1 – KULLANILMAYA MÜSAİT SU BULUNAMADIĞI ZAMAN TEYEMMÜM ETMEK

Allah’u Teala şöyle buyuruyor : { … Su bulamamışsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün… }  Maide : 6.Ay

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Resulullah s.a.v’in seferlerinin bazısında onunla beraber yola çıktık. El-Beyd veya Zatu’l-Ceyş – mevkisine – ulaşınca benim gerdanlığım koptu. Resulullah s.a.v onun aranması için bekledi ; insanlar da onunla beraber beklediler. Onların bulunduğu yer bir su başı değildi. Insanlar Ebu Bekir es-Sıddık’a geldiler ve : Aişe’ nin yaptığını görüyor musun ? Resulullah’ı ve insanları – su başında değilken, beraberlerinde su da olmadığı halde – yollarından men etti, dediler. – 0 sırada – Resulullah s.a.v başını dizimin üzerine koymuş uyuyordu. Ebu Bekir bana geldi ve : Sen Resulullah ve insanları yollarından alıkoydun, onlar bir su başında da değiller ve onlarla beraber su da yok dedi. Aişe şöyle devam etti. Ebu Bekir beni azarlayıp iyice kınadı. Maşaallah söyleyecek hiçbir şeyi bırakmadı eliyle de böğrüme dürtmeğe başladı. Beni hareket etmekten alıkoyan şey, sadece Resulullah s.a.v’in başının dizimin üzerinde oluşu idi.Sabah olunca Resulullah s.a.v kalktı ve hiç – kimsede – su yoktu. Bunun üzerine Allah teyemmüm ayetini indirdi. Herkes teyemmüm etti. Useyd b. Hudayr : Ey Ebu Bekrin Ehl-i beyti, bu sizin ilk bereketiniz değildir dedi. Aişe r.anha şöyle devam etti : Üzerine bindiğim deveyi kaldırdığımızda gerdanlığı onun altında bulduk. }

Buhari : 334 / ter : 428-3672-4607-4608-5250-6844-6845 – Müslim : 367/108 – Ebu Avane : 1/302 – Nesei : 1/163-164 – İbni Huzeyme : 262 – İbni Hibban : 1300-el-İhsan – Abdurrezzak : 880 – Beyhaki : 1/223-224 – Beğavi : 307-eş-Şerh

{ … Ebu Hureyre r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : “… Yeryüzü benim için bir temizlik vasıtası ve mescit kılındı ……” }

Müslim 523/5 Ebu Avane 1/395 Tirmizi 1553 İbni Mace 567 Beyhaki 2/433 Beğavi 3617-eş-Şerh Ahmed 2/411-412

2 – SU  BULAMAYAN  CÜNÜBÜN  TEYEMMÜMLE  NAMAZ  KILMASI

{ … İmran b. Husayn r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v ile beraber bir seferde idik. Rasulullah s.a.v insanlara namaz kıldırdı. Namazdan yüzünü dönünce baktı ki bir şahıs, bir kenara çekilmiş cemaatla namaz kılmamış. Rasulullah ona : Ya fulan, cemaatla beraber namaz kılmana mani olan şey nedir ?, dedi. 0 şahıs : Bana cünüplük isabet etti, su da yok dedi. Rasulullah s.a.v : Temiz ve pak toprakla teyemmüm et bu  sana kifayet eder, buyurdu. }

İbn Carud : 122 Buhari : 344-Ter : 437 Müslim : 682/312 Nesei : 320 Darimi : 1/155 İbni Huzeyme 271 İbni Hibban 1302-el-İhsan Tayalisi 837 Dare kutni 1/385-387 Beyhaki 1/32-218-219 Beğavi 365-el-Mesabih – Ahmed 4/434-435 Albani 36-156-el-İrva

3 – SU BULUNDUĞU  HALDE  TEYEMMÜMÜN  CAİZ  OLDUĞU  YERLER

{ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : Bir adam kışın cünüp olmuştu. – başında yara olduğu için ne yapacağını – sordu. Adama gusül abdesti emredildi. Bunun üzerine adam gusletti ve bu sebeple öldü. Bu olay Resulullah s.a.v’e anlatıldı.  Resulullah s.a.v üç kez tekrar ederek : Onlara ne oldu ki adamı öldürdüler, Allah da onları öldürsün. Allah teyemmümü temizlik sebebi yapmıştır. }

İbni Huzeyme 273 Ebu Davud 336 İbni Mace 572 İbni Hibban 1314-el-İhsan Dare kutni 1/190-191 Hakim 1/178 Beyhaki 1/226 Beğavi 211 20-eş-Şerh Tabarani 11472-M.Kebir Ebu Nuaym 3/317-318-el-Hilye

{ … Amr b. El – şöyle dedi : Zatus’selasil savaşı esnasında çok soğuk bir gecede ihtilam oldum. Gusül abdesti alırsam helak olurum diye kendi aleyhime korktum ve teyemmüm ederek arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. – Dönüşte – bu durumu Nebi s.a.v’e anlattılar. Nebi s.a.v : Ya Amr, cünüp olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın ?, buyurdu. Kendisine, gusül etmeme mani olan sebebi haber verdim ve : Ben Allah’u Teala’nın : { Kendi kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size merhamet edicidir. } Nisa : 29 Ayet’ini işittim, dedim. Bunun üzerine Resulullah s.a.v güldü ve bir şey söylemedi. }

Ebu Davud 334 İbni Hibban 1315-el-İhsan Dare kutni 1/179 Hakim 1/177 Beyhaki 1/226 Ahmed 4/203-204

4 – RESULULLAH  S.A.V’İN  TEYEMMÜM  ŞEKLİ

{ … Ammar b. Yasir r.a Ömer r.a ya şöyle dedi : Hatırlamıyor musun ? Ben ve sen ikimiz bir seferde idik. Sen namaz kılmadın, ben ise toprakta yuvarlandıktan sonra namaz kılmıştım. Muteakiben bu fiilimi Nebi s.a.v’e arz ettiğimde, Nebi s.a.v : Sana bu kadarı yeter, buyurdu sonra iki elini yere vurdu ; ellerine üfledi sonra iki eli ile yüzünü ve ellerini meshetti…… }

İbn Carud 125 Buhari 338 – Ter : 432  Müslim 368/111 Ebu Avane 1/306 Ebu Davud 326 Nesei 1/169-170 İbni Mace 569 Dare kutni 1/183  Beyhaki 1/209 Beğavi 308-eş-Şerh İbni Huzeyme 266-268 İbni Hibban 1267-el-İhsan Tayalisi 638 Ahmed 4/265-320

{ … Ammar b. Yasir r.a den. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Teyemmüm, yüz ve eller için bir sefer – yere – vuruştur. }

İbn Carud 126 Ebu Davud 327 Tirmizi 144 Darimi 1/156 İbni Huzeyme 267 İbni Hibban 1303-el- İhsan Dare kutni 1/183 Beyhaki 1/210 Ahmed 4/263

5 – DUVARA ELLERİ SÜREREK TEYEMMÜM ETME

{ … Ebu Cuheym r.a şöyle dedi : Resulullah  s.a.v Bi’ru Cemel tarafından geliyordu. Kendisine bir şahıs selam verdi. Resulullah s.a.v oradaki bir duvara yönelip yüzünü ve ellerini mesh ede – rek teyemmüm ede – ne kadar o şahsın selamım almadı. }

Buhari : 337-Ter : 431- 432 Müslim : 369/114 Ebu Avane : 1/307 Ebu Davud : 329 Nesei : 310 İbni Huzeyme : 274 Dare kutni : 1/176 Beyhaki : 1/205 Ahmed : 4/169

6 – KİŞİ  ON  SENE  DE  SU  BULAMASA  TEYEMMÜM  EDER

{ … Ebu Zerr r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’in yanında biraz koyun birikmişti. Bana : Ya Eba Zerr, bunları sahraya çıkar, buyurdu. Ben de onları alıp er-Rebze’ye çıkardım. Orada bana cünüplük isabet etti ve beş, altı gün o halde kaldım. Sonra Nebi s.a.v’in yanına geldim. Nebi : Ya Eba Zerr, dedi. Ben sustum. Sonra Nebi  s.a.v tekrar : Ya Eba Zerr, annen seni kaybetsin, -niye geldin – dedi. – Geliş sebebimi  ona haber verdim. Siyah bir cariyeye seslendi, o da su ile dolu bir kap getirdi. Sonra beni perdeledi bende bir deveyi sütre edinip yıkandım. Bununla üzerimdeki bir dağı atmış gibi oldu. Resulullah  s.a.v : Temiz toprak, suyu on sene bulamasa da müslümanın abdestidir. Suyu bulduğun vakit, onu cildine dokundur. Çünkü abdest almak daha hayırlıdır, buyurdu }

İbni Hibban : 1311- el-İhsan – Ebu Davud : 1.c.332.n – Nesei : 1.c.171.n – Tirmizi : 1.c.124.n – Dare kutni : 1/186-187 – Hakim : 1/170 – Beyhaki : 1/220 – Tayalisi : 484  Abdurrezzak : 912-913 – Ahmed : 5/155-180

7 – SUYU  BULAN  HEMEN  TEYEMMÜM  EDER

{ … Ebu Hureyre r.a dan. : Resulullah  s.a.v şöyle dedi :  “ …….. Suyu bulduğu taktir de Allah’tan sakınsın, takvalı davransın ve suyu tenine değdirsin. Şüphesiz ki bu hayırlı bir iştir. }

Bazzar :  M. Zevaid : 1 / 261 – 1408.n

Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts