.255.s – Ahmed : 1 / 173-174

 “ … Ebu Hureyre r.a’dan. : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : “ Kim kapten ihlasla ve yakin bir imanla la ilahe illallah’a şehadet ederse, ateşe girmez cennete girer. “

Ahmed : 5/236 -21959 – Hakim : 1/503 – Taberani Kebir : 20/41-63 – İbni Hibban : 1/211 – 200.n


“ … Rasûlullah  s.a.v şöyle  buyurdu : “ Kul la ilahe illallah kelimesini ihlaslı olarak söyleyecek olursa, büyük günahlardan kaçındığı sürece gök yüzünün kapıları açılır ve Arş’a kadar bu devam eder. “   Sahihu’l Cami’ : 5524.n


“ … Rasûlullah  s.a.v şöyle  buyurdu : “ Kim ihlas ile  la ilahe illallah derse cennete girer. Dediler ki : ihlasla söylemek nasıl olur ? Allah resulü s.a.v buyurdu ki : Söyleyeni Allah’ın haramlarından alıkoymasıdır. “   
Terğib ve Terhib : 364.s.5.n

Ayet ve hadislerin de ifade ettiği gibi, basiretli bir kulun bu konudaki görevlerinden birisi de, Allah’tan başka hak bir ilahın olmadığına ihlaslı bir şekilde itikad etmesi ve O ilaha takdim ettiği amellerinde de samimi olmasıdır…


LA İLAHE  İLLALLAH’IN  DÖRDÜNCÜ ŞARTI … SIDK …


Değerli kardeşlerim … ! La ilahe illallah’ın kemalinden olan dördüncü şart Sıdk’tır.  Sıdk, yalanın zıddı olan nifaka mani bir haldir.  Çünkü munafıklar dilleriyle hakkı söylemekte, fakat kalben inkar etmektedirler. Onun içindir ki imanın esası sıdk, nifakın esası ise yalandır denilmiştir…


Dolayısıyla La ilahe illallah’ın kemalinden olan sıdk, basiretli bir muvahhidin vazgeçilmez şiarıdır… O, Allah’ı ilahlaştırma yolunda attığı her adımda sadadak sahibidir …


Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :


“ Allah elbette sadıkları da bilecek, yalancıları da bilecek. “  
Ankebut : 3

“ Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar sadıklardır. “  
Zümer : 33

“ … Ebu Musa el Eşari r.a dan. Resûlullah  s.a.v şöyle  buyurdu : “ Kim sadık olarak  la ilahe illallah’a – yani Allah’tan başka ilahın olmadığına – şehadet getirirse cennete girer. “

   Ahmed : 4 / 402- 19486.n


LA İLAHE  İLLALLAH’IN  BEŞİNCİ ŞARTI … MUHABBET …


Değerli kardeşlerim … ! La ilahe illallah’ın kemalinden olan beşinci şart ise Muhabbettir… Yani sevmektir, sevgi beslemektir…  Bu ise, Munafıkların yaptıklarının tam tersi Allah’ı ve Allah’ın sevdiklerine muhabbet beslemek ve onları canı gönülden sevmektir… Allah’ı ve Allah’ın sevdiklerini sevmeyen bir kimse akşama kadar kuru kuruya La ilahe illallah dese neye yarar ki…

Onun içindir ki basiretli bir muvahhid Allah’ı sevmeli, O’nu sevenleri  sevmeli ve O’nun sevdiklerini sevmelidir…


Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :


“ İnsanlardan öyleleri var ki ;  Allah’tan gayri eşler edinerek, Allah’ı sever gibi onları severler. İman edenler ise en çok Allah’ı severler. “   
Bakara : 165

“ …  Enes r.a dan gelen bir rivayette Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : “ üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını almış olur: Allah ve resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması. Sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmesi ve ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise Allah kendisini kurtardıktan sonra takrar küfre dönmekten de öylece korkması. ”    Buhari  :  1.C.171.S – Müslim : 1.C.43.N – Tirmizi  :  4.C.2759.N – Nesei : 8.C.4956.N

“ … Ebu Umame r.a dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : “ Kim sevdiğini Allah için sever, buğz ettiğine Allah için buğz eder, verdiğine Allah için verir ve men ettiğini de Allah için men ederse imanı kemale erer. ”   Ebu Davud : 5.C.4681.N

“ … İbn Abbas r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : ” İmanın en güçlü ve güvenilir kulpu, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. ”   İbni Ebu Şeybe Musannef : 5.235-849 – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 998


LA İLAHE  İLLALLAH’IN  ALTINCI ŞARTI … İNKİYAD …


Değerli kardeşlerim … ! La ilahe illallah’ın kemalinden olan altıncı şart ise İnkiyadtır… Bu ise, zahiren ve batinen emirlere imtisal nehiylerden de içtinab etmektir… Diğer bir ifade şekliyle ; Allah’ın emrettiği şeyleri gönül rızası ile yerine getirmek, nehyettiği şeylerden de tiksinerek kaçınmaktır… 


Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

  “ Rabbinizden size indirilen – Kur’ana ve Sünnet – e tabi olun, O nun dışında dostlar edinip de onlara tabi olmayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. “   A’raf : 3.AY

“ Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. “   
Zümer : 54

“ Kim ihsan sahibi olarak özünü Allah’a teslim ederse, o kopmak bilmeyen bir kulpa – yani la ilahe illallah’a – yapışmış demektir. “   Lokman : 22


Değerli kardeşlerim … ! sohbetimizin baş taraflarında da ifade ettiğimiz gibi, amelsiz tevhid asla gerçekleştirilemez. Yani kuru kuruya la ilahe illallah sözü insana fayda vermez… Unutmayınız ki Amel, tevhidi gerçekleştirmenin lazımıdır… Çünkü ;


= La ilahe illallah demek ; Amel işlemek demettir…


“ … Rasulullah s.a.v Muaz r.a’yu yemene vali olarak gönderirken ona : ey muaz yemene vardığında yanına kitap ehli kimseler gelip muhakkak : Cennet’in anahtarı nedir ? diye soracaklardır. Sen onlara cevaben : “ La ilahe illallah “ kelimesidir, de. Lakin bu tevhid kelimesi cennet’in dişsiz bir anahtarıdır. Eğer sen cennet’in kapısı önüne dişli bir anahtarla gelirsen cennet sana açılır yoksa açılmaz, diye cevap ver, buyurmuştur. ”  Beyhaki : sünen – Umdetu’l Karia : 4 / 3 İrşadu’s Sari


“ … Vehb ibn Münebbih’e ; la ilahe illallah cennet’in anahtarı değimlidir ? diye soruldu. Vehb ibn münebbih : “ Evet anahtarıdır. Lakin bu anahtarın muhakkak kendine mahsus bir takım dişleri vardır. Eğer sen cennet’in kapısı önüne dişleri bulunan bir anahtar ile gelirsen o kapı sana açılır yoksa kapı açılmaz, demiştir. ”   
Buhari  Talik : 3.c 1174.s 

= La ilahe illallah demek ; namaz kılıp zekat vermek demektir.

Değerli kardeşlerim … ! unutmayalım ki İslam, kardeşliği ve can ve mal güvenliği için namazı ve zekatı şart kılmıştır. Yani bu demektir ki ; kuru kuruya sadece la ilahe illallah sözü inananları kardeş yapmaz. Bakınız rabbimiz ne buyuruyor :


“ … Eğer tevbe eder namazı kılar zekatı da verirlerse sizin din kardeşleriniz olur … ”   Tevbe : 11 ay.


“ … Eğer tevbe eder namazı kılar zekatı verirlerse yollarını serbest bırakır … ”  Tevbe : 5 ay.


“ … Abdullah ibn Ömer r.a’dan ; Resulullah s.a.v buyurdu ki : “ Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammedin resulullah olduğuna şehadet namazı ikame zekatı eda edinceye kadar insanlarla muhabere etmek bana emrolundu. Onlar bunları yapınca kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam’ın hakkı mukabili olmak müstesna  insanların ( gizli işlerinden dolayı olan ) hisablarıda Allah’a aiddir. ”   
Müslim  : 1.c 22.n 

Şefaat hadisinde de buyrulduğu gibi :

“ …Nihayet Allah’u Teala kulları arasında hüküm ve adaleti tamamlayıp sırf ilahi rahmeti olarak cehennem ehlinden dilediklerini cehennemden çıkarmayı istediğinde meleklerine : gidin ne kadar la ilahe illallah’a şehadet getirmiş insanlar varsa onları cehennem’den çıkarın diye ferman buyuracaktır. Melekler bunları cehennemden çıkarmaya gittiklerinde onları secde izlerinden tanıyıp çıkaracaklardır. Çünkü Allah ademoğulundan secde izlerini yemeyi ateşe haram kılmıştır….. ”   Buhari : 14.c 6472

Bu hadisi şerife eğer dikkat ettiyseniz, cehennemden çıkarılanlar la ilahe illallah diyen kimselerdir… Ve onlar secde izlerinden tanınarak çıkarılırlar. Bu ne demektir … ? .. Bu, la ilahe illallah demek namaz kılmak demektir.


“ … Enes İbnu Mâlik r.a’dan, şöyle dedi : Resûlullah s.a.v buyurdu ki : Ben insanlarla Allah’dan başka İlah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye, bizim Kıblemize dönünceye, bizim kestiğimizi yeyinceye ve bizim namazımızı kılıncaya kadar savaşmaklığım bana emredildi. Bunları yaptıkları takdirde canları ve malları bize haram olur. Ancak ( İslâm’ın hakkı müstesna ) ve Müslümanların, lehte veya aleyhde sahib oldukları bütün hukuka sahib olurlar. “   
Ebu Dâvud : 2641 – Tirmizi : 2611 – Ahmed : 2/161/269

Bu hadisi şerifte de anlatıldığı gibi, kuru kuruya La ilahe illallah’a şehadet mal ve can emniyetini sağlamıyor. Ebu Bekr r.a’nun la ilahe illallah deyipte zekatı vermeyenlerle savaşması da bunun açık bir örneği ve delilidir.


Hulasa bu dindeki kardeşlik, sadece ve sadece kelimeyi tevhidi dille söylemekle değil, onun şartları olan şeyleri de yerine getirmekle mümkündür.


= La ilahe illallah demek ;  Allah yolunda cihad etmek demektir.


Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :


“ Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi ? . Allah’a ve O’nun Rasulü’ne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. İşte bu, sizin için daha hayırlıdır ; eğer bilirseniz. “   
Saf : 10 – 11

“ … Beşir b. Hasasiye r.a’dan o şöyle dedi ; Rasulullah s.a.v’e bey’at etmek için geldiğimde o bana bazı şartlar koştu. La ilahe illallah Muhammed’un resulullah’a şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi İslam haccı ile hac etmemi ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Bunun üzerine ben ona dedim ki : Ey Allah’ın resulü hepsini kabul ediyorum. Fakat onlardan ikisine vallahi gücüm yetmez. Bunlar cihad ve zekat’tır. Resulullah s.a.v beyat için uzattığı elini çekti ve bana dedi ki : Ey fulan ! cihad yok zekat yok peki sen ne ile cennet’e gireceksin ? . Dedim ki : “ Ey Allah’ın resulü mademki öyle sana bey’at ediyorum. Böylece resulullah’ın getirdiği şartların hepsi üzerine ona bey’at ettim. ”  
Hakim : – Ahmed  : – taberani : – zehebi bu hadis sahih der.

= La ilahe illallah demek : günahlardan uzak durmak demektir.


Değerli kardeşlerim … ! La ilahe illallah’ın kemalinden olan şeylerden biri de ; günahlardan uzak durmak demektir.


“ … Zeyd b. Erkam r.a’dan Rasulullah buyurdu ki : Kim içtenlikle la ilahe illallah derse cennet’e girer. Sahabiler : Ya resulullah ! bunu içten söylemek nasıl olur ? Diye sordular. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Bu kelime, söyleyen kimseyi günahlardan alıkoyuyorsa eğer, o kimse onu içtenlikle söylüyor demektir. “  
Ebu nuaym  Hilye – El hatib tarih –  et terğib ve terhib : 3.c 36

SADECE LA  İLAHE  İLLALLAH  SÖZÜ  İNSANA  NE  ZAMAN  FAYDA  SAĞLAR

Değerli kardeşlerim … ! buraya kadar anlatmaya çalıştığımız gibi,  la ilahe illallah’a imanın keyfiyeti sadece bu kelimelerin lafızlarını saymakla veya ezberlemekle olmaz… La ilahe illallah’a iman ;  Kur’an ve Sünnet’ten kaynaklanan bir bilgiyle anlaşılmadan, geçerliliğinin şartları nelerdir, bunlar öğrenilmeden ve bu bilgi çerçevesinde o sözü amel sahasına döküp ona uygun bir hayat yaşamadan la ilahe illallah’a iman asla gerçekleşmez.

Lakin bu husuta anlaşılması gereken bir iki istisna var ki, onları da burada anlatmakta fayda vardır… O da ; La ilahe illallah’ın mücerret bir lafız olarak söylendiğinde insana faide sağlayacağı yerlerdir.

Çünkü İslam, bazı yerlerde ve bazı hususlarda bu kelimeyi – tek başına da olsa – söyleyene o an dokunmamıştır…  


1 = La ilahe illallah’ın savaş meydanında faydası …


Değerli kardeşlerim … !  savaş meydanında iken karşılaşılan düşman eğer la ilahe illallah der ve teslim olusa, o an can güvenliği konusunda bu söz ona fayda verir ve o kimseye dokunulmaz…


Bu ne demektir ? … Bu ; “ ben Allah’tan başka ilah olmadığını kabul ediyor ve tevhid dini islama giriyorum “ diye kabul edilir. Ondan sonra elbetteki bu kelimenin anlamını, şartlarını, lazımlarını öğrenip onları yerine getirecektir bu kimse…  


“ … Usâme ibn Zeyd ibn Hârise r.a’dan o şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bizi Cuheyne kabilesinden el-Huraka boyu üzerine cihâda göndermişti. Bizler sabah vakti o kavme baskın yaptık ve onları boz­guna uğrattık. Ben, Ensâr’dan bir adamla beraber onlardan bir kim­seye kavuştuk. Biz onu kuşatıp yakalayınca ” Lâ ilahe illallâh ” dedi. Bu tevhîd sözü üzerine Ensârî arkadaşım ondan kendini çekti. Fakat ben mızrağımı ona sapladım ve onu öldürdüm. Medine’ye geldiği­mizde bu hâdise Peygamber’e ulaştı da bana :

— ” Yâ Usâme ! Sen o adamı “ Lâ ilahe illallâh “ demesinin ar­dından niçin öldürdün ? ” buyurdu. Ben :
— Yâ Rasûlallah ! O bu sözü ancak ölümden sığımcı olarak söy­lemiştir, dedim. 
Rasûlullah :
— ” Sen onu Lâ ilahe illallâh “ demesinin ar­dından niçin öldürdün ? ”  ve bu soruyu bana karşı devamlı tekrar ediyordu. Nihayet ben :

— Keski bu günden önce müslümân olmayaydım ! diye tememnî ettim. “   
Müslim : 1.c.96.n – Buhari : 14.c.6716.s

2 = La ilahe illallah kelimesini söyledikten sonra ölen kimseye faydası … 


Değerli kardeşlerim … !  la ilahe illallah’ın insana fayda sağlayacağı yerlerden birisi de,  islama teslim olmak için bu kelimeyi söyledikten sonra o insanın hemen ölmesidir… Yani henüz hiçbir amel işlemeye fırsat bulamadan ölen kimse, bu kelimenin faydasını görecektir.


“ … Ebu İshak şöyle demiştir : ben el-Bera ibn Azib r.a’dan işittim , şöyle diyordu : Uhud harbinde Peygamber s.a.v’e demir zırh ile yüzü örtülü biri geldi de : ya Rasulallah hemen harb edeyim de sonra mı Müslüman olayım ? diye sordu . Rasulullah s.a.v : “ Müslüman ol sonra harbet “  diye buyurdu. O da hemen – la ilahe illallah deyip – Müslüman oldu sonra da harbe girişti nihayet şehid edildi. “   
Buhari : 6.c.2655.s

Bu hadisi şeriften de anlaşıldığı gibi adam islama girmek için şehadet getiriyor ve hemen o an neyle mükellefse ona koyuluyor ve sonra şehid oluyor. Bu adam namaz  kılamadı, zekat  veremedi, oruç  tutamadı, hacc ve daha bir çok farizaları yerine getiremedi ama şehid oldu. İşte La ilahe illallah kelimesi – hiçbir ameli olmasa da – bu gibi hallerde insana fayda verir.


3 = La ilahe illallah kelimesinden başka hiçbir şey bilmeyen kimse …  


Değerli kardeşlerim … ! La ilahe illallah’ın mücerret bir lafız olarak söylendiğinde insana faide sağlayacağı durumlardan birisi de ; bu kelimeden başka hiçbir şeyi bilmemesidir…


{ … Huzeyfe b. Yeman r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu diyor :  Elbisenin nakışı eskiyip silindiği gibi İslam’da eskiyecek ve silinecektir. Hatta oruç nedir, Namaz nedir, Hacc nedir, Sadaka nedir bilinmeyecektir. Bir gece Allah’ın kitabı giderilir. Kur’an’dan yeryüzünde hiç bir ayet kalmaz. İnsanlardan bir kaç gurup kalır. Onlarda yaşlı erkek ve yaşlı kadınlardır. Bunlar : ” Babalarımızı bu “ la ilahe illallah ” kelimesi üzere bulduk onu söylüyoruz derler.

Huzeyfe bin Yeman bu hadisi rivayet edince, orada bulunan Sila kendisine : o yaşlılar Namaz nedir, Oruç nedir, Hac ve Sadaka nedir ? bilmezken “ la ilahe illallah ” kelimesi onlara bir yarar sağlamaz, dedi. Huzeyfe, sıla’nın bu sözünü cevapsız bıraktı. Sıla bu sözü Huzeyfe’ye karşı üç defa tekrarladı. Her defasında Huzeyfe onun sözünü karşılıksız bıraktı,ona bakmadı. Nihayet üçüncü defadan sonra Huzeyfe, Sıla’ya dönerek üç defa : Ya Sıla, Tevhid kelimesi onları ateşten kurtarır, dedi.”   İbni Mace : 10.c 4049.N – Hakim : 4 / 473


Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı gibi, İslam’dan hiç bir şeyden haberi olmayan bu insanlara, sadece bu söz yeterli olmuştur. Nedeni ise … ?  kendilerine ulaşan hak sadece o kelime oluşundan dolayıdır. – başka bir ifadeyle – kalkıp gördükleri ve duydukları hak, sadece ve sadece o kelimedir.


Rabbimize hamdolsunki insanlardan güçlerinin yetmeyeceği bir şeyi kendilerinden istememiştir.


Hulasa kardeşlerim … ! konuyla ilgili buraya kadar anlatılan ve anlaşılması gereken hassas noktalar şunlardır : 


1 =  Bu kelimenin bir anlamı vardır, sadece dille söylemekle olmaz …

2 =  Bu kelime Mutlak anlamlı bir kelimedir, tek başına anlaşılmaz …

3 =  Bu kelimeyi anlatan mukayyetlere ihtiyaç vardır …

4 =    Bu kelimenin olmazsa olmazı olan iki rüknü vardır … İsbat ve Nefy …

5 =    Bu kelimenin geçerliliği için lazımları da yanında olmalıdır …

6 = Bu kelimeyi iptal eden şeyler vardır, dolayısıyle onu söyleyen kimse bunlardan da kaçınmalıdır …

7 =  Eğer la ilahe illallah sadece bir kelimeden ibaret olsaydı, Allah Rasulü s.a.v 23 sene boyunca söylenmesi çok kolay olan bu kelime için çaba sarfetmez, eziyetlere, çilelere katlanmaz ve bu yolda mallar-canlar feda edilmezdi …

8 = La ilahe illallah sadece bir kelimeden ibaret olsaydı, bu kelimeyi çokca söyleyen munafıklar cehennemin en alt tabakasında olmazlardı …

9 = La ilahe illallah sadece bir kelimeden ibaret olsaydı, Allah resulü s.a.v haricilerin öldürülmesini ve onların cehennemliklerin köpekleri olduğunu söylemezdi …


Allah’u Azze ve Celle bizlere bu kelimeyi hakkıyla anlamayı, lazımlarını yerine getirmeyi ve onu bozan söz ve tavırlardan da uzak durmayı nasip eylesin.


Değerli kardeşlerim … ! buraya kadar anlatılanlara rağmen anlayış ve muhakeme hususunda problemleri olanlar, hala Allah Rasulü s.a.v’in baştaki zikrini ettiğimiz mutlak ifadeli hadislerini ileri sürerek, sadece dili ile de olsa La ilahe illallah diyen müslümandır, cennetliktir –  iddiasını savunmaya devam ederlerse, onlara söylenecek tek söz :


“ Allah sizlere anlayış ve hidayet versin …”  sözüdür .

Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                           Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts